Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSTĘP Rok szkolny 2013/2014 to już kolejny rok kiedy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego- Burmistrz Miasta i Gminy Drobin - przedstawia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSTĘP Rok szkolny 2013/2014 to już kolejny rok kiedy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego- Burmistrz Miasta i Gminy Drobin - przedstawia."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014

2 WSTĘP Rok szkolny 2013/2014 to już kolejny rok kiedy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego- Burmistrz Miasta i Gminy Drobin - przedstawia Radzie Miejskiej w Drobinie informację o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Drobin w roku szkolnym 2013/2014

3 Podstawa prawna Art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty ( tj. z 2004r Dz.U. Nr 256 poz z późniejszymi zmianami) Podstawa prawna realizowanych zadań oświatowych Miasta i Gminy Drobin: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2013r. Poz. 594) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tj. z 2004r. Dz.U. Nr 256 poz z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( tj. z 2014r. poz.191) Przepisy wykonawcze do w/w ustaw i przepisy prawa miejscowego.

4 Stan organizacji placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez
Miasto i Gminę Drobin w roku szkolnym 2013/2014

5 Placówki wychowania przedszkolnego
Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej –Sygietyńskiej w Cieszewie Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku Punkty Przedszkolne rozpoczęły funkcjonowanie od 1 września 2013 roku na podstawie: Uchwały Nr 219/XXX/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09 sierpnia 2013r.w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie, Uchwały Nr 220/XXX/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku

6 Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoła ponadgimnazjalna
Zespół Szkół w Drobinie Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie Zespół Szkół w Łęgu Probostwie Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie Publiczne Gimnazjum w Łęgu Probostwie Uchwałą Nr 250/XXXV/2013.Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2013r. Liceum Ogólnokształcącemu w Drobinie nadano imię Wojciecha Kryskiego Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie

7 Kadra kierownicza Kadra kierownicza w przedszkolach i szkołach nie uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego roku szkolnego. Od 1 września 2013r. stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie zostało powierzone dotychczasowemu dyrektorowi - Pani Danucie Bielskiej - na kolejne 5 lat, po wcześniejszym dokonaniu oceny pracy przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny tj. Mazowieckim Kuratorem Oświaty.

8 Demografia Liczba dzieci urodzonych w poszczególnych latach ( dane statystyczne na dzień r.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Drobin, w tym miasto 69 41 61 38 58 31 70 35 53 34 49 30 23 Łęg 25 20 28 18 21 Rogotwórsk 15 11 14 4 9 5 7 Cieszewo 1 2 3 6 Razem 114 93 112 92 75 72 Tabela zawiera dane dot. liczby urodzeń dzieci zameldowanych na terenie gminy Drobin, którzy przypisani są do szkół w w/w miejscowościach Z przedstawionych danych wynika, że liczba dzieci urodzonych w poszczególnych latach od roku ma tendencję malejącą.

9 Wychowanie przedszkolne – liczba dzieci i oddziałów
Dane SIO na danego roku szkolnego Finansowanie z budżetu gminy Finansowanie w ramach projektu Liczba dzieci Liczba oddziałów Drobin przedszkole 2011/2012 110 5 50 2 2012/2013 114 2013/2014 169 7 -- Łęg Probostwo 38 25 1 42 67 3 Cieszewo Oddział Przedszkolny 12 9 10 Punkt Przedszkolny 18 Rogotwórsk Oddział przedszkolny 13 14

10 Wskaźnik skolaryzacji w placówkach wychowania przedszkolnego
Wyszczególnienie Rok szkolny 2011/12 2012/13 2013/14 Ogółem liczba dzieci w wieku lat 428 421 433 Liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną w placówkach prowadzonych przez gminę Drobin 267 275 281 Wskaźnik Skolaryzacji ( % ) 62,4 65,3 64,9 Wskaźnik skolaryzacji opisuje poziom powszechności edukacji w odpowiednich grupach wiekowych. Wyrażony jest on w procentach. Wskaźnik ten oblicza się dzieląc liczbę osób uczących się w danej grupie wiekowej przez całkowitą liczbę osób w tej grupie. Z przedstawionych danych wynika, ze na terenie gminy Drobin wskaźnik ten w roku szkolnym 2013/2014 zmniejszył się o 0,4% w stosunku do roku 2012/2013 i wyniósł 64,9%.

11 Zmiany w prawie oświatowym dot. wychowania przedszkolnego
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy oraz niektórych innych ustaw wprowadziła m.in.. 1. Wprowadzenie dotacji celowej dla gmin na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego od 1 września 2013r. Na rok szkolny 2013/2014 Miasto i Gmina Drobin otrzymała dotację w wysokości: Na okres wrzesień – grudzień 2013r. – ,- zł Na okres styczeń – sierpień 2014r – ,- zł 2. Ustawowe ograniczenie wysokości opłat pobieranych od rodziców za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ustalony przez radę gminy czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki: W przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin pobiera się opłatę od rodziców w wysokości 1 zł za 1 godzinę zgodnie z w/w ustawą. Na jej podstawie została podjęta Uchwała Nr 289/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014r. W sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin 3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez zapewnienie wszystkim dzieciom w wieku 3-4 lat miejsc wychowania przedszkolnego ( pięciolatki już mają zapewnione). Dzieci 4 letnie od roku szkolnego 2015/2016 Dzieci 3 letnie od roku szkolnego 2017/2018

