Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …"— Zapis prezentacji:

1 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …
RPO WŚ wersja 5.0 – styczeń Grzegorz Orawiec Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

2 11 JEDNOFUNDUSZOWYCH OSI PRIORYTETOWYCH
ALOKACJA 1 364 mln EUR EFRR 980 mln EUR EFS 383 mln EUR UKŁAD RPOWŚ 11 JEDNOFUNDUSZOWYCH OSI PRIORYTETOWYCH OŚ 1. Innowacje i nauka OŚ 2. Konkurencyjna gospodarka OŚ 3. Efektywna i zielona energia OŚ 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe OŚ 5. Nowoczesne komunikacja OŚ 6. Rozwój miast OŚ 7. Sprawne usługi publiczne EFRR OŚ 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo OŚ 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem OŚ 10. Otwarty rynek pracy OŚ 11. Pomoc techniczna EFS EFRR … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … 2

3 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …
. … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … 3

4 PROCES NEGOCJACJI PROGRAMU Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ
18 sierpień 2014 Oficjalne uwagi KE do projektu RPOWŚ (wersja 4.0) 1-2 październik 2014 Spotkanie bilateralne z przedstawicielami KE dot. EFRR 20 październik 2014 25 listopad 2014 PROCES NEGOCJACJI PROGRAMU Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ Spotkanie bilateralne z KE dot. EFS i EFRR I runda negocjacji w Brukseli - EFS 2-3 grudzień 2014 II runda negocjacji w Brukseli - EFRR … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … 4

5 alokacja - 96,17 mln € OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA
publiczna infrastruktury B+R oraz rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego (PI: 1a+1b) projekty B+R od fazy badań, przez prace rozwojowe, aż po pierwszą produkcję, wdrożenie wyników prac B+R w działalności firmy, wsparcie IOB jako wspierających innowacje w sektorze przedsiębiorczości - popyt. Beneficjenci: uczelnie, ośrodki innowacji (RCNT, KPT), instytucje sfery B+R Grupy docelowe: MMŚP oraz Duże z terenu woj. świętokrzyskiego Tylko inteligentne specjalizacje + tylko dotacje … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

6 STRATEGIA BADAŃ I INNOWACYJNOŚCI (RIS3) ROZWÓJ KLUCZOWYCH SEKTORÓW

7

8 OŚ PRIORYTETOWA 2. KONKURENCYJNA GOSPODARKA
alokacja: 161 mln € tereny inwestycyjne, ale … (rozliczenie / duże firmy) pomoc w przygotowaniu przez MŚP nowych modeli biznesowych opartych na TIK, (e-handel / promocja gospodarczo-branżowa / obsługa inwestorów) wsparcie MŚP na wczesnym etapie rozwoju (m.in. inkubatory przedsiębiorczości) Wsparcie IOB w zakresie wystandaryzowanych usług dla MŚP (doradztwo – popyt !) rozbudowa przedsiębiorstwa, w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług (innowacje produktowe, procesowe, wdrożenie prototypu do prod.) wsparcie innowacyjnych MŚP przez instrumenty finansowe + Smarty preferowane … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

9 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …
OŚ PRIORYTETOWA 3. EFEKTYWNA I ZIELONA GOSPODARKA alokacja: 167,29 mln € wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z OZE – m.in. j.s.t. i ich związki instalacje do produkcji biokomponentów i biopaliw, termomodernizacja energetyczna budynków – głęboka i kompleksowa (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe), pożyczki ??? modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne, budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej, wymiana źródeł ciepła, Ścieżki rowerowe, Park & Ride, infrastruktura dworcowa i miejska (przebudowa skrzyżowań, buspasy), ekologiczny tabor w transporcie publicznym, … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

10 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …
OŚ PRIORYTETOWA 4. DZIEDZICTWO NATURALNE I KULTUROWE - alokacja: 176 mln € przeciwdziałanie klęskom żywiołowym oraz usuwanie skutków katastrof, (zbiorniki małej retencji, poldery zalewowe, specjalistyczny sprzęt i wyposażenie OSP) infrastruktura do selektywnej: zbiórki, przetwarzania odpadów, sortowanie, kompostowanie, RZZO, PSZOK kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej – tylko razem, oczyszczalnie ścieków, KPOŚK poprawa dostępności zasobów kulturowych regionu – zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa, produkty turystyczne, szlaki kulturowe, prace konserwacyjne analiza popytu, stabilność finansowa, lokalna gospodarka utrzymanie obszarów i zasobów cennych przyrodniczo (lokalnych i regionalnych): parki kraj. i miejskie, rezerwaty, banki genowe, ścieżki edukacyjne) … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

11 OŚ PRIORYTETOWA 5. NOWOCZESNA KOMUNIKACJA
alokacja: 129,51 mln € budowa lub przebudowa dróg wojewódzkich poza obszarem KOF, stanowiących połączenie z siecią dróg krajowych, ekspresowych oraz autostrad (bezkolizyjne skrzyżowania, chodniki, wysepki, azyle, zatoki, ścieżki row.) modernizacja, rehabilitacji a także budowa nowych odcinków sieci kolejowej poza siecią TEN-T, stanowiąc uzupełnienie TEN-T, (łącznica w Czarncy, tabor kolejowy) inwestycje z zakresu infrastruktury dworcowej o znaczeniu regionalnym (węzły kol-drog.) … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

