Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrumenty funduszy inwestycyjnych Dorota Pruszkowska, Ewelina Spłocharska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrumenty funduszy inwestycyjnych Dorota Pruszkowska, Ewelina Spłocharska."— Zapis prezentacji:

1 Instrumenty funduszy inwestycyjnych Dorota Pruszkowska, Ewelina Spłocharska

2 Polskie Fundusze inwestycyjne Źródło: www.analizy.pl/fundusze

3 Fundusze inwestycyjne zamknięte Emitują i umarzają jednostki uczestnictwaEmitują certyfikaty inwestycyjne Specjalist. otwarte

4 Legg Mason Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Otwarty Źródło: www.fundusze24.pl Stopa zwrotu

5 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Źródło: www.pioneer.com.pl www.fundusze24.pl Stopa zwrotu

6 Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz akcji Subfundusz akcji dywidendowych Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus Subfundusz Płynnościowy Plus

7 Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Źródło: www.fio.copernicus.pl

8 Subfundusz akcji dywidendowych Źródło: www.fio.copernicus.pl Zmiana wartość jednostki uczestnictwa Wyniki subfunduszu

9 Arka BZ WBK Akcji (Arka BZ WBK FIO) Źródło: www.analizy.pl/fundusze Wycena jednostki uczestnictwa

10 Fudusz inwestycyjny zamknięty Certyfikat inwestycyjny: zbywalny, niepodzielny papier wartościowy emitowany przez zamknięte fundusze inwestycyjne rynek pierwotny i wtórny

11 Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ Źródło: www.fundusze24.pl

12 Secus Niestandaryzowany sekurytyzacyjny FIZ INSECURA Źródło: www.finanse.wp.pl

13 Zbiorczy portfel papierów wartościowych Tytuły uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych niezbywalne dają prawo do żądania sprzedaży części aktywów i wypłaty uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych

14 Portfel Stabilny i Ekspansywny Źrodło: http://www.pkotfi.pl

15 Portfel Stabilny i Ekspansywny Portfel StabilnyPortfel Ekspansywny Źrodło: http://www.pkotfi.pl

16 Fundusz portfelowy emituje w sposób ciągły publiczne certyfikaty inwestycyjne portfele indeksowe - inwestycje w uznane indeksy rynków regulowanych grupy portfele bazowe - aktywów określone w statucie

17 Helix Ventures Partners FIZ Opracowanie własne na podstawie danych: http://mci.pl/ogloszenia-funduszy/ogloszenia-helix-ventures-partners-fiz

18 UFK Open Life obligacji korporacyjnych Roczna stopa zwrotu 8,28% Ponad 1 409 mln aktywów Wzrost wartości jednostki funduszu wyniósł 8,59% Źródło: www.analizy.pl/fundusze

19 PKO UFK ING Obligacji Stopy zwrotu: 5 letnia – 35,98% 3 letnia – 21,62% Roczna – 6,07% Kwartalna – 2,16% Miesięczna – 1,10% Wycena jednostki Źródło: www.mojefundusze.pl

20 Bibliografia Analizy.On line. Dostęp 21 października 2014. www.analizy.pl/fundusze/ Analizy Online Sp. z o.o. Rynek funduszy inwestycyjnych zamkniętych w Polsce. On line. Dostęp 21 października 2014. www.izfa.pl/files_user/pdf/Rynek%20FIZ%20w%20Polsce.pdf Copernicus FIO. On line. Dostęp 21 października 2014. www.fio.copernicus.pl Finanse WP. On line. Dostęp 21 października 2014. www.finanse.wp.pl/ MCI Management S.A. On line. Dostęp 21 października 2014. www.mci.pl/ogloszenia-funduszy/ogloszenia-helix-ventures-partners-fiz/ PKO TFI. On line. Dostęp 21 października 2014. www.pkotfi.pl Skarbiec Rynku Nieruchomości. On line. Dostęp 21 października 2014. www.skarbiec.pl/srn Serwis Fundusze24. On line. Dostęp 21 października 2014. www.fundusze24.pl www.fundusze24.pl Serwis Pioneer. On line. Dostęp 21 października 2014. www.pioneer.com

21 Dziękujemy za uwagę

22 Fundusze inwestycyjne w kraju i za granicą

23 Fundusz inwestycyjny to majątek tworzony z wpłat inwestorów zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych nad którymi zawsze stoi jakiś BANK zajmujący się rozliczaniem danego FI Fundusze Inwestycyjne Otwarte Specjalistyczne otwarte Zamknięte

24 Jednostka a Certyfikat Jednostka UczestnictwaCertyfikat Inwestycyjny Generowane przez Otwarte FI są tytułem współwłasności w majątku funduszu. Jej wartość zmienia się w zależności od wyników danego FI Generowane przez Zamknięte FI, są imienne i na okaziciela i w danym funduszu jest ich ograniczona ilość

25 A na czym FI zarabiają ? Opłata za przystąpienie do funduszu – obliczania od wartości jednostki uczestnictwa Opłata za umorzenie jednostek uczestnictwa (za wyjście) Nie ma już opłat manipulacyjnych ALE…..są administracyjne. Różnica ? Poza nazewnictwem, żadna

26 Fundusze Inwestycyjne Są regulowane ustawą o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach inwestycyjnych oraz dyrektywami Unijnymi, które normują pewne zależności i narzucają ograniczenia

27 OGRANICZENIA: Towarzystwo może skupować papiery wartościowe ale tylko do takiego poziomu aby nie stało się podmiotem dominującym co najmniej 90% środków musi być skierowane w papiery wartościowe dopuszczone do obrotu FI nie mogą inwestować więcej niż 5% swojego portfela w papiery wartościowe jednego emitenta co najmniej 10% środków posiadanych w portfelu musi być środkami płynnymi

28 Zalety ? Unormowanie w sprawie ich struktury i formy działania Brak obowiązku opłaty CIT u w przypadku FI działających na terenie Unii Europejskiej. Kraje państw trzecich są zobowiązane do zapłacenia CIT u z faktu uzyskiwania np. przychodu z dywidend ALE SA WYJĄTKI

29 Emerging Market Series of DFA Inwestment Trust Company Amerykański FI, który na mocy wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego został zwolniony z obowiązku zapłaty CIT u z faktu uzyskiwania przychodu z dywidend akcji Polskich spółek, w które inwestował Rezultat ? Urząd skarbowy został zobowiązany do zwrotu nadpłaty 15% podatku od dywidend wypłaconych EMSofDFAITC od polskich spółek

30 Fundusze Inwestycyjne z rozbiciem na poszczególne rodzaje w bln Euro

31 Udział aktywów Polskich w aktywach Europejskich Dane na 2009 rok Kraje Europy ZachodniejDawne Kraje Socjalistyczne

32 Sytuacja na runku FI Najwyższa st zw to 364,02 % PKP Najniższa st. zw. To – 58 % grupy Inventum Akcje

33 Sytuacja na runku FI Najwyższy kurs to SFIO AGRO Najniższy 1,58 PLN

34 SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Wartość jednostki: 219 822 zł Max 1R: 221 606 zł Min 1R: 215 234 zł Zasięg geograficzny: Polska Typ: pozostałe Rodzaj: aktywów niepublicznych uniwersalne Towarzystwo: TFI AGRO

35 Przyczyny zróżnicowania konstrukcji funduszy inwestycyjnych Uelastycznienie polityki inwestycyjnej i cenowej

36 Szczególne formy funduszy Fundusze o różnych typach jednostek uczestnictwa Fundusze z subfunduszami Fundusze podstawowe i powiązane

37 Fundusze o różnych typach jednostek uczestnictwa Konstrukcja takiego funduszu polega na tym, że fundusz, mimo że prowadzi jednorodną politykę inwestycyjną, tzn. tworzy jeden portfel inwestycyjny, może zbywać uczestnikom jednostki uczestnictwa różnych kategorii. Różnią się one między sobą związanym z nimi poziomem oraz sposobem pobierania opłat manipulacyjnych.

38 ING Obligacji FIO Źródło: www.ing.plwww.ing.pl

39 ING Obligacji FIO Źródło: www.ing.plwww.ing.pl

40 Fundusze z subfunduszami Konstrukcja takiego funduszu pozwala na utworzenie w ramach jednego funduszu inwestycyjnego kilku subfunduszy, z których każdy będzie mógł realizować własną politykę inwestycyjną. W trakcie życia funduszu jest możliwe stałe tworzenie nowych subfunduszy, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań inwestorów oraz likwidowania istniejących w uproszczony sposób, co przyczyny się do obniżenia kosztów funkcjonowania całego funduszu.

41 Subfundusze wchodzące w skład ING Parasol FIO Źródło: www.ing.plwww.ing.pl

42 Subfundusz Budownictwa i Nieruchomości Źródło: www.ing.plwww.ing.pl

43 Fundusze podstawowe i powiązane Konstrukcja takiego funduszu polega na tym, że towarzystwo tworzy grupę funduszy, składającą się z jednego funduszu podstawowego (lokującego w inwestycje ryzykowne) i kilku lub kilkunastu funduszy powiązanych.

44 SUPERFUND TREND Podstawowy Superfund Trend Bis Powiązany SFIO Link do prospektu informacyjnego: http://www.expander.pl/inwestycje/prospekty- informacyjne/pdf/superfund/Trend_Skrot_Pros pektu.pdf

45

46 Źródło: http://notowania.pb.pl/

47 Instrumenty funduszy inwestycyjnych Tomasz Stojanov Agata Furmaniak 47

48 Plan Prezentacji 48

49 Fundusz Inwestycyjny Zbiorowe lokowanie pieniędzy Fundusz Inwestycyjny TFI Lokaty i Bony Obligacje Akcje Pozostałe 49

50 Klasyfikacje Funduszy Inwestycyjnych Kryterium Uelastyczniające politykę inwest. i cenową Parasolowe Różne typy jednostek uczestnictwa Podstawowe i powiązane Prawne Otwarte Specjalistyczne otwarte Zamknięte Rodzaj posiadanych aktywów Rynku pieniężnego Portfelowe Sekurtyzacyjne Aktywów niepublicznych Inne Sposób inwestowania - Ryzyko Prowizji Wyplacania dywidend Geograficzne, walutowe etc… 50

51 Rodzaje funduszy a ryzyko Fundusze akcyjne Fundusze obligacyjne Funduszepienięż ne Poziom ryzyka Oczekiwany zysk Niskie ryzyko Umiarkowane ryzyko Podwyższone ryzyko Wysokie ryzyko Fundusze pieniężne Fundusze obligacji Fundusze hybrydowe Fundusze akcyjne 51

52 Jaki jest Twój cel inwestycji? Bezpieczeństwo Wzrost Wysoka stopa zwrotu 1) minimalizowanie ryzyka przy stałym wzroście portfela 1) Unikanie znacznego ryzyka i strat z tytułu wahań kursów 2) Wykorzystanie nadarzających się okazji do uzyskania dochodu 1) Wchodzenie w ryzykowne przedsięwzięcia ale stwarzające szansę uzyskania wysokiego dochodu Fundusz A 100% Obligacji Fundusz B 60% Akcji 40% Papierów wierzytelnościowych Fundusz C 100% Akcji 52

53 Fundusz Akcji Źródło: www.bphtfi.pl 53

54 Fundusz Obligacji Źródło: www.bphtfi.pl 54

55 Fundusz Pieniężny Źródło: www.bphtfi.pl 55

56 Na funduszach pieniężnych można stracić! Rok 2008: The Reserve Primary Fund 785mln $ obligacji Upadek Wartość aktywów poniżej wartości jednostek Umarzanie jednostek przez inwestorów Utrata płynności i wyprzedaż aktywów 56

57 Największe zyski – Fundusze zagraniczne akcji 57

58 Największe straty – Fundusze zagraniczne akcji 58

59 Historyczne wyniki nie są gwarantem przyszłych! LTCM – Geniusz, Potęga, Upadek 3/1994 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 $4.50 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 80% loss over 5 weeks Russia defaults STRATA : 4,5mld $ ! 59

60 Jednostki uczestnictwa a certyfikaty inwestycyjne Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Potwierdzenie uczestnictwa Jednostki uczestnictwaCertyfikaty inwestycyjne Papier wartościowyNieTak WycenaWewnętrznaWewnętrzna i zewnętrzna 60

61 Jednostki uczestnictwa a certyfikaty inwestycyjne Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PodzielnośćTakNie Ilość uczestnikówNieograniczonaOgraniczona Wycofanie środkówDowolneOgraniczone 61

62 Jednostki uczestnictwa a certyfikaty inwestycyjne Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Konieczność trzymania środków płynnych TakNie Inwestycje Zabroniona: krótka sprzedaż, inwestycje w metale szlachetne Wierzytelności, udziały w spółkach z o.o., pochodne instrumenty terminowe, nieruchomości, waluty etc LewarowanieDo 10% aktywów nettoDo 75% aktywów netto 62

63 UFK – Ubezpieczeniowe fundusze kapitalowe Zbiorowe lokowanie pieniędzy Ubezpieczenie na życie Fundusz Inwestycyjny Ubezpieczyciel Lokaty i Bony Obligacje Akcje Pozostałe Ubezpieczenie 63

64 Fundusz Inwestycyjny Zbiorowe lokowanie pieniędzy Fundusz Inwestycyjny TFI Lokaty i Bony Obligacje Akcje Pozostałe 64

65 UFK – Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitalowe Korzyści prawno-podatkowe:  Swoboda rozporządzania majątkiem  Brak obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn przy zmianie ubezpieczającego tj. osoby dysponującej środkami  Pobór podatku od dochodów kapitałowych dopiero przy rozporządzaniu wartościami pieniężnymi  Brak obowiązku informowania o wpłatach Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i Urzędu Skarbowego  Wyłączenie z egzekucji sądowej 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 Europejski Fundusz Inwestycyny - Nowym właścicielem 70

71 Fundusze Inwestycyjne w Polsce Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na: http://www.knf.gov.pl/ 71

72 Fundusze Inwestycyjne w Polsce Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na: http://www.knf.gov.pl/ 72

73 Wizerunek Funduszy Inwestycyjnych w Polsce Źródło: http://www.izfa.pl/files_user/pdf/fundusze_komnikat%20CBOS.pdf 73

74 Źródło: http://www.izfa.pl/files_user/pdf/fundusze_komnikat%20CBOS.pdf 74

75 Wizerunek Funduszy Inwestycyjnych w Polsce Źródło: http://www.izfa.pl/files_user/pdf/fundusze_komnikat%20CBOS.pdf 75

76 Dziękujemy : ) 76


Pobierz ppt "Instrumenty funduszy inwestycyjnych Dorota Pruszkowska, Ewelina Spłocharska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google