12 Liczba miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego
Wyszczególnienie Liczba miejsc Drobin Łęg Probostwo Rogotwórsk Cieszewo Przedszkola Z oddziałami mieszczącymi się w budynkach szkolnych 125 50 67 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych 18 Punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych 14 21 Razem 32 Ogółem

13 Liczba dzieci zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin w poszczególnych latach szkolnych*
Rok szkolny 6 latki 5 latki 4 latki 3 latki Razem 2013/2014 114 93 112 433 2014/2015 92 411 2015/2016 75 279 Z przedstawionych danych wynika, że zgodnie z w/w ustawą w 2015/2016 roku liczba miejsc w placówkach oświatowych pozwoli na przyjęcie wszystkich 4 – latków. *statystyka na r.

14 Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach
Wyszczególnienie 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Liczba dzieci Liczba oddziałów SP Cieszewo 46 6 50 SP Rogotwórsk 63 62 SP Łęg Probostwo 167 8 170 9 171 SP Drobin 317 16 322 314 19 Gimnazjum Łęg Probostwo 78+1 4 71+1 73+1 Gimnazjum Drobin 257 12 236 235 Liceum Drobin 35 3 18 2 20 Razem 965 55 930 926 58 Dane SIO na danego roku szkolnego

15 Kształcenie specjalne
Wyszczególnienie Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie 1-wczesne wspomaganie rozwoju 2- z więcej niż jedna niep. 1 3 – wczesne wspomaganie rozwoju 4-wczesne wspomaganie rozwoju Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie 1-wczesne wspomaganie rozwoju, Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie 4 6 Szkoła Podstawowa im. Marsz . J. Piłsudskiego w Drobinie 1- z więcej niż jedną niep. 9 7 Publiczne Gimnazjum w Łęgu Probostwie 1 ( rew-wych) 1- (rew-wych) Publiczne Gimnazjum im. Marsz. J. Piłsudskiego w Drobinie 13 10 Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku 3 Oddział Przedszkolny w SP w Rogotwórsku

16 Kadra W roku szkolnym 2013/2014 zatrudnionych było w gminnych szkołach i przedszkolach: nauczycieli – 115,43 etaty oraz pracownicy administracji i obsługi - 46,25 etatu. Stan zatrudnienia nauczycieli wynika z liczby oddziałów, ramowych planów nauczania - liczby godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych. Stan zatrudnienia pracowników niepedagogicznych wynika ze specyfiki działalności, w tym bloku żywieniowego. W stosunku do wymienionych lat szkolnych stan zatrudnienia pracowników obsługi w roku szkolnym 2013/2014r w szkołach nie uległ zmianie. W placówkach wychowania przedszkolnego stan zatrudnienia zwiększył, co jest wynikiem zakończenia realizowanego projektu „Przedszkole na dobry początek…” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL, a w którym zatrudnionych było: pomoc nauczyciela – 4 etaty, woźnej – 1 etat, pomoc kuchenna – 1 etat. Od 1 września 2013r. Zatrudnienie zwiększyło się o 4 etaty. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach przedstawiają poniższe tabele

17 Zatrudnienie nauczycieli
Zatrudnienie kadry pedagogicznej w placówkach wychowania przedszkolnego Zatrudnienie nauczycieli 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Etat Miejsko Gminne Przedszkole w Drobinie 6,54 +2 projekt 7, projekt 8,43 Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie 3,28+ 1 projekt 2,77+ 1 projekt 4,4 Oddział Przedszkolny/Punkt Przedszkolny w Cieszewie 1,06 Punkt Przedszkolny w Rogotwórsku 1 - projekt 1- projekt 1 Oddział Przedszkolny w Rogotwórsku 1,56 Razem 15,94 16,2 16,45

18 Zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach
Zatrudnienie nauczycieli 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Osoby fizyczne Etat * Etat* ZS w Dobinie 60 57,44 7 53,78 58 53 ZS w Łęgu Probostwie 28 23,11 27 21,89 23,62 SP w Cieszewie 11 8,39 10 8,05 8,9 SP w Rogotwórsku 17 10,12 14 8,76 9,54 LO w Drobinie 5,93 4,08 15 3,92 Razem 130 104,99 122 96,56 129 98,98 *Etaty subwencyjne

19 Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych
Wyszczególnienie Rok szkolny 2011/2012 2012/2013 2013/2014 etat M-G Przedszkole w Drobinie 8,5 9,5 Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie 1 2 Oddział Przedszkolny w SP w Cieszewie - Punkt Przedszkolny przy SP w Cieszewie Oddział Przedszkolny w SP w Rogotwórsku Punkt Przedszkolny przy SP w Rogotwórsku Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie 2,5 Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku 3,5 Zespół Szkół w Łęgu Probostwie 9 Zespół Szkół w Drobinie 17,75 Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie Razem 42,25 46,25

