Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hubert Gęsiarz Wsparcie B+R dla przedsiębiorstw. NCBR w systemie finansowania B+R  Powołanie ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hubert Gęsiarz Wsparcie B+R dla przedsiębiorstw. NCBR w systemie finansowania B+R  Powołanie ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań."— Zapis prezentacji:

1 Hubert Gęsiarz Wsparcie B+R dla przedsiębiorstw

2 NCBR w systemie finansowania B+R  Powołanie ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – kluczowy element reformy nauki i szkolnictwa wyższego  Art. 1 ust. 2 ustawy: „Centrum jest agencją wykonawczą […] powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.”

3 NCBR w systemie finansowania B+R Finansowanie statutowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Granty Badania podstawowe Badania stosowane Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

4 Zadania NCBR  Finansowanie badań stosowanych,  Finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki,  Finansowanie współpracy międzynarodowej,  Wspieranie rozwoju młodej kadry,  Finansowanie badań na rzecz bezpieczeństwa i obronności.

5 Formy realizacji zadań  Programy strategiczne  Programy horyzontalne wsparcia badań naukowych lub prac rozwojowych  Programy wsparcia rozwoju kadry naukowej, w szczególności młodych naukowców  Programy międzynarodowe  Programy wsparcia wdrożeń i komercjalizacji wyników prac B+R  Programy operacyjne  Programy sektorowe  Wspólne przedsięwzięcia

6 Filozofia działania  Łączenie podejścia „sterowania odgórnego” oraz „inicjatyw oddolnych”  Realizacja polityki państwa: naukowej, innowacyjnej, wzrostu konkurencyjności  Podejmowanie wyzwań warunkujących rozwój gospodarczy i cywilizacyjny  Otwartość na potrzeby przedsiębiorców i wsparcie rozwoju publicznego sektora B+R  Wsparcie kluczowych sektorów gospodarki  Minimalizowanie wymagań formalnych  Podnoszenie wymagań co do jakości projektów i ich efektów  Premiowanie zaangażowania środków pozabudżetowych

7 Wsparcie współpracy „nauka-przemysł”  Preferencje dla projektów z udziałem przedsiębiorców  Szeroki zakres interwencji w kontekście tzw. poziomów rozwoju technologii (TRL):  Wstępne badania przemysłowe  Opracowanie innowacyjnych produktów/technologii  Objęcie ochroną prawną  Wsparcie umiędzynarodowienia działalności  Wsparcie w zakresie pozyskiwania finansowania ze środków niepublicznych

8 Programy NCBR a poziomy gotowości technologicznej

9 Budżet NCBR w mln zł

10 Kierunki Krajowego Programu Badań  Nowe technologie w zakresie energetyki,  Choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna  Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne  Nowoczesne technologie materiałowe  Środowisko naturalne, rolnictwo, leśnictwo  Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków,  Bezpieczeństwo i obronność państwa.

11 Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – STRATEGMED  Uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania (profilaktyki i leczenia) chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach niniejszego programu  Budżet programu: 800 mln zł  Realizacja do 2019 r. (3 konkursy)

12 Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo – BIOSTRATEG  Stymulowanie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności w rolnictwie, leśnictwie i powiązanych z nimi przemysłach: rolno-spożywczym i drzewnym oraz stworzenie warunków umożliwiających polskim zespołom badawczym oraz przedsiębiorcom udział w unijnych inicjatywach i projektach badawczo-rozwojowych, prowadzonych w ramach programu Horyzont  Budżet programu: 500 mln zł  Realizacja do 2019 r. (3 konkursy)

13 CuBR  Porozumienie pomiędzy NCBR a KGHM Polska Miedź S.A.  Wsparcie badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych.  Budżet programu: 200 mln zł NCBR: 100 mln zł KGHM: 100 mln zł  Realizacja do 2018 r. (3 konkursy)

14 Fundusze strukturalne  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - poprawa jakości i wzmocnienie aplikacyjnego charakteru badań oraz wzrost ich wykorzystania na potrzeby rozwoju gospodarczego  Program Operacyjny Polska Cyfrowa - pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce

15 Programy finansowane z PO IR  Szybka Ścieżka Nowatorska formuła wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych podejmowanych przez przedsiębiorców w obszarze zaawansowanych technologii, w której czas wydania decyzji o dofinansowaniu projektu został skrócony do 60 dni.  Demonstrator+ Wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.

16 Programy finansowane z PO IR  BRIdge Alfa Współfinansowanie projektów badawczo-rozwojowych we wczesnych fazach rozwoju – projekty w fazie proof- of-principle i/lub proof-of-concept, w celu zwiększenia podaży projektów B+R atrakcyjnych dla inwestorów typu venture capital i/lub private equity, w perspektywie średnio-okresowej (≤5 lat).

17 Programy finansowane z PO IR  Programy sektorowe Programy służące realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki, których inicjatorem jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży, przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R

18 Programy finansowane z PO IR  Programy sektorowe Programy służące realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki, których inicjatorem jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży, przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R INNOLOT – Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa INNOMED – Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny.

19 Program finansowany z PO PC  E-pionier Pierwsza w Polsce ogólnokrajowa inicjatywa zakładająca finansowanie rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych (PCP - pre-commercial procurement). Wsparcie uzyskają bazujące na narzędziach oferowanych przez TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) pomysły rozwiązujące problemy istotne społecznie lub gospodarcze.

20 Efekty realizowanej polityki  Szeroka oferta programowa, obejmująca pełen cykl prac badawczo-rozwojowych „od pomysłu do przemysłu”  Atrakcyjność programów potwierdzona dużym zainteresowaniem konkursami  Uczelnie i przedsiębiorcy głównymi beneficjentami  Coraz bardziej aktywna rola przedsiębiorców – liderzy konsorcjów  Zwiększone zaangażowanie finansowe przedsiębiorców jako podstawa wzrostu finansowania B+R w Polsce w perspektywie Horyzont 2020

21 Wartość dofinansowania projektów w regionach (mln zł)

22 Liczba i wartość dofinansowania projektów w regionach WojewóztwoLiczba projektówWartość dofinansowania Mazowieckie zł Małopolskie zł Śląskie zł Wielkopolskie zł Dolnośląskie zł Pomorskie zł Łódzkie zł Lubelskie zł Podkarpackie zł Zachodniopomorskie zł Kujawsko-Pomorskie zł Świętokrzyskie zł Opolskie zł Warmińsko-mazurskie zł Podlaskie zł Lubuskie zł Razem zł

23 Harmonogram konkursów Szczegółowy harmonogram konkursów:

24 Dziękuję za uwagę NCBR.gov.pl


Pobierz ppt "Hubert Gęsiarz Wsparcie B+R dla przedsiębiorstw. NCBR w systemie finansowania B+R  Powołanie ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań."

Podobne prezentacje


Reklamy Google