Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagadnienia prawne część VII Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część VII BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagadnienia prawne część VII Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część VII BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń."— Zapis prezentacji:

1 zagadnienia prawne część VII Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część VII BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r.

2 Lekcja 7 Wybrane zagadnienia prawne dla agentów ubezpieczeniowych

3 Wypadki przy pracy Choroby zawodowe Pracownicze programy emerytalne Ochrona przecipożarowa Indywidualne konta emerytalne Ochrona danych osobowych 7.1Wprowadzenie Lekcja 7

4 7.3.1Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

5 7.3.1Wypadek przy pracy w czasie podróży służbowej; podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. Na równi z wypadkiem przy pracy, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

6 7.3.1Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas m.in.: 1)uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe; 2)wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; 3)pełnienia mandatu posła ( w tym posła wybranego do Parlamentu Europejskiego) lub senatora pobierającego uposażenie; 4)wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o świadczenie usług; 5)współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług; 6)pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych.

7 Zastanów się Które z wymienionych czynności mogą być potraktowane jako wypadek przy pracy? a)Wykonuję obowiązki związane z moją pracą i zdarza się wypadek. b)Pracodawca oddelegowuje mnie do innego zadania i zdarza się wypadek. c)Pracodawca oddelegowuje mnie do innego zadania i muszę przejść z jednego budynku do drugiego. Podczas drogi zdarza się wypadek d)Podczas przerwy śniadaniowej wynikającej z regulaminu zdarza się wypadek. e)Podczas legalnie zorganizowanego strajku zdarza się wypadek. Zobacz odpowiedźZobacz odpowiedź

8 a)Wykonuję obowiązki związane z moją pracą i zdarza się wypadek. b)Pracodawca oddelegowuje mnie do innego zadania i zdarza się wypadek. c)Pracodawca oddelegowuje mnie do innego zadania i muszę przejść z jednego budynku do drugiego. Podczas drogi zdarza się wypadek d)Podczas przerwy śniadaniowej wynikającej z regulaminu zdarza się wypadek. e)Podczas legalnie zorganizowanego strajku zdarza się wypadek. Zastanów się WszystkieWszystkie Które z wymienionych czynności mogą być potraktowane jako wypadek przy pracy? Zobacz odpowiedźZobacz odpowiedź

9 7.3.2Choroba zawodowa Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy.

10 7.3.3Rodzaje świadczeń zasiłek chorobowyświadczenie rehabilitacyjne zasiłek wyrównawczy jednorazowe odszkodowanie renta z tytułu niezdolności do pracy renta szkoleniowa renta rodzinna dodatek do renty rodzinnej dodatek pielęgnacyjny pokrycie kosztów leczenia

11 Renta rodzinna Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełnione są pewne ściśle określone warunki. Kliknij na poszczególne pola, aby się z nimi zapoznać.

12 Dane osobowe 7.5Ochrona danych osobowych Dane osobowe to każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalającą na określenie tożsamości tej osoby. Każda osoba fizyczna ma prawo do ochrony swoich danych osobowych Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich. Jan Kowalski ur. 09.07.1980 Adres: Nieznana 34, 00-111 Nieznajomice

13 7.5.1Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Sejm + Senat

14 7.5.1Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

15 ślubowanie 4 lata koniec I-szej kadencji koniec II-giej kadencji objęcia stanowiska przez nowego Generalnego Inspektora 4 lata I-sza kadencja II-ga kadencja I-sza kadencja

16 7.5.1Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Sejm, za zgodą Senatu, odwołuje Generalnego Inspektora, jeżeli: 1) zrzekł się stanowiska, 2) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby, 3) sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu, 4) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa.

17 Zadania Generalnego Inspektora kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych, inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych, uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych 7.5.1Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

18 Zasady przetwarzania danych osobowych Przetwarzanie danych jest dopuszczalne, jeżeli: 1)osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, 2)zezwalają na to przepisy prawa 3) jest niezbędne osobie. której dane dotyczą, do wywiązania się z umowy, lub na jej życzenie w celu działań związanych z zawarciem umowy 4) jest niezbędne do wykonywania określonych prawem działań dla dobra publicznego 5) przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem, 6) jest niezbędne do wypełnienia usprawiedliwionych celów administratorów danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której one dotyczą.

19 7.5.2Zasady przetwarzania danych osobowych Zabrania się przetwarzania danych ujawniających: 1. pochodzenie rasowe lub etniczne, 2. poglądy polityczne, 3. przekonania religijne lub filozoficzne, 4. przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, 5.stan zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym (tzw. danych wrażliwych).

20 7.5.2Zasady przetwarzania danych osobowych Przetwarzanie danych wrażliwych jest dopuszczalne, jeżeli: 1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, 2) przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony, 3) przetwarzanie takich danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora, 4) jest to niezbędne do wykonania statutowych zadań kościołów i innych związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji lub innych niezarobkowych organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych, pod warunkiem, że przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków tych organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku z ich działalnością i zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych, 5) przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem, 6) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie, 7) przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych, 8) przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

21 Zastanów się Czy ubezpieczyciel może administrować danymi wrażliwymi? Zobacz odpowiedź Dane wrażliwe

22 Zastanów się Odpowiedź Tak, ubezpieczyciel może przetwarzać dane wrażliwe (np. informacje o stanie zdrowia ubezpieczonego) w celu wykonania umowy ubezpieczenia. Czy ubezpieczyciel może administrować danymi wrażliwymi? Zobacz odpowiedź Dane wrażliwe

23 Agent CU Klient Dane osobowePolecenia Polecona osoba Oferta 7.5.3Zbieranie danych osobowych

24 W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o: 1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku, 2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, 3) prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, 4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej. Oferta

25 7.5.4Obowiązki administratora danych osobowych Administrator danych przetwarzający dane powinien zadbać o ochronę interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności musi zapewnić, aby dane te były: 1) przetwarzane zgodnie z prawem, 2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami 3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, 4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz następuje w celach badań naukowych, dydaktycznych, historycznych lub statystycznych. Administrator danych osobowych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania, która powinna zawierać: a)Datę nadania i ustania b)Zakres upoważnienia do przetwarzania danych osoowych

26 7.5.6Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych W przypadku wniesienia żądania umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, administrator danych zaprzestaje przetwarzania kwestionowanych danych osobowych albo bez zbędnej zwłoki przekazuje żądanie Generalnemu Inspektorowi, który podejmuje stosowną decyzję. W razie wniesienia sprzeciwu, dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne.

27 Zastanów się Czy agenci, którzy pracują z danymi osobowymi klientów, muszą składać wniosek o rejestrację zbioru danych do generalnego inspektora? Zobacz odpowiedź

28 Zastanów się Odpowiedź Nie, generalny inspektorat wydał decyzję, że nie są to dane agentów tylko zakładu ubezpieczeń, który ma zgłoszone zbiory i powierzył agentom te dane do przetwarzania. Czy agenci, którzy pracują z danymi osobowymi klientów, muszą składać wniosek o rejestrację zbioru danych do generalnego inspektora? Zobacz odpowiedź

29 W kolejnej części lekcji opowiem Ci o PPE – czyli o Pracowniczych Programach Emerytalnych Powinieneś pamiętać, że tworzę się one: 1) przez zawarcie umowy zakładowej albo umowy międzyzakładowej; 2) następnie przez zawarcie umowy z instytucją finansową albo utworzenie towarzystwa emerytalnego i funduszu emerytalnego albo nabycie przez pracodawcę akcji istniejącego towarzystwa emerytalnego; 3) następnie przez rejestrację programu przez organ nadzoru. Umowa zakładowa jest umową zawieraną przez pracodawcę z reprezentacją pracowników. Reprezentację pracowników tworzą wszystkie zakładowe organizacje związkowe działające u danego pracodawcy. Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca zawiera umowę zakładową z reprezentacją pracowników wyłonioną w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

30 7.6.3Składki nie więcej niż 7% wynagrodzenia uczestnika Składka dodatkowa – deklarowana przez uczestnika Składka podstawowa Uczestnik Pracodawca

31 7.6.4Zasady wypłat Wypłata z Pracowniczego Programu emerytalnego następuje: 1) na wniosek uczestnika po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat; 2) na wniosek uczestnika po przedstawieniu przez niego decyzji o przyznaniu prawa do emerytury i po ukończeniu 55 roku życia; 3) w przypadku ukończenia przez uczestnika 70 lat, jeżeli wcześniej nie wystąpił z wnioskiem o wypłatę środków; 4) na wniosek osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika. Wypłata pieniędzy jest dokonywana w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku przez uczestnika. złożenia wniosku przez uczestnika 1 miesiąc na wypłatę transferową wypłata transferowa

32 7.6.5Zasady wypłat transferowych Program emerytalny A Inny program emerytalny IKE uczestnika IKE osoby uprawnionej IKE uczestnikaRachunek uczestnika

33 7.6.6Rozrządzenie środkami zgromadzonymi na rachunku uczestnik programu osoby fizyczne uprawnione do odbioru środków 1/2

34 7.7Indywidualne konta emerytalne (IKE) Prawo do wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej mającej nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej która ukończyła 16 lat Na IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający.

35 1)nie gromadzę środków na IKE prowadzonym przez inną instytucję finansową, lub 2)posiadam IKE prowadzone przez inną instytucję finansową, 7.7.1Oświadczenie przed zawarciem umowy

36 7.7.3Wypłata środków zgromadzonych na IKE IKE Wniosek środki zgromadzone na IKE na wniosek osoby uprawnionejna wniosek oszczędzającego 1.60 lat 2.Nabycie uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku: a)dokonywanie wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo b)dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty

37

38

39

40

41

42

43 Podsumowanie - wypadki przy pracy - choroby zawodowe - ochrona danych osobowych - PPE i IKE - pranie brudnych pieniędzy


Pobierz ppt "Zagadnienia prawne część VII Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część VII BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google