20 Doskonalenie zawodowe nauczycieli
W budżecie gminy wyodrębnia się środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W roku 2013/2014 na ten cel zostały poniesione nakłady w wysokości ,07 zł. Nauczyciele kierowani są na różne formy doskonalenia zgodnie z potrzebami danej szkoły czy przedszkola, określonymi w obowiązujących rocznych planach doskonalenia zawodowego. Nauczyciele korzystają również w dużej mierze z darmowych form doskonalenia zawodowego, które oferowane są przez Mazowiecki Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku czy przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w postaci grantów. Kosztem jest tylko zwrot kosztów przejazdu. Nakłady poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli przedstawia poniższa tabela: System doskonalenia i dokształcania spowodował, że duża grupa nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów, dlatego też w roku szkolnym 2013/2014 nie było dofinansowania kosztów kształcenia przez uczelnie wyższe. Efektem prowadzonej polityki oświatowej i podejmowanych działań w szkołach i przedszkolach jest bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia, co obrazuje poniższa tabela Rok Wysokość poniesionych nakładów /zł/ 2011 9.629,14 2012 10.134,76 2013 11.781,07

21 Poziom wykształcenia kadry pedagogicznej na poszczególnych stopniach awansu zawodowego - dane wg SIO na Poziom wykształcenia (w osobach) Rok szkolny 2013/2014 Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Ogółem Magister z przygotowaniem Pedagogicznym Liczba 4 25 40 70 139 % 2,7 16,89 27,03 47,30 93,92 Licencjat z przygotowaniem pedagogicznym 7 2 9 4,73 1,35 6,08 Razem 32 42 148 21,62 28,38 100 W szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego zatrudnionych było w roku szkolnym 2013/ nauczycieli posiadających tytuł licencjata z przygotowaniem pedagogicznym oraz 139 nauczycieli z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym, którzy stanowią 93,92% wszystkich zatrudnionych nauczycieli.

22 Poziom wykształcenia kadry pedagogicznej na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
W roku szkolnym 2013/2014

23 Awans zawodowy nauczycieli
W ramach przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin Zarządzeniem Nr 49/2014 z dnia r.- stopień ten otrzymało w roku szkolnym 2013/ nauczycieli: w sesji zimowej - 2 i 3 nauczycieli w sesji letniej. Awans zawodowy na przestrzeni 3 ostatnich lat obrazują poniższe tabela. Przedszkola Szkoły Rok szkolny Postępowanie egzaminacyjne 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Rok szkolny Postępowanie egzaminacyjne 2011/2012 Sesja letnia: 6 nauczycieli, w tym ZS Drobin- 3 SP Cieszewo-2 SP Rogotwórsk - 1 2012/2013 Sesja letnia: 2 nauczycieli, w tym: ZS Drobin – 1 SP Cieszewo – 1 2013/2014 Sesja zimowa- 2 nauczycieli, w tym: ZS Łęg Probostwo - 2 Sesja letnia: 3 nauczycieli, w tym: ZS Drobin- 1 ZS Łęg probostwo – 1

24 Baza dydaktyczno-lokalowa
Szkoły i placówki wychowania przedszkolnego prowadzone przez gminę Drobin w roku szkolnym 2013/2014 mieściły się w 7 obiektach. Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie miało swoje 2 oddziały zlokalizowane w budynku Zespołu Szkół w Drobinie, ze względu na brak sal w stosunku do liczby grup dzieci. Uczniowie Zespołu Szkół w Drobinie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie wykorzystywały do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego halę pełnowymiarowa w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drobinie oraz boiska na stadionie MOSiR w Drobinie. Z hali MOSiR w Drobinie korzystali również uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie ponosząc przy tym koszty przejazdu do Drobina. Stan techniczny budynków, funkcjonalność oraz stan urządzeń sportowo-rekreacyjnych jest dobry, co jest efektem stałych nakładów finansowych przeznaczanych corocznie w planach finansowych placówek na remonty. W roku szkolnym 2013/2014 wykonane zostały następujące prace: W zespole Szkół w Łęgu Probostwie: przygotowanie nowej klasy na potrzeby sześciolatków ( remont sali i wyposażenie) +  ławki i krzesełka wg potrzeb ,wymiana oświetlenia w dwóch klasach      Przygotowanie nowego pomieszczenia pod szatnię( ławki szatniowe, wykładzina )  na kwotę ,- zł ( z budżetu ,00 + środki własne 16964,00) SP Rogotwórsk Remont Sali lekcyjnej nr 1 i adaptacja mieszkania na potrzeby oddziału przedszkolnego ,- zł Zakup mebli i wyposażenia do świetlicy szkolnej, oddziału przedszkolnego i szatni ,- zł Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie Zakup mebli (sala oddziału II) i wyposażenia do sal przedszkolnych i łazienki, Zakup stolików i krzeseł do sal przedszkolnych, Zakup wykładzin do szatni i korytarzy, Malowanie sal (oddział I i II) i korytarzy, drobne naprawy wynikające z użytkowania pomieszczeń (materiały do remontu i wykonanie prac) na ogólna kwotę zł w tym Z funduszy Rady Rodziców 1.500,- zł ZS Drobin Remont dachu na budynku C ,- zł, malowanie 2 klas w budynku C – 1.000,- zł i przygotowanie klas I- zakup mebli ,- zł SP Cieszewo Montaż w szatni ściany z płyty OSB, montaż drzwi w szatni, montaż szafki - pawlacza w szatni, obudowa płytą gipsową rur kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania na dolnym korytarzu, pomalowanie powierzchni ścian i sufitu na dolnym korytarzu na kwotę ,- zł i Wymiana oświetlenia górnego w dwóch salach lekcyjnych i na górnym holu na kwotę 7.000,- zł

