Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ E-valesco znaczy wzmocnić ” Płock, wrzesień 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ E-valesco znaczy wzmocnić ” Płock, wrzesień 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 „ E-valesco znaczy wzmocnić ” Płock, wrzesień 2013 r.

2 Tematyka spotkania 1.Rola i znaczenie ewaluacji w nadzorze pedagogicznym. 2.Zmiany w przepisach prawa w odniesieniu do szkół i placówek reprezentowanych przez Państwa dyrektorów, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków i rekomendacji ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 3.Organizacja procesu edukacyjnego z uwzględnieniem monitorowania wdrażania nowej podstawy programowej. 4.Statut szkoły lub placówki – uwagi, wnioski, rekomendacje. 5.„Otwarty mikrofon” – dyskusja.

3 Nadzór pedagogiczny (art. 33 UOSO) 1. Nadzór pedagogiczny polega na: 1) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli; 2) analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 3) udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

4 Nadzór pedagogiczny 2. W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w szczególności: 1) zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami; 2) realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania; 3) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki; 4) przestrzeganie statutu szkoły lub placówki; 5) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach; 6) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

5 1)Ewaluacja 2)Kontrola 3) Wspomaganie Formy nadzoru pedagogicznego

6 Organ sprawujący nadzór pedagogiczny wspomaga szkoły i placówki w szczególności przez: 1)przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli; 2)promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;

7 Wspomaganie Wspomaganie to działanie organu sprawującego nadzór pedagogiczny mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkołach i placówkach procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy.

8 Ewaluacja Ewaluacja - praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce

9 Rodzaje ewaluacji 1) ewaluacja zewnętrzna ewaluacja przeprowadzana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny 2) ewaluacja wewnętrzna ewaluacja przeprowadzana przez dyrektora szkoły lub placówki 3) ewaluacja całościowa ewaluacja zewnętrzna przeprowadzana w zakresie wszystkich wymagań 4) ewaluacja problemowa ewaluacja zewnętrzna przeprowadzana w zakresie wybranych wymagań

10 Ewaluacja zewnętrzna polega na: 1) zbieraniu i analizowaniu informacji w zakresie wymagań, o których mowa w załączniku do rozporządzenia, 2) ustalaniu poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań

11 Ewaluacja wewnętrzna „Ewaluacja w szkole polega na zaplanowanym i metodologicznie uściślonym, systematycznym zbieraniu i przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań szkoły. Celem ewaluacji jest uzyskanie zobiektywizowanych wniosków w celu utrzymania, zaniechania bądź modyfikacji podlegających badaniu działań szkoły lub też w celu zainicjowania nowych działań (...) „ K. Stróżyński „Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym”

12 Ewaluacja wewnętrzna w aspekcie prawnym jest jednym z zadań postawionych przed dyrektorem i zespołem nauczycielskim. Przeprowadza ją dyrektor i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły. Przeprowadzana jest w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności.

13 „Badawczy” charakter ewaluacji winien dominować nad jej charakterem „zadaniowym”. Ewaluacja służy bowiem lepszemu zrozumieniu badanych zjawisk i procesów, nie wskazuje drogi postępowania, lecz inspiruje do przemyśleń.

14 „e-valesco” – móc, zdołać, wzmocnić się, nabrać siły, spotężnieć, być zdolnym, potrafić


Pobierz ppt "„ E-valesco znaczy wzmocnić ” Płock, wrzesień 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google