Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NADZÓR PEDAGOGICZNY ROK SZKOLNY 2013/2014 Warszawa, 28 października 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NADZÓR PEDAGOGICZNY ROK SZKOLNY 2013/2014 Warszawa, 28 października 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NADZÓR PEDAGOGICZNY ROK SZKOLNY 2013/2014 Warszawa, 28 października 2013 r.

2 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 1.Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

3 1.Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. -realizacja polityki oświatowej państwa, w tym spełnianie wymagań państwa, -rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci, organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, -ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, -programy korygowania i wspierania rozwoju dziecka, -opracowanie i realizacja indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych, -Wyposażanie dzieci w wiedzę i umiejętności wynikające z podstawy programowej, -rzetelna informacja zwrotna dla rodziców dziecka, -doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, w szczególności znajomość podstawy programowej wychowania przedszkolnego i pierwszego etapu edukacyjnego. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

4 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów: dbałość o bezpieczeństwo fizyczne dzieci, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne dzieci, przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny warunków nauczania, wychowania i opieki.

5 Zakres ewaluacjiTyp szkoły/rodzaj placówki Liczba ewaluacj i Ewaluacje całościowe wszystkie typy szkół i rodzaje placówek 78 [10] Ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego: − Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. −Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. wszystkie typy szkół i rodzaje placówek 234 [28] Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014

6 Ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wskazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Typ szkoły/rodzaj placówki Liczba ewaluacji  Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się;  Dzieci/uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Respektowane są normy społeczne. przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka kształcenia ustawicznego 468 [57]  Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów; Respektowane są normy społeczne. placówka oświatowo-wychowawcza  Promowana jest wartość edukacji;  Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju;  Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. placówka doskonalenia nauczycieli, poradnia psychologiczno- pedagogiczna, biblioteka pedagogiczna  Planuje i organizuje się pacę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki;  Respektowane są normy społeczne. specjalny ośrodek wychowawczy placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania  Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki;  Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;  Respektowane są normy społeczne. młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy

7 Lp.Tematyka kontroli planowych Typ szkoły/rodzaj placówki 1. Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. publiczne: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja – 10% 2. Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły. publiczne technika -10% 3. Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. publiczne i niepubliczne zasadnicze szkoły zawodowe, technika (z wyłączeniem techników uzupełniających) i szkoły policealne – 5% 4. Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na informowaniu szkół i placówek o kierunkach polityki oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. publiczne placówki doskonalenia nauczycieli -100% Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014

8 5. Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. publiczne szkoły podstawowe - 10% 6. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja – 5% 7. Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. publiczne szkoły podstawowe i gimnazja - 10% 8. Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. publiczne gimnazja - 10% 9. Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I-III publicznej szkoły podstawowej. publiczne szkoły podstawowe -10% 10. Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. szkoły niepubliczne - 10% Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014

9 Kontrola Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu – 15% przedszkoli. Monitorowanie W roku szkolnym 2013/2014 monitorowane będą: Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach. Wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

10 Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego w przedszkolu i realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Kontrola: obejmie 7 województw, w tym mazowieckie, obejmie 3 gminy w województwie, w każdej z tych 3 gmin 2 przedszkola: publiczne i niepubliczne, odbędzie się do 31 grudnia 2013 r. Gminy wskaże Najwyższa Izba Kontroli.

11 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA

12 1.Źródła zmian w przepisach prawa. 2.Najważniejsze zmiany i ich implikacje w szkołach.

13 Źródła i cele zmian: 1.Jakościowy rozwój przedszkoli, szkół i placówek. 2.Systematyczne zwiększanie dostępności do wychowania przedszkolnego i obniżenie wieku obowiązku szkolnego. 3.Wprowadzanie nowej podstawy programowej na wszystkie etapy kształcenia. 4.Działania szkoły na rzecz wspomagania uczniów. 5.Kształcenie uczniów niepełnosprawnych.

14 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013 r., poz.560). Zmiany dotyczą: przeprowadzania ewaluacji, kontroli i monitorowania, zakresu wspomagania, planowania i sprawozdawczości.

