Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hubert Gęsiarz Wsparcie B+R dla przedsiębiorstw. NCBR w systemie finansowania B+R  Powołanie ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hubert Gęsiarz Wsparcie B+R dla przedsiębiorstw. NCBR w systemie finansowania B+R  Powołanie ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań."— Zapis prezentacji:

1 Hubert Gęsiarz Wsparcie B+R dla przedsiębiorstw

2 NCBR w systemie finansowania B+R  Powołanie ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – kluczowy element reformy nauki i szkolnictwa wyższego  Art. 1 ust. 2 ustawy: „Centrum jest agencją wykonawczą […] powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.”

3 NCBR w systemie finansowania B+R Finansowanie statutowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Granty Badania podstawowe Badania stosowane Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

4 Zadania NCBR  Finansowanie badań stosowanych,  Finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki,  Finansowanie współpracy międzynarodowej,  Wspieranie rozwoju młodej kadry,  Finansowanie badań na rzecz bezpieczeństwa i obronności.

5 Formy realizacji zadań  Programy strategiczne  Programy horyzontalne wsparcia badań naukowych lub prac rozwojowych  Programy wsparcia rozwoju kadry naukowej, w szczególności młodych naukowców  Programy międzynarodowe  Programy wsparcia wdrożeń i komercjalizacji wyników prac B+R  Programy operacyjne  Programy sektorowe  Wspólne przedsięwzięcia

6 Filozofia działania  Łączenie podejścia „sterowania odgórnego” oraz „inicjatyw oddolnych”  Realizacja polityki państwa: naukowej, innowacyjnej, wzrostu konkurencyjności  Podejmowanie wyzwań warunkujących rozwój gospodarczy i cywilizacyjny  Otwartość na potrzeby przedsiębiorców i wsparcie rozwoju publicznego sektora B+R  Wsparcie kluczowych sektorów gospodarki  Minimalizowanie wymagań formalnych  Podnoszenie wymagań co do jakości projektów i ich efektów  Premiowanie zaangażowania środków pozabudżetowych

7 Wsparcie współpracy „nauka-przemysł”  Preferencje dla projektów z udziałem przedsiębiorców  Szeroki zakres interwencji w kontekście tzw. poziomów rozwoju technologii (TRL):  Wstępne badania przemysłowe  Opracowanie innowacyjnych produktów/technologii  Objęcie ochroną prawną  Wsparcie umiędzynarodowienia działalności  Wsparcie w zakresie pozyskiwania finansowania ze środków niepublicznych

8 Programy NCBR a poziomy gotowości technologicznej

9 Budżet NCBR w mln zł

10 Kierunki Krajowego Programu Badań  Nowe technologie w zakresie energetyki,  Choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna  Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne  Nowoczesne technologie materiałowe  Środowisko naturalne, rolnictwo, leśnictwo  Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków,  Bezpieczeństwo i obronność państwa.

11 Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – STRATEGMED  Uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania (profilaktyki i leczenia) chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach niniejszego programu  Budżet programu: 800 mln zł  Realizacja do 2019 r. (3 konkursy)

12 Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo – BIOSTRATEG  Stymulowanie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności w rolnictwie, leśnictwie i powiązanych z nimi przemysłach: rolno-spożywczym i drzewnym oraz stworzenie warunków umożliwiających polskim zespołom badawczym oraz przedsiębiorcom udział w unijnych inicjatywach i projektach badawczo-rozwojowych, prowadzonych w ramach programu Horyzont 2020.  Budżet programu: 500 mln zł  Realizacja do 2019 r. (3 konkursy)

13 CuBR  Porozumienie pomiędzy NCBR a KGHM Polska Miedź S.A.  Wsparcie badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych.  Budżet programu: 200 mln zł NCBR: 100 mln zł KGHM: 100 mln zł  Realizacja do 2018 r. (3 konkursy)

14 Fundusze strukturalne 2014-2020  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - poprawa jakości i wzmocnienie aplikacyjnego charakteru badań oraz wzrost ich wykorzystania na potrzeby rozwoju gospodarczego  Program Operacyjny Polska Cyfrowa - pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce

15 Programy finansowane z PO IR  Szybka Ścieżka Nowatorska formuła wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych podejmowanych przez przedsiębiorców w obszarze zaawansowanych technologii, w której czas wydania decyzji o dofinansowaniu projektu został skrócony do 60 dni.  Demonstrator+ Wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.

16 Programy finansowane z PO IR  BRIdge Alfa Współfinansowanie projektów badawczo-rozwojowych we wczesnych fazach rozwoju – projekty w fazie proof- of-principle i/lub proof-of-concept, w celu zwiększenia podaży projektów B+R atrakcyjnych dla inwestorów typu venture capital i/lub private equity, w perspektywie średnio-okresowej (≤5 lat).

17 Programy finansowane z PO IR  Programy sektorowe Programy służące realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki, których inicjatorem jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży, przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R

18 Programy finansowane z PO IR  Programy sektorowe Programy służące realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki, których inicjatorem jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży, przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R INNOLOT – Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa INNOMED – Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny.

19 Program finansowany z PO PC  E-pionier Pierwsza w Polsce ogólnokrajowa inicjatywa zakładająca finansowanie rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych (PCP - pre-commercial procurement). Wsparcie uzyskają bazujące na narzędziach oferowanych przez TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) pomysły rozwiązujące problemy istotne społecznie lub gospodarcze.

20 Efekty realizowanej polityki  Szeroka oferta programowa, obejmująca pełen cykl prac badawczo-rozwojowych „od pomysłu do przemysłu”  Atrakcyjność programów potwierdzona dużym zainteresowaniem konkursami  Uczelnie i przedsiębiorcy głównymi beneficjentami  Coraz bardziej aktywna rola przedsiębiorców – liderzy konsorcjów  Zwiększone zaangażowanie finansowe przedsiębiorców jako podstawa wzrostu finansowania B+R w Polsce w perspektywie Horyzont 2020

21 Wartość dofinansowania projektów w regionach (mln zł)

22 Liczba i wartość dofinansowania projektów w regionach WojewóztwoLiczba projektówWartość dofinansowania Mazowieckie217312 168 674 230 zł Małopolskie7643 278 525 921 zł Śląskie6622 973 406 397 zł Wielkopolskie5662 382 091 809 zł Dolnośląskie4192 386 448 420 zł Pomorskie4041 846 809 528 zł Łódzkie3031 457 531 491 zł Lubelskie204767 316 218 zł Podkarpackie1921 082 171 126 zł Zachodniopomorskie173572 789 456 zł Kujawsko-Pomorskie145404 058 385 zł Świętokrzyskie80330 501 450 zł Opolskie75121 827 162 zł Warmińsko-mazurskie71209 730 408 zł Podlaskie68387 809 933 zł Lubuskie48135 649 932 zł Razem634730 505 341 866 zł

23 Harmonogram konkursów Szczegółowy harmonogram konkursów: www.NCBR.gov.pl

24 Dziękuję za uwagę NCBR.gov.pl


Pobierz ppt "Hubert Gęsiarz Wsparcie B+R dla przedsiębiorstw. NCBR w systemie finansowania B+R  Powołanie ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań."

Podobne prezentacje


Reklamy Google