Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014

2 WSTĘP Rok szkolny 2013/2014 to już kolejny rok kiedy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego- Burmistrz Miasta i Gminy Drobin - przedstawia Radzie Miejskiej w Drobinie informację o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Drobin w roku szkolnym 2013/2014

3 Podstawa prawna Art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty ( tj. z 2004r Dz.U. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Podstawa prawna realizowanych zadań oświatowych Miasta i Gminy Drobin: 1.Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2013r. Poz. 594) 2.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tj. z 2004r. Dz.U. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( tj. z 2014r. poz.191) 2.Przepisy wykonawcze do w/w ustaw i przepisy prawa miejscowego.

4 Stan organizacji placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin w roku szkolnym 2013/2014

5 Placówki wychowania przedszkolnego Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej –Sygietyńskiej w Cieszewie Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku Punkty Przedszkolne rozpoczęły funkcjonowanie od 1 września 2013 roku na podstawie: Uchwały Nr 219/XXX/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09 sierpnia 2013r.w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie, Uchwały Nr 220/XXX/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku

6 Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoła ponadgimnazjalna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie Publiczne Gimnazjum w Łęgu Probostwie Zespół Szkół w Drobinie Zespół Szkół w Łęgu Probostwie Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie Uchwałą Nr 250/XXXV/2013.Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2013r. Liceum Ogólnokształcącemu w Drobinie nadano imię Wojciecha Kryskiego Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie

7 Kadra kierownicza Kadra kierownicza w przedszkolach i szkołach nie uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego roku szkolnego. Od 1 września 2013r. stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie zostało powierzone dotychczasowemu dyrektorowi - Pani Danucie Bielskiej - na kolejne 5 lat, po wcześniejszym dokonaniu oceny pracy przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny tj. Mazowieckim Kuratorem Oświaty.

8 Demografia Liczba dzieci urodzonych w poszczególnych latach ( dane statystyczne na dzień 31.12.2013r.) 2007200820092010201120122013 Drobin, w tym miasto 69 41 61 38 58 31 70 35 53 34 49 30 38 23 Łęg25352031281821 Rogotwórsk1511144957 Cieszewo5717236 Razem114 93112927572 Tabela zawiera dane dot. liczby urodzeń dzieci zameldowanych na terenie gminy Drobin, którzy przypisani są do szkół w w/w miejscowościach Z przedstawionych danych wynika, że liczba dzieci urodzonych w poszczególnych latach od roku 2010 ma tendencję malejącą.

9 Wychowanie przedszkolne – liczba dzieci i oddziałów Dane SIO na 30.09 danego roku szkolnego Finansowanie z budżetu gminyFinansowanie w ramach projektu Liczba dzieci Liczba oddziałówLiczba dzieciLiczba oddziałów Drobin przedszkole 2011/20121105502 2012/20131145502 2013/20141697-- Łęg Probostwo przedszkole 2011/2012382251 2012/2013422251 2013/2014673-- Cieszewo Oddział Przedszkolny 2011/20121219-- Oddział Przedszkolny 2012/20131017-- Punkt Przedszkolny2013/2014181-- Rogotwórsk Oddział przedszkolny Punkt Przedszkolny 2011/2012 101 13 1 Oddział przedszkolny Punkt Przedszkolny 2012/2013 131 14 1 Oddział przedszkolny Punkt Przedszkolny 2013/2014 13 14 1111 --

10 Wyszczególnienie Rok szkolny 2011/122012/132013/14 Ogółem liczba dzieci w wieku 3 - 6 lat 428421433 Liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną w placówkach prowadzonych przez gminę Drobin 267275281 Wskaźnik Skolaryzacji ( % ) 62,465,364,9 Wskaźnik skolaryzacji w placówkach wychowania przedszkolnego Wskaźnik skolaryzacji opisuje poziom powszechności edukacji w odpowiednich grupach wiekowych. Wyrażony jest on w procentach. Wskaźnik ten oblicza się dzieląc liczbę osób uczących się w danej grupie wiekowej przez całkowitą liczbę osób w tej grupie. Z przedstawionych danych wynika, ze na terenie gminy Drobin wskaźnik ten w roku szkolnym 2013/2014 zmniejszył się o 0,4% w stosunku do roku 2012/2013 i wyniósł 64,9%.

11 Zmiany w prawie oświatowym dot. wychowania przedszkolnego Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy oraz niektórych innych ustaw wprowadziła m.in.. 1. Wprowadzenie dotacji celowej dla gmin na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego od 1 września 2013r. Na rok szkolny 2013/2014 Miasto i Gmina Drobin otrzymała dotację w wysokości: Na okres wrzesień – grudzień 2013r. – 113.850,- zł Na okres styczeń – sierpień 2014r – 226.296,- zł 2. Ustawowe ograniczenie wysokości opłat pobieranych od rodziców za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ustalony przez radę gminy czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki: W przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin pobiera się opłatę od rodziców w wysokości 1 zł za 1 godzinę zgodnie z w/w ustawą. Na jej podstawie została podjęta Uchwała Nr 289/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014r. W sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin 3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez zapewnienie wszystkim dzieciom w wieku 3-4 lat miejsc wychowania przedszkolnego ( pięciolatki już mają zapewnione). Dzieci 4 letnie od roku szkolnego 2015/2016 Dzieci 3 letnie od roku szkolnego 2017/2018