25 Baza lokalowo-dydaktyczna
Nazwa jednostki Powierzchnia budynku ogółem W tym: Boiska Teren przy- szkolny Liczba sal dydaktycznych Sale gimnastyczne/ rekreacyjne Liczba Powierzchnia m² liczba Powierzchnia Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie 980,0 4 1 157 7.158 Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie 185,7 3 900 Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej, w Cieszewie, w tym Punkt Przedszkolny 362,4 5 5.500 Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku, w tym „0” Punkt Przedszkolny 838,5 7 130,5 810 17.026 Zespół Szkół w Łęgu Probostwie 1.991,6 14 257,6 1 kompleks 1.527 6.925 Zespół Szkół w Drobinie 5.440,0 31 356 7.040 Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie 518,0

26 Technologia informatyczna
Nowoczesna szkoła to taka, która ma wysoki poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki W związku z realizacją przez Gminę Drobin projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 3 szkoły zostały doposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu: Zespół Szkół w Drobinie: 58 komputerów, 1 rzutnik i 2 drukarki Zespół Szkół w Łęgu Probostwie: 16 komputerów, 1 rzutnik i 2 drukarki Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku: 16 komputerów, 1 rzutnik i 2 drukarki Ponadto wszystkie sekretariaty szkół wyposażone są w komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Wszystkie szkoły mają zapewniony dostęp do internetu. San wyposażenia szkół w urządzenia specjalistyczne w roku szkolnym 2013/2014 przedstawia poniższa tabela.

27 Technologia informatyczna
Wyszczególnienie Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku Zespół Szkół w Łęgu Probostwie w Drobinie Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kryskiego Liczba pracowni 1 2 3 Liczba komputerów 15 18 + laptop laptopów 65 laptopów Liczba uczniów w szkole przypadająca na 1 komputer 11 9 Liczba uczniów na zajęciach z informatyki przypadająca na 1 komputer Liczba centrów multimedialnych Liczba tablic interaktywnych Liczba rzutników 12 6

28 FINANSOWANIE EDUKACJI
W LATACH

29 Wyszczególnienie 2011 wykonanie 2012 2013 2014 Plan Budżet gminy / zł/ ,11 ,36 ,56 ,46 Budżet na oświatę ,18 ,59 ,87 ,51 % udziału w budżecie gminy 49,89 41,91 41,79 42,28 Subwencja oświatowa ,00 ,00 ,00 ,00 % udziału w budżecie 29,81 28,39 28,96 28,29 Dotacje na zadania oświatowe ,52 ,94 ,60 ,00 % udział w budżecie 0,66 0,48 1,11 1,41 Środki własne (z inwestycjami oświatowymi) ,39 ,47 ,52 ,51 7,38 9,76 11,08 12,58 Środki pozyskane z UE ,27 ,18 ,75 12,05 3,31 0,63 Inwestycje oświatowe i remonty ,05 ,92 46.798,38 70.000,00

30 Wynagrodzenia kadry pedagogicznej oraz pracowników niepedagogicznych
Rok Nauczyciele Pracownicy administracji i obsługi Od czerwca 2009 – regulaminy wynagradzania Kwota bazowa – 100% Wynagrodzenia nauczyciela stażysty - pozostali wskaźniki Kontraktowy 111 % Mianowany -144% Dyplomowany 184% Zmiany wynagrodzenia w regulaminie Wzrost wynagrodzeń Wzrost wynagrodzeń 2009-rok wyjściowy I raz sprawozdanie 2.177,86 2.417,42 2.286,75 5% Uchwalony regulamin przyznawania dodatków od r. Podwyżka od 01 stycznia 2009r. w wysokości średnio 100 zł/etat w ramach posiadanych środków Podwyżka od 01 września 2009 w wysokości średnio 100 zł/etat w ramach posiadanych środków 2010 2.446,82 7% Od 01 września 2010 w wysokości - 5% 2011 2.618,10 Zmiana wysokości dodatku mieszkaniowego: „minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku ustalanego przez RM” Podwyżka od 01 września w wysokości 3,5% 2012 2.717,59 3,8% Podwyżka od 01 stycznia w wysokości 4% Podwyżka od 01 września 2012 w wysokości 5% 2013 Nie było Nie było wzrostu wynagrodzeń 2014

31 Wysokość średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Drobin Stopień awansu zawodowego n-la Kwota różnicy 2010 2011 2012 2013 Stażysta ,20 ,21 ,10 ,79 Kontraktowy ,18 - 783,88 21.086,62 ,05 mianowany 82.426,74 ,06 ,62 ,53 dyplomowany 96.687,01 50.093,74 776,40 ,94

32 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Rok Wysokość środków finansowych ( zł) Ilość zapomóg Kwota średniej zapomogi 2011 9.090,- 19 478 2012 10.000,- 20 500 2013 526

33 Stypendia i zasiłki szkolne
Wyszczególnienie 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendia Zasiłki Liczba wniosków ogółem 230 3 235 6 263 4 Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie, w tym dotyczących Uczniów szkół podstawowych 109 114 150 Uczniów szkół gimnazjalnych 63 1 71 2 54 Uczniów szkół ponadgimnazjalnych 58 50 59 Nakłady finansowe ogółem, w tym ,40 1.365,- ,32 3.180,- ,67 2.120,- dotacja ,52 ,26 2.544,- 1.696,- środki własne 38.054,88 27.475,06 636,- 43.922,67 424,-

