Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(Narodowej Strategii Spójności)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(Narodowej Strategii Spójności)"— Zapis prezentacji:

1

2 (Narodowej Strategii Spójności)
Renata Calak Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rola Komitetów Monitorujących w systemie realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowej Strategii Spójności) Warszawa, 7 maja 2009 r.

3 Minister odpowiedzialny za rozwój regionalny odpowiada za:
Rola KM w systemie realizacji NSRO/NSS Minister odpowiedzialny za rozwój regionalny odpowiada za: koordynację i monitorowanie systemu zarządzania środkami unijnymi w celu zagwarantowania właściwej i terminowej realizacji programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej koordynację wdrażania Narodowej Strategii Spójności i programów operacyjnych na lata w celu pełnego wykorzystania przyznanych Polsce środków Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

4 Komitety monitorujące
Rola KM w systemie realizacji NSRO/NSS Komitety monitorujące Komitety Monitorujące działają jako niezależne ciała doradczo - opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym udzielają rekomendacji w zakresie wszelkich dostosowań i zmian w kierunkach i sposobach wdrażania funduszy strukturalnych, zarówno odnoszących się do postępu merytorycznego i finansowego programu, jak i zarządzania środkami strukturalnymi zapewniają realizację zasady partnerstwa – w posiedzeniach KM uczestniczy strona rządowa, samorządowa oraz partnerzy społeczni i gospodarczy – ma to na celu dążenie do zrównoważonego udziału strony rządowej, samorządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych oraz jak najwyższej efektywności i jakości ich pracy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

5 Podstawą prawną powołania komitetów monitorujących są:
Rola KM w systemie realizacji NSRO/NSS Podstawą prawną powołania komitetów monitorujących są: przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca r. ustanawiającego przepisy ogóle dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

6 Rola KM w systemie realizacji NSRO/NSS
Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr 3 dotyczące komitetów monitorujących z dnia 7 września 2007 r. Celem wytycznych jest przedstawienie podstawowych wskazówek dotyczących składu, zadań oraz trybu działania przy powoływaniu komitetów monitorujących odpowiednio dla krajowych programów operacyjnych i 16 regionalnych programów operacyjnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

7 Komitet Koordynacyjny NSRO
Rola KM w systemie realizacji NSRO/NSS Komitet Koordynacyjny NSRO przewodniczącym Komitetu jest Minister Rozwoju Regionalnego Komitet zbiera się przynajmniej dwa razy do roku z inicjatywy Przewodniczącego w pracach Komitetu uczestniczą przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz partnerzy społeczni i gospodarczy monitoruje realizację NSRO i poszczególnych programów operacyjnych oraz komplementarności działań realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej i Polityki Spójności monitoruje spójność realizowanych polityk w zakresie polityki konkurencyjności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z polityką spójności oraz innymi politykami rozwojowymi przedstawia wnioski i rekomendacje wynikające z corocznych informacji na temat zgodności działań realizowanych w ramach programów operacyjnych z odpowiednimi politykami Wspólnoty formułuje opinie oraz rekomendacje na temat przebiegu wdrażania polityk horyzontalnych w celu zapewnienia spójnej realizacji polityki rozwoju Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

8 Obecnie zostało powołanych 6 grup:
Rola KM w systemie realizacji NSRO/NSS Grupy robocze Komitet może powoływać grupy i zespoły robocze uczestnikami grup/zespołów mogą być osoby powoływane spoza grona członków KK NSRO Obecnie zostało powołanych 6 grup: Grupa robocza ds. społeczeństwa obywatelskiego Grupa robocza ds. społeczeństwa informacyjnego Grupa robocza ds. informacji, promocji i szkoleń Grupa robocza ds. małych, średnich przedsiębiorstw Grupa robocza ds. polityki regionalnej Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności – w ramach tej grupy utworzono Zespoły: Zespół zadaniowy ds. przedsiębiorczości Zespół zadaniowy ds. edukacji, szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury edukacyjnej Zespół zadaniowy ds. transportu Zespół zadaniowy ds. koordynacji regionalnej i obszarów wiejskich Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

9 Komitety Monitorujące Programy Operacyjne
Rola KM w systemie realizacji NSRO/NSS Komitety Monitorujące Programy Operacyjne Komitetom Monitorującym PO przewodniczy minister właściwy pełniący rolę instytucji zarządzającej, w perspektywie role tą pełni Minister Rozwoju Regionalnego w skład Komitetów Monitorujących PO wchodzą przedstawiciele strony rządowej – m.in. przedstawiciele ministra właściwego ds. finansów publicznych, ministra właściwego ds. gospodarki – jako instytucja koordynująca proces lizboński w Polsce – przedstawiciele strony samorządowej – m.in. przedstawiciele Konwentu Marszałków, przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerzy społeczni i gospodarczy – m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele środowiska akademicko – naukowego w posiedzeniach KM mogą również uczestniczyć w charakterze obserwatorów m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, przedstawiciele Instytucji Audytowej, wojewodowie lub ich przedstawiciele Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

