Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „W drodze do pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „W drodze do pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „W drodze do pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja

2 Projekt realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.07.02.01-26-005/12-00 ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

3 Partnerstwo w projektach unijnych Idea partnerstwa pojawiła się w Polsce wraz z projektami europejskimi. Jest to stosunkowo nowa forma współpracy zorganizowanych podmiotów, które angażują się wspólnie w realizację konkretnych przedsięwzięć organizacyjnych w formule projektowej

4 Partnerstwo w projektach unijnych Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* określa partnerstwo projektowe jako wspólną realizację projektów przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe (czyli partnerów), realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów *art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.)

5 Partner Instytucja uczestnicząca w realizacji projektu, wnosząca w niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizująca projekt wspólnie z beneficjentem i innymi partnerami na warunkach określonych w umowie partnerstwa

6 Lider projektu Podmiot odpowiedzialny za prawidłową realizację całego projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą z Instytucją Pośredniczącą

7 Lider projektu- zadania Na Liderze spoczywa odpowiedzialność w szczególności za: podpisanie umowy o dofinansowanie projektu oraz jej zmian, realizację projektu zgodnie z harmonogramem określonym w umowie o dofinansowanie, egzekwowanie zobowiązań od partnerów projektu, sporządzanie i przedstawianie raportów z postępów realizacji projektu, zarządzanie budżetem i zarządzanie finansowe projektem, promowanie projektu, odpowiedzialność za prawidłowość rzeczowej i finansowej realizacji projektu, odpowiedzialność za prawidłowość całości wydatków.

8 Cel partnerstwa projektowego Partnerstwo zawiązuje się w efekcie potrzeby uzupełnienia kompetencji poszczególnych podmiotów, które współpracują przy realizacji planowanego przedsięwzięcia. Projekt partnerski zapewnia kompleksowe i innowacyjne podejście do realizowanych zadań, dzięki dopełniającym się obszarom działalności partnerów. Współpraca oparta na doświadczeniu i zaangażowaniu członków partnerstwa stanowi o sukcesie projektu oraz przynosi wymierne korzyści w postaci oczekiwanych rezultatów przedsięwzięcia. Należy pamiętać, aby dobór członków partnerstwa był przemyślany. Tylko przy takim założeniu możliwe jest powodzenie projektu.

9 Partnerstwo projektowe- zasady Szczegółowe wytyczne dotyczące partnerstwa projektowego określone zostały w dokumencie „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk i”

10 Partnerstwo w projekcie „W drodze do pracy” Zgodnie z unijnymi wytycznymi, Centrum Integracji Społecznej (Lider projektu) ogłosiło otwarty nabór na partnerów do projektu „W drodze do pracy” w ramach Priorytetu VII PO KL Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

11 Partnerstwo w projekcie „W drodze do pracy” W ogłoszeniu określono: cel i zakres tematyczny partnerstwa, oczekiwania wobec ewentualnych partnerów, tj. propozycję działań partnera, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, proponowany wkład partnerów w realizacje celów partnerstwa

12 Partnerstwo w projekcie „W drodze do pracy” W odpowiedzi na ogłoszenie oferty złożyły 3 podmioty: Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zakłady Wyrobów Kamionkowych „MARYWIL” w Suchedniowie Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” Sp. z o.o. w Radomiu, późniejszy Tonsmeier Wschód

13 Partnerstwo w projekcie „W drodze do pracy” Dwie oferty spośród trzech spełniły kryteria formalne, tj. zawierały wszystkie wymagane informacje i dokumenty określone w Regulaminie naboru i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej. Były to oferty złożone przez PUP i Spółkę Almax (Tonsmeier Wschód). Tak więc te 2 podmioty zostały zakwalifikowane jako partnerzy projektu

14 Partnerstwo w projekcie „W drodze do pracy”

15 Współpraca partnerów- krok 1 W krótkim czasie po wyborze partnerów odbyły negocjacje, mające na celu doprecyzowanie istoty partnerstwa, dookreślenie zadań i ich podziału między partnerami, sposobu zarządzania oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia partnerstwa. W negocjacjach uczestniczyli przedstawiciele: PUP w Skarżysku-Kamiennej (Partner 1) „Tonsmeier Wschód” Przedsiębiorstwa Wywozu Nieczystości Stałych Sp. z o.o. w Radomiu (Partner 2) Lidera- Centrum Integracji Społecznej

16 Ustalenia- cel główny projektu i cele szczegółowe Cel główny: Przygotowanie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym i do samodzielnego świadczenia pracy 30. zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców gminy Skarżysko-Kamienna Cele szczegółowe: 1.Zdobycie /podniesienie wiedzy / praktycznych umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia i utrzymania pracy. 2.Zdobycie praktycznych umiejętności okołozawodowych, zwiększających szanse na rynku pracy. 3.Nabycie kwalifikacji zawodowych/ uprawnień zawodowych. 4.Przełamanie barier osobistych, ograniczających dostęp do rynku pracy przez uczestników projektu.

