Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki"— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki
Priorytet 4 PO RYBY „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” - założenia i stan przygotowań Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki

2 Plan prezentacji: Obowiązujące akty prawne Podstawowe zasady RLKS
Wielofunduszowość a jednofunduszowość (wyjątek: branżowa - rybacka LSR) Członkostwo gmin w LGD i RLGD Alokacja na działania RLKS w PO RYBY Obszar rybacki i obszar akwakultury Wskaźnik rybackości (kwestionariusze RRW) Wsparcie przygotowawcze

3 Podstawy prawne Umowa partnerstwa – zatwierdzona przez KE 21 maja 2014 r. (w ciągu 2 lat ma nastąpić wybór LGD). PO „Rybactwo i Morze” – zatwierdzony przez Radę Ministrów r. Przepisy wspólnotowe: Art Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (rozporządzenie ramowe – dot. wszystkich EFSI) Art Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 (rozporządzenie o EFMR) Przepisy krajowe: Projekt ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (ustawa o RLKS – dotyczy wszystkich EFSI) – zatwierdzony przez Radę Ministrów r. Projekt ustawy o Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim (ustawa o EFMR) Rozporządzenie MRiRW ws. szczegółowych warunków i tryb przyznawania, wypłaty lub zwracania pomocy, w ramach priorytetu 4 Rozporządzenie MRiRW ws. kryteriów wyboru RLGD oraz LSR Polityka spójności, wspólna polityka rolna oraz wspólna polityka rybacka zostały objęte rozporządzeniem nr 1303 o wspólnych przepisach. Aktami prawnymi, które regulują wdrażanie instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) w ramach EFMR są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 Pamiętajmy jednak, że oprócz ww. aktów prawnych, zasady instrumentu RLKS, określa Umowa Partnerstwa, która została zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 21 maja 2014 r. Zatwierdzenie tego dokumentu przez KE wyznacza również PCz ostateczny termin na dokonanie wyboru LSR. W przypadku Polski jest to maj 2016 r. UP to najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli środków europejskich w naszym kraju. Polska jest jednym z pierwszych krajów UE, który zakończył negocjacje Umowy Partnerstwa.

4 Instrument RLKS w świetle projektu ustawy o RLKS
Zadania określone w projekcie ustawy o RLKS wykonuje zarząd województwa, w tym: powołuje komisję, o której mowa w art. 33(3) rozporządzenia 1303/2013. (Wybór LSR jest dokonywany w drodze uchwały komisji) ogłasza konkurs na wybór LSR przeprowadza wybór LSR na podstawie regulaminu konkursu zatwierdza LSR niezwłocznie po dokonaniu wyboru zawierając umowę ramową w terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o wybór LSR W skład komisji wchodzą: przedstawiciele zarządu województwa eksperci (co najmniej 1/3 składu) nie więcej niż po dwóch przedstawicieli wskazanych przez ministrów: właściwego ds. rozwoju wsi, ds. rybołówstwa i ds. rozwoju regionalnego.

5 Instrument RLKS w świetle projektu ustawy o RLKS
Jednym z elementów regulaminu będą kryteria wyboru LSR wraz z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny. Kryteria wyboru będą dotyczyć: Charakterystyki obszaru objętego LSR, Reprezentatywności składu rady, Wiedzy i doświadczenia osób zaangażowanych w opracowanie i realizacje LSR Zasad funkcjonowania LGD Zasad wyboru operacji, Doświadczenia LGD w zakresie realizacji LSR (lub LSROR) Jakości diagnozy obszaru objętego LSR Adekwatności celów i przedsięwzięć określonych w LSR do diagnozy obszaru objętego LSR i wniosków wynikających z konsultacji projektu LSR z lokalną społecznością

6 Instrument RLKS w świetle projektu ustawy o RLKS c.d.
Zgodności LSR z celami określonymi w EFSI Opracowania LSR z udziałem lokalnej społeczności i zasad udziału tej społeczności w realizacji LSR Poprawności określenia wskaźników realizacji LSR i ich adekwatności do celów i przedsięwzięć określonych w LSR Innowacyjnego charakteru LSR Zintegrowania LSR Zgodności i komplementarności LSR z innymi dokumentami planistycznymi opracowanymi dla obszaru objętego LSR Monitorowania i oceny przez LGD realizacji LSR Poziomu zaangażowania w realizację LSR środków innych niż środki przewidziane na realizację programu

7 Instrument RLKS w świetle projektu ustawy o RLKS c.d.
Lokalna Grupa Działania: Działa jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną Siedziba LGD znajduje się w miejscowości położonej w województwie, którego obszar jest objęty LSR (w przypadku grup międzywojewódzkich – w miejscowości położonej w jednym z tych województw) Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne i prawne, w tym jst, z wyłączeniem województw Nadzór sprawuje marszałek województwa Może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji LSR Posiada organ ds. wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia

8 wyjątek : branżowa – rybacka LSR
Umowa Partnerstwa stanowi, że: Dopuszcza się realizację strategii jedno- lub wielofunduszowych, jednak przy zachowaniu podstawowej zasady 1 LGD-1 obszar-1LSR(...) Umowa Partnerstwa przewiduje taką możliwość: Wyjątek może dotyczyć obszarów zdominowanych przez sektor rybacki, na których w szczególnie uzasadnionych przypadkach zarząd województwa może dopuścić funkcjonowanie dwóch spójnych LSR – ogólnej i branżowej rybackiej. Oznacza to, że UP dopuszcza funkcjonowanie jednofunduszowych LSR (w większości kraju tak będzie – LSR rolne). Cała dyskusja nie polega więc na tym czy można /nie można realizować jednofunduszowej LSR. Główny problem to decyzja SW dotycząca zezwolenia na współistnienie na jednym obszarze 2 stowarzyszeń wdrążających 2 LSR. Jednak pamiętać należy, że LSR finansowana wyłącznie ze środków EFMR ma być komplementarna do istniejącej na tym samym obszarze strategii np. finansowanej ze środków EFRROW, a działania nie mogą się pokrywać.

9 Członkostwo gmin w LGD i RLGD
Projekt ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (RLKS) oraz uzasadnienie do ustawy: Art. 5 ust. 2 ustawy o RLKS: „W przypadku gdy obszar gminy jest objęty LSR, której realizacja ma być współfinansowana ze środków EFSI innych niż Europejski Fundusz Morski i Rybacki, obszar tej gminy może być objęty również inną LSR, która będzie realizowana przez inną LGD, o ile realizacja tej LSR ma być współfinansowana wyłącznie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego”. Uzasadnienie do ustawy o RLKS: Wyjątkiem od zasady 1 LGD-1 obszar-1LSR mogą być LSR współfinasowane jedynie ze środków EFMR (LSR rybacka) – w takim przypadku dopuszcza się objęcie przez LSR rybacką obszaru, który jest również objęty LSR współfinansowaną z innych niż EFMR funduszy EFSI. W konsekwencji oznacza to, że dana gmina będzie mogła być członkiem zarówno LGD realizującej LSR rybacką, jak i LGD realizującej LSR współfinansowaną z innych niż EFMR funduszy EFSI bez uszczerbku dla możliwości wybrania tych LSR do finansowania (art. 5 ust. 2).

10 Członkostwo gmin w LGD i RLGD
Lp. Gmina/Miasto Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień Uprawnieni do rybactwa Wieś Miasto Razem 1 Wieleń 6 665 6 021 12 686 78 w tym stawy i jeziora, rzeki 2 Krzyż 2 581 6 209 8 790 3 Trzcianka 7 125 17 301 24 426 4 Drawsko 5 974 5 Szydłowo 8 660 6 Wałcz 12 670 7 Człopa 2 724 2 342 5 066 46 399 31 873 78 272 8 Czarnków 11 270 11 256 22 526 12 9 Chodzież 5 844 19 399 25 243 24 +

11 Alokacja w ramach instrumentu RLKS w PO RYBY 2014-2020
Środki finansowe przeznaczone zostaną na: realizację lokalnych strategii rozwoju (LSR) opracowanych przez RLGD, w tym koszty administrowania i aktywizacji lokalnej społeczności (ok. 90  €), działania prowadzone w ramach współpracy (ok. 1 875 000 €), wsparcie przygotowawcze dla stowarzyszeń, które będą chciały wziąć udział w konkursie na wybór LSR (ok. 1 500 000 €). Ponad 93 mln € = 15 % alokacji przyznanej Polsce na lata

12 na wdrażanie osi priorytetowej 4
Dla porównania … Na lata na wdrażanie osi priorytetowej 4 przeznaczono ok , 56 € * Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizacje programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

13 Obszar rybacki i obszar akwakultury
art. 3 pkt 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie EFMR: obszar rybacki i obszar akwakultury oznacza obszar obejmujący brzeg morza, rzeki lub jeziora, obejmujący stawy lub dorzecze i charakteryzujący się wysokim poziomem zatrudnienia w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, który to obszar jest funkcjonalnie spójny pod względem geograficznym, gospodarczym i społecznym oraz określony jest w ten sposób przez dane państwo członkowskie. Umowa Partnerstwa: działania realizowane w ramach instrumentu RLKS będą mogły być finansowane z EFMR na obszarach rybackich i obszarach akwakultury Projekt PO RYBY : Obszar rybacki i obszar akwakultury powinien: 1) Charakteryzować się dużym wpływem sektora rybactwa na lokalną gospodarkę (wskaźnik rybackości) - badanie tego wpływu będzie dokonywane na podstawie następujących danych: - wielkości całkowitej rocznej produkcji/połowów ryb - wysokości zatrudnienia w sektorze rybackim - wartości zarybień, 2) LSR jest realizowana na obszarze przynajmniej 2 gmin.

14 Obszar rybacki i obszar akwakultury
Warunki dla jednofunduszowej LSR finansowanej jedynie z EFMR: Liczba ludności: min. 30 000 mieszkańców – maks. 150 000 mieszkańców Liczba gmin: min. 2 spójne terytorialnie gminy LSR obejmuje obszar rybacki i obszar akwakultury o wysokim poziomie wskaźnika rybackości. Koszty w ramach jednofunduszowej strategii finansowanej w ramach EFMR są kwalifikowalne na obszarze objętym tą strategią

15 Obszar rybacki i obszar akwakultury
Warunki dla wielofunduszowej LSR finansowanej z kilku EFSI, w tym EFMR: Liczba ludności: min. 30 000 mieszkańców – maks. 150 000 mieszkańców Liczba gmin: min. 2 spójne terytorialnie gminy LSR oprócz innych obszarów obejmuje również obszar rybacki i obszar akwakultury o określonym poziomie wskaźnika rybackości. Koszty w ramach strategii finansowanej w części ze środków EFMR, są kwalifikowalne jedynie w gminach, które łącznie uzyskają odpowiedni poziom wskaźnika rybackości i wejdą w skład obszaru rybackiego i obszaru akwakultury.

16 OBOWIĄZEK STATYSTYCZNY
Wskaźnik rybackości Opracowanie ekspertyzy dotyczącej metody obliczania „wskaźnika rybackości” zlecono Instytutowi Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie. Do obliczenia „wskaźnika rybackości” zostaną wykorzystanie dane pochodzące z kwestionariuszy statystycznych: RRW-19, RRW-20, RRW-22 RRW-23 OBOWIĄZEK STATYSTYCZNY Składane do MIR . Składane do IRŚ

17 Wskaźnik rybackości – metoda obliczenia
Do wyznaczenia „wskaźnika rybackości” zostaną wykorzystane trzy parametry mające kluczowe znaczenie dla funkcjonowania obszarów rybackich i obszarów akwakultury: ZARYBIENIA ROCZNA PRODUKCJA /POŁOWY RYB ZATRUDNIENIE W SEKTORZE RYBACKIM

18 Wskaźnik rybackości – wzór
Wartość „wskaźnika rybackości” dla poszczególnych RLGD jest arytmetyczną sumą wartości parametrów składowych (zatrudnienie, produkcja ryb i wartość zarybień). Ponieważ poszczególne parametry nie mają jednakowego znaczenia dla wartości „wskaźnika rybackości” obszaru rybackiego i obszaru akwakultury, dla każdego z parametrów zostaną zastosowane wagi, które zdecydują o udziale danego parametru w wartości „wskaźnika rybackości”. W konsekwencji wartość „wskaźnika rybackości” wyraża się wzorem: gdzie: WR to „wskaźnik rybackości” Zs, Ps i Rs to odpowiednio standaryzowane wartości zatrudnienia, produkcji ryb i wartości zarybień wZ, wP i wR to wagi odpowiednio dla zatrudnienia, produkcji ryb i wartości zarybień.

19 Wartość progowa dla zatrudnienia w sektorze rybackim oraz rocznej produkcji/połowów ryb
dla wielofunduszowej LSR, finansowanej z udziałem kilku EFSI, w tym EFMR oraz dla jednofunduszowej LSR finansowanej tylko ze środków EFMR Minimalny poziom zatrudnienia w sektorze rybackim na obszarze rybackim i obszarze akwakultury wynosi 50 osób zatrudnionych. Minimalny poziom rocznej produkcji/połowów ryb na tym obszarze powinien wynieść minimum 100 ton. Należy wskazać, że ww. wartości są wartościami minimalnymi a ich osiągnięcie jest spełnieniem warunku dostępu do dalszej oceny LSR. Osiągnięcie tych wartości nie gwarantuje otrzymania przez stowarzyszenie środków na realizację LSR z udziałem EFMR.

20 RRW22

21

22 RRW23

23

24 Wsparcie przygotowawcze
Warunki udzielenia wsparcia: „Wstępne” udokumentowanie poziomu wskaźnika rybackości – dane z RRW za 2013 rok, Członkostwo gmin w RLGD: stosowna i obowiązująca uchwała rady gminy lub zobowiązanie gminy do współpracy (deklaracja) traktowane na równi, obszar planowany do objęcia LSR spełnia warunki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o RLKS tj. obszar 2 gminy, spójny, od 30 do 150 tys. mieszkańców. Wsparcie przygotowawcze udzielone może być na (art. 35 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1303/2013): Działania szkoleniowe dla lokalnych zainteresowanych podmiotów, Badania nad obszarem planowanym do objęcia LSR, Koszty zw. z opracowaniem LSR w tym koszty konsultacji społ. Koszty administracyjne w tym personelu, Pomoc dla małych projektów pilotażowych. Koszty te są kwalifikowalne niezależnie od tego czy LSR zostanie wybrana do finansowania przez komisję wybierającą.

25 Wsparcie przygotowawcze
Art ustawy o RLKS: 2. Wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1303/2013, jest udzielane, jeżeli są spełnione warunki jego udzielenia określone w przepisach regulujących zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI lub na podstawie tych przepisów oraz: 1)obszar planowany do objęcia LSR spełnia warunki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2; 2) wszystkie gminy, których obszar jest planowany do objęcia LSR, są członkami tego podmiotu lub zobowiązały się do współpracy z tym podmiotem i nie są członkami innego podmiotu ubiegającego się o to wsparcie ani podmiotami, które zobowiązały się do współpracy z innym podmiotem ubiegającym się o to wsparcie; Uzasadnienie do ustawy o RLKS: wsparcie przygotowawcze, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1303/2013, temu samemu podmiotowi może być udzielone tylko raz i tylko w ramach jednego programu współfinansowanego z EFSI. Projektowany art. 16 ust. 2 pkt 2 (...), wyklucza także udzielenie wsparcia na przygotowanie dwóch LSR dla tego samego obszaru z uwzględnieniem wyjątków związanych z branżowymi rybackimi LSR.


Pobierz ppt "Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google