12 Liczba miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego Wyszczególnienie Liczba miejsc DrobinŁęg Probostwo RogotwórskCieszewo Przedszkola Z oddziałami mieszczącymi się w budynkach szkolnych 125 50 67 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych 18 Punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych 1421 Razem125+ 50673221 Ogółem245 + 50

13 Liczba dzieci zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin w poszczególnych latach szkolnych* Rok szkolny6 latki5 latki4 latki3 latkiRazem 2013/2014114 93112433 2014/20151149311292411 2015/20161129275279 Z przedstawionych danych wynika, że zgodnie z w/w ustawą w 2015/2016 roku liczba miejsc w placówkach oświatowych pozwoli na przyjęcie wszystkich 4 – latków. *statystyka na 31.12.2013r.

14 Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach Wyszczególnienie 2011/20122012/20132013/2014 Liczba dzieci Liczba oddziałów Liczba dzieciLiczba oddziałówLiczba dzieciLiczba oddziałów SP Cieszewo466506 6 SP Rogotwórsk636626 6 SP Łęg Probostwo167817091719 SP Drobin317163221631419 Gimnazjum Łęg Probostwo 78+1471+1473+14 Gimnazjum Drobin257122361223512 Liceum Drobin353182202 Razem 965559305592658 Dane SIO na 30.09.danego roku szkolnego

15 Kształcenie specjalne Wyszczególnienie Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 2011/20122012/20132013/2014 Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie 1-wczesne wspomaganie rozwoju 2- z więcej niż jedna niep. 1 3 – wczesne wspomaganie rozwoju 4-wczesne wspomaganie rozwoju Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie 11 1-wczesne wspomaganie rozwoju, 1-wczesne wspomaganie rozwoju Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie 446 Szkoła Podstawowa im. Marsz. J. Piłsudskiego w Drobinie 61- z więcej niż jedną niep. 9 7 Publiczne Gimnazjum w Łęgu Probostwie 1 ( rew-wych) 1 1- (rew-wych)1 ( rew-wych) Publiczne Gimnazjum im. Marsz. J. Piłsudskiego w Drobinie 13107 Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku 331 Oddział Przedszkolny w SP w Rogotwórsku 001

16 Kadra W roku szkolnym 2013/2014 zatrudnionych było w gminnych szkołach i przedszkolach: nauczycieli – 115,43 etaty oraz pracownicy administracji i obsługi - 46,25 etatu. Stan zatrudnienia nauczycieli wynika z liczby oddziałów, ramowych planów nauczania - liczby godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych. Stan zatrudnienia pracowników niepedagogicznych wynika ze specyfiki działalności, w tym bloku żywieniowego. W stosunku do wymienionych lat szkolnych stan zatrudnienia pracowników obsługi w roku szkolnym 2013/2014r w szkołach nie uległ zmianie. W placówkach wychowania przedszkolnego stan zatrudnienia zwiększył, co jest wynikiem zakończenia realizowanego projektu „Przedszkole na dobry początek…”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL, a w którym zatrudnionych było: pomoc nauczyciela – 4 etaty, woźnej – 1 etat, pomoc kuchenna – 1 etat. Od 1 września 2013r. Zatrudnienie zwiększyło się o 4 etaty. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach przedstawiają poniższe tabele

17 Zatrudnienie kadry pedagogicznej w placówkach wychowania przedszkolnego Zatrudnienie nauczycieli2011/20122012/20132013/2014 Etat Miejsko Gminne Przedszkole w Drobinie 6,54 +2 projekt7,31 + 2 projekt8,43 Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie 3,28+ 1 projekt2,77+ 1 projekt4,4 Oddział Przedszkolny/Punkt Przedszkolny w Cieszewie 1,06 Punkt Przedszkolny w Rogotwórsku 1 - projekt 1 Oddział Przedszkolny w Rogotwórsku 1,06 1,56 Razem15,9416,216,45

18 Zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach Zatrudnienie nauczycieli2011/20122012/20132013/2014 Osoby fizyczne Etat *Osoby fizyczneEtat* Osoby fizyczne Etat* ZS w Dobinie6057,44753,785853 ZS w Łęgu Probostwie2823,112721,892823,62 SP w Cieszewie118,39108,05118,9 SP w Rogotwórsku1710,12148,76179,54 LO w Drobinie145,93144,08153,92 Razem130104,9912296,5612998,98 *Etaty subwencyjne

19 Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych WyszczególnienieRok szkolny 2011/20122012/20132013/2014 etat M-G Przedszkole w Drobinie8,5 9,5 Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie112 Oddział Przedszkolny w SP w Cieszewie00- Punkt Przedszkolny przy SP w Cieszewie--1 Oddział Przedszkolny w SP w Rogotwórsku000 Punkt Przedszkolny przy SP w Rogotwórsku--1 Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie 2,5 Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku3,5 Zespół Szkół w Łęgu Probostwie999 Zespół Szkół w Drobinie17,75 Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie 000 Razem 42,25 46,25