15 Najważniejsze zmiany: −zniesiony obowiązek uwzględniania w ewaluacji zewnętrznej wyników ewaluacji wewnętrznej, −możliwość przeprowadzania czynności ewaluacji zewnętrznej w ciągu kolejnych trzech tygodni, −możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia ewaluacji o 14 dni, −wskazywanie przez osoby przeprowadzające ewaluację zewnętrzną nauczycieli uczniów, wychowanków i ich rodziców, przedstawicieli organizacji i instytucji do udziału w ewaluacji, −przedstawianie zakresu i harmonogramu ewaluacji na zebraniu w placówce, w której nie tworzy się rady pedagogicznej,

16 −zmiana terminu sporządzania raportu - 25 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia czynności ewaluacji w szkole (ewaluacja całościowa), 20 dni roboczych (ewaluacja problemowa), −określenie terminu przekazania raportu (7 dni od dnia sporządzenia raportu), −dokonywanie zmian w raporcie w przypadku zasadnych zastrzeżeń, −przekazanie przez dyrektora informacji o zakończeniu ewaluacji radzie rodziców, samorządowi uczniowskiemu i radzie szkoły (3 dni robocze od dnia otrzymania raportu), −możliwość monitorowania pracy szkoły podczas ewaluacji lub kontroli.

17  nowe wymagania wobec szkół i placówek,  ewaluacja całościowa jest przeprowadzana w zakresie wszystkich wymagań: 12 dla szkół 12 dla przedszkoli, 11 dla MOW, MOS, SOSW, 8 dla PPP, PDN, BP, 6 dla SOW, BURS, 5 dla placówek oświatowo – wychowawczych,  ewaluacja problemowa jest przeprowadzana w zakresie wybranych wymagań, Ważne:  obowiązek przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej w terminie 3 lat w przypadku ustalenia poziomu E w odniesieniu do choćby jednego z określonych w załączniku niektórych wymagań.

18 Poziom E Przedszkole: Wymagania: 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Dzieci są aktywne. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Szkoła: Wymagania: 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

19 Poziom E Placówki oświatowo - wychowawcze: Wymagania: 2. Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 3. Respektowane są normy społeczne. Poradnia psychologiczno - pedagogiczna: Wymaganie: 3. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. Specjalne ośrodki wychowawcze, bursy: Wymagania: 1. Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki. 2. Respektowane są normy społeczne. 3. Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie podejmują działania odpowiednie do jej funkcji. 4. Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

20 Poziom E SOSW, MOW, MOS, OREW: Wymagania: 2. Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki. 3. Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Wychowankowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. Ważne: W przypadku poziomu E w innych wymaganiach, przedszkole, szkoła lub placówka wdraża działania mające na celu poprawę stanu spełnienia danego wymagania.

21 KONTROLE: −zmiana terminu sporządzenia protokołu kontroli planowej (3 dni robocze), −zmiana terminu sporządzenia protokołu kontroli doraźnej (7 dni roboczych), −wskazywanie w protokole terminu realizacji zaleceń, −dokonywanie zmian w protokole w przypadku zasadnych zastrzeżeń.

22 Plan nadzoru pedagogicznego: −uwzględnianie w planie nadzoru pedagogicznego wniosków z poprzedniego roku. Plan nadzoru zawiera w szczególności: 1)przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia; 2) przepisy prawa dotyczące działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 3) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

23 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r., poz. 827). tzw. ustawa przedszkolna Część przepisów ustawy w obowiązuje od 1 września 2013 r. Wszystkie rozwiązania od 1 września 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 956).

24 Cel zmian w ustawie o systemie oświaty SYSTEMATYCZNE ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO od 1 września 2015 r. dzieci 4-letnie będą miały prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, od 1 września 2017 r. dzieci 3-letnie będą miały prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, w związku z tym, od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci w wieku od 3 do 5 lat będą miały zapewnione miejsca realizacji wychowania przedszkolnego w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, w których ustawowo zostanie ograniczona wysokość opłat pobieranych od rodziców za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego.

25 Wprowadzone zmiany w ustawie o systemie oświaty od 1września 2013 r.: Art. 14 d ust.1. Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Art. 14 d ust. 3. Dotacja przysługuje na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, zgodnie z danym i w SIO, wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Ważne: Dotacja obejmuje wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego, niezależnie od organu prowadzącego.