34 Program rządowy „Wyprawka szkolna
Wyszczególnienie 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Liczba dzieci dotacja Klasa I SP 26 4.680,- 35 6.300,- 50 11.434,50 Klasa II SP 19 3.420,- 27 4.860,- 39 6.524,10 Klasa III SP 22 3.960,- 21 3.780,- 31 6.975,- Klasa IV SP - 5.670,- Klasa V SP 23 7.265,79 Klasa VI SP Klasa III gimnazjum 11 2.615 orzeczenia 10 3.575 7 1.640,- 8 2.396,81 Razem 88 18.250,- 117 22.250,- 151 34.596,20

35 Dożywianie dzieci Lp. Wyszczególnienie Rok 2011 2012 2013 1.
Ogółem liczba dzieci, w tym 364 371 415 Dzieci do 7 roku życia 79 89 99 Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 280 275 305 Uczniowie z puli dyrektora 5 7 11 2. Koszt posiłków ogółem ( zł) ,- ,- ,- 3. Doposażenie stołówek ( zł) 5.000,- 20.999,79 13.000,-

36 Organizacja dowozu dzieci do przedszkoli i szkół
Wyszczególnienie Rok Szkolny 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Liczba % Liczba uczniów dowożonych do Drobina- PKS w tym, do szkoły do przedszkola 163 149 14 153 137 16 128 112 17,83 20,4 9,5 Liczba uczniów dowożonych do Łęga Prob- PKS 202 186 190 170 20 193 23 62,06 69,67 34,33 Liczba uczniów dowożonych do Rogotwórska: 63 50 13 60 10 53 47 6 59,55 75,81 22,22 Liczba uczniów dowożonych do Cieszewa: 8 5 3 14,04 10,0 42,86 Zwrot za bilety miesięczne - liczba uczniów 4 22 Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego- liczba Razem 439 413 410

37 W roku szkolnym 2013/2014uległa zmianie sieć tras dowozu dzieci do szkół: na wniosek organu prowadzącego wydłużona została trasa autobusu kursowego PKS przez Wrogocin oraz Nagórki Dobrskie, w związku z czym przyznany został zwrot kosztów dojazdu do Szkoły w Rogotwórsku uczniom zamieszkałym we Wrogocinie oraz Nagórkach Dobrskich. Dzieci objęte dowozem szkolnym mają zapewnioną opiekę w czasie oczekiwania na odwóz w postaci opieki świetlicowej. W latach 2011/2012 oraz 2012/2013 opieka ta była zapewniona w Drobinie: w szkole i w przedszkolu oraz w Łęgu Probostwie: w szkole i w przedszkolu. W roku szkolnym 2013/2014 w związku z utworzeniem punktów przedszkolnych w Cieszewie oraz w Rogotwórsku jak również z przyznaniem uczniom zwrotu kosztów przejazdu środkiem komunikacji publicznej PKS z Nagórk Dobrskich i Wrogocina do Rogotwórska zorganizowane zostały również świetlice w Cieszewie i Rogotwórsku. Tygodniową liczbę godzin pracy świetlic przedstawia poniższa tabela Lp. Wyszczególnienie Tygodniowa liczba godzin pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 1. Zespół Szkół w Drobinie 77 2 Zespół Szkół w Łęgu Probostwie 26,5 3. Szkoła Podstawowa z PP i „0” w Rogotwórsku 9 4. Szkoła Podstawowa z PP w Cieszewie 5. Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie 6. Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie Dzieci dojeżdżające były w oddziałach mieszczących się w ZS Drobinie i korzystały ze świetlicy szkolnej Razem 116,5

38 Trasy dowozu dzieci do szkół : Łęg Probostwo- Kowalewo –Łęg Probostwo
Wnioski Komisji W lipcu 2013r. Komisja ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej dokonała przejazdu tras dowozu dzieci do szkół i przedszkoli i zinwentaryzowała stan wiat przystankowych. Lp. Trasa Miejsce usytuowania Liczba dzieci Wniosek Komisji ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 2013/2014 2014/2015 1 Łęg – Kowalewo - Łęg Miaśkiewicz (na zakręcie) 17 11 Wiata Mogielnica (mleczarnia) 7 5 2 Łęg – Psary – Mokrzk - Łęg Mokrzk (Środek wsi, Czerwony hydrant) 3 Łęg – Chudzyno – Krajkowo –Łęg Chudzyno (remiza) 16 Chudzyno (kolonia) 6 8 Krajkowo stara szkoła 4 Drobin – Cieszewko – Maliszewko – Drobin Setropie 9 10 Tupadły – Niemczewo – Karsy Karsy k/Stępińskich (skrzyżowanie) Karsy – Cieśle – Kuchary – Nowa Wieś Nowa Wieś (centrum) 14 Kuchary figurka (k/oś. buddyjskiego) Drobin – Dobrosielice – Drobin Dobrosielice k/Dąbrowskich Dobrosielice Wiata do remontu Drobin – Rogotwórsk – Drobin Sokolniki (czworaki) Małachowo 15 Nagórki dobrskie (PGR) 19 20 Wrogocin Trasy dowozu dzieci do szkół : Łęg Probostwo- Kowalewo –Łęg Probostwo Łęg Probostwo-Mogielnica- Łęg probostwo Łęg Probostwo-Psary-Mokrzk-Łęg Probostwo Łęg Probostwo- Chudzyno-Krajkowo-Łęg Prob. Łęg Probostwo-Kozłowo-Brzechowo-Łęg Prob. Drobin- Cieszewo-Maliszewko-Drobin Drobin-Tupadły-Niemczewo-Karsy-Drobin Drobin-Nowa Wieś-Kuchary-Cieśle-Drobin Drobin- Dobrosielice- Drobin Drobin- Rogotwórsk-Sokolniki-Małachowo-Drobin