20 Doskonalenie zawodowe nauczycieli W budżecie gminy wyodrębnia się środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W roku 2013/2014 na ten cel zostały poniesione nakłady w wysokości 11.781,07 zł. Nauczyciele kierowani są na różne formy doskonalenia zgodnie z potrzebami danej szkoły czy przedszkola, określonymi w obowiązujących rocznych planach doskonalenia zawodowego. Nauczyciele korzystają również w dużej mierze z darmowych form doskonalenia zawodowego, które oferowane są przez Mazowiecki Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku czy przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w postaci grantów. Kosztem jest tylko zwrot kosztów przejazdu. Nakłady poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli przedstawia poniższa tabela: System doskonalenia i dokształcania spowodował, że duża grupa nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów, dlatego też w roku szkolnym 2013/2014 nie było dofinansowania kosztów kształcenia przez uczelnie wyższe. Efektem prowadzonej polityki oświatowej i podejmowanych działań w szkołach i przedszkolach jest bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia, co obrazuje poniższa tabela RokWysokość poniesionych nakładów /zł/ 20119.629,14 201210.134,76 201311.781,07

21 Poziom wykształcenia kadry pedagogicznej na poszczególnych stopniach awansu zawodowego - dane wg SIO na 30.09.2013 Poziom wykształcenia (w osobach) Rok szkolny 2013/2014 Stażysta Kontraktowy MianowanyDyplomowanyOgółem Magister z przygotowaniem Pedagogicznym Liczba 4254070139 % 2,716,8927,0347,3093,92 Licencjat z przygotowaniem pedagogicznym Liczba 07209 % 04,731,3506,08 RazemLiczba 4324270148 % 2,721,6228,3847,30100 W szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego zatrudnionych było w roku szkolnym 2013/2014 9 nauczycieli posiadających tytuł licencjata z przygotowaniem pedagogicznym oraz 139 nauczycieli z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym, którzy stanowią 93,92% wszystkich zatrudnionych nauczycieli.

22 Poziom wykształcenia kadry pedagogicznej na poszczególnych stopniach awansu zawodowego W roku szkolnym 2013/2014

23 Awans zawodowy nauczycieli Przedszkola Szkoły Rok szkolny Postępowanie egzaminacyjne 2011/20120 2012/20130 2013/20140 Rok szkolny Postępowanie egzaminacyjne 2011/2012Sesja letnia: 6 nauczycieli, w tym ZS Drobin- 3 SP Cieszewo-2 SP Rogotwórsk - 1 2012/2013Sesja letnia: 2 nauczycieli, w tym: ZS Drobin – 1 SP Cieszewo – 1 2013/2014Sesja zimowa- 2 nauczycieli, w tym: ZS Łęg Probostwo - 2 Sesja letnia: 3 nauczycieli, w tym: ZS Drobin- 1 ZS Łęg probostwo – 1 SP Rogotwórsk - 1 W ramach przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin Zarządzeniem Nr 49/2014 z dnia 04.09.2014r.- stopień ten otrzymało w roku szkolnym 2013/2014 5 nauczycieli: w sesji zimowej - 2 i 3 nauczycieli w sesji letniej. Awans zawodowy na przestrzeni 3 ostatnich lat obrazują poniższe tabela.

24 Baza dydaktyczno-lokalowa Szkoły i placówki wychowania przedszkolnego prowadzone przez gminę Drobin w roku szkolnym 2013/2014 mieściły się w 7 obiektach. Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie miało swoje 2 oddziały zlokalizowane w budynku Zespołu Szkół w Drobinie, ze względu na brak sal w stosunku do liczby grup dzieci. Uczniowie Zespołu Szkół w Drobinie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie wykorzystywały do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego halę pełnowymiarowa w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drobinie oraz boiska na stadionie MOSiR w Drobinie. Z hali MOSiR w Drobinie korzystali również uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie ponosząc przy tym koszty przejazdu do Drobina. Stan techniczny budynków, funkcjonalność oraz stan urządzeń sportowo-rekreacyjnych jest dobry, co jest efektem stałych nakładów finansowych przeznaczanych corocznie w planach finansowych placówek na remonty. W roku szkolnym 2013/2014 wykonane zostały następujące prace: SP Rogotwórsk Remont Sali lekcyjnej nr 1 i adaptacja mieszkania na potrzeby oddziału przedszkolnego 31.069,- zł Zakup mebli i wyposażenia do świetlicy szkolnej, oddziału przedszkolnego i szatni 8.904,- zł W zespole Szkół w Łęgu Probostwie: przygotowanie nowej klasy na potrzeby sześciolatków ( remont sali i wyposażenie) + ławki i krzesełka wg potrzeb,wymiana oświetlenia w dwóch klasach Przygotowanie nowego pomieszczenia pod szatnię( ławki szatniowe, wykładzina ) na kwotę 27.842,- zł ( z budżetu 10 878,00 + środki własne 16964,00) Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie Zakup mebli (sala oddziału II) i wyposażenia do sal przedszkolnych i łazienki, Zakup stolików i krzeseł do sal przedszkolnych, Zakup wykładzin do szatni i korytarzy, Malowanie sal (oddział I i II) i korytarzy, drobne naprawy wynikające z użytkowania pomieszczeń (materiały do remontu i wykonanie prac) na ogólna kwotę 16.000 zł w tym Z funduszy Rady Rodziców 1.500,- zł ZS Drobin Remont dachu na budynku C - 9.000,- zł, malowanie 2 klas w budynku C – 1.000,- zł i przygotowanie klas I- zakup mebli 16.000,- zł SP Cieszewo Montaż w szatni ściany z płyty OSB, montaż drzwi w szatni, montaż szafki - pawlacza w szatni, obudowa płytą gipsową rur kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania na dolnym korytarzu, pomalowanie powierzchni ścian i sufitu na dolnym korytarzu na kwotę 10.101,- zł i Wymiana oświetlenia górnego w dwóch salach lekcyjnych i na górnym holu na kwotę 7.000,- zł