26 Przeznaczenie dotacji przekazanej dla gmin: środki z dotacji mogą być wykorzystane wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego, w tym m.in. rozszerzania oferty zajęć edukacyjnych, wydatki ponoszone przez gminy uwzględniać mogą koszty edukacji wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, w tym także dzieci 6 – letnich, dotacja obejmuje wydatki ponoszone przez gminy w roku budżetowym – w przypadku roku 2013 – wydatki od 1 września do 31 grudnia 2013 r.

27 Wprowadzone zmiany w ustawie o systemie oświaty od 1września 2013 r.: Sposób naliczania dotacji Wysokość dotacji celowej dla danej gminy na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2013 została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (414 zł na dziecko) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy (w tym m.in. liczby dzieci 6-letnich), ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2012 r. Na 25 osobowy oddział przedszkolny miesięczna dotacja to prawie 2 600 zł.

28 Sposób naliczania dotacji Docelowo, roczna kwota dotacji wynosić będzie 1506 zł. z budżetu państwa i przypadać będzie na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, bez względu na czas jego przebywania w przedszkolu (kwota będzie podlegała corocznej waloryzacji). Oznacza to, że gmina otrzyma dotację również na dzieci, które korzystają tylko z ustalonego przez radę gminy bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (nie krótszego niż 5 godzin dziennie).

29 Wprowadzone zmiany w ustawie o systemie oświaty od 1września 2013 r.: Ograniczenie wysokości opłat pobieranych od rodziców za czas przekraczający ustalony przez radę gminy czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (powyżej 5 godzin): od 1 września 2013 r. opłata ta nie może przekraczać 1 zł za każdą godzinę zajęć.

30 Wprowadzone zmiany w ustawie o systemie oświaty: Ustalenie zasady, że: wszystkie zajęcia odbywające się w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki będą prowadzone w ramach opłat ustalonych przez radę gminy.

31 Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że jeżeli świadczeniu rodziców usiłuje się nadać inną formę niż opłata, wykorzystując do tego m.in. cywilno – prawną formę darowizny, której warunkiem jest zorganizowanie zajęć dla określonej grupy dzieci, to nie jest to nic innego niż pobranie opłaty pod pozorem innej czynności prawnej. W takich przypadkach jest to nakłanianie do łamania prawa.

32 Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną, zamieszkałych na terenie gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola lub innej formy – spełniających warunki określone w ustawie, jest większa niż liczba miejsc, dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Zawiadamia także pisemnie rodziców dziecka o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego do 30 kwietnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który została przeprowadzona rekrutacja. (1 stycznia 2015 r.)

33 SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DOTACJI: Dyrektor publicznej i niepublicznej szkoły podstawowej, publicznego i niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) do 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który została przeprowadzona rekrutacja, informację zawierającą listę dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego (1 stycznia 2015).

34 Wójt (burmistrz, prezydent) ma obowiązek pisemnie wskazać rodzicom: inne publiczne przedszkole albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego albo niepubliczne przedszkole albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, które mogą przyjąć to dziecko. (1 stycznia 2015 r.)

35 Z dniem 1 września 2016 r.:  Oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne w szkole podstawowej stają się przedszkolem, przekształcenie nastąpi z mocy prawa,  Przedszkole stworzy zespół ze szkołą podstawową, w której dotychczas działały oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne, zespoły będą mogły obejmować nawet kilka przedszkoli,  Dyrektor szkoły podstawowej, w której dotychczas działały oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne, staje się dyrektorem zespołu, do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora szkoły podstawowej,  Nauczyciele zatrudnieni w szkole podstawowej prowadzącej dotychczas oddział lub oddziały przedszkolne stają się nauczycielami ww. zespołu.

36 Obowiązek szkolny: Od 2014 roku obowiązkiem szkolnym objęte dzieci sześcioletnie z pierwszej połowy rocznika 2008 oraz wszystkie urodzone w 2007 r. Od 2015 roku dzieci urodzone w drugiej połowie roku 2008 rozpoczynają obowiązkowo naukę oraz wszystkie urodzone w 2009r.

