Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … RPO WŚ 2014-2020 wersja 5.0 – styczeń 2015 Grzegorz Orawiec Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … RPO WŚ 2014-2020 wersja 5.0 – styczeń 2015 Grzegorz Orawiec Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej."— Zapis prezentacji:

1 1 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … RPO WŚ 2014-2020 wersja 5.0 – styczeń 2015 Grzegorz Orawiec Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

2 2 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … 2 EFRR UKŁAD RPOWŚ 2014 - 2020 11 JEDNOFUNDUSZOWYCH OSI PRIORYTETOWYCH OŚ 1. Innowacje i nauka OŚ 2. Konkurencyjna gospodarka OŚ 3. Efektywna i zielona energia OŚ 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe OŚ 5. Nowoczesne komunikacja OŚ 6. Rozwój miast OŚ 7. Sprawne usługi publiczne EFRR OŚ 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo OŚ 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem OŚ 10. Otwarty rynek pracy OŚ 11. Pomoc techniczna EFS ALOKACJA 1 364 mln EUR EFRR 980 mln EUR EFS 383 mln EUR

3 3 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … 3.

4 4 4 18 sierpień 2014 Oficjalne uwagi KE do projektu RPOWŚ (wersja 4.0) 1-2 październik 2014 Spotkanie bilateralne z przedstawicielami KE dot. EFRR 20 październik 2014 25 listopad 2014 PROCES NEGOCJACJI PROGRAMU Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I runda negocjacji w Brukseli - EFS 2-3 grudzień 2014 II runda negocjacji w Brukseli - EFRR Spotkanie bilateralne z KE dot. EFS i EFRR

5 5 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …  publiczna infrastruktury B+R oraz rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego (PI: 1a+1b)  projekty B+R od fazy badań, przez prace rozwojowe, aż po pierwszą produkcję,  wdrożenie wyników prac B+R w działalności firmy,  wsparcie IOB jako wspierających innowacje w sektorze przedsiębiorczości - popyt.  Beneficjenci: uczelnie, ośrodki innowacji (RCNT, KPT), instytucje sfery B+R  Grupy docelowe: MMŚP oraz Duże z terenu woj. świętokrzyskiego  Tylko inteligentne specjalizacje + tylko dotacje OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA alokacja - 96,17 mln €

6

7

8 8  tereny inwestycyjne, ale … (rozliczenie 07-13 / duże firmy)  pomoc w przygotowaniu przez MŚP nowych modeli biznesowych opartych na TIK, (e-handel / promocja gospodarczo-branżowa / obsługa inwestorów)  wsparcie MŚP na wczesnym etapie rozwoju (m.in. inkubatory przedsiębiorczości)  Wsparcie IOB w zakresie wystandaryzowanych usług dla MŚP (doradztwo – popyt !)  rozbudowa przedsiębiorstwa, w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług (innowacje produktowe, procesowe, wdrożenie prototypu do prod.)  wsparcie innowacyjnych MŚP przez instrumenty finansowe + Smarty preferowane OŚ PRIORYTETOWA 2. KONKURENCYJNA GOSPODARKA alokacja: 161 mln € … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

9 9 OŚ PRIORYTETOWA 3. EFEKTYWNA I ZIELONA GOSPODARKA alokacja: 167,29 mln €  wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z OZE – m.in. j.s.t. i ich związki  instalacje do produkcji biokomponentów i biopaliw,  termomodernizacja energetyczna budynków – głęboka i kompleksowa (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe), pożyczki ???  modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne,  budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej,  wymiana źródeł ciepła,  Ścieżki rowerowe,  Park & Ride,  infrastruktura dworcowa i miejska (przebudowa skrzyżowań, buspasy),  ekologiczny tabor w transporcie publicznym,

10 10 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 4. DZIEDZICTWO NATURALNE I KULTUROWE - alokacja: 176 mln € przeciwdziałanie klęskom żywiołowym oraz usuwanie skutków katastrof, (zbiorniki małej retencji, poldery zalewowe, specjalistyczny sprzęt i wyposażenie OSP)  infrastruktura do selektywnej: zbiórki, przetwarzania odpadów, sortowanie, kompostowanie, RZZO, PSZOK  kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej – tylko razem, oczyszczalnie ścieków, KPOŚK  poprawa dostępności zasobów kulturowych regionu – zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa, produkty turystyczne, szlaki kulturowe, prace konserwacyjne -analiza popytu, stabilność finansowa, lokalna gospodarka  utrzymanie obszarów i zasobów cennych przyrodniczo (lokalnych i regionalnych): parki kraj. i miejskie, rezerwaty, banki genowe, ścieżki edukacyjne)

11 11 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 5. NOWOCZESNA KOMUNIKACJA alokacja: 129,51 mln €  budowa lub przebudowa dróg wojewódzkich poza obszarem KOF, stanowiących połączenie z siecią dróg krajowych, ekspresowych oraz autostrad (bezkolizyjne skrzyżowania, chodniki, wysepki, azyle, zatoki, ścieżki row.)  modernizacja, rehabilitacji a także budowa nowych odcinków sieci kolejowej poza siecią TEN-T, stanowiąc uzupełnienie TEN-T, (łącznica w Czarncy, tabor kolejowy)  inwestycje z zakresu infrastruktury dworcowej o znaczeniu regionalnym (węzły kol-drog.)