25 Baza lokalowo-dydaktyczna Nazwa jednostkiPowierzchnia budynku ogółem m² W tym:BoiskaTeren przy- szkolny m² Liczba sal dydaktycznych Sale gimnastyczne/ rekreacyjne LiczbaPowierzchnia m² liczbaPowierzc hnia m² Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie 980,041157007.158 Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie 185,730000900 Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej, w Cieszewie, w tym Punkt Przedszkolny 362,4500005.500 Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku, w tym „0” Punkt Przedszkolny 838,571130,5181017.026 Zespół Szkół w Łęgu Probostwie 1.991,6141257,61 komple ks 1.5276.925 Zespół Szkół w Drobinie5.440,0311356007.040 Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie 518,0400000

26 Technologia informatyczna Nowoczesna szkoła to taka, która ma wysoki poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki W związku z realizacją przez Gminę Drobin projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 3 szkoły zostały doposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu: Zespół Szkół w Drobinie: 58 komputerów, 1 rzutnik i 2 drukarki Zespół Szkół w Łęgu Probostwie: 16 komputerów, 1 rzutnik i 2 drukarki Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku: 16 komputerów, 1 rzutnik i 2 drukarki Ponadto wszystkie sekretariaty szkół wyposażone są w komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Wszystkie szkoły mają zapewniony dostęp do internetu. San wyposażenia szkół w urządzenia specjalistyczne w roku szkolnym 2013/2014 przedstawia poniższa tabela.

27 Technologia informatyczna WyszczególnienieSzkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku Zespół Szkół w Łęgu Probostwie Zespół Szkół w Drobinie Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie Liczba pracowni11231 Liczba komputerów1518 + laptop38 + 15 laptopów 6515 + 10 laptopów Liczba uczniów w szkole przypadająca na 1 komputer 331191 Liczba uczniów na zajęciach z informatyki przypadająca na 1 komputer 11111 Liczba centrów multimedialnych 00011 Liczba tablic interaktywnych 00022 Liczba rzutników221263

28

29

30 Wynagrodzenia kadry pedagogicznej oraz pracowników niepedagogicznych RokNauczyciele Pracownicy administracji i obsługi Od czerwca 2009 – regulaminy wynagradzania Kwota bazowa – 100% Wynagrodzenia nauczyciela stażysty - pozostali wskaźniki Kontraktowy 111 % Mianowany -144% Dyplomowany 184% Zmiany wynagrodzenia w regulaminie Wzrost wynagrodzeń 01.01-31.08 01.09- 31.12 Wzrost wynagrodz eń 2009-rok wyjściowy I raz sprawozdanie 2.177,86 2.417,42 2.286,75 5% Uchwalony regulamin przyznawania dodatków od 01.01.2009r. Podwyżka od 01 stycznia 2009r. w wysokości średnio 100 zł/etat w ramach posiadanych środków Podwyżka od 01 września 2009 w wysokości średnio 100 zł/etat w ramach posiadanych środków 2010 2.286,75 2.446,82 7% Od 01 września 2010 w wysokości - 5% 2011 2.446,82 2.618,10 7% Zmiana wysokości dodatku mieszkaniowego: „minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku ustalanego przez RM” Podwyżka od 01 września 2011 w wysokości 3,5% 2012 2.618,10 2.717,59 3,8% Podwyżka od 01 stycznia 2012 w wysokości 4% Podwyżka od 01 września 2012 w wysokości 5% 2013 2.717,59 2.717,59 Nie było Nie było wzrostu wynagrodzeń 2014 2.717,59 2.717,59 Nie było Nie było wzrostu wynagrodzeń

31 Wysokość średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Drobin Stopień awansu zawodowego n-la Kwota różnicy 2010201120122013 Stażysta- 4.931,20- 10.842,21- 11.461,10- 3.967,79 Kontraktowy- 7.919,18- 783,8821.086,62- 6.904,05 mianowany82.426,74- 24.878,06-38.009,62- 33.437,53 dyplomowany96.687,0150.093,74776,40- 30.798,94

32 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli RokWysokość środków finansowych ( zł) Ilość zapomógKwota średniej zapomogi 20119.090,-19478 201210.000,-20500 201310.000,-19526

33 Stypendia i zasiłki szkolne Wyszczególnienie2011/20122012/20132013/2014 StypendiaZasiłkiStypendiaZasiłkiStypendiaZasiłki Liczba wniosków ogółem230323562634 Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie, w tym dotyczących 230323562634 Uczniów szkół podstawowych 109011431504 Uczniów szkół gimnazjalnych 631712540 Uczniów szkół ponadgimnazjalnych 582501590 Nakłady finansowe ogółem, w tym 190.274,401.365,-137.375,323.180,-188.829,672.120,- dotacja152.219,521.365,-109.900,262.544,-146.6031.696,- środki własne38.054,88027.475,06636,-43.922,67424,-