39 Realizacja obowiązku nauki w roku szkolnym 2013/2014
Typ szkoły Liczba uczniów Rocznik 1995 Rocznik 1996 Rocznik 1997 Gimnazjum 2 13 ZSZ 20 22 LO 51 44 38 Liceum Profilowane 6 4 Technikum 40 43 36 Nauka zawodu 1 OSW 3 SSPDP Nierealizujący obowiązku nauki Razem 120 118 113

40 Wskaźniki sprawności edukacyjnej szkoły świadectwo z wyróżnieniem
Szkoła Rok szkolny 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Świadectwo z wyróżnieniem Liczba uczniów % Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie 2 4 9 5 10 Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku 6,25 8 25 29,03 Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie 6 12 11 13 Szkoła Podstawowa im. Marsz. J. Piłsudskiego w Drobinie 16 5,4 5,1 23 7,4 Publiczne Gimnazjum w Łęgu Probostwie 3 Publiczne Gimnazjum im. Marsz.J. Piłsudskiego w Drobinie 22 8,6 14 4,3 Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie 1

41 Wskaźniki sprawności edukacyjnej szkoły Egzaminy poprawkowe
Szkoła Rok szkolny 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Egzaminy poprawkowe Liczba uczniów % Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie 3 2 1 Szkoła Podstawowa im. Marsz. J. Piłsudskiego w Drobinie 16 5,4 5 1,6 4 1,3 Publiczne Gimnazjum w Łęgu Probostwie 8 10 Publiczne Gimnazjum im. Marsz.J. Piłsudskiego w Drobinie 13 5,1 21 8,9 11 4,7 Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie

42 Wskaźniki sprawności edukacyjnej szkoły NIEPROMOWANI
Szkoła Rok szkolny 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Niepromowani Liczba uczniów % Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie 1 2 Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie 4 0,6 Szkoła Podstawowa im. Marsz. J. Piłsudskiego w Drobinie 7 2,4 2,2 6 1,9 Publiczne Gimnazjum w Łęgu Probostwie 3 Publiczne Gimnazjum im. Marsz.J. Piłsudskiego w Drobinie 20 7,8 21 8,9 14 6,0 Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie 10

43 Nieodpowiednia lub naganna ocena roczna z zachowania
Wskaźniki sprawności edukacyjnej szkoły Frekwencja i zachowanie uczniów Szkoła Rok szkolny 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Frekwen cja Nieodpowiednia lub naganna ocena roczna z zachowania Frekwencja % Liczba uczniów Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie 95 93 Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku 90,2 89,58 91,77 Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie 92,72 3 4 92,25 5 6 92,79 Szkoła Podstawowa im. Marsz. J. Piłsudskiego w Drobinie 91 14 4,7 91,8 12 3,7 92,6 9 2,9 Publiczne Gimnazjum w Łęgu Probostwie 90,68 8 10 90,9 7 90,48 Publiczne Gimnazjum im. Marsz.J. Piłsudskiego w Drobinie 86,9 22 8,6 85,8 32 13,6 86 24 10,3 Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie 80 81

44 WYNIKI SPRAWDZIANU klas VI SzkóŁ Podstawowych 2013/2014

45 Jakie umiejętności uczniów były mierzone podczas sprawdzianu?
ROZUMOWANIE PISANIE WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE CZYTANIE KORZYSTANIE Z INFORMACJI

46 Wyniki Szkoła Podstawowa
2013/2014 Liczba dzieci Czytanie 10 pkt Pisanie Rozumowanie 8 pkt Wykorzystanie wiedzy w praktyce Korzystanie z informacji 4 pkt Średnia liczba punktów dla arkusza 40 pkt Cieszewo 11 7,36 6,36 3,55 4,73 2,55 24,55 Drobin 33 7,30 6,09 4,15 4,67 2,73 24,94 Rogotwórsk 5,73 3,36 3,64 4,09 2,00 18,82 Łęg Probostwo 21 6,48 4,81 3,62 3,90 2,10 20,90 Dla Gminy Drobin 76 6,86 5,38 3,84 4,38 2,42 22,88 Dla Powiatu Płockiego 24,32 Dla Woj. Mazowieckiego 26,98

47 egzaminu gimnazjalnego
W y n i k i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014

48 101 Liczba uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego
w roku szkolnym 2013/2014 Lp. Publiczne Gimnazjum Liczba uczniów 1 W Drobinie 79- arkusz standardowy 3- arkusz dla upośledzonego w stopniu lekkim 2 W Łęgu Probostwie 19 –arkusz standardowy R A Z E M 101

