Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna PROJEKT BUDŻETU Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna PROJEKT BUDŻETU Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna PROJEKT BUDŻETU Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (stan na 10 lutego 2015) Maciej Klósak Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim „Strategicznie dla Rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” - Tłokinia Kościelna - 11 lutego 2015

2 Priorytety Inwestycyjne UE planowane do wdrożenia w ramach ZIT Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wyciąg z projektu planu finansowego Strategii ZIT stan na 10 lutego 2015

3 Priorytet inwestycyjny UE planowany do realizacji w ramach Strategii ZIT AKO Alokacja środków Wsparcie UE (EUR) 8iii. Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 2 460 000,00 Przykłady: » wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, » finansowe wsparcie rozpoczynania działalności gospodarczej. Beneficjenci: » wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej, » podmioty wdrażające instrumenty finansowe. Grupy docelowe /przykłady/: » osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo powyżej 29 roku życia - kobiety, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach.

4 Priorytet inwestycyjny UE planowany do realizacji w ramach Strategii ZIT AKO Alokacja środków Wsparcie UE (EUR) 8vi. Aktywne i zdrowe starzenie się985 000 Przykłady: » Programy zdrowotne służące wspieraniu aktywności zawodowej, dotyczące w szczególności profilaktyki (pierwotnej i wtórnej) chorób układu krążenia, układu ruchu, chorób onkologicznych, a także innych chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, w tym wykraczających poza finansowanie w ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych. Beneficjenci: » jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty.

5 Priorytet inwestycyjny UE planowany do realizacji w ramach Strategii ZIT AKO Alokacja środków Wsparcie UE (EUR) 4c. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i sektorze mieszkaniowym 12 865 000 Przykłady: » głęboka modernizacja energetyczna budynków oraz wymiana wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w tym modernizacja ich infrastruktury ciepłowniczej i energetycznej, podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej, czy instalowanie instalacji OZE. Beneficjenci: » jednostki samorządy terytorialnego, ich związki oraz jednostki organizacyjne, » podmioty posiadające osobowość prawną, w tym podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

6 Priorytet inwestycyjny UE planowany do realizacji w ramach Strategii ZIT AKO Alokacja środków Wsparcie UE (EUR) 4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 17 620 000 Przykłady: » zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego oraz budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego, » drogi dla rowerów łączące miasta i ich obszary funkcjonalne. Beneficjenci: » jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, » jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, » podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/powiatu grodzkiego/związku międzygminnego - w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa.

7 Priorytet inwestycyjny UE planowany do realizacji w ramach Strategii ZIT AKO Alokacja środków Wsparcie UE (EUR) 6b. Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te obowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie 3 345 000 Przykłady: » projekty w zakresie gospodarki ściekowej (także uzupełniająco gospodarki wodnej w wybranych sytuacjach). Beneficjenci: » JST i ich związki, » Podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin.

8 Priorytet inwestycyjny UE planowany do realizacji w ramach Strategii ZIT AKO Alokacja środków Wsparcie UE (EUR) 10iii. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji 1 000 000 Przykłady: » projekty służące podnoszeniu kompetencji językowych i ICT osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, w szczególności o niskich kwalifikacjach i starszych 50+, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji. Beneficjenci: » wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Grupy docelowe: » osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej (głównie w wieku powyżej 24 lat) w szczególności o niskich kwalifikacjach, starsze w wieku 50 lat i więcej.

9 Priorytet inwestycyjny UE planowany do realizacji w ramach Strategii ZIT AKO Alokacja środków Wsparcie UE (EUR) 10iv. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 3 355 000 Przykłady: » projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, m.in. przez staże i praktyki, » projekty służące podnoszeniu kwalifikacji osób w wieku aktywności zawodowej, » przedsięwzięcia mające na celu tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków do kształcenia zawodu, » projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży i dorosłych.

10 Beneficjenci: » wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Grupy docelowe: » uczniowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, » osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, w szczególności w wieku 25 – 64 lata (głównie o niskich kompetencjach/kwalifikacjach i/lub 50+), zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji, » nauczyciele kształcenia zawodowego, instruktorzy praktycznej nauki zawodu szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, » nauczyciele i specjaliści z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego, » szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich organa prowadzące.

11 Priorytet inwestycyjny UE planowany do realizacji w ramach Strategii ZIT AKO Alokacja środków Wsparcie UE (EUR) 10a. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 5 000 000 Przykłady: » inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym ustawiczne, oraz kształcenie ogólne, » inwestycje w infrastrukturę jednostek oświaty służących popularyzacji nauki i innowacji. Beneficjenci: » JST, ich związki i stowarzyszenia, » jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną, » szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne lub ogólne oraz ich ograna prowadzące, » organizacje pozarządowe, » szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji.

12 Priorytet inwestycyjny UE planowany do realizacji w ramach Strategii ZIT AKO Alokacja środków Wsparcie UE (EUR) 2c. Wzmacnianie zastosowań TIK dla e-administracji, e- uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia 1 820 000 Przykłady: » tworzenie oraz rozwijanie referencyjnych rejestrów publicznych, w tym geograficznych systemów informacji przestrzennej (GIS), » wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych, w tym m.in. projektów z zakresu e- administracji, e-zdrowia, e-kultury, » wsparcie cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów. Beneficjenci: » jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz jednostki podległe, » organizacje pozarządowe.

13 Priorytet inwestycyjny UE planowany do realizacji w ramach Strategii ZIT AKO Alokacja środków Wsparcie UE (EUR) 7b. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi 7 150 000 Przykłady: » budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa dróg wojewódzkich » budowa, przebudowa i modernizacja obiektów inżynierskich w ciągach dróg (obiekty mostowe, wiadukty, estakady, tunele drogowe i inne). Beneficjenci: » jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, » jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

14 Priorytet inwestycyjny UE planowany do realizacji w ramach Strategii ZIT AKO Alokacja środków Wsparcie UE (EUR) 6c. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 3 500 000 Przykłady: » wsparcie instytucji kultury, obiektów oraz obszarów zabytkowych, » wsparcie obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych, » ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym obiektów zabytkowych, » zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja i zabezpieczenie muzealiów, archiwaliów i starodruków, jako integralne elementy szerszego projektu infrastrukturalnego, » organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym, wnoszących trwały wkład do dziedzictwa kulturowego regionu.

15 Beneficjenci: » instytucje kultury (samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), » jednostki samorządu terytorialnego, » związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, » jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, » państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, » podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym, » organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania.

16 Priorytet inwestycyjny UE planowany do realizacji w ramach Strategii ZIT AKO Alokacja środków Wsparcie UE (EUR) 9b. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 10 000 000 Przykłady: » projekty wynikające z kompleksowych programów rewitalizacji, » przebudowa lub adaptacja budynków, obiektów na terenach zdegradowanych w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych, » działania inwestycyjne podporządkowane rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, w tym rewitalizacja tkanki mieszkaniowej. Beneficjenci: » przedsiębiorcy i inne osoby prawne, » państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, » organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, » podmioty działające na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

17 Razem ZIT69 100 000 EUR w tym z EFRR 61 300 000 EUR w tym z EFS 7 800 000 EUR Wsparcie UE 85 % (JST) Środki własne 15 % (JST)


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna PROJEKT BUDŻETU Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google