Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GDY SKŁADASZ WNIOSEK - PAMIĘTAJ Sprawdź czy to co planujesz – jest możliwe do realizacji w ramach Działania. Prawidłowo wypełnij wniosek – zgodnie z INSTRUKCJĄ,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GDY SKŁADASZ WNIOSEK - PAMIĘTAJ Sprawdź czy to co planujesz – jest możliwe do realizacji w ramach Działania. Prawidłowo wypełnij wniosek – zgodnie z INSTRUKCJĄ,"— Zapis prezentacji:

1 GDY SKŁADASZ WNIOSEK - PAMIĘTAJ Sprawdź czy to co planujesz – jest możliwe do realizacji w ramach Działania. Prawidłowo wypełnij wniosek – zgodnie z INSTRUKCJĄ, Pamiętać aby wypełnić wszystkie wymagane pola i tabele, gdzie trzeba „dać” kreski. PRESELEKCJA – załączniki niezbędne (patrz cz. VI wniosku 121 MGR). Nie ma poprawek podczas preselekcji – wniosek ODRZUCONY!

2 GDY SKŁADASZ WNIOSEK - PAMIĘTAJ 7. Przed złożeniem wniosku sprawdź (cz. VI 121) czy ilość składanych załączników jest zgodna ze stanem faktycznym (np. umowy dzierżawy, wypisy z ksiąg)‏ 8. Sprawdź czy dane w załącznikach zgadzają się z tymi we wniosku oraz z danymi podanymi w INNYCH WNIOSKACH do ARiMR (kontrola krzyżowa): - produkcja roślinna – PGR = ESU = WN tab. IIIA = WNIOSEK O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE! - produkcja zwierzęca – PGR = ESU = IRZ (System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt)‏

3 GDY SKŁADASZ WNIOSEK – ROBOTY BUDOWLANE 9. Gdy roboty budowlane do WN dołącz kosztorys inwestorski – metoda kalkulacji: - Uproszczona – gdy roboty zlecone, - Szczegółowa – gdy we własnym zakresie.

4 GDY SKŁADASZ WNIOSEK – ROBOTY BUDOWLANE 10. Wymagane ponadto załączniki: - Ostateczne pozwolenie na budowę, - lub decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, - lub pozwolenie wodnoprawne, - lub decyzja o zatwierdzeniu prac geologicznych (studnia)‏

5 GDY SKŁADASZ WNIOSEK – ROBOTY BUDOWLANE 11. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi z potwierdzeniem przez ten organ wraz z: - oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od zgłoszenia organ nie wniósł sprzeciwu, - zaświadczeniem z organu, że nie wnosi sprzeciwu (jeśli nie jest wymagane zgłoszenie budowlane).

6 FORMALNOŚCI 1. Stajesz się Beneficjentem gdy podpiszesz umowę, 2. Zgodnie z umową za rozpoczęcie operacji uznaje się jakąkolwiek czynność z nią związaną, 3. W 311 i 121 można było rozpocząć realizację > złożeniu WN < umową. Przewiduje się to nadal.

7 FORMALNOŚCI 4. UWAGA! KK gdy realizujesz < umową = na własne ryzyko. 5. Umowa to gwarant KK. 6. Jeśli już rozpoczęcie realizacji < umową to zgodnie z Zestawieniem RF. 7. Nigdy bez zgody Agencji nie zmieniać zakresu Zestawienia RF!!!

8 FORMALNOŚCI – UMOWA 1. Zawsze dokładnie przeczytaj, aby mieć pewność że jesteś w stanie się z niej wywiązać!!! 2. Zwróć dokładnie uwagę na wymienione w niej: - zakres i cel operacji, - prawa i obowiązki stron, - wysokość i MAX. poziom pomocy, - ZOBOWIĄZANIA Beneficjenta, - warunki i okoliczności zmiany umowy, - tryb i warunki dokonywania płatności

9 FORMALNOŚCI – UMOWA - zmiany 1. Tylko na wniosek strony, 2. Na podstawie pisemnego aneksu, 3. Uzgodnić z Agencją zmiany – rozpatrywanie indywidualne, 4. 1. Uzgodnienia < 2. aneks < 3. zmiana, 5. Zmiany nie mogą dotyczyć: - > kwoty pomocy określonej w Umowie, - zmiany celu operacji, - zmiany zobowiązania o braku podwójnej preferencji przy finansowaniu projektu, - innych zobowiązań (np. cc), 6. Zakres musi być uzasadniony ekonomiczno-technicznie.

