Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie przygotowania wniosku i realizacji projektu IAPP Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie przygotowania wniosku i realizacji projektu IAPP Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie przygotowania wniosku i realizacji projektu IAPP Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Projekty IAPP – Warszawa, 26.02.2008 r.

2 Warunkiem koniecznym przyznania wsparcia jest pełnienie przez ww. jednostkę roli koordynatora w konsorcjum zamierzającym złożyć wniosek projektowy do programu badawczego Unii Europejskiej. Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:  uczelnie,  placówki naukowe PAN,  jednostki badawczo-rozwojowe,  międzynarodowe jednostki naukowe,  inne jednostki w tym przedsiębiorcy, w szczególności posiadający status centrum badawczo-rozwojowego. Granty na granty - Beneficjenci

3  uzupełniające badania naukowe (weryfikacja istniejącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego (state of art), badanie zastrzeżeń patentowych i sprawdzenie innowacyjności tematyki wniosku projektowego);  koszty przygotowania wniosku (koszty podróży służbowych i organizacji spotkań roboczych konsorcjum, do których zalicza się m. in. koszty wynajmu sali, hotelu, obsługi spotkań, biletów, druku materiałów informacyjnych);  koszty uczestnictwa koordynatora w maksymalnie dwóch konferencjach (koszt opłaty wstępnej - fee), przy okazji których odbędzie się spotkanie konsorcjum;  koszt uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym pisania wniosku i/lub zarządzania w projekcie (maksymalnie dwóch osób);  zakup aparatury naukowo-badawczej (w tym sprzętu komputerowego), materiałów eksploatacyjnych a także programów komputerowych niezbędnych do stworzenia aplikacji projektowej we wniosku do KE (np. Visio, Corel Draw/Photoshop) (do 15 000 zł). Granty na granty - Zadania objęte dofinansowaniem

4 Granty na granty - Dofinansowanie (I) Maksymalna kwota (do)finansowania ze środków finansowych na naukę wynosi: 75 000 zł Łączny koszt ujętych w kosztorysie wynagrodzeń nie może przekroczyć: 25 000 zł. Nie jest konieczne wykazywanie przez beneficjenta wkładu własnego.

5 Granty na granty - Dofinansowanie (II)  pokrycie kosztów zadań mających na celu przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej – w tym IAPP - poniesionych w okresie 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku do Ministerstwa (refundacja)  pokrycie kosztów planowanych do poniesienia w okresie od dnia złożenia wniosku do Ministerstwa do dnia złożenia wniosku projektowego w KE w odpowiedzi na call for proposal.

6 Granty na granty - Rozliczenie Warunkiem rozliczenia otrzymanych środków finansowych będzie przedłożenie raportu końcowego wraz z dokumentem wystawionym przez Komisję Europejską, potwierdzającym przyjęcie wniosku projektowego do oceny merytorycznej (evaluation summary report). Brak dopuszczenia wniosku do oceny merytorycznej skutkować będzie koniecznością zwrotu otrzymanego finansowania, w całości. Natomiast brak zakwalifikowania projektu do finansowania przez Komisję, mimo dopuszczenia do oceny merytorycznej, nie będzie stanowił przesłanki do zwrotu otrzymanego finansowania krajowego.

7 Granty na granty - Składanie wniosków Nabór wniosków ma charakter ciągły. 2 stycznia - 31 grudnia 2008 r. z możliwością rozliczania kosztów poniesionych w I kwartale 2009 r. Wniosek do Ministerstwa może zostać złożony przez jednostkę lub inny uprawniony podmiot, po dokonaniu przez KE oficjalnej publikacji wezwania konkursowego (call for proposal), którego identyfikator musi zostać podany we wniosku. Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu złożenia wniosku projektowego do Komisji. W przypadku wniosków składanych w konkursach dwuetapowych, będzie to dzień złożenia wniosku projektowego w I etapie.

8 Informacje na temat konkursu Granty na granty na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl w dziale Nauka – Sprawy nauki –www.nauka.gov.pl Informacje. Kontakt: MNiSW Joanna Szulc Specjalista w Wydziale Programów Badawczych UE tel. 0 22 50 17 150; fax. 0 22 52 92 781 e-mail: joanna.szulc@mnisw.gov.pljoanna.szulc@mnisw.gov.pl Więcej informacji

9 Dofinansowanie realizacji projektu Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. 2007 r. Nr 188, poz. 1346) można wystąpić do MNiSW z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu IAPP. Podmiotami uprawnionymi są m.in. także przedsiębiorcy o ile prowadzą w sposób ciągły badania naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki. Więcej informacji zasięgnąć można na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl w dziale Nauka – Finansowanie współpracy naukowejwww.nauka.gov.pl

10 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 83 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Osoby do kontaktu: MNiSW Joanna Szulc Specjalista w Wydziale Programów Badawczych UE tel. 0 22 50 17 150; fax. 0 22 52 92 781 e-mail: joanna.szulc@mnisw.gov.pljoanna.szulc@mnisw.gov.pl


Pobierz ppt "Wsparcie przygotowania wniosku i realizacji projektu IAPP Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google