Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, 13 lipca 2010. Zasada przejrzystości Zasada braku tolerancji dla korupcji Zasada partycypacji społecznej Zasada przewidywalności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, 13 lipca 2010. Zasada przejrzystości Zasada braku tolerancji dla korupcji Zasada partycypacji społecznej Zasada przewidywalności."— Zapis prezentacji:

1 Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, 13 lipca 2010

2 Zasada przejrzystości Zasada braku tolerancji dla korupcji Zasada partycypacji społecznej Zasada przewidywalności Zasada fachowości Zasada rozliczalności Andrzej Szeniawski 2

3  Program Pilotażowy Przejrzysta Gmina – Laboratorium – 2004  Akcja Masowa, monitoring społeczny – 2005  Akcja Masowa – kontynuacja – 2006  Forum Przejrzysta Polska, audyt wewnętrzny – 2007  Przejrzysta Polska – audyt zewnętrzny, Forum – 2008  Przejrzysta Polska – program monitorowania realizacji zasady Partycypacji Społecznej – 2009-2010 3

4  Stworzenie i wdrożenie programu monitorowania zasady partycypacji społecznej  Opracowanie metodologii monitorowania zasady partycypacji społecznej  Upowszechnienie wśród mieszkańców jst objętych projektem wyników monitoringu  Upowszechnienie metodologii monitorowania oraz wniosków z monitoringu w mediach ogólnopolskich

5  Monitoring w 127 samorządach – uczestnikach akcji masowej i kontynuacji  Rozmowy z prezydentami (burmistrzami, wójtami), starostami, sekretarzami, urzędnikami zajmującymi się wdrażaniem, przedstawicielami organizacji pozarządowych  Raporty uzgadniane z zainteresowanymi  Spotkania finalizujące monitoring

6 „Zakończenie monitoringu w każdej jst będzie podsumowane w trakcie wspólnego spotkania przedstawicieli jst, NGOs, nieformalnych grup mieszkańców i mediów lokalnych. Na spotkaniu zostanie zaprezentowany raport z monitoringu oraz rekomendacje dotyczące potrzebnych zmian czy usprawnień. Uczestnicy spotkań będą mieli możliwość odnieść się do wniosków raportu.”

7 Wnioski i rekomendacje z raportu:

8  Rok 2005: powiat kołobrzeski uczestniczy w Akcji „Przejrzysta Polska” wdrażając 6 zadań obligatoryjnych i pięć fakultatywnych;  Rok 2006: powiat kołobrzeski bierze udział w kontynuacji wdrażając 3 zadania obligatoryjne;  Rok 2008: audyt zewnętrzny (jako jedyny samorząd w województwie zachodniopomorskim)

9  2005  Opracowanie i wdrożenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (obligatoryjne)  stworzenie „mapy aktywności i inicjatyw ” organizacji pozarządowych – wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności (fakultatywne)  2006  Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych

10  Analiza stron internetowych Starostwa w Kołobrzegu (w tym BIP)  Wywiady z Sekretarzem Powiatu Kołobrzeskiego p. Jerzym Leszczyńskim  Telefoniczne wywiady z przedstawicielami 8 organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu

11  Konsultacje społeczne (konsultowanie nie tylko budżetu powiatu, ale i strategii powiatowych);  Program współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi;  Zlecanie realizacji zadań samorządowych organizacjom pozarządowym tam, gdzie jest to możliwe (m.in. z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, organizacja wydarzeń kulturalnych)

12  122 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS (w tym 5 fundacji)  24 uczniowskie kluby sportowe  40 stowarzyszeń kultury fizycznej  20 stowarzyszeń zwykłych.

13  2009r. - 12 dotacji na łączną kwotę 958 693,00 zł,  2008r. - 12 dotacji na łączną kwotę 1.276 826,00 zł,  2007r. - 12 dotacji na łączna kwotę 583 324,00 zł.

14  Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  Zespół ds. konsultacji samorządu z organizacjami pozarządowymi – z udziałem 4 przedstawicieli organizacji  Dotacje na realizację zadań publicznych przez organizacje  Przestrzeń komunikacyjna dla organizacji na stronie internetowej – w tym podstrona internetowa „Dialog społeczny” (przyjazna)

15  Informowanie mieszkańców o planowanych działaniach na terenie Powiatu Kołobrzeskiego poprzez dobrze zorganizowaną przyjazną stronę internetową (w tym podstrona Dialog Społeczny)  dobra komunikacja samorządu z organizacjami pozarządowymi, które działają aktywnie;  organizowanie szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych;  bogata „mapa aktywności” aktualizowana zgodnie z przyjętymi procedurami;  praca pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych;  udział w przedsięwzięciach w celu poprawy jakości życia publicznego mieszkańców powiatu i stworzenie wizerunku przyjaznego, skutecznego i uczciwego samorządu.

16  Konsultacje społeczne: pomimo informowania (z odpowiednim wyprzedzeniem) o konsultacjach, nadal uczestniczy w nich niewielka liczba zainteresowanych. Organizacje pozarządowe zapraszane na spotkania zazwyczaj zainteresowane są problematyką ściśle związaną z prowadzoną działalnością.  Procedury: brak formalnej procedury umożliwiającej mieszkańcom zgłaszanie uchwał obywatelskich.  Promocja i motywacja: nie są organizowane systematyczne wydarzenia promujące działalność organizacji społecznych w Powiecie.  Partnerstwo: nie są realizowane projekty partnerskie z organizacjami pozarządowymi. Powiat pozyskuje głównie środki na realizację projektów inwestycyjnych, co ogranicza możliwość udziału w nich organizacji pozarządowych.

17  Zmniejsza się biurokracja we współpracy I i III sektora – sugerujemy rozwijać ten kierunek;  Sugerujemy poszerzenie listy spraw konsultowanych ze społecznością lokalną, podjęcie działań motywujących społeczność;  Konieczna jest praca nad udoskonaleniem konsultacji społecznych – sugerujemy wprowadzenie nowej metodyki włączania społeczności lokalnych;  Warto poszukać formuły na realizację projektów partnerskich – zwłaszcza w sferze zadań społecznych;  Proponujemy dopracowania się (we współpracy z organizacjami) wieloletniego programu współpracy (Karty Współpracy), który uszczególawiany byłby planami rocznymi.

18


Pobierz ppt "Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, 13 lipca 2010. Zasada przejrzystości Zasada braku tolerancji dla korupcji Zasada partycypacji społecznej Zasada przewidywalności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google