34 Program rządowy „Wyprawka szkolna Wyszczególnienie 2011/20122012/20132013/2014 Liczba dzieci dotacja Liczba dzieci dotacja Liczba dzieci dotacja Klasa I SP264.680,-356.300,-5011.434,50 Klasa II SP193.420,-274.860,-396.524,10 Klasa III SP223.960,-213.780,-316.975,- Klasa IV SP--275.670,--- Klasa V SP----237.265,79 Klasa VI SP------ Klasa III gimnazjum 112.615---- orzeczenia103.57571.640,-82.396,81 Razem8818.250,-11722.250,-15134.596,20

35 Dożywianie dzieci Lp.WyszczególnienieRok 201120122013 1.Ogółem liczba dzieci, w tym364371415 Dzieci do 7 roku życia798999 Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 280275305 Uczniowie z puli dyrektora5711 2.Koszt posiłków ogółem ( zł)120.280,-126.188,-141.544,- 3.Doposażenie stołówek ( zł)5.000,-20.999,7913.000,-

36 Organizacja dowozu dzieci do przedszkoli i szkół WyszczególnienieRok Szkolny 2011/20122012/20132013/2014 Liczba% Liczba uczniów dowożonych do Drobina- PKS w tym, do szkoły do przedszkola 163 149 14 153 137 16 128 112 16 17,83 20,4 9,5 Liczba uczniów dowożonych do Łęga Prob- PKS w tym, do szkoły do przedszkola 202 186 16 190 170 20 193 170 23 62,06 69,67 34,33 Liczba uczniów dowożonych do Rogotwórska: w tym, do szkoły do przedszkola 63 50 13 60 50 10 53 47 6 59,55 75,81 22,22 Liczba uczniów dowożonych do Cieszewa: w tym, do szkoły do przedszkola 00853853 14,04 10,0 42,86 Zwrot za bilety miesięczne - liczba uczniów 5422 Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego- liczba 666 Razem439413410

37 Dzieci objęte dowozem szkolnym mają zapewnioną opiekę w czasie oczekiwania na odwóz w postaci opieki świetlicowej. W latach 2011/2012 oraz 2012/2013 opieka ta była zapewniona w Drobinie: w szkole i w przedszkolu oraz w Łęgu Probostwie: w szkole i w przedszkolu. W roku szkolnym 2013/2014 w związku z utworzeniem punktów przedszkolnych w Cieszewie oraz w Rogotwórsku jak również z przyznaniem uczniom zwrotu kosztów przejazdu środkiem komunikacji publicznej PKS z Nagórk Dobrskich i Wrogocina do Rogotwórska zorganizowane zostały również świetlice w Cieszewie i Rogotwórsku. Tygodniową liczbę godzin pracy świetlic przedstawia poniższa tabela Lp.WyszczególnienieTygodniowa liczba godzin pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 1.Zespół Szkół w Drobinie77 2Zespół Szkół w Łęgu Probostwie26,5 3.Szkoła Podstawowa z PP i „0” w Rogotwórsku9 4.Szkoła Podstawowa z PP w Cieszewie2 5.Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie2 6.Miejsko-Gminne Przedszkole w DrobinieDzieci dojeżdżające były w oddziałach mieszczących się w ZS Drobinie i korzystały ze świetlicy szkolnej Razem116,5 W roku szkolnym 2013/2014uległa zmianie sieć tras dowozu dzieci do szkół: na wniosek organu prowadzącego wydłużona została trasa autobusu kursowego PKS przez Wrogocin oraz Nagórki Dobrskie, w związku z czym przyznany został zwrot kosztów dojazdu do Szkoły w Rogotwórsku uczniom zamieszkałym we Wrogocinie oraz Nagórkach Dobrskich.

38 W lipcu 2013r. Komisja ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej dokonała przejazdu tras dowozu dzieci do szkół i przedszkoli i zinwentaryzowała stan wiat przystankowych. Wnioski Komisji Trasy dowozu dzieci do szkół : Łęg Probostwo- Kowalewo –Łęg Probostwo Łęg Probostwo-Mogielnica- Łęg probostwo Łęg Probostwo-Psary-Mokrzk-Łęg Probostwo Łęg Probostwo- Chudzyno- Krajkowo-Łęg Prob. Łęg Probostwo-Kozłowo- Brzechowo-Łęg Prob. Drobin- Cieszewo-Maliszewko- Drobin Drobin-Tupadły-Niemczewo-Karsy- Drobin Drobin-Nowa Wieś-Kuchary- Cieśle-Drobin Drobin- Dobrosielice- Drobin Drobin- Rogotwórsk-Sokolniki- Małachowo-Drobin Lp.Trasa Miejsce usytuowania Liczba dzieci Wniosek Komisji ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 2013/20142014/2015 1Łęg – Kowalewo - Łęg Miaśkiewicz (na zakręcie) 1711Wiata Mogielnica (mleczarnia) 75Wiata 2 Łęg – Psary – Mokrzk - Łęg Mokrzk (Środek wsi, Czerwony hydrant) 11 Wiata 3 Łęg – Chudzyno – Krajkowo –Łęg Chudzyno (remiza) 716Wiata Chudzyno (kolonia) 68Wiata Krajkowo stara szkoła 78Wiata 4 Drobin – Cieszewko – Maliszewko – Drobin Setropie910Wiata 5 Tupadły – Niemczewo – Karsy Karsy k/Stępińskich (skrzyżowanie) 710Wiata 6 Karsy – Cieśle – Kuchary – Nowa Wieś Nowa Wieś (centrum) 14 Wiata Kuchary figurka (k/oś. buddyjskiego) 73Wiata 7 Drobin – Dobrosielice – Drobin Dobrosielice k/Dąbrowskich 102Wiata Dobrosielice516Wiata do remontu 8 Drobin – Rogotwórsk – Drobin Sokolniki (czworaki) 710Wiata Małachowo156Wiata Nagórki dobrskie (PGR) 1920Wiata do remontu Wrogocin1620Wiata do remontu

