Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r.
Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część VII BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r.

2 Wybrane zagadnienia prawne dla agentów ubezpieczeniowych
Lekcja 7 Wybrane zagadnienia prawne dla agentów ubezpieczeniowych

3 7.1 Wprowadzenie Lekcja 7 Ochrona przecipożarowa
Indywidualne konta emerytalne Pracownicze programy emerytalne Choroby zawodowe Ochrona danych osobowych Wypadki przy pracy Lekcja 7 Witam Cię w kolejnej lekcji szkolenia z wybranych zagadnień prawnych dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych. W tej części omówię zagadnienia związane ze świadczeniami z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ochroną danych osobowych, pracowniczymi programami emerytalnymi i indywidualnymi kontami emerytalnymi. Zapraszam

4 7.3.1 Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Nie każde zdarzenie może zostać uznane za wypadek przy pracy. Musi to być nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

5 7.3.1 Wypadek przy pracy Na równi z wypadkiem przy pracy, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ: w czasie podróży służbowej; podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ: w czasie podróży służbowej; podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

6 7.3.1 Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas m.in.: 1)uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe; 2)wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; 3)pełnienia mandatu posła ( w tym posła wybranego do Parlamentu Europejskiego) lub senatora pobierającego uposażenie; 4)wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o świadczenie usług; 5)współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług; 6)pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych. Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas m.in.: 1) uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe; 2) wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; 3) pełnienia mandatu posła (w tym posła wybranego do Parlamentu Europejskiego) lub senatora pobierającego uposażenie; 4) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o świadczenie usług; 5) współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług; 6) pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych.

7 Zastanów się Zobacz odpowiedź
Które z wymienionych czynności mogą być potraktowane jako wypadek przy pracy? Zastanów się. Które z wymienionych czynności mogą być potraktowane jako wypadek przy pracy. Wykonuję obowiązki związane z moją pracą i zdarza się wypadek. Pracodawca oddelegowuje mnie do innego zadania i zdarza się wypadek. Pracodawca oddelegowuje mnie do innego zadania i muszę przejść z jednego budynku do drugiego. Podczas drogi zdarza się wypadek Podczas przerwy śniadaniowej wynikającej z regulaminu zdarza się wypadek. Podczas legalnie zorganizowanego strajku zdarza się wypadek. Wykonuję obowiązki związane z moją pracą i zdarza się wypadek. Pracodawca oddelegowuje mnie do innego zadania i zdarza się wypadek. Pracodawca oddelegowuje mnie do innego zadania i muszę przejść z jednego budynku do drugiego. Podczas drogi zdarza się wypadek Podczas przerwy śniadaniowej wynikającej z regulaminu zdarza się wypadek. Podczas legalnie zorganizowanego strajku zdarza się wypadek.

8 Zastanów się Zobacz odpowiedź
Które z wymienionych czynności mogą być potraktowane jako wypadek przy pracy? Zastanów się teraz nad takim pytaniem. Które z wymienionych czynności mogą być potraktowane jako wypadek przy pracy. Wykonuję obowiązki związane z moją pracą i zdarza się wypadek. Pracodawca oddelegowuje mnie do innego zadania i zdarza się wypadek. Pracodawca oddelegowuje mnie do innego zadania i muszę przejść z jednego budynku do drugiego. Podczas drogi zdarza się wypadek Podczas przerwy śniadaniowej wynikającej z regulaminu zdarza się wypadek. Podczas legalnie zorganizowanego strajku zdarza się wypadek. Odp. Wszystkie Wszystkie Wykonuję obowiązki związane z moją pracą i zdarza się wypadek. Pracodawca oddelegowuje mnie do innego zadania i zdarza się wypadek. Pracodawca oddelegowuje mnie do innego zadania i muszę przejść z jednego budynku do drugiego. Podczas drogi zdarza się wypadek Podczas przerwy śniadaniowej wynikającej z regulaminu zdarza się wypadek. Podczas legalnie zorganizowanego strajku zdarza się wypadek.

9 7.3.2 Choroba zawodowa Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy.

