Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Własna firma? Strach ma TYLKO wielkie oczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Własna firma? Strach ma TYLKO wielkie oczy."— Zapis prezentacji:

1 Własna firma? Strach ma TYLKO wielkie oczy.
Wykonały: Anna Kurek, Agnieszka Kopka 08/04/2017

2 Cele warsztatu: zdobycie wiedzy niezbędnej do założenia własnej firmy
zastosowanie zdobytej wiedzy w ćwiczeniach i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zakładaniu własnej firmy

3 Plan warsztatu: Omówienie kontraktu obowiązującego na warsztatach
Zabawa integracyjna „Pajęcza sieć” Ćwiczenie „Rusz głową – twój innowacyjny pomysł na biznes” Mini wykład cz. 1 „Jak stworzyć dobry biznes plan?” Przerwa Mini wykład cz. 2 „Jak założyć własną firmę? –krok po kroku” Film

4 Kontrakt Mówimy sobie po imieniu Słuchamy siebie nawzajem
Nie przerywamy sobie Oceniamy zdanie innych a nie ich osobę Jesteśmy kulturalni Wyłączamy telefony komórkowe Kiedy chcemy wyjść, robimy to po cichu nie burząc pracy grupy

5 Część 1. Jak stworzyć dobry biznes plan?

6 Plan mini-wykładu: Definicja biznes planu Istota biznes planu Elementy biznes planu Ćwiczenie

7 Definicja biznes planu
Biznes plan jest to zarys zamierzeń, czyli plan na bliższą i dalszą przyszłość firmy, z ustaleniem środków i sposobów działania dla osiągnięcia założonych celów.

8 Istota biznes planu Biznesplan stanowi: Wstępną weryfikację pomysłu
Podstawowe narzędzie pozyskiwania środków na finansowanie przedsięwzięcia Pomoc przy kontrolowaniu i sterowaniu rozwojem firmy Obiektywną informację na temat rzeczywistej pozycji firmy na rynku

9 Elementy biznes planu Opis przedsięwzięcia Dane o firmie Analiza SWOT
Plan techniczno-organizacyjny Plan marketingowy Plan finansowy Analiza wskaźnikowa Podsumowanie Załączniki

10 Opis przedsięwzięcia Wprowadzenie do biznesplanu Cele działalności
Spodziewane korzyści Nakład Charakterystyka produktu lub usługi Charakterystyka rynku Finanse

11 Dane o firmie Forma prawna Rodzaj działalności Historia firmy
Informacje o oferowanych produktach lub usługach Atuty firmy Charakterystyka branży Informacje o konkurencji

12 Analiza SWOT Metoda identyfikacji słabych i silnych stron firmy
Metoda badania szans i zagrożeń

13 Analiza SWOT SWOT: S- silne strony firmy
W- słabe strony działania firmy O- szanse rozwoju dla firmy T- trudności i bariery dla działania i rozwoju firmy

14 Plan techniczno- organizacyjny
Opis technologii produkcji lub procesu świadczenia usług Wyszczególnienie majątku niezbędnego do produkcji tego wyrobu Plan produkcji lub świadczenia usług Koszty produkcji lub świadczenia usług Opis struktury organizacyjnej firmy Harmonogram realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia

15 Plan marketingowy Ocena zagrożenia konkurencją
Ceny oferowanych produktów lub usług Opis działań związanych z promocją i reklamą Charakterystyka wybranych przez firmę kanałów dystrybucji

16 Plan finansowy Założenia finansowe Rachunek wyników Bilans
Przepływy środków pieniężnych

17 Analiza wskaźnikowa Umożliwia szybką identyfikację niekorzystnych tendencji występujących w firmie Przykładowe wskaźniki: wskaźnik zadłużenia, wskaźnik zyskowności, wskaźnik sprawności działania

18 Podsumowanie Syntetyczna informacja na temat atrakcyjności i realności planowanego przedsięwzięcia

19 Załączniki Dokumentują lub uzupełniają informacje
Pełnią funkcję informacyjną Pomoc dla przedsiębiorcy

20 Załączniki Przykłady załączników:
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej wydany przez właściwy organ administracji- osoby fizyczne i spółki cywilne Aktualny wpis z KRS- spółki osobowe i kapitałowe Regon, NIP Posiadane patenty, znaki firmowe Posiadane certyfikaty jakości

21 Ćwiczenie

22 Przerwa

23 Część 2. Jak założyć własną firmę? – krok po kroku.

24 Plan mini-wykładu: Krok 1. Urząd Gminy – dokonanie wpisu do ewidencji
Krok 2. Urząd statystyczny - zgłoszenie rozpoczęcia działalności i uzyskanie numeru statystycznego w systemie REGON Krok 3. Założenie rachunku bankowego i wyrobienie pieczątki firmowej Krok 4. Urząd Skarbowy - rejestracja w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP Krok 5. ZUS - zgłoszenie przedsiębiorcy i jego pracowników do zakładu ubezpieczeń społecznych Krok 6. Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o zatrudnieniu pracowników

25 Krok 1. Urząd Gminy – dokonanie wpisu do ewidencji

26 składany formularz EDG-1
zawierający: - oznaczenie przedsiębiorcy - numer ewidencyjny PESEL oraz NIP przedsiębiorcy - oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy - określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności - wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej - numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy

27 Urząd Gminy dokonuje natychmiastowego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
przesyła dokumenty do ZUS i Urzędu Skarbowego

28 Krok 2. Urząd statystyczny - zgłoszenie rozpoczęcia działalności i uzyskanie numeru statystycznego w systemie REGON

29 dokumenty do Urzędu Statystycznego przesyłane przez Urząd Gminy
(maksymalnie do 3 dni)

30 Krok 3. Założenie rachunku bankowego i wyrobienie pieczątki firmowej

31 Założenie rachunku bankowego Wymagane dokumenty:
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej/koncesja, - dowód osobisty, - wzór pieczątki firmowej, Opłaty zależne do oferty danego banku,

32 Pieczątka powinna zawierać:
Wyrobienie pieczątki Pieczątka powinna zawierać: - oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy) - dane teleadresowe siedziby firmy - numer NIP - numer REGON Koszt wyrobienia pieczątki: zł

33 Krok 4. Urząd Skarbowy - rejestracja w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP

34 Zgłoszenie powinno zawierać:
- dane o przedsiębiorcy (gdy jest on osobą fizyczną m.in. nazwisko i imię, adres, obywatelstwo, numer PESEL) - dane o prowadzonej (jej forma organizacyjno-prawna, siedziba, numer REGON, organ rejestrujący)

35 Krok 5. ZUS - zgłoszenie przedsiębiorcy i jego pracowników do zakładu ubezpieczeń społecznych

36 Niezbędne dokumenty: -zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, -zaświadczenie o numerze Regon

37 Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności bądź zatrudnienia pracownika i musi być ono własnoręcznie podpisane przez osobę zgłaszaną

38 Krok 6. Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o zatrudnieniu pracowników

39 Zawiadomienie inspektora pracy
o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności o liczbie zatrudnionych pracowników W ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności

40 Ćwiczenie

41 Film

42

43 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Własna firma? Strach ma TYLKO wielkie oczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google