39 Realizacja obowiązku nauki w roku szkolnym 2013/2014 Typ szkołyLiczba uczniów Rocznik 1995Rocznik 1996Rocznik 1997 Gimnazjum2213 ZSZ132022 LO514438 Liceum Profilowane640 Technikum404336 Nauka zawodu100 OSW643 SSPDP 110 Nierealizujący obowiązku nauki 001 Razem 120118113

40 SzkołaRok szkolny 2011/20122012/20132013/2014 Świadectwo z wyróżnieniem Liczba uczniów % % % Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie 2449510 Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku 26,25825929,03 Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie 6810121113 Szkoła Podstawowa im. Marsz. J. Piłsudskiego w Drobinie 165,4165,1237,4 Publiczne Gimnazjum w Łęgu Probostwie 682323 Publiczne Gimnazjum im. Marsz.J. Piłsudskiego w Drobinie 228,6146104,3 Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie 1315313 Wskaźniki sprawności edukacyjnej szkoły świadectwo z wyróżnieniem

41 SzkołaRok szkolny 2011/20122012/20132013/2014 Egzaminy poprawkowe Liczba uczniów % % % Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie 000000 Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku 000000 Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie 321100 Szkoła Podstawowa im. Marsz. J. Piłsudskiego w Drobinie 165,451,641,3 Publiczne Gimnazjum w Łęgu Probostwie 8102300 Publiczne Gimnazjum im. Marsz.J. Piłsudskiego w Drobinie 135,1218,9114,7 Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie 2521014 Wskaźniki sprawności edukacyjnej szkoły Egzaminy poprawkowe

42 SzkołaRok szkolny 2011/20122012/20132013/2014 Niepromowani Liczba uczniów % % % Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie 120012 Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku 000000 Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie 420010,6 Szkoła Podstawowa im. Marsz. J. Piłsudskiego w Drobinie 72,472,261,9 Publiczne Gimnazjum w Łęgu Probostwie 232300 Publiczne Gimnazjum im. Marsz.J. Piłsudskiego w Drobinie 207,8218,9146,0 Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie 4100000 Wskaźniki sprawności edukacyjnej szkoły NIEPROMOWANI

43 SzkołaRok szkolny 2011/20122012/20132013/2014 Frekwen cja Nieodpowiednia lub naganna ocena roczna z zachowania Frekwen cja Nieodpowiednia lub naganna ocena roczna z zachowania Frekwen cja Nieodpowiednia lub naganna ocena roczna z zachowania %Liczba uczniów % % % Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie 9500 009300 Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku 90,20089,580091,7700 Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie 92,723492,255692,7944 Szkoła Podstawowa im. Marsz. J. Piłsudskiego w Drobinie 91144,791,8123,792,692,9 Publiczne Gimnazjum w Łęgu Probostwie 90,6881090,95790,4846 Publiczne Gimnazjum im. Marsz.J. Piłsudskiego w Drobinie 86,9228,685,83213,6862410,3 Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie 8000 008100 Wskaźniki sprawności edukacyjnej szkoły Frekwencja i zachowanie uczniów

44 WYNIKI SPRAWDZIANU klas VI Szkó Ł Podstawowych 2013/2014

45 Jakie umiejętności uczniów były mierzone podczas sprawdzianu? PISANIE ROZUMOWANIE CZYTANIE WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE KORZYSTANIE Z INFORMACJI

46 Szkoła Podstawowa 2013/2014 Liczba dzieci Czytanie 10 pkt Pisanie 10 pkt Rozumowanie 8 pkt Wykorzystanie wiedzy w praktyce 8 pkt Korzystanie z informacji 4 pkt Średnia liczba punktów dla arkusza 40 pkt Cieszewo 11 7,366,363,554,732,55 24,55 Drobin 33 7,306,094,154,672,73 24,94 Rogotwórsk 11 5,733,363,644,092,00 18,82 Łęg Probostwo 21 6,484,813,623,902,10 20,90 Dla Gminy Drobin 76 6,865,383,844,382,42 22,88 Dla Powiatu Płockiego 24,32 Dla Woj. Mazowieckiego 26,98 Wyniki Szkoła Podstawowa

47 W y n i k i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014

48 Liczba uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 Lp.Publiczne GimnazjumLiczba uczniów 1W Drobinie 79- arkusz standardowy 3- arkusz dla upośledzonego w stopniu lekkim 2W Łęgu Probostwie 19 –arkusz standardowy R A Z E M 101