17 Ustalenia- zadania realizowane przez PUP

18 Ustalenia- zadania realizowane przez PUP – cd. Rekrutacja – informowanie bezrobotnych o możliwości udziału w Centrum, kierowanie zainteresowanych i spełniających kryteria do Centrum Udział w akcji promocyjnej i upowszechniania informacji o projekcie Cykl spotkań informacyjno-doradczych ze specjalistami PUP – tematyka: formalności oraz kryteria ubiegania się o staż, przygotowanie zawodowe, szkolenia; możliwość finansowania kosztów egzaminu/ uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu; formalności oraz kryteria uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej; formalności oraz kryteria przyznania jednorazowych środków na założenie spółdzielni socjalnej; formalności oraz kryteria przy podjęciu zatrudnienia wspieranego oraz prac interwencyjnych

19 Ustalenia- zadania realizowane przez PUP – cd. Konstruowanie oraz monitoring IPD – udział doradców zawodowych w określaniu predyspozycji zawodowych oraz budowaniu motywacji i inspiracji: do rozwoju zawodowego, poszukiwania pracy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Zarządzanie projektem – udział w Grupie Sterującej Finansowanie świadczeń integracyjnych Włączenie się w organizację i realizację konferencji podsumowującej projekt

20 Ustalenia- zadania Spółki Tonsmeier Wschód

21 Rekrutacja - udział przedstawiciela firmy w rozmowach rekrutacyjnych, współpraca w opracowaniu szczegółowego programu warsztatu ogrodniczo- ekologicznego Udział w działaniach na rzecz promocji projektu Organizacja praktyk zawodowych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów dla uczestników warsztatu ogrodniczo-ekologicznego w pomieszczeniach przedsiębiorstwa Zatrudnienie absolwentów projektu – zatrudnienie absolwentów w formie: umowy cywilnoprawnej/ umowy o pracę, na zasadach określonych w umowie partnerskiej Zarządzanie projektem – udział w Grupie Sterującej Pomoc w organizowaniu konferencji podsumowującej projekt

22 Zadania Lidera Reprezentacja przed ŚBRR Koordynacja działań Partnerów Zapewnienie prawidłowości operacji finansowych, prawidłowość dokumentacji (pozyskiwanie, gromadzenie, archiwizacja) Gromadzenie informacji o uczestnikach projektu Reprezentowanie Partnerstwa wobec osób trzecich Rekrutacja Realizacja okresu próbnego Realizacja programu reintegracji społecznej i zawodowej Organizacja i realizacja zajęć uzupełniających Monitoring Zarzadzanie projektem

23 Podpisanie trójstronnej umowy partnerskiej Po rozstrzygnięciu konkursu ŚBRR zakwalifikowało wniosek aplikacyjny do realizacji. Przed podpisaniem umowy z IP Partnerzy zawarli trójstronną umowę, zgodnie z regułami współpracy ustalonymi podczas negocjacji.

24 Grupa Sterująca - organ wspierający Lidera Realizację projektu rozpoczęło spotkanie z Partnerami. Najważniejszą kwestią było wyłonienie Grupy Sterującej. W jej skład weszli przedstawiciele wszystkich stron. Jako organ wspierający Lidera w jego działaniu, głównie w zakresie podejmowania strategicznych decyzji, Grupa Sterująca była odpowiedzialna za długotrwałe zarządzanie projektem i jego monitoring. Grupa Sterująca na zasadzie konsensusu podejmowała decyzje o zasadniczych kwestiach dotyczących projektu, zaproponowanych przez Lidera. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie musiały być one najpierw przedstawione Grupie, a potem przez nią zatwierdzone. Spotkania Grupy – minimum raz w m-cu

25 Partnerstwo – efekt końcowy Partnerstwo w ramach projektu jest kolejnym krokiem w stronę budowania szeroko pojętej lokalnej współpracy międzysektorowej, gdzie szczególną rolę odgrywają pracodawcy, a zwłaszcza sektor MŚP. W ramach projektu powstał innowacyjny, swoisty model takiej współpracy, w efekcie którego osoby defaworyzowane znajdują zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

26 Partnerstwo – działania na rzecz pracodawców Działania na rzecz pozyskania do partnerstwa lokalnych pracodawców w celu zwiększenia szans na rynku pracy uczestników to: 1)cykl spotkań informacyjnych indywidualnych/ grupowych z pracodawcami 2)promocja projektu i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego w lokalnych mediach, 3)100. lokalnych pracodawców uczestniczących w spotkaniach informacyjnych, 4)30 podpisanych listów intencyjnych o współpracy partnerskiej jako efekt spotkań z pracodawcami, 5)przeprowadzenie wśród pracodawców ankiet dotyczących zatrudniania osób defaworyzowanych 6)wydanie Informatora dla pracodawców

27 Informator dla pracodawców

28 Informator zawiera : 1. Krótką informacje nt działalności Centrum Integracji Społecznej – katalog uczestników, przedstawienie misji, celów, metod pracy, zasobów oraz form zajęć w ramach zatrudnienia socjalnego. 2. Prezentację działalności prowadzonej przez Centrum w ramach reintegracji zawodowej. 3. Wyszczególnienie form współpracy z pracodawcami. 4. Katalog form pomocy dla bezrobotnych absolwentów CIS. 5. Zasady korzystania z zatrudnienia wspieranego. 6. Wskazówki dotyczące zatrudnienia wspieranego.

29 Dziękuję za uwagę Lidia Ligór


Pobierz ppt "Projekt „W drodze do pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google