37 Od września 2014 roku klasy pierwsze będą liczyły do 25 uczniów. Docelowo będzie dotyczyć to klas I - III (we wrześniu 2014 klasy pierwsze, we wrześniu 2015 roku klasy pierwsze i drugie, od września 2016 roku - klasy I-III). W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 w szkołach, w których utworzonych będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, dzieci zostaną dobrane do poszczególnych klas według wieku, począwszy od najmłodszych.

38 Działania szkoły na rzecz wspomagania uczniów. pomoc psychologiczno- pedagogiczna i kształcenie specjalne

39 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U., poz. 532) udzielania pomocy przez nauczycieli podczas bieżącej pracy oraz rezygnacja z obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia na rzecz koordynacji jej udzielania przez wychowawcę klasy (szkoła) lub dyrektora (przedszkole), zniesiony zostaje obowiązek opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU) oraz planów działań wspierających (PDW), tworzone są indywidualne lub grupowe programy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w określonej formie (wynika to z rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania).

40 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Dz. U. 2013, poz.957); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. 2013, poz. 958). Nowelizacja dotyczy głównie elementów indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

41 Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zawiera: – zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy, – rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów, w tym w przypadku:  ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,  ucznia niedostosowanego społecznie - zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,  ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym, – formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, – zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, stosownie do potrzeb; – działania wspierające rodziców uczniów oraz zakres współdziałania z poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi instytucjami, – zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami. Ważne: Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują, na ich wniosek, kopię programu.

42 Ważne: Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, rodzic dziecka z niepełnosprawnością lub pełnoletni uczeń z niepełnosprawnością może złożyć do poradni psychologiczno – pedagogicznej pisemny wniosek – prośbę o określenie niezbędnych dla niego do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne zostały zobowiązane do współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w tym zakresie. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199).

43 Przed przystąpieniem do opracowania indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego warto zastanowić się: jakie cele chce się osiągnąć w pracy z uczniem, a także - jaki dobór treści nauczania (wiedzy), - jaki dobór metod i form pracy, - jaki sposób oceniania i motywowania, - jaki sposób organizacji klasy, szkoły, pozwoli uczniowi na sprostanie wymaganiom edukacyjnym.

44 Dla powodzenia zaprojektowanych działań podstawowe znaczenie ma zasada: wszyscy członkowie zespołu wdrażają ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. Warto więc, by nauczyciele i specjaliści określili, jakie działania podejmą, by pomóc uczniowi - każdy w zakresie swojego swoich zajęć.

45 Najistotniejsze zmiany zawarte są w rozporządzeniach: rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz.393), rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r., poz. 529), rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532), rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199), rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1538.

46 Nowelizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie rekrutacji - projekt Proponowane zmiany przepisów są podyktowane wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 stycznia 2013 r., który stwierdził niezgodność art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP,a w konsekwencji niekonstytucyjność rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

47 Proponowany zakres zmian: 1. Określenie na poziomie ustawowym kryteriów rekrutacji, w tym wskazanie grup kandydatów o szczególnym statusie uprzywilejowania oraz hierarchii poszczególnych kryteriów. Kryteria, którymi należy się kierować w procesie rekrutacji zostały podzielone na trzy grupy: Pierwsza grupa uwzględnia zakres potrzeb wynikających z umowy społecznej, Osoby, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację rodzinną, finansową lub zdrowotną uzyskują od państwa szczególną pomoc. Druga grupa kryteriów uwzględnia zakres społecznych potrzeb rodziny. Ich zaspokojenie sprzyja wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny poprzez zapewnienie możliwości korzystania z publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego lub publicznej szkoły lub placówki. Trzecia grupa kryteriów uwzględnia indywidualne zdolności kandydatów, ich predyspozycje i zainteresowania, które powinny być wzięte pod uwagę przy dokonywaniu rekrutacji do szkół i placówek, wymagających specjalnych predyspozycji (np. szkoły artystyczne, dwujęzyczne, sportowe i mistrzostwa sportowego, placówki oświatowo-wychowawcze, poszczególne typy szkół ponadgimnazjalnych).

48 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NADZÓR PEDAGOGICZNY ROK SZKOLNY 2013/2014 Warszawa, 28 października 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google