49 Część humanistyczna Język polski: Historia i WOS
Podstawę zadań stanowiły teksty kultury: literacki oraz publicystyczne Arkusz egzaminacyjny składał się z 22 zadań: 20 zamkniętych różnego typu i 2 otwarte wymagające od ucznia samodzielnego, zgodnego z poleceniem sformułowania krótkiej wypowiedzi oraz dłuższej rozprawki. Historia i WOS Podstawę zadań stanowiły teksty kultury m.in. teksty historyczne, ilustracje, mapy, tablica genealogiczna. Arkusz egzaminacyjny składał się z 24 zadań zamkniętych różnego typu: 20 zadań z historii i 24 z wiedzy o społeczeństwie. Egzamin gimnazjalny badał poziom opanowania przez gimnazjalistów umiejętności w zakresie chronologii, analizy i interpretacji, tworzenia narracji historycznej oraz wykorzystywania i tworzenia informacji, znajomości podstaw ustroju i procedur demokracji

50 Wyniki egzaminu gimnazjalnego
- część humanistyczna L.p. Publiczne Gimnazjum 2013/2014 Wynik w % Język polski 32 pkt Historia i WOS 33 pkt 1 w Drobinie 58,6 50,1 2 w Łęgu Probostwie 58,9 56,2 3 Dla Gminy Drobin 58,7 51,3 4 Dla Powiatu Płockiego 64,4 55,4 5 Dla Woj. Mazowieckiego 70,0 60,9

51 Część matematyczno-przyrodnicza wymagania ogólne
Przedmioty przyrodnicze Matematyka Arkusz zawierał 23 zadania: 20 zamkniętych i 3 otwarte. Zadania obejmowały sprawdzenie umiejętności: wykorzystywanie i tworzenie informacji, wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji, modelowanie matematyczne, użycie i tworzenie strategii oraz rozumowanie i argumentacja. Arkusz zawierał 24 zadania zamknięte i składał się z 4 części przedmiotowych: biologii, chemii, fizyki, geografii. Każdy z przedmiotów reprezentowany był przez 6 zadań różnego typu. Badano głównie umiejętności Biologia-: poszukiwania, wykorzystania i tworzenie informacji oraz znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych, Chemia- pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji oraz rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów, Fizyka – wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiazywania prostych zadań obliczeniowych oraz przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników, Geografia – korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej, zastosowanie wiedzy i umiejetności geograficznych w praktyce, identyfikowanie związków i zalezności oraz wyjaśniania zjawisk i procesów

52 Wyniki egzaminu gimnazjalnego - część matematyczno-przyrodnicza
L.p. Publiczne Gimnazjum 2011/2012 Wynik w % Matematyka 28 pkt Przyrodnicze 1 w Drobinie 33,9 42,4 2 w Łęgu Probostwie 35,3 51,3 3 Dla Gminy Drobin 34,1 44,1 4 Dla Powiatu Płockiego 41,4 49,9 5 Dla Woj. Mazowieckiego 50,2 54,1

53 Znajomość funkcji językowych
Jakie umiejętności uczniów z języków obcych sprawdzał egzamin? Rozumienie tekstów pisanych Znajomość środków językowych Rozumienie ze słuchu Znajomość funkcji językowych

54 Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego i niemieckiego
L.p. Publiczne Gimnazjum 2013/2014 Wyniki w % Język angielski / Podstawowy 40 pkt Rozszerzony Język niemiecki 1 w Drobinie 50,0 27,6 40,0 2 w Łęgu Probostwie 52,9 26,3 48,0 3 Dla Gminy Drobin 50,7 27,3 40,5 4 dla powiatu 56,7 32,3 45,1 5 dla województwa 70,1 49,6 53,2

55 Wyniki egzaminu gimnazjalnego dla innych arkuszy ( %)
Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza Język obcy Język polski Historia i WOS Matematyka Przed. przyrodnicze A.P. A.R. N.P Upośledzony w stopniu lekkim PG Drobin 39,7 64,7 40,3 41,3 50,0 40,0 50,5

56 KRAJ (LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE)
WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W LATACH (DANE LICZBOWE W PROCENTACH) Przedmiot obowiązkowy MATURA 2011 MATURA 2012 MATURA 2013 MATURA 2014 zdawalność średni wynik kraj LO w Drobinie LO w Drobini e JĘZYK POLSKI 96,49 100 53,6 62,6 9 97,2 54,0 54,8 97,7 4 54 47,3 94 50 46,8 JĘZYK OBCY 94,16 87,5 69,7 54,2 5 93,9 83,3 68 44,1 98 76 54,4 93 70 68,3 MATEMATYKA 79 48,2 28,2 5 90 91,7 56 49,2 92,2 2 64 55,5 85 49 ZDAWALNOŚĆ MATURY W LATACH (DANE LICZBOWE W PROCENTACH) SESJA EGZAMINACYJNA KRAJ (LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE) LICEUM W DROBINIE 2011 86 50 2012 89,3 90,9 2013 82,5 88 2014 90 100