10 WYMOGI związane z realizacją operacji – Umowa 1. Wykonać wszystko zgodnie z Zestawieniem RF (zał. 1 do Umowy), 2. Udokumentować wykonanie robót, dostaw, usług w zakresie RF, 3. KK – wydatki nie później niż do złożenia WN o płatność, lub jego poprawek. 4. Gdy leasing – przeniesienie praw własności nie później niż do złożenia ostatniego WN o płatność. 5. Osiągnąć cel nie później niż do WN/płatność

11 WYMOGI związane z realizacją operacji – Umowa 1. Uzyskanie opinii, zaświadczeń, uzgodnień, decyzji związanych z operacją (protokół odbioru robót, montażu, lub rozruchu maszyn), 2. Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury tech., wyposażenia, 3. Założenie sadu lub plantacji wieloletnich, 4. Gdy maszyny spoza UE dać atest, lub certyfikat, lub deklarację zgodności,

12 WYMOGI związane z realizacją operacji – Umowa 10. Jeśli budowa z pozwoleniem budowlanym – uzyskać pozwolenie na użytkowanie albo zawiadomić organ o ukończeniu robót 11. Ponadto zaświadczenia weterynaryjne, sanitarne, ochrony środowiska – jeśli są wymagane.

13 WYMOGI związane z realizacją operacji – Umowa – rozliczenie KK Gromadzić oryginały faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, Zbierać dowody zapłaty, które potwierdzają poniesione wydatki. Płatności bezgotówkowe: - wszystkie > 10 000 zł (nawet jeśli to zaliczka), - gdy kilka maszyn <10 000 ZŁ/ ale na jednej f.VAT = PRZELEW!!! - gdy w walucie obcej to przeliczyć na zł wg kursu sprzedaży wg Banku Beneficjenta, z dnia transakcji, - 121 MGR – maszyny używane = PRZELEW.

14 WYMOGI związane z realizacją operacji – Umowa – rozliczenie KK 4. Płatności gotówką: - < 10 000 zł, lub kartą, - Gdy waluta obca, to kurs sprzedaży NBP, z dnia transakcji.

15 UMOWA O PŁATNOŚĆ - wniosek o płatność Na formularzu ARiMR, Składać zgodnie z datami określonymi w umowie (można wcześniej, ale wypłata i tak wg umowy), Gdy mogą wystąpić opóźnienia do 40 dni przed data złożenia wniosku (wg Umowy), wystąpić do Agencji o zmianę terminu, Gdy się zapomni, to Agencja dwukrotnie wezwie do złożenia WN/pł. Rozpatrywanie 3 m-ce + 21 dni na poprawki

16 UMOWA O PŁATNOŚĆ - wniosek o płatność 1. Sprawdzić czy kwota pomocy wynika z Wykazu faktur (Sekcja IV)i czy są zgodne z Zestawieniem RF (Sekcja V) ‏ 2. Odchylenia finansowe - +/- 10% nie ma problemu, - gdy >10% uzasadnić zmiany (dodatkowy załącznik) ‏ - ogólna kwota pomocy nie może się zwiększyć, - zmiany nie mogą mieć wpływu na osiągnięcie celu!

17 UMOWA O PŁATNOŚĆ - wniosek o płatność – dokumenty płatności Oryginały faktur, lub dokumentów równoważnych, noty obciążeniowe, Dowody zapłaty bezgotówkowej: - wyciąg bankowy, lub inny dokument bankowy, - zestawienie przelewów zawierające wartość i daty, tytuły, odbiorcę oraz stempel banku, - polecenie przelewu.

18 UMOWA O PŁATNOŚĆ - wniosek o płatność – dokumenty płatności 1. Dowody zapłaty gotówkowej: - oświadczenie wystawcy f.VAT o dokonaniu zapłaty (odrębny dokument i zawiera wysokość wpłaty, datę, nr dokumentu, którego wpłata dotyczy, podpis), - adnotacja sprzedającego na f.VAT, - KP – kasa przyjmie.

19 4. Maszyny i urządzenia używane – 121 MGR: - wycena z opinia rzeczoznawcy (określenie wartości i sprawności maszyn), - oświadczenie sprzedającego że nie są starsze niż 5 lat i nie zostały wcześniej nabyte ze wsparciem UE, - dokument potwierdzający, że maszyny zostały kupione od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży (np. KRS, PKD). UMOWA O PŁATNOŚĆ - wniosek o płatność – dokumenty płatności

20 Oś 3 (społeczna): Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

21 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ – uruchomienie działalności Podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej potwierdza stosowny wpis do ewidencji działalności, Działalność również należy zgłosić do US, Pamiętać należy o kryterium zamieszkania (miejscowość do 5 tys. – dowód os.), Działalność musi być zarejestrowana w miejscowości j/w, Do 1.WN/pł dołączyć Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,

22 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ – uruchomienie działalności 6. Do 1.WN/pł dołączyć Zgłoszenie w US rozpoczęcia działalności, W przypadku działalności – wytwarzanie mat. energet. z biomasy – wpisać PKD o zakresie zbliżonym (wykaz). Ta działalność podlega rejestracji!! Gdy agroturystyka (wynajmowanie pokoi w bud. mieszkalnym oraz posiłki domowe) – nie ma obowiązku rejestracji PKD, Inne pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia działalności (koncesja – 1. WN/pł), Transport – licencja na usługi transportowe.

23 1. Zachować cel (5 lat), 2. Prowadzenie działalności, bez zmiany miejsca, 3. Umożliwienie przeprowadzenia kontroli, 4. Przechowywanie dokumentów związanych z pomocą, 5. Informowanie Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, 6. Przestrzegać ograniczeń w zakresie: - przenoszenia prawa własności lub posiadania, - sposobu lub miejsca prowadzenia działalności, - sposobu nabywania produktów rolnych lub zawierania umów związanych z operacją, ZOBOWIĄZANIA NA NASTEPNE 5 LAT

24 ¢ Składanie ankiety monitorującej (do 31.01 następnego roku od wypłaty pomocy), ¢ Gdy całkowity koszt operacji > 50 000 EURO (193 855 ZŁ) to beneficjent jest zobowiązany do ZAMIESZCZENIA I EKSPONOWANIA PRZEZ 5 LAT TABLICY INFORMACYJNEJ o finansowaniu ze środków UE!!! (w miejscu siedziby lub realizacji) ‏ 70x90 cm - Księga wizualizacji znaku PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 – www.arimr.gov.plwww.arimr.gov.pl ZOBOWIĄZANIA NA NASTEPNE 5 LAT

25 Wszystkich dodatkowych informacji nt. stosowania logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 udziela Wydział Informacji, Promocji oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Telefon: (022) 623 18 42 Faks: (022) 623 20 51 E-mail: k.laskowska@minrol.gov.pl, alina.osinska@minrol.gov.pl, urszula.kwil@minrol.gov.pl ZOBOWIĄZANIA NA NASTEPNE 5 LAT

26 Dziękuję za uwagę ! Andrzej Kamiński, ZODR


Pobierz ppt "GDY SKŁADASZ WNIOSEK - PAMIĘTAJ Sprawdź czy to co planujesz – jest możliwe do realizacji w ramach Działania. Prawidłowo wypełnij wniosek – zgodnie z INSTRUKCJĄ,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google