12 12 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 6. ROZWÓJ MIAST alokacja: 118 mln € Rewitalizacja (kompleksowa !):  adaptacja zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych, rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych kompleksowo, wielowymiarowo, koordynacja i koncentracja tematyczna i terytorialna  inwestycje muszą wynikać z Lokalnych Planów/Programów Rewitalizacji.  komplementarność z projektami z EFS  lokalne drogi jako mikro-element projektu !

13 13 OŚ PRIORYTETOWA 7. SPRAWNE USŁUGI PUBLICZNE - alokacja: 131 mln €  rozwój e-usług (e-gmina, e-zdrowie dla obywateli),  rozwój zasobów danych przestrzennych + ich digitalizacja  rozwój infrastruktury informatycznej (elektroniczny obieg dok.),  wsparcie dla terenów, które tracą swój dotychczasowy charakter społeczno-gospodarczy - rozwój i gospodarcze wykorzystanie potencjału endogenicznego danego terytorium (PI 8b: nowe funkcje, miejsca pracy, trafna strategia !),  infrastrukt. ochrony zdrowia i usług społecznych (podstaw. opieka, dzieci do lat 3, medycyna pracy, mieszkania socjalne)  infrastruktura dydaktyczna szkół, szkolnictwa zawod. i wyższego  infrastruktura przedszkolna. (rozbudowa, modernizacja, wyposażenie) (demografia + trwałość, w tym finansowa)

14 14 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 8. ROZWÓJ EDUKACJI I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO alokacja: 118,63 mln €  opiek a nad dziećmi do lat 3 – żłobki, kluby dziecięce, nianie  profilaktyczne programy zdrowotne – krajowe i regionalne (np. rehabilitacja kardiologiczna)  programy zdrowotne przeciwdziałające przerwaniu aktywności zawodowej  edukacja przedszkolna (nowe miejsca, zajęcia, poprawa dostęp., godzin otwarcia),  edukacja podstawowa i ponadpodstawowa (zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, praca indywidualna, kompetencje nauczycieli)  program stypendialny dla szkół ponadpodstawowych i zawodowych  podnoszenie umiejętności, kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych,  nowoczesne nauczanie (TIK) – Cyfrowa szkoła, E-nauczyciel,  kształcenie zawodowe (doradztwo, programy edukacyjne, staże u pracodawców)  wsparcie i tworzenie centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (sprzęt, programy doradztwa zawodowego, dualne systemy kształcenia).  Crossfinancing – 10%

15 15 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM alokacja: 99,57 mln € WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM  aktywizacja społeczno–zawodowo-socjalna: (poradnictwo, integracja wykluczonych, streetworking, WTZ, KIS, CIS, terapie, wolontariat)  profilaktyka społeczna i wsparcie dla rodzin i dzieci (świetlice środowiskowe, interwencja kryzysowa, placówki opieki dziennej i całodobowej, rehabilitacja i profilaktyka)  wsparcie pieczy zastępczej (w tym deinstytucjonalizacja)  usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla osób niesamodzielnych  wczesne wykrywanie wad rozwojowych i rehabilitacja dzieci  Ekonomia społeczna (nowe i istniejące, animacja, inkubacja, warsztaty, doradztwo, lokalne plany rozwoju ekonomii społ.)  Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej – usługi wsparcia dla sektora ES, też LGD

16 16 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 10. OTWARTY RYNEK PRACY alokacja: 125 mln € WSPARCIE OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH ZATRUDNIENIA  instrumenty i usługi rynku pracy (pośrednictwo, staże, kursy, subsydia, dop. miejsca pr.)  EURES – wymiar międzynarodowy  dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (plus wsparcie szkoleniowo-doradcze), REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH (RUR)  wsparcie rozwojowe dla przedsiębiorstw (doradztwo biznesowe, mentoring, asysta w prowadzenia działalności)  usługi rozwojowe dla pracowników zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa (np. ogólne i specjalistyczne szkolenia).

17 17 KOLEJNE ”MILESTONES”: System Zarządzania i Wdrażania 2014-2020: (Zarząd Woj.: DPR / EFRR / EFS / BC / WUP / ZIT) Szczegółowe przygotowania do uruchomienia funduszy 2014-2020: (SZOP / Procedury / KM / Generator / Porozumienia / Programy branż.) System informacji i promocji: (PIFE: 1 + 2 / Partnerzy) Kampania informacyjno-promocyjna (RPO + różne PO): (kawy / konferencje x 2 / teren / branże)

18 18 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … PYTANIA & DYSKUSJA: gotowość projektowa w danych obszarach ? poziomy wkładów własnych ? optymalny harmonogram konkursów ? dwuetapowość naboru i oceny projektów ? współpraca systemowa: j.s.t. / MŚP / ngo’s

19 Perspektywa 2014-2020 i … Nie ma mocnych

20 20 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … OŚ PRIORYTETOWA 6. ROZWÓJ MIAST alokacja: 118,63 mln € Zintegrowane Inwestycje Terytorialne:  modernizacja energetyczna budynków,  modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne,  ścieżki rowerowe oraz centra przesiadkowe,  baza techniczna i wyposażenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,  budowa oraz przebudowa dróg różnej kategorii na terenie KOF,  wsparcia infrastruktury edukacyjnej, służącej kształceniu zawodowemu i uczeniu się przez całe życie.


Pobierz ppt "1 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … RPO WŚ 2014-2020 wersja 5.0 – styczeń 2015 Grzegorz Orawiec Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google