49 Część humanistyczna Język polski: Podstawę zadań stanowiły teksty kultury: literacki oraz publicystyczne Arkusz egzaminacyjny składał się z 22 zadań: 20 zamkniętych różnego typu i 2 otwarte wymagające od ucznia samodzielnego, zgodnego z poleceniem sformułowania krótkiej wypowiedzi oraz dłuższej rozprawki. Historia i WOS Podstawę zadań stanowiły teksty kultury m.in. teksty historyczne, ilustracje, mapy, tablica genealogiczna. Arkusz egzaminacyjny składał się z 24 zadań zamkniętych różnego typu: 20 zadań z historii i 24 z wiedzy o społeczeństwie. Egzamin gimnazjalny badał poziom opanowania przez gimnazjalistów umiejętności w zakresie chronologii, analizy i interpretacji, tworzenia narracji historycznej oraz wykorzystywania i tworzenia informacji, znajomości podstaw ustroju i procedur demokracji

50 Wyniki egzaminu gimnazjalnego - część humanistyczna L.p. Publiczne Gimnazjum 2013/2014 Wynik w % Język polski 32 pkt Historia i WOS 33 pkt 1w Drobinie 58,650,1 2w Łęgu Probostwie 58,956,2 3Dla Gminy Drobin 58,751,3 4Dla Powiatu Płockiego 64,455,4 5Dla Woj. Mazowieckiego 70,060,9

51 Część matematyczno-przyrodnicza wymagania ogólne Matematyka Arkusz zawierał 23 zadania: 20 zamkniętych i 3 otwarte. Zadania obejmowały sprawdzenie umiejętności: wykorzystywanie i tworzenie informacji, wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji, modelowanie matematyczne, użycie i tworzenie strategii oraz rozumowanie i argumentacja. Przedmioty przyrodnicze Arkusz zawierał 24 zadania zamknięte i składał się z 4 części przedmiotowych: biologii, chemii, fizyki, geografii. Każdy z przedmiotów reprezentowany był przez 6 zadań różnego typu. Badano głównie umiejętności Biologia-: poszukiwania, wykorzystania i tworzenie informacji oraz znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych, Chemia- pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji oraz rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów, Fizyka – wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiazywania prostych zadań obliczeniowych oraz przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników, Geografia – korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej, zastosowanie wiedzy i umiejetności geograficznych w praktyce, identyfikowanie związków i zalezności oraz wyjaśniania zjawisk i procesów

52 L.p. Publiczne Gimnazjum 2011/2012 Wynik w % Matematyka 28 pkt Przyrodnicze 28 pkt 1 w Drobinie 33,942,4 2 w Łęgu Probostwie 35,351,3 3 Dla Gminy Drobin 34,144,1 4 Dla Powiatu Płockiego 41,449,9 5 Dla Woj. Mazowieckiego 50,254,1 Wyniki egzaminu gimnazjalnego - część matematyczno-przyrodnicza

53 Jakie umiejętności uczniów z języków obcych sprawdzał egzamin? Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstów pisanych Znajomość środków językowych Znajomość funkcji językowych

54 L.p. Publiczne Gimnazjum 2013/2014 Wyniki w % Język angielski / Podstawowy 40 pkt Język angielski / Rozszerzony 40 pkt Język niemiecki 40 pkt 1w Drobinie 50,0 27,6 40,0 2w Łęgu Probostwie 52,9 26,3 48,0 3Dla Gminy Drobin 50,727,340,5 4dla powiatu 56,732,345,1 5dla województwa 70,149,653,2 Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego i niemieckiego

55 Wyniki egzaminu gimnazjalnego dla innych arkuszy ( %) Arkusz Część humanistyczna Część matematyczno- przyrodnicza Język obcy Język polski Historia i WOS Matema tyka Przed. przyrodnicze A.P.A.R.N.P Upośledzony w stopniu lekkim PG Drobin 39,764,740,341,350,040,050,5

56 Przedmiot obowiązkowy MATURA 2011MATURA 2012MATURA 2013MATURA 2014 zdawalnośćśredni wynikzdawalnośćśredni wynikzdawalnośćśredni wynikzdawalnośćśredni wynik kraj LO w Drobinie kraj LO w Drobini e kraj LO w Drobini e kraj LO w Drobini e kraj LO w Drobini e kraj LO w Drobini e kraj LO w Drobinie kraj LO w Drobinie JĘZYK POLSKI 96,4910053,6 62,6 9 97,210054,054,8 97,7 4 1005447,3941005046,8 JĘZYK OBCY 94,1687,569,7 54,2 5 93,983,36844,1981007654,4931007068,3 MATEMATYKA 795048,228,2 5 9091,75649,292,2 2 1006455,5851004950 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W LATACH 2011 - 2014 (DANE LICZBOWE W PROCENTACH) ZDAWALNOŚĆ MATURY W LATACH 2011 - 2014 (DANE LICZBOWE W PROCENTACH) SESJA EGZAMINACYJNA KRAJ (LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE) LICEUM W DROBINIE 20118650 201289,390,9 201382,588 201490100