10 Komitety Monitorujące Regionalne Programy Operacyjne
Rola KM w systemie realizacji NSRO/NSS Komitety Monitorujące Regionalne Programy Operacyjne Komitetom Monitorującym RPO przewodniczy przedstawiciel właściwej instytucji zarządzającej RPO, w perspektywie rolę tą pełni właściwy miejscowo zarząd województwa członkami KM RPO są przedstawiciele strony samorządowej – przedstawiciele instytucji zarządzającej RPO, przedstawiciele instytucji pośredniczącej PO KL właściwej dla danego województwa, przedstawiciele powiatów w województwie, przedstawiciele gmin w województwie – przedstawiciele strony rządowej – właściwy miejscowo wojewoda lub jego przedstawiciel, przedstawiciel ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki jako instytucja koordynująca proces lizboński w Polsce, przedstawiciel instytucji certyfikującej oraz ze strony partnerów społecznych i gospodarczych m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie danego województwa, przedstawiciele środowiska naukowo-akademickiego w pracach KM RPO mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów przedstawiciele Ministra Rozwoju Regionalnego, Urzędu Kontroli Skarbowej, Krajowej Jednostki Oceny oraz przedstawiciele każdej z ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

11 Zadania Komitetów Monitorujących PO i RPO
Rola KM w systemie realizacji NSRO/NSS Zadania Komitetów Monitorujących PO i RPO rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych oraz zatwierdzanie zmian tych kryteriów analizowanie rezultatów realizacji programów operacyjnych, w szczególności osiąganie celów wyznaczonych dla każdego priorytetu oraz wyników ocen związanych z monitorowaniem realizacji programów analizowanie i zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z wdrażania programów okresowe badanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów, określonych w ramach Programu Operacyjnego na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą analizowanie i zatwierdzanie wszelkich wniosków o zmianę treści decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wkładu funduszy zapoznanie się z rocznymi raportami z kontroli programu oraz komentarzami Komisji Europejskiej do raportów rocznych i końcowych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

12 Podkomitety Monitorujące PO KL
Rola KM w systemie realizacji NSRO/NSS Podkomitety Monitorujące PO KL w ramach PO KL funkcjonuje zarówno Komitet Monitorujący PO KL (KM PO KL), jak i 16 Podkomitetów Monitorujących PO KL (PKM PO KL) Podkomitet Monitorujący PO KL dla danego województwa powoływany jest przez Komitet Monitorujący PO KL funkcjonujący przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Podkomitet Monitorujący PO KL działa pod przewodnictwem Instytucji Pośredniczącej PO KL – Samorządu Województwa – odpowiedzialnej za wdrożenie Priorytetów PO KL na poziomie regionalnym w pracach PKM PO KL uczestniczą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerzy społeczni i gospodarczy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

13 Zadania Podkomitetów Monitorujących PO KL
Rola KM w systemie realizacji NSRO/NSS Zadania Podkomitetów Monitorujących PO KL rozpatrywanie i rekomendowanie Komitetowi Monitorującemu PO KL szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach priorytetu oraz ewentualnych zmian tych kryteriów okresowe kontrolowanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów, określonych w ramach priorytetów, na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Pośredniczącą PO KL analizowanie rezultatów realizacji priorytetów oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji priorytetów, w szczególności w przypadku, gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w ramach priorytetu analizowanie okresowych sprawozdań z wdrażania priorytetów zapewnienie koordynacji oraz komplementarności procesu wdrażania priorytetów PO KL na terenie danego województwa z działaniami realizowanymi w ramach innych programów, współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich dot. rekrutacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

14 Posiedzenia Komitetów Monitorujących PO
Rola KM w systemie realizacji NSRO/NSS Posiedzenia Komitetów Monitorujących PO Komitet Monitorujący Ilość posiedzeń Data kolejnego posiedzenia KK NSRO IV posiedzenia 3 lipca 2009 r. KM PO IG V posiedzeń 6 czerwca 2009 r. KM PO IiŚ VI posiedzeń 17 czerwca 2009 r. KM PO RPW V posiedzeń 18 czerwca 2009 r. KM PO PT IV posiedzenia 24 czerwca 2009 r. KM PO KL VII posiedzeń 25 czerwca 2009 r. dot. rekrutacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

15 Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne
Rola KM w systemie realizacji NSRO/NSS Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Grupy/Zespoły robocze Komitet Monitorujący Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 16 Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne Komitet Monitorujący Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 16 Podkomitetów Monitorujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki Komitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

16 Dziękuję za uwagę Renata Calak Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "(Narodowej Strategii Spójności)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google