Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

01 \ Cel i adresaci programu 02 \ Warunki udziału w konkursie 03 \ Wnioskodawcy 04\ Przedmiot programu 05 \ Kryteria i tryb oceny wniosków 06 \ Najczęściej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "01 \ Cel i adresaci programu 02 \ Warunki udziału w konkursie 03 \ Wnioskodawcy 04\ Przedmiot programu 05 \ Kryteria i tryb oceny wniosków 06 \ Najczęściej."— Zapis prezentacji:

1 01 \ Cel i adresaci programu 02 \ Warunki udziału w konkursie 03 \ Wnioskodawcy 04\ Przedmiot programu 05 \ Kryteria i tryb oceny wniosków 06 \ Najczęściej zadawane pytania www.nauka.gov.pl „Uniwersytet Młodych Wynalazców”

2 www.nauka.gov.pl 01 \ Cel i adresaci programu: Celem programu jest popularyzacja i upowszechnienie nauki wśród młodzieży szkolnej przez wsparcie projektów służących pobudzeniu i rozwojowi aktywności naukowej. Program skierowany jest do: 1.podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, 2.gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 3.młodzieży szkolnej.

3 www.nauka.gov.pl 02 \ Warunki udziału w konkursie: Maksymalny okres realizacji projektu: do 15 listopada 2015 r., Wartość całego programu: 2 mln zł, Koszt realizacji projektu: do 50 tys. Zł, Jedna jednostka może złożyć maksymalnie 2 projekty, Finansowanie otrzyma maksymalnie 40 projektów.

4 www.nauka.gov.pl 03 \ Wnioskodawcy: Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni Zgodnie z art. 2 pkt. 9a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz art. 2 ust. 1 pkt 29 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym podstawową jednostką organizacyjną jest wydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów, studia doktoranckie lub badania co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej.

5 www.nauka.gov.pl 1\ Realizacja projektów popularyzujących naukę, w których młodzież szkolna, przy wykorzystaniu bazy naukowo-dydaktycznej uczelni (biblioteki, laboratoria), prowadzi – w ramach jednego z obszarów wiedzy określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych – spójne tematycznie działania zawierające element badań naukowych, w szczególności:  prace badawcze,  doświadczenia,  opracowuje publikacje o charakterze naukowym. W ramach programu dopuszcza się możliwość finansowania projektów, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie, w tym projektów o charakterze interdyscyplinarnym. 04 \ Przedmiot programu:

6 www.nauka.gov.pl 2\ Współpraca z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi, które wskażą do udziału w tych projektach wybitnie uzdolnionych uczniów lub grupy wybitnie uzdolnionych uczniów posiadających pozytywną opinię dyrektorów szkół, do których uczęszczają, na temat dotychczasowej aktywności naukowej.  Dopuszcza się możliwość realizacji projektu we współpracy z więcej niż jedną szkołą gimnazjalną lub ponadgimnazjalną. Wówczas we wniosku należy podać dane dotyczące wszystkich szkół i ich uczniów, we współpracy z którymi jednostka zrealizuje projekt.  Na etapie składania wniosku o finansowanie projektu nie wymaga się przedkładania umowy o współpracy ze szkołą. Jednostka jedynie wskazuje we wniosku nazwy szkół, we współpracy z którymi zobowiązuje się realizować projekt.  Minimalna liczba wybitnie uzdolnionych uczniów, którzy mogą wziąć udział w realizacji projektu, to 1.

7 www.nauka.gov.pl 05 \ Kryteria i tryb oceny wniosków:  doświadczenie wnioskodawcy w zakresie prowadzonych dotychczas badań naukowych i działań popularyzatorskich,  wartość popularyzatorska działań będących przedmiotem projektu oraz jego znaczenie dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa oraz innowacyjność,  aktywność naukowo-badawcza uczniów zaangażowanych w realizację projektu, w tym udział w pracach koła naukowego lub indywidualna aktywność naukowa oraz nagrody i wyróżnienia w konkursach i zawodach,  plan i rodzaj działań badawczych uwzględnionych we wniosku o finansowanie wraz z oceną szans powodzenia realizacji projektu i rozwoju naukowego,  zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu działań.

8 www.nauka.gov.pl Weryfikacja ww. warunków nastąpi na bazie informacji przedstawionych przez jednostki ubiegające się o finansowanie projektu. Wnioski oceni powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zespół Interdyscyplinarny. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na przełomie października i listopada br.

9 www.nauka.gov.pl 06 \ Najczęściej zadawane pytania: Czy dostępny jest wzór wniosku o przyznanie środków finansowych? W ramach programu nie zamieszczono generatora wniosków aplikacyjnych. Wszelkie wytyczne dotyczące sporządzenia wniosku o finansowanie projektu zamieszczono w ogłoszeniu o konkursie.

10 www.nauka.gov.pl Czy może być kilku opiekunów naukowych realizujących projekt? W ramach projektu jednostka może przewidzieć więcej niż jednego opiekuna naukowego projektu w ramach limitu, jaki przewidziano na wynagrodzenia.

11 www.nauka.gov.pl Czy pracownika placówki oświatowej, który będzie towarzyszył uczniom podczas wizyt w uczelni jednostki należy traktować jako personel pomocniczy i przewidzieć mu stosowne wynagrodzenie? W ramach realizacji programu można sfinansować wydatki przewidziane na wynagrodzenie opiekuna w ramach limitu, jaki przewidziano na wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że jednym z ocenianych przez zespół ekspertów kryteriów jest zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu działań.

12 www.nauka.gov.pl Czy konkurs dotyczy także dziedzin humanistycznych, filologicznych? W ramach programu wsparciem zostaną objęte jednostki realizujące projekt w ramach jednego z obszarów wiedzy określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065), w tym obszar nauk humanistycznych.

13 www.nauka.gov.pl Czy zgłoszenie patentowe ma być obligatoryjnym bezpośrednim wynikiem realizowanego projektu? Nie wyznaczono warunku szczegółowego w tym zakresie.

14 www.nauka.gov.pl Czy przedstawiony w kosztorysie i w ogłoszeniu o konkursie katalog wydatków jest katalogiem zamkniętym? W ramach programu wskazano kategorie wydatków zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Katalog wydatków ma charakter zamknięty. W ramach realizacji programu nie przewidziano kosztów pośrednich w ramach realizacji projektu.

15 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ. ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 www.nauka.gov.pl


Pobierz ppt "01 \ Cel i adresaci programu 02 \ Warunki udziału w konkursie 03 \ Wnioskodawcy 04\ Przedmiot programu 05 \ Kryteria i tryb oceny wniosków 06 \ Najczęściej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google