57 Wnioski Matura z języka polskiego w drobińskim liceum jest zdawana w 100%, a średni wynik naszych maturzystów jest wyższy od średniej krajowej lub zbliżony. Wyraźnie widać wzrost zdawalności egzaminu z języka obcego (100% w latach 2013 i 2014). Średni wynik egzaminu z języka obcego, w latach 2011 – 2013 niższy od średniej krajowej, w roku 2014 znacznie wzrósł i był tylko o 1,7% niższy od średniej krajowej. Widać wyraźny postęp, jeśli chodzi o maturę z matematyki: w roku 2011 tylko 50% absolwentów zdało ten egzamin, natomiast od roku 2012 wzrosła zdawalność tego egzaminu, najpierw do 91,7% w roku 2012, następnie do 100% w latach 2013 i 2014. Średni wynik egzaminu z matematyki w drobińskim liceum stopniowo wzrastał: od 28,25% w roku 2011, poprzez 49,2% w roku 2012, 55,5% w roku 2013. W roku 2014 średni wynik egzaminu z matematyki w liceum drobińskim był wyższy od średniej krajowej. Zdawalność matury z 50-procentowej w roku 2011, wzrosła do 90,9% w roku 2012 i 88% w roku 2013 – przy czym była to zdawalność wyższa od średniej krajowej. W roku 2014 maturę zdało 100% przystępujących do egzaminu absolwentów drobińskiego liceum. Szczegółowa analiza jakościowa i ilościowa wyników egzaminu maturalnego w drobińskim liceum, a także poziom edukacyjnej wartości dodanej wyraźnie wskazuje na dobre przygotowanie uczniów do matury oraz znaczny przyrost wiadomości i umiejętności, w porównaniu do poprzedniego etapu edukacyjnego.

58 Osiągnięcia w konkursach WyszczególnienieKonkursOrganizator/ZasięgOsiągnięcia Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie „25.X- Dzień Młodzieży PCK” Rejonowy Konkurs ”Ptaki Mazowsza” Międzynarodowy Konkurs matematyczno- internetowy MT Expert Konkurs języka angielskiego Rajd Mołtawa „Tradycje bożonarodzeniowe” „Chcesz mieć szybki zwrot podatku przez internet złóż PIT bratku”- konkurs plastyczny Międzygminna Liga Przedmiotowa z języka angielskiego ZP PCK w Płocku/ rejonowy ZR LOP w Płocku Wydawnictwo WKM „Rachmistrz” Powiatowy Komenda Hufca w Płocku Powiatowy SP w Radzanowie I miejsce II miejsce I miejsce II miejsce Wyróżnienie I miejsce Publiczne Gimnazjum w Łęgu Probostwie „Dzień Młodzieży PCK w mojej szkole” „Bohaterowie biblijni w KS. Królewskich” Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „człowiek w obiektywie” ZR PCK Płock Konkurs dekanalny Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu I miejsce III miejsce Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie Olimpiada Historyczna Polonistyczno-historyczny konkurs na esej w ramach projektu ”Spotkania Młodzieży ze Sprawiedliwymi” Polskie Towarzystwo Historyczne Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Tytuł Finalisty Tytuł laureata konkursu – 2 uczennice

59 WyszczególnienieKonkursOrganizator/ZasięgOsiągnięcia Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku V Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Regionalny konkurs recytatorski poezji współczesnej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Międzygminny Eliminacje powiatowe Regionalny III miejsce IV miejsce II miejsce i wyróżnienie

60 WyszczególnienieDyscyplinaOrganizator/ZasięgOsiągnięcia Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie Powiatowe Biegi Sztafetowe Ogólnopolski turniej koszykówki Finał Powiatowy w piłce koszykowej chłopców Finał Powiatowy w piłce koszykowej dziewcząt Finał Międzypowiatowy piłki ręcznej dziewcząt Finał Powiatowy w piłce ręcznej chłopców W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej III miejsce IV miejsce II miejsce I miejsce II miejsce III miejsce Publiczne Gimnazjum w Łęgu Probostwie Finał Międzypowiatowy w piłce ręcznej dziewcząt Finał Międzypowiatowy w piłce koszykowej dziewcząt Finał Powiatowy piłki ręcznej chłopców W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej II miejsce III miejsce Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Zawody Powiatowe w mini siatkówce „3” dziewcząt, Zawody Powiatowe w piłce nożnej halowej chłopców, Zawody Powiatowe w mini piłce nożnej chłopców, Międzypowiatowe zawody w mini piłce nożnej chłopców, Szkolny Związek Sportowy I miejsce III miejsce II miejsce III miejsce Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie Zawody Powiatowe w piłce nożnej dziewcząt,. Zawody Międzypowiatowe w piłce nożnej dziewcząt, Zawody Powiatowe w piłce nożnej chłopców Etap Wojewódzki turnieju Coca-cola Cup. Zawody Powiatowe w piłkę nożną halową chłopców, Zawody Powiatowe w siatkówce dziewcząt, Szkolny Związek Sportowy. I miejsce V miejsce I miejsce II miejsce Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku Międzygminny Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów Turniej piłki nożnej juniorów o puchar Wójta Gminy Bulkowo Międzygminny II miejsce IV miejsce Osiągnięcia sportowe

61 Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Drobin WyszczególnienieRok szkolny 2011/20122012/20132013/2014 Szkoły podstawowe999 Gimnazja10 9/10 Liceum ogólnokształcące112 Ogółem20 20/21 Wysokość środków ( zł )10.000,- 10.250,- Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie: Za rok szkolny 2011/2012 oraz 2012/2013 uczeń – Rafał Gajewski otrzymał za średnią 5,1 oraz wzorowe zachowanie natomiast za rok szkolny 2013/2014 uczeń – Dariusz Żółtowski za średnią 4,75 i wzorowe zachowanie

62 Opracowanie: Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury Urzędu Miasta i Gminy Drobin Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google