Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSUMOWANIE WYNIKÓW egzaminu gimnazjalnego w roku 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSUMOWANIE WYNIKÓW egzaminu gimnazjalnego w roku 2011."— Zapis prezentacji:

1 PODSUMOWANIE WYNIKÓW egzaminu gimnazjalnego w roku 2011

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp. 2. Wyniki z części humanistycznej. 3. Wyniki z części matematyczno-przyrodniczej 4. 4. Wyniki z języka obcego (angielskiego).

3 WSTĘP WSTĘP  Egzamin odbył w dniach 12, 13 i 14 kwietnia.  Wzięło udział 85 uczniów (arkusz standardowy).  Klasa A – 17 uczniów,  Klasa B – 23 uczniów,  Klasa C – 24 uczniów,  Klasa D – 21 uczniów.

4 WSTĘP  Czytanie i odbiór tekstów kultury.  Tworzenie własnego tekstu.

5 WSTĘP  Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów mat.-przyr. niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu.  Wyszukiwanie i stosowanie informacji.  Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych.  Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.

6  Odbiór tekstu słuchanego.  Odbiór tekstu czytanego.  Reagowanie językowe.

7 SPIS TREŚCI 1. Wstęp. 2. Wyniki z części humanistycznej. 3. Wyniki z części matematyczno-przyrodniczej 4. Wyniki z języka obcego (angielskiego).

8  Wynik średni – 21,6 pkt  Woj. podlaskie – 24,9 pkt  Kraj – 25,3 pkt ABCD Średni19,818,925,321,8 Najniższy6656 najwyższy30443943

9

10

11  Czytanie i odbiór tekstów kultury – 14,4 pkt (58%)  Tworzenie własnego tekstu – 7,2 pkt (29%)

12  Najłatwiejsze – 13, 3, 18, 17, 11.  Czyta teksty na poziomie dosłownym i symbolicznym (18).  Dostrzega kontekst niezbędny do interpretacji (określanie czasu wydarzeń – 3)(17).  Interpretuje tekst (11).  Dostrzega środki wyrazu i określa funkcję (13).

13  Najłatwiejsze – 13, 3, 18, 17, 11.  3. Obrazy wiszące na ścianach nawiązują do wydarzeń z wieku (wiek).  11. Obca moc, o której mowa w PIEŚNI LEGIONÓW…, to (kraje zaborcze).  13. Melodia PIEŚNI LEGIONÓW... utrzymana jest w rytmie…  17. Bitwa pod Monte Cassino rozegrała się… (kraj).  18. Dowodem uznania dla heroicznej postawy polskich żołnierzy poległych pod Monte Cassino jest umieszczenie na ich cmentarzu…

14  Najtrudniejsze – 22, 10, 28, 29, 15, 27.  Dostrzega kontekst niezbędny do interpretacji (10, 15).  Formułuje argumenty uzasadniające własne stanowisko (22).  Buduje poprawne wypowiedzi (styl, język, ortografia) (28, 29)  Tworzy tekst na zadany temat (29)  Dokonuje celowych operacji na tekście, przekształca stylistycznie (27).

15  Najtrudniejsze – 22, 10, 28, 29, 15, 27.  10. Wskaż szereg składający się wyłącznie z wyrazów bliskoznacznych.  15. Do wybitnych wodzów, którzy żyli na przełomie XVIII i XIX wieku i walczyli o niepodległość Polski, można zaliczyć.  22. Odwołując się do wiedzy na temat wydarzeń z dziejów walki Polaków o wolność, wykaż, że Tadeusz Kościuszko, Jan Henryk Dąbrowski i Józef Piłsudski zasłużyli na miano patriotów. Uwzględnij czas podanych przez siebie wydarzeń.

16  Najtrudniejsze – 22, 10, 28, 29, 15, 27.  27. Zdanie pojedyncze: Pośrodku mającego tysiąc czterysta metrów kwadratowych plateau znajduje się szesnastometrowy krzyż Virtuti Militari przekształć w zdanie złożone, zamieniając podkreślony imiesłów w zdanie podrzędne. Zastosuj poprawną interpunkcję.  28. Uczniowie Twojej klasy postanowili otworzyć szkolne muzeum regionalne. Napisz w ich imieniu podanie do dyrektora szkoły z prośbą o pomoc finansową niezbędną do realizacji tego projektu.

17  Najtrudniejsze – 22, 10, 28, 29, 15, 27.  29. Napisz rozprawkę na temat: Patriotą można być zarówno w czasie wojny, jak i w czasach pokoju. Określ swoje stanowisko w tej sprawie, a następnie uzasadnij je, popierając argumenty przykładami: jednym z literatury, jednym z historii i jednym wynikającym z własnych obserwacji.

18  czytanie tekstów na poziomie dosłownym i symbolicznym i wyszukiwaniem informacji w tekście  interpretacja tekstów kultury, uwzględniając intencje nadawcy  dostrzeganie w odczytywanym tekście środków wyrazu i określanie ich funkcji  dostrzeganie kontekstu niezbędnego do interpretacji tekstów kultury  budowaniem wypowiedzi poprawnych pod względem językowym i stylistycznym  budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem językowym (ortografia i interpunkcja)  tworzenie tekstu o charakterze perswazyjnym, dostosowanego do sytuacji komunikacyjnej  tworzenie tekstu na zadany temat  formułowanie argumentów uzasadniających podane stanowisko  dokonywanie celowych operacji na tekście, przekształcaniem stylistycznym

19 SPIS TREŚCI 1. Wstęp. 2. Wyniki z części humanistycznej. 3. Wyniki z części matematyczno-przyrodniczej 4. Wyniki z języka obcego (angielskiego).

20  Wynik średni – 22,5 pkt  Woj. podlaskie – 24,2 pkt  Kraj – 23,6 pkt ABCD Średni 19.52225.122.4 Najniższy57810 Najwyższy32444650

21

22

23  Umiejętne stosowanie terminów, pojęć… – 7,2 pkt (48%)  Wyszukiwanie i stosowanie informacji– 6 pkt (50%)  Wskazywanie i opisywanie faktów… - 6,5 pkt (43%)  Stosowanie zintegrowanej wiedzy – 2,7 pkt (33%)

24  Najłatwiejsze – 16, 7, 12, 15, 24.  Odczytuje informacje (24).  Operuje informacją (7).  Wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów, systemów (12, 15).  Analizuje sytuację problemową (16).

25  Najłatwiejsze – 16, 7, 12, 15, 24.  7. Miasta wojewódzkie oznaczone numerami od 1 do 4 to…  12. Dwie identyczne metalowe kulki, z których jedna miała ładunek +10 μ C, a druga +2 μ C, zetknięto ze sobą, a następnie rozdzielono. Po rozdzieleniu tych kulek każda z nich ma ładunek równy…  15. Zapis uzyskany za pomocą elektrokardiografu, czyli EKG pozwala ocenić…

26  Najłatwiejsze – 16, 7, 12, 15, 24.  16. Uczniowie przeprowadzili doświadczenie z siewkami rzodkiewki. Przygotowali trzy zestawy doświadczalne, z których każdy zawierał tę samą liczbę jednakowych siewek. Każdy zestaw siewek naświetlali przez 10 dni światłem o jednakowym natężeniu, ale o innej barwie: białej, czerwonej lub zielonej. Codziennie mierzyli przyrost roślin. Określ problem, który uczniowie chcieli rozwiązać.  24. Która z narysowanych niżej liter alfabetu greckiego ma tylko jedną oś symetrii?

27  Najtrudniejsze – 26, 36, 4, 30.  Tworzy i realizuje plan rozwiązania (30).  Posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych (4, 36).  Operuje informacją (26).  Opracowuje wyniki (4).

28  Najtrudniejsze – 26, 36, 4, 30.  4. Które wyrażenie przedstawia liczbę osób głosujących na Michała, jeśli w głosowaniu brało udział n osób?  26. Podaj nazwy procesów oznaczonych strzałkami od 1 do 4.  30. Ile pełnych minut połączeń można maksymalnie wykonać w ciągu miesiąca, aby rachunek telefoniczny w taryfie A był niższy niż w taryfie B? Zapisz obliczenia  36. Do roztworu kwasu octowego (CH3COOH) wsypano wiórki magnezowe (Mg). Otrzymano sól tego kwasu i bezbarwny gaz. W miejscach wskazanych na rysunku wpisz nazwy produktów opisanej reakcji chemicznej i zapisz jej równanie.

29  stosowaniem terminów i pojęć matematyczno-przyrodniczych  wykonywaniem obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych  operowaniem informacją  wskazywaniem prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów  posługiwaniem się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych  stosowaniem zintegrowanej wiedzy do objaśniania zjawisk przyrodniczych  tworzeniem i realizacją planu rozwiązania

30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp. 2. Wyniki z części humanistycznej. 3. Wyniki z części matematyczno-przyrodniczej 4. Wyniki z języka obcego (angielskiego).

31  Wynik średni – 27,2 pkt  Woj. podlaskie – 28,7 pkt  Kraj – 28,3 pkt ABCD Średni 22.225.532.727 Najniższy12101112 Najwyższy40504849

32  Odbiór tekstu słuchanego – 5,4 pkt (54%)  Odbiór tekstu czytanego – 10,4 pkt (52%)  Reagowanie językowe – 11,4 pkt (57%)

33  Najłatwiejsze – 5, 6, 11.  Właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych (5).  Przetwarza treści tekstu przeczytanego w j. polskim i wyraża je w języku obcym (6).  Rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu (11).

34  Najłatwiejsze – 5, 6, 11.  5. Do każdego pytania 5.1.–5.4. dobierz właściwą reakcję A–E. Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania.  6. Dla każdej z opisanych sytuacji 6.1.–6.4. wybierz właściwą reakcję. Zakreśl literę A, B lub C. 6.1. Znajomi dziękują Ci za pomoc. Co im odpowiesz?  11. Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania. Wpisz w luki 11.1.–11.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania A–D, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

35  Najtrudniejsze – 12, 3, 4.  Stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje (3 – słuchany, 12 - czytany).  Właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych (4).

36  Najtrudniejsze – 12, 3, 4.  3. Usłyszysz dwukrotnie trzy wypowiedzi na temat Internetu. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi 3.1.–3.3. odpowiadające jej zdanie A–D. Wpisz rozwiązania do tabeli.  4. Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi 4.1.–4.4. Dla każdej z nich wybierz właściwą reakcję. Zakreśl literę A, B lub C.  12. Przeczytaj informacje o czterech osobach 12.1.–12.4. oraz pięć ofert pracy w restauracjach A–E. Do każdej osoby dobierz ofertę pracy, która by jej najbardziej odpowiadała. Wpisz odpowiednie litery obok numerów osób.

37  określaniem głównej myśli tekstu słuchanego  wyszukiwaniem informacji w tekście słuchanym  określaniem głównej myśli poszczególnych części tekstu czytanego  wyszukiwaniem informacji w tekście czytanym  określaniem intencji nadawcy tekstu czytanego  określaniem kontekstu sytuacyjnego w tekście czytanym  rozpoznawaniem związków między poszczególnymi częściami tekstu czytanego  właściwą reakcją językową w określonych kontekstach sytuacyjnych  rozpoznawaniem i poprawnym stosowaniem struktury leksykalno-gramatycznej  przetwarzaniem treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawionych w materiale ikonograficznym i wyrażaniem ich w języku obcym

38 CO MA WPŁYW NA WYNIKI?  Dysleksja? Nie.  Miejsce zamieszkania? Tak.  Płeć? Tak.

39 INNE SZKOŁY W POWIECIE SzkołaHMPJA Radziłów26,0 23,1 Wąsosz25,222,126,3 Grajewo PG 123,725,034,5

40 EWD – CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

41 EWD – CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYR.

42  www.oke.lomza.pl www.oke.lomza.pl  www.cke.edu.pl www.cke.edu.pl  http://gimnazjum.ewd.edu.pl/index.php?str=wyniki&idszk=18606 http://gimnazjum.ewd.edu.pl/index.php?str=wyniki&idszk=18606


Pobierz ppt "PODSUMOWANIE WYNIKÓW egzaminu gimnazjalnego w roku 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google