57 Wnioski Matura z języka polskiego w drobińskim liceum jest zdawana w 100%, a średni wynik naszych maturzystów jest wyższy od średniej krajowej lub zbliżony. Wyraźnie widać wzrost zdawalności egzaminu z języka obcego (100% w latach 2013 i 2014). Średni wynik egzaminu z języka obcego, w latach 2011 – 2013 niższy od średniej krajowej, w roku 2014 znacznie wzrósł i był tylko o 1,7% niższy od średniej krajowej. Widać wyraźny postęp, jeśli chodzi o maturę z matematyki: w roku 2011 tylko 50% absolwentów zdało ten egzamin, natomiast od roku 2012 wzrosła zdawalność tego egzaminu, najpierw do 91,7% w roku 2012, następnie do 100% w latach 2013 i 2014. Średni wynik egzaminu z matematyki w drobińskim liceum stopniowo wzrastał: od 28,25% w roku 2011, poprzez 49,2% w roku 2012, 55,5% w roku 2013. W roku 2014 średni wynik egzaminu z matematyki w liceum drobińskim był wyższy od średniej krajowej. Zdawalność matury z 50-procentowej w roku 2011, wzrosła do 90,9% w roku 2012 i 88% w roku 2013 – przy czym była to zdawalność wyższa od średniej krajowej. W roku 2014 maturę zdało 100% przystępujących do egzaminu absolwentów drobińskiego liceum. Szczegółowa analiza jakościowa i ilościowa wyników egzaminu maturalnego w drobińskim liceum, a także poziom edukacyjnej wartości dodanej wyraźnie wskazuje na dobre przygotowanie uczniów do matury oraz znaczny przyrost wiadomości i umiejętności, w porównaniu do poprzedniego etapu edukacyjnego.

58 Osiągnięcia w konkursach
Wyszczególnienie Konkurs Organizator/Zasięg Osiągnięcia Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie „25.X- Dzień Młodzieży PCK” Rejonowy Konkurs ”Ptaki Mazowsza” Międzynarodowy Konkurs matematyczno-internetowy MT Expert Konkurs języka angielskiego Rajd Mołtawa „Tradycje bożonarodzeniowe” „Chcesz mieć szybki zwrot podatku przez internet złóż PIT bratku”- konkurs plastyczny Międzygminna Liga Przedmiotowa z języka angielskiego ZP PCK w Płocku/ rejonowy ZR LOP w Płocku Wydawnictwo WKM „Rachmistrz” Powiatowy Komenda Hufca w Płocku SP w Radzanowie I miejsce II miejsce Wyróżnienie Publiczne Gimnazjum w Łęgu Probostwie „Dzień Młodzieży PCK w mojej szkole” „Bohaterowie biblijni w KS. Królewskich” Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „człowiek w obiektywie” ZR PCK Płock Konkurs dekanalny Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu III miejsce Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie Olimpiada Historyczna Polonistyczno-historyczny konkurs na esej w ramach projektu ”Spotkania Młodzieży ze Sprawiedliwymi” Polskie Towarzystwo Historyczne Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Tytuł Finalisty Tytuł laureata konkursu – 2 uczennice

59 Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku
Wyszczególnienie Konkurs Organizator/Zasięg Osiągnięcia Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku V Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej   Regionalny konkurs recytatorski poezji współczesnej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Międzygminny Eliminacje powiatowe Regionalny III miejsce IV miejsce II miejsce i wyróżnienie

60 Osiągnięcia sportowe Wyszczególnienie Dyscyplina Organizator/Zasięg
Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie Powiatowe Biegi Sztafetowe Ogólnopolski turniej koszykówki Finał Powiatowy w piłce koszykowej chłopców Finał Powiatowy w piłce koszykowej dziewcząt Finał Międzypowiatowy piłki ręcznej dziewcząt Finał Powiatowy w piłce ręcznej chłopców W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej III miejsce IV miejsce II miejsce I miejsce Publiczne Gimnazjum w Łęgu Probostwie Finał Międzypowiatowy w piłce ręcznej dziewcząt Finał Międzypowiatowy w piłce koszykowej dziewcząt Finał Powiatowy piłki ręcznej chłopców Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Zawody Powiatowe w mini siatkówce „3” dziewcząt, Zawody Powiatowe w piłce nożnej halowej chłopców, Zawody Powiatowe w mini piłce nożnej chłopców, Międzypowiatowe zawody w mini piłce nożnej chłopców, Szkolny Związek Sportowy Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie Zawody Powiatowe w piłce nożnej dziewcząt,. Zawody Międzypowiatowe w piłce nożnej dziewcząt, Zawody Powiatowe w piłce nożnej chłopców Etap Wojewódzki turnieju Coca-cola Cup. Zawody Powiatowe w piłkę nożną halową chłopców, Zawody Powiatowe w siatkówce dziewcząt, Szkolny Związek Sportowy. V miejsce Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku Międzygminny Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów Turniej piłki nożnej juniorów o puchar Wójta Gminy Bulkowo Międzygminny

61 Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Drobin Wyszczególnienie Rok szkolny 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Szkoły podstawowe 9 Gimnazja 10 9/10 Liceum ogólnokształcące 1 2 Ogółem 20 20/21 Wysokość środków ( zł ) 10.000,- 10.250,- Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie: Za rok szkolny 2011/2012 oraz 2012/2013 uczeń – Rafał Gajewski otrzymał za średnią 5,1 oraz wzorowe zachowanie natomiast za rok szkolny 2013/2014 uczeń – Dariusz Żółtowski za średnią 4,75 i wzorowe zachowanie

62 Opracowanie: Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury Urzędu Miasta i Gminy Drobin
Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "WSTĘP Rok szkolny 2013/2014 to już kolejny rok kiedy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego- Burmistrz Miasta i Gminy Drobin - przedstawia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google