Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagadnienia prawne część IV Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część IV BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagadnienia prawne część IV Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część IV BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń."— Zapis prezentacji:

1 zagadnienia prawne część IV Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część IV BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r.

2 Lekcja 4 Wybrane zagadnienia prawne dla agentów ubezpieczeniowych

3 4.1Wprowadzenie Działalność ubezpieczeniowa Podjęcie działalnośći Moduł 4 Łączenie zakładów ubezpieczeń Likwidacja zakładu ubezpieczeń Aktuariusz Pośrednictwo ubezpieczeniowe Agent Broker Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

4 4.5Kapitał akcyjny Kapitał akcyjny zakładu ubezpieczeń Najwyższa minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego dla grup ubezpieczeń, w których zakład ubezpieczeń prowadzi działalność

5 4.6Wniosek o podjęcia działalności ubezpieczeniowej 1.nazwa lub firma 2.siedziba i adres 3.zasięg terytorialny i rzeczowy zakres 4.działalność krajowego zakładu ubezpieczeń 5.forma prawna, w jakiej ma być wykonywana działalność 6.wysokości funduszu organizacyjnego przeznaczonego na utworzenie administracji krajowego zakładu ubezpieczeń i zorganizowanie sieci przedstawicielstw 7.imiona i nazwiska osób przewidzianych na członków zarządu i rady nadzorczej 8.wskazanie imienia i nazwiska aktuariusza, osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Załącznik

6 4.6.2Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 1 rok rozpoczęcie działalnościwydanie zezwolenia Zezwolenie W zezwoleniu określa się: nazwę lub firmę, siedzibę i adres, zasięg terytorialny i rzeczowy działalności wysokość kapitału zakładowego założycieli krajowego zakładu ubezpieczeń formę organizacyjną działalności imiona i nazwiska osób przewidzianych na członków pierwszego zarządu

7 4.13Towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych Zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, jest towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Krajowy Rejestr Sądowy Osobowość prawna Statut towarzystwa akt notarialny Organ nadzoru Dowiedz się więcej o statucie Zarejestrowany

8 4.7Łączenie się zakładów ubezpieczeń Zakłady ubezpieczeń mogą się ze sobą łączyć jeśli wykonują działalność w takiej samej formie organizacyjnej. Na zakład ubezpieczeń przejmujący lub na zakład ubezpieczeń nowo zawiązany przechodzi, z dniem połączenia, portfel ubezpieczeń zakładu przejmowanego lub łączących się zakładów. Łączące się zakłady ubezpieczeń uzgadniają na piśmie plan połączenia zakładów ubezpieczeń.

9 margines wypłacalności środki własne rezerwy techniczno- ubezpieczeniowe aktywa 4.8Przeniesienie portfela ubezpieczeń przejmujący zakład ubezpieczeńprzejmowany zakład ubezpieczeń portfel ubezpieczeń

10 4.9Likwidacja zakładu ubezpieczeń Likwidacja zakładu ubezpieczeń następuje w przypadku: 1) podjęcia uchwały walnego zgromadzenia zakładu ubezpieczeń o rozwiązaniu zakładu ubezpieczeń (likwidacja dobrowolna); 2) zarządzenia likwidacji przez organ nadzoru (likwidacja przymusowa). zakładu ubezpieczeń

11 4.9Likwidacja zakładu ubezpieczeń W momencie kiedy rozpocznie się proces likwidacji: 1.zakład ubezpieczeń nie może zawierać umów ubezpieczenia 2.umowy już zawarte nie mogą być przedłużane i nie przedłużają się 3.sumy ubezpieczeń zawartych umów ubezpieczenia nie mogą być podwyższane

12 4.9.1Zwołanie walnego zgromadzenia zamiar podjęcia uchwały o rozwiązaniu zakładu ubezpieczeń organ nadzoru 30 dni zawiadomienie 1) przyczyny rozwiązania zakładu ubezpieczeń; 2) osoby mające pełnić funkcje likwidatorów 30 dni odwołanie posiedzenia sprzeciw rozwiązanie zakładu ubezpieczeń zagraża interesom ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia

13 4.10Aktuariusz Do zadań aktuariusza należy: 1) ustalanie wartości rezerw techniczno- ubezpieczeniowych 2) kontrolowanie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, 3) wyliczanie marginesu wypłacalności 4) sporządzanie rocznego raportu o stanie portfela ubezpieczeń 5) ustalanie wartości składników zaliczanych do środków własnych Aktuariusz to osoba fizyczna wykonująca czynności w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, wpisana do rejestru aktuariuszy. Aktuariusz Każdy zakład ubezpieczeń zatrudnia aktuariuszy.

14 4.10Aktuariusz ukończył studia wyższe; przez okres co najmniej 1 roku wykonywał czynności z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, pod kierunkiem aktuariusza złożył z pozytywnym wynikiem egzamin aktuarialny posiada pełną zdolność do czynności prawnych korzysta z pełni praw publicznych nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwo przeciwko mieniu lub za przestępstwo skarbowe Egzamin Aktuariusz

15 4.11Pośrednictwo ubezpieczeniowe pozyskiwanie klientów wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia zawieranie umów ubezpieczenia administrowanie i wykonywanie umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie organizowanie i nadzorowanie czynności agencyjnych i brokerskich Różnica między tymi pośrednikami ubezpieczeniowymi polega na tym, że czynności agencyjne wykonywane są w imieniu zakładu ubezpieczeń, a czynności brokerskie w imieniu klienta szukającego ochrony ubezpieczeniowej.

16 4.11.1Agent ubezpieczeniowy przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych Umowa Rejestr Agent ubezpieczeniowy

17 posiada pełną zdolność do czynności prawnych; nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo daje rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych posiada co najmniej średnie wykształcenie Zdał egzamin przeprowadzony przez Zakład Ubezpieczeń 4.11.1Agent ubezpieczeniowy

18 1.osoba fizyczna albo prawna 2.posiada, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej 3.wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych 4.podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 4.11.1Broker ubezpieczeniowy Broker ubezpieczeniowy

19 Nie może Musi 4.11.2Obowiązki i zakazy brokera ubezpieczeniowego

20 Broker ubezpieczeniowy musi: 1) okazywać zakładowi ubezpieczeń i zleceniodawcy zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej; 2) przed zawarciem umