Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja sieciująca pn.: „Tworzenie systemu instytucjonalnego, wspierającego efektywne prowadzenie polityki regionalnej” Geneza i założenia funkcjonowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja sieciująca pn.: „Tworzenie systemu instytucjonalnego, wspierającego efektywne prowadzenie polityki regionalnej” Geneza i założenia funkcjonowania."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja sieciująca pn.: „Tworzenie systemu instytucjonalnego, wspierającego efektywne prowadzenie polityki regionalnej” Geneza i założenia funkcjonowania Świętokrzyskiego Forum Terytorialnego oraz zadania Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Projekt „Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie wprowadziła nowe instytucje w systemie realizacji polityki regionalnej pozwalające na umieszczenie realizowanych strategii i polityk w kontekście obiektywnych faktów, danych i ekonomiczno-społecznych teorii naukowych (evidence based policy). Należą do nich: Krajowe Forum Terytorialne (KFT); Regionalne Fora Terytorialne (RFT); Obserwatoria rozwoju terytorialnego: regionalne obserwatorium terytorialne (ROT) oraz krajowe obserwatorium terytorialne (KOT). Wprowadzenie powyższych instytucji do systemu instytucjonalnego realizacji polityki regionalnej ma na celu podwyższanie jakości zarządzania politykami publicznymi o wyraźnym ukierunkowaniu terytorialnym.

3 Krajowe Forum Terytorialne (KFT) zostało powołane Zarządzeniem MRR z 21 marca 2011 r. jako jeden z kluczowych elementów realizacji Planu działań niezbędnych do podjęcia przez Radę Ministrów i inne podmioty publiczne zapewniających wdrożenie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Utworzenie Krajowego Forum Terytorialnego – pierwszej zinstytucjonalizowanej przestrzeni dla wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń, stworzyło warunki do kształtowania i rozwijania strategicznego myślenia na wszystkich poziomach. Dyskusje w ramach KFT dotyczą najistotniejszych tematów z zakresu możliwości poprawy efektywności prowadzenia polityki rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego. Efektem prac KFT są wnioski oraz warianty rozwiązań, możliwe do zastosowania w krótszej i dłuższej perspektywie, wraz z konkretnymi rekomendacjami. Adresatami takich rekomendacji są bezpośrednio odpowiedzialni za podejmowanie strategicznych dla rozwoju społeczno-gospodarczego decyzji w kraju, tj. Rada Ministrów. Szeroki skład KFT, obejmujący zarówno administrację centralną, jak i samorządy województw, związki samorządów terytorialnych oraz partnerów społecznych i gospodarczych sprawia, że dyskusja i wynikające z niej rekomendacje odzwierciedlać będą stanowisko wszystkich tych grup. Krajowe Forum Terytorialne będzie także aktywnie współpracowało z regionalnym forami terytorialnymi.

4 Realizując założenia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010- 2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie Zarząd Województwa Świętokrzyskiego powołał Świętokrzyskie Forum Terytorialne (Uchwała NR 2830/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014 r). Świętokrzyskie Forum Terytorialne jako organ opiniodawczo-konsultacyjny: podejmuje dyskusje strategiczne o kierunkach rozwoju regionu; pełni rolę platformy wymiany informacji i doświadczeń między aktorami polityki regionalnej w województwie świętokrzyskim. Do zadań ŚFT należy m.in.: inicjowanie debat m. in. na temat kierunków i form realizacji polityki rozwoju regionalnego; analiza realizacji strategii i programów pod kątem zgodności ze strategią rozwoju województwa; ocena efektów realizacji polityki regionalnej w województwie z uwzględnieniem problemów społeczno – gospodarczych;

5 W skład Świętokrzyskiego Forum Terytorialnego wchodzą: przewodniczący Forum – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa; administracji rządowej w województwie; partnerów społeczno-gospodarczych; organizacji pozarządowych; uczelni oraz instytucji badawczych i statystycznych. formułowanie opinii i rekomendacji w zakresie zmian jakie powinny być wprowadzane w polityce rozwoju województwa świętokrzyskiego w oparciu o dostępne badania, ewaluacje i raporty, w tym analizy dokonywane przez Obserwatorium Rozwoju Regionu; współpraca z Krajowym Forum Terytorialnym oraz z pozostałymi Regionalnymi Forami Terytorialnymi zadania ŚFT c.d.

6 Krajowe Obserwatorium Terytorialne (KOT) i Regionalne Obserwatoria Terytorialne (ROT) są głównymi podmiotami systemu monitorowania i wspierania zarządzania polityką rozwoju o wyraźnym wpływie terytorialnym. Na podstawie zabranych danych z różnych źródeł opracowują najważniejsze informacje o zmianach społeczno-gospodarczych zachodzących odpowiednio w kraju i regionach. Informacje zbierane, przetwarzane i udostępniane przez Obserwatoria są niezbędne w podejmowaniu decyzji o strategicznych, a także bieżących kierunkach rozwoju kraju i regionów przez władze na poziomie krajowym oraz regionalnym. Wyniki prac Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego wspomagać mają dyskusję strategiczną prowadzoną w ramach Świętokrzyskiego Forum Terytorialnego. Obserwatoria tworzą system współpracy i przepływu informacji między podmiotami biorącymi udział w planowaniu i realizacji polityki rozwoju, którego celem jest monitorowanie i oceny interwencji publicznej mającej wpływ terytorialny.

7 W województwie świętokrzyskim rolę Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT) pełni utworzone 01.10.2011r. w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (ORR). Efekty działalności Obserwatorium Rozwoju Regionalnego wykorzystywane są do lepszego planowania i realizacji interwencji publicznej ukierunkowanej terytorialnie przez dostarczenie informacji, analiz i ewaluacji polityk publicznych. Do szczegółowego zakresu działania Obserwatorium Rozwoju Regionalnego należy: 1) prowadzenie badań na tematy związane z wpływem pozyskanych środków unijnych na szeroko pojęty rynek pracy oraz związane z tym zmiany społeczno-gospodarcze w województwie; 2) prowadzenie bieżącego monitoringu sytuacji społeczno-gospodarczej; 3) koordynacja prac związanych z opracowaniem i publikacją rocznych raportów o stanie województwa świętokrzyskiego; 4) prowadzenie badań benchmarkingowych na poziomie regionalnym; 5) podejmowanie działań mających na celu nawiązanie współpracy międzynarodowej w zakresie związanym z obszarem działania zespołu.

8 Projekt: „Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim” poprawa jakości monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim; wzmocnienie potencjału organizacyjnego i technicznego samorządu województwa świętokrzyskiego w zakresie monitorowania polityk publicznych; zwiększenie efektywności działań analitycznych w zakresie monitorowania polityk publicznych poprzez przeprowadzenie badań własnych oraz badań zgodnie z metodologią KOT; wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk publicznych; podniesienie kompetencji osób zajmujących się monitorowaniem polityk publicznych w województwie świętokrzyskim.

9 Projekt: „Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim” W ramach projektu zorganizowane zostaną m.in. : Spotkania Świętokrzyskiego Forum Terytorialnego, konferencje powiatowe z udziałem osób odpowiedzialnych w poszczególnych samorządach lokalnych za kwestie strategicznego podejścia do rozwoju. Celem tych zamierzeń jest wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk publicznych.

10  Świętokrzyskie Uzdrowiska – potencjały dla inteligentnej specjalizacji regionu. Wnioski z badania: - istnieje potrzeba łączenia funkcji turystycznej i leczniczej w ramach szeroko rozumianej turystyki uzdrowiskowej; - konieczne w kontekście rozwoju turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej jest rozwijanie usług noclegowych i gastronomicznych; - produkcja żywności ekologicznej jako wyróżnik turystyki zdrowotnej w regionie.  Przegląd Regionalny 2012 – badanie zakończone raportem opisującym sytuację społeczno- gospodarczą województwa świętokrzyskiego w 2012 r.  Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów. Województwo świętokrzyskie. Na podstawie badania zidentyfikowano następujące rodzaje specjalizacji województwa: - zasobooszczędne budownictwo; - metalowo–odlewnicza; - turystyka zdrowotna i prozdrowotna; - nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze; - targowo–kongresowa; - zrównoważony rozwój energetyczny.  Świętokrzyscy przedsiębiorcy wobec perspektywy finansowej 2014-2020. Celem badania było zebranie informacji od przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze województwa świętokrzyskiego dotyczących m.in.: informacji z jakich programów europejskich przedsiębiorcy zamierzają korzystać, w jakiej formie oczekują wsparcia UE w nowym okresie programowania, na jakie cele zostaną przeznaczone środki z programów finansowych UE i innych. Prowadzone badania:

11  Badanie efektów realizacji programów operacyjnych perspektywy 2007-2013 w oczach mieszkańców regionu – Celem badania jest uzyskanie informacji na temat tego, jak mieszkańcy województwa postrzegają efekty realizacji programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013.  Powołanie Regionalnego Forum Terytorialnego – rola Sekretariatu  ORR został wytypowany do przeprowadzenia pilotażowego badania MŚP metodami kontrfaktycznymi. Badanie będzie prowadzone wspólnie z GUS i MIR.  Biuletyn o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego.  Agroturystyka, rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w województwie świętokrzyskim – Celem badania jest szczegółowa analiza sektora rolnego w województwie pod kątem możliwości rozwoju tego obszaru w oparciu o agroturystykę, rolnictwo ekologiczne i produkty tradycyjne;  Możliwości rozwoju łódzko-świętokrzyskiej platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych – Badanie ma na celu określenie możliwości rozwoju branży ceramicznej na terenach województw łódzkiego i świętokrzyskiego;  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie świętokrzyskim – Badanie ma na celu określenie wielkości, struktury i dynamiki bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie województwa;  Przegląd Regionalny 2013 – będące kontynuacją badania Przegląd Regionalny 2012.

12 Wyniki badań prowadzonych przez Obserwatorium Rozwoju Regionalnego będą:  przekazywane do Regionalnego Forum Terytorialnego oraz wykorzystane zostaną do okresowego monitorowania wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 (System Monitorowania Strategicznego – SMS);  wykorzystane przy opracowaniu „Uszczegółowienia RPO WŚ 2014 – 2020”, jak również innych dokumentów wdrożeniowych np.: „Kryteria wyboru projektów”. W ramach prac Obserwatorium kontynuowane będą dalsze badania sektorowe (np.: sektor MŚP, sektor budowlany itp.), związane z realizacją celów strategicznych zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konferencja sieciująca pn.: „Tworzenie systemu instytucjonalnego, wspierającego efektywne prowadzenie polityki regionalnej” Geneza i założenia funkcjonowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google