10 7.3.3 Rodzaje świadczeń renta z tytułu niezdolności do pracy
zasiłek chorobowy świadczenie rehabilitacyjne dodatek pielęgnacyjny zasiłek wyrównawczy dodatek do renty rodzinnej jednorazowe odszkodowanie Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia: 1) zasiłek chorobowy - dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową; 2) świadczenie rehabilitacyjne - dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy; 3) zasiłek wyrównawczy - dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; 4) jednorazowe odszkodowanie - dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; 5) jednorazowe odszkodowanie - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; 6) renta z tytułu niezdolności do pracy - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej; 7) renta szkoleniowa - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową; 8) renta rodzinna - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej; 9) dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej; 10) dodatek pielęgnacyjny; 11) pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. renta rodzinna renta szkoleniowa pokrycie kosztów leczenia

11 7.4 Renta rodzinna Renta rodzinna
Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełnione są pewne ściśle określone warunki. Kliknij na poszczególne pola, aby się z nimi zapoznać. Renta rodzinna Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełnione są pewne ściśle określone warunki. Kliknij na poszczególne pola, aby się z nimi zapoznać. 1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo 2) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej. 2. Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w pkt 2. 3. Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych w ust. 1 lub 2 miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową. 4. Wdowa nie spełniająca warunków do renty rodzinnej określonych w ust. 1 lub 2 i nie mająca niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej: 1) przez okres jednego roku od chwili śmierci męża, 2) w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża.

12 7.5 Ochrona danych osobowych
Dane osobowe to każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalającą na określenie tożsamości tej osoby. Każda osoba fizyczna ma prawo do ochrony swoich danych osobowych Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich. Dane osobowe to każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalającą na określenie jej tożsamości. Każda osoba fizyczna ma prawo do ochrony swoich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich. Jan Kowalski ur Adres: Nieznana 34, Nieznajomice Dane osobowe

13 7.5.1 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sejm + Senat Organem do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zwany dalej 'Generalnym Inspektorem'. Generalnego Inspektora powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu.

14 7.5.1 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Na stanowisko Generalnego Inspektora może być powołany ten, kto łącznie spełnia następujące warunki: 1) jest obywatelem polskim i stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) wyróżnia się wysokim autorytetem moralnym, 3) posiada wyższe wykształcenie prawnicze oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe, 4) nie był karany za przestępstwo.

15 7.5.1 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
I-sza kadencja II-ga kadencja I-sza kadencja 4 lata 4 lata ślubowanie Kadencja Generalnego Inspektora trwa 4 lata, licząc od dnia złożenia ślubowania. Ta sama osoba nie może być Generalnym Inspektorem więcej niż przez dwie kadencje. koniec I-szej kadencji koniec II-giej kadencji objęcia stanowiska przez nowego Generalnego Inspektora

16 7.5.1 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sejm, za zgodą Senatu, odwołuje Generalnego Inspektora, jeżeli: 1) zrzekł się stanowiska, 2) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby, 3) sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu, 4) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa. Sejm, za zgodą Senatu, odwołuje Generalnego Inspektora, jeżeli: 1) zrzekł się stanowiska, 2) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby, 3) sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu, 4) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa.

17 7.5.1 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zadania Generalnego Inspektora opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych, inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych, uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach Do zadań Generalnego Inspektora w szczególności należy: 1) kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, 2) wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, 3) prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach, 4) opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych, 5) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych, 6) uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.

18 Zasady przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych jest dopuszczalne, jeżeli: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, zezwalają na to przepisy prawa 3) jest niezbędne osobie. której dane dotyczą, do wywiązania się z umowy, lub na jej życzenie w celu działań związanych z zawarciem umowy 4) jest niezbędne do wykonywania określonych prawem działań dla dobra publicznego 5) przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem, 6) jest niezbędne do wypełnienia usprawiedliwionych celów administratorów danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której one dotyczą. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne, jeżeli: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, zezwalają na to przepisy prawa 3) jest niezbędne osobie. której dane dotyczą, do wywiązania się z umowy, lub na jej życzenie w celu działań związanych z zawarciem umowy 4) jest niezbędne do wykonywania określonych prawem działań dla dobra publicznego 5) przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem, 6) jest niezbędne do wypełnienia usprawiedliwionych celów administratorów danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której one dotyczą.

19 7.5.2 Zasady przetwarzania danych osobowych
Zabrania się przetwarzania danych ujawniających: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, stan zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym (tzw. danych wrażliwych). Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym (tzw. Danych wrażliwych).