12 OŚ PRIORYTETOWA 6. ROZWÓJ MIAST
alokacja: 118 mln € Rewitalizacja (kompleksowa !): adaptacja zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych, rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych kompleksowo, wielowymiarowo, koordynacja i koncentracja tematyczna i terytorialna inwestycje muszą wynikać z Lokalnych Planów/Programów Rewitalizacji. komplementarność z projektami z EFS lokalne drogi jako mikro-element projektu ! 12 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … 12

13 OŚ PRIORYTETOWA 7. SPRAWNE USŁUGI PUBLICZNE - alokacja: 131 mln €
rozwój e-usług (e-gmina, e-zdrowie dla obywateli), rozwój zasobów danych przestrzennych + ich digitalizacja rozwój infrastruktury informatycznej (elektroniczny obieg dok.), wsparcie dla terenów, które tracą swój dotychczasowy charakter społeczno-gospodarczy - rozwój i gospodarcze wykorzystanie potencjału endogenicznego danego terytorium (PI 8b: nowe funkcje, miejsca pracy, trafna strategia !), infrastrukt. ochrony zdrowia i usług społecznych (podstaw. opieka, dzieci do lat 3, medycyna pracy, mieszkania socjalne) infrastruktura dydaktyczna szkół, szkolnictwa zawod. i wyższego infrastruktura przedszkolna. (rozbudowa, modernizacja, wyposażenie) (demografia + trwałość, w tym finansowa)

14 OŚ PRIORYTETOWA 8. ROZWÓJ EDUKACJI I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO
alokacja: 118,63 mln € opieka nad dziećmi do lat 3 – żłobki, kluby dziecięce, nianie profilaktyczne programy zdrowotne – krajowe i regionalne (np. rehabilitacja kardiologiczna) programy zdrowotne przeciwdziałające przerwaniu aktywności zawodowej edukacja przedszkolna (nowe miejsca, zajęcia, poprawa dostęp., godzin otwarcia), edukacja podstawowa i ponadpodstawowa (zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, praca indywidualna, kompetencje nauczycieli) program stypendialny dla szkół ponadpodstawowych i zawodowych podnoszenie umiejętności , kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych, nowoczesne nauczanie (TIK) – Cyfrowa szkoła, E-nauczyciel, kształcenie zawodowe (doradztwo, programy edukacyjne, staże u pracodawców) wsparcie i tworzenie centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (sprzęt, programy doradztwa zawodowego, dualne systemy kształcenia). Crossfinancing – 10% … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

15 OŚ PRIORYTETOWA 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM
alokacja: 99,57 mln € WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM aktywizacja społeczno–zawodowo-socjalna: (poradnictwo, integracja wykluczonych, streetworking, WTZ, KIS, CIS, terapie, wolontariat) profilaktyka społeczna i wsparcie dla rodzin i dzieci (świetlice środowiskowe, interwencja kryzysowa, placówki opieki dziennej i całodobowej, rehabilitacja i profilaktyka) wsparcie pieczy zastępczej (w tym deinstytucjonalizacja) usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla osób niesamodzielnych wczesne wykrywanie wad rozwojowych i rehabilitacja dzieci Ekonomia społeczna (nowe i istniejące, animacja, inkubacja, warsztaty, doradztwo, lokalne plany rozwoju ekonomii społ.) Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej – usługi wsparcia dla sektora ES, też LGD … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

16 OŚ PRIORYTETOWA 10. OTWARTY RYNEK PRACY
alokacja: 125 mln € WSPARCIE OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH ZATRUDNIENIA instrumenty i usługi rynku pracy (pośrednictwo, staże, kursy, subsydia, dop. miejsca pr.) EURES – wymiar międzynarodowy dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (plus wsparcie szkoleniowo-doradcze), REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH (RUR) wsparcie rozwojowe dla przedsiębiorstw (doradztwo biznesowe, mentoring, asysta w prowadzenia działalności) usługi rozwojowe dla pracowników zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa (np. ogólne i specjalistyczne szkolenia). … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

17 KOLEJNE ”MILESTONES”:
System Zarządzania i Wdrażania : (Zarząd Woj.: DPR / EFRR / EFS / BC / WUP / ZIT) Szczegółowe przygotowania do uruchomienia funduszy : (SZOP / Procedury / KM / Generator / Porozumienia / Programy branż.) System informacji i promocji: (PIFE: / Partnerzy) Kampania informacyjno-promocyjna (RPO + różne PO): (kawy / konferencje x 2 / teren / branże) 17 17

18 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …
PYTANIA & DYSKUSJA: gotowość projektowa w danych obszarach ? poziomy wkładów własnych ? optymalny harmonogram konkursów ? dwuetapowość naboru i oceny projektów ? współpraca systemowa: j.s.t. / MŚP / ngo’s … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

19 Perspektywa 2014-2020 i … Nie ma mocnych

20 OŚ PRIORYTETOWA 6. ROZWÓJ MIAST
alokacja: 118,63 mln € Zintegrowane Inwestycje Terytorialne: modernizacja energetyczna budynków, modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne, ścieżki rowerowe oraz centra przesiadkowe, baza techniczna i wyposażenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, budowa oraz przebudowa dróg różnej kategorii na terenie KOF, wsparcia infrastruktury edukacyjnej, służącej kształceniu zawodowemu i uczeniu się przez całe życie . 20 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … 20


Pobierz ppt "… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …"

Podobne prezentacje


Reklamy Google