20 7.5.2 Zasady przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych wrażliwych jest dopuszczalne, jeżeli: 1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, 2) przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony, 3) przetwarzanie takich danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora, 4) jest to niezbędne do wykonania statutowych zadań kościołów i innych związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji lub innych niezarobkowych organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych, pod warunkiem, że przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków tych organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku z ich działalnością i zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych, 5) przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem, 6) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie, 7) przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych, 8) przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych wrażliwych jest dopuszczalne, jeżeli: 1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, 2) przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony, 3) przetwarzanie takich danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora, 4) jest to niezbędne do wykonania statutowych zadań kościołów i innych związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji lub innych niezarobkowych organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych, pod warunkiem, że przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków tych organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku z ich działalnością i zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych, 5) przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem, 6) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie, 7) przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych, 8) przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

21 Zastanów się Zobacz odpowiedź Dane wrażliwe
Czas na zadanie. Spróbuj odpowiedzieć na postawione pytania. Czy zakład zabezpieczeń może administrować danymi wrażliwymi? Odp Tak, pod warunkiem, ze ubezpieczony wyraził na to pisemną zgodę. Jakimi danymi wrażliwymi może administrować ubezpieczyciel? Danymi dotyczącymi stanu zdrowia. Zainteresowany nie może odmówić ubezpieczycielowi podania takich danych jeżeli chce zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie Czy ubezpieczyciel może administrować danymi wrażliwymi? Zobacz odpowiedź

22 Zastanów się Zobacz odpowiedź Dane wrażliwe
Czas na zadanie. Spróbuj odpowiedzieć na postawione pytania. Czy zakład zabezpieczeń może administrować danymi wrażliwymi? Odp Tak, Danymi wrażliwymi mogą administrować instytucje w celach statystycznych (np. Główny urząd statystyczny). Normalne podmioty mogą korzystać z danych wrażliwych, gdy jest to związane z ich działalnością statutową i sam zainteresowany wyraził na to zgodę Jakimi danymi wrażliwymi może administrować zakład ubezpieczeń? Danymi dotyczącymi stanu zdrowia. Zainteresowany nie może odmówić zakładowi ubezpieczeń podania takich danych bo wtedy nie dojdzie do zawarcia umowy, które tego wymagają (ubezpieczenie na życie). Czy ubezpieczyciel może administrować danymi wrażliwymi? Odpowiedź Tak, ubezpieczyciel może przetwarzać dane wrażliwe (np. informacje o stanie zdrowia ubezpieczonego) w celu wykonania umowy ubezpieczenia. Zobacz odpowiedź

23 7.5.3 Zbieranie danych osobowych
Oferta Dane osobowe Polecenia Dane osobowe mogą być zbierane bezpośrednio od osoby, której dotyczą bądź od osób trzecich. Agent CU Polecona osoba Klient

24 7.5.3 Zbieranie danych osobowych
W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o: 1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku, 2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, 3) prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, 4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej. Oferta W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o: 1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku, 2) celu zbierania danych, 3) prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, 4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej. Obowiązek informacyjny, o którym mowa powyżej nie musi być dochowany, jeżeli ustawa zezwala na przetwarzanie danych bez ujawnienia faktycznego celu ich zbierania.

25 7.5.4 Obowiązki administratora danych osobowych
Administrator danych przetwarzający dane powinien zadbać o ochronę interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności musi zapewnić, aby dane te były: 1) przetwarzane zgodnie z prawem, 2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami 3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, 4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz następuje w celach badań naukowych, dydaktycznych, historycznych lub statystycznych. Administrator danych osobowych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania, która powinna zawierać: Datę nadania i ustania Zakres upoważnienia do przetwarzania danych osoowych Administrator danych przetwarzający dane powinien zadbać o ochronę interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności musi zapewnić, aby dane te były: 1) przetwarzane zgodnie z prawem, 2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami 3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, 4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz następuje w celach badań naukowych, dydaktycznych, historycznych lub statystycznych.

26 7.5.6 Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych
W przypadku wniesienia żądania umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, administrator danych zaprzestaje przetwarzania kwestionowanych danych osobowych albo bez zbędnej zwłoki przekazuje żądanie Generalnemu Inspektorowi, który podejmuje stosowną decyzję. W razie wniesienia sprzeciwu, dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne. W przypadku wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, administrator danych zaprzestaje przetwarzania kwestionowanych danych osobowych albo bez zbędnej zwłoki przekazuje żądanie Generalnemu Inspektorowi, który podejmuje stosowną decyzję. W razie wniesienia sprzeciwu, dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne.

27 Zastanów się Zobacz odpowiedź
Zastanów się. Czy agenci, którzy pracują z danymi osobowymi klientów, muszą składać wniosek o rejestrację zbioru danych do generalnego inspektora? Czy agenci, którzy pracują z danymi osobowymi klientów, muszą składać wniosek o rejestrację zbioru danych do generalnego inspektora? Zobacz odpowiedź

28 Zastanów się Zobacz odpowiedź Odpowiedź Odp
Nie, generalny inspektorat wydał decyzję, że nie są to dane agentów tylko zakładu ubezpieczeń, który ma zgłoszone zbiory i powierzył agentom te dane do przetwarzania. Czy agenci, którzy pracują z danymi osobowymi klientów, muszą składać wniosek o rejestrację zbioru danych do generalnego inspektora? Odpowiedź Nie, generalny inspektorat wydał decyzję, że nie są to dane agentów tylko zakładu ubezpieczeń, który ma zgłoszone zbiory i powierzył agentom te dane do przetwarzania. Zobacz odpowiedź

29 7.6 Pracownicze programy emerytalne
W kolejnej części lekcji opowiem Ci o PPE – czyli o Pracowniczych Programach Emerytalnych Powinieneś pamiętać, że tworzę się one: 1) przez zawarcie umowy zakładowej albo umowy międzyzakładowej; 2) następnie przez zawarcie umowy z instytucją finansową albo utworzenie towarzystwa emerytalnego i funduszu emerytalnego albo nabycie przez pracodawcę akcji istniejącego towarzystwa emerytalnego; 3) następnie przez rejestrację programu przez organ nadzoru. Umowa zakładowa jest umową zawieraną przez pracodawcę z reprezentacją pracowników. Reprezentację pracowników tworzą wszystkie zakładowe organizacje związkowe działające u danego pracodawcy. Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca zawiera umowę zakładową z reprezentacją pracowników wyłonioną w trybie przyjętym u danego pracodawcy. W kolejnej części lekcji opowiem Ci o PPE – czyli o Pracowniczych Programach Emerytalnych Powinieneś pamiętać, że tworzą się one: 1) przez zawarcie umowy zakładowej albo umowy międzyzakładowej; 2) następnie przez zawarcie umowy z instytucją finansową albo utworzenie towarzystwa emerytalnego i funduszu emerytalnego albo nabycie przez pracodawcę akcji istniejącego towarzystwa emerytalnego; 3) następnie przez rejestrację programu przez organ nadzoru. Umowa zakładowa jest umową zawieraną przez pracodawcę z reprezentacją pracowników. Reprezentację pracowników tworzą wszystkie zakładowe organizacje związkowe działające u danego pracodawcy. Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca zawiera umowę zakładową z reprezentacją pracowników wyłonioną w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

30 Składka dodatkowa – deklarowana przez uczestnika
7.6.3 Składki Składka dodatkowa – deklarowana przez uczestnika Uczestnik nie więcej niż 7% wynagrodzenia uczestnika Składka podstawowa W PPE składkę podstawową finansuje pracodawca. Kwota wpłacanej składki podstawowej nie może przekroczyć 7% wynagrodzenia uczestnika. Uczestnik może zadeklarować składkę dodatkową, jeżeli umowa zakładowa tego nie zakazuje. Program podlega rejestracji przez organ nadzoru. Pracodawca

31 1 miesiąc na wypłatę transferową wniosku przez uczestnika
7.6.4 Zasady wypłat Wypłata z Pracowniczego Programu emerytalnego następuje: 1) na wniosek uczestnika po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat; 2) na wniosek uczestnika po przedstawieniu przez niego decyzji o przyznaniu prawa do emerytury i po ukończeniu 55 roku życia; 3) w przypadku ukończenia przez uczestnika 70 lat, jeżeli wcześniej nie wystąpił z wnioskiem o wypłatę środków; 4) na wniosek osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika. Wypłata pieniędzy jest dokonywana w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku przez uczestnika. 1 miesiąc na wypłatę transferową Wypłata z Pracowniczego Programu emerytalnego następuje: 1) na wniosek uczestnika po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat; 2) na wniosek uczestnika po przedstawieniu przez niego decyzji o przyznaniu prawa do emerytury i po ukończeniu 55 roku życia; 3) w przypadku ukończenia przez uczestnika 70 lat, jeżeli wcześniej nie wystąpił z wnioskiem o wypłatę środków; 4) na wniosek osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika. Wypłata pieniędzy jest dokonywana w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku przez uczestnika. złożenia wniosku przez uczestnika wypłata transferowa

32 7.6.5 Zasady wypłat transferowych
Inny program emerytalny Program emerytalny A IKE uczestnika IKE osoby uprawnionej Wypłata transferowa może być dokonywana: 1) do innego programu, którego uczestnikiem jest uczestnik programu; 2) na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) uczestnika; 3) na IKE osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika; 4) z IKE uczestnika na jego Składkę podstawową rachunek w programie na warunkach określonych w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych. IKE uczestnika Rachunek uczestnika

33 7.6.6 Rozrządzenie środkami zgromadzonymi na rachunku
osoby fizyczne uprawnione do odbioru środków 1/2 W deklaracji uczestnik może wskazać osobę fizyczną, która będzie uprawniona do odbioru środków na wypadek jego śmierci. Uczestnik może w każdej chwili zmienić lub odwołać swoje wskazanie. Jeżeli uczestnik wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach, uważa się, że udziały tych osób są równe. W przypadku braku rozrządzenia na wypadek śmierci uprawnieni są spadkobiercy na zasadach ogólnych. uczestnik programu 1/2

34 7.7 Indywidualne konta emerytalne (IKE)
Prawo do wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej mającej nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej która ukończyła 16 lat Indywidualne konta emerytalne – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach emerytalnych, (zwanych dalej "IKE") oraz dokonywania wpłat, wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych na tych kontach. Prawo do wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej mającej nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 16 lat. Małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Na IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Na IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający.

35 7.7.1 Oświadczenie przed zawarciem umowy
nie gromadzę środków na IKE prowadzonym przez inną instytucję finansową, lub posiadam IKE prowadzone przez inną instytucję finansową, Osoba fizyczna składa przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE oświadczenie, że: 1) nie gromadzi środków na IKE prowadzonym przez inną instytucję finansową, oraz że w danym roku kalendarzowym nie dokonała wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego IKE do programu emerytalnego albo 2) posiada IKE prowadzone przez inną instytucję finansową, podając równocześnie nazwę tej instytucji i potwierdzając, że dokona ona wypłaty transferowej.

36 7.7.3 Wypłata środków zgromadzonych na IKE
na wniosek osoby uprawnionej na wniosek oszczędzającego Wniosek IKE 60 lat Nabycie uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku: dokonywanie wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje tylko w dwóch przypadkach: 1) na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku: a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty; 2) w przypadku śmierci oszczędzającego - na wniosek osoby uprawnionej. środki zgromadzone na IKE

37

38

39

40

41

42

43 Podsumowanie Podsumowanie wypadki przy pracy choroby zawodowe
ochrona danych osobowych PPE i IKE pranie brudnych pieniędzy W tej lekcji przedstawiłem Ci w nim zagadnienia związane ze świadczeniami z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ochroną danych osobowych, pracowniczymi programami emerytalnymi i indywidualnymi kontami emerytalnymi. Pamiętaj, że jeżeli któreś zagadnienie wyda Ci się niezrozumiałe możesz do niego wrócić w dowolnym momencie. Zajrzyj również do skryptu z zagadnień prawnych, który znajdziesz w swojej teczce Agenta. Za chwilę rozwiążesz krótki test, który pozwoli Ci uporządkować pozyskaną wiedzę, Przeczytaj uważnie pytanie, a następnie zaznacz jedną, poprawną odpowiedź. Czas na udzielenie odpowiedzi nie jest limitowany. Powodzenia!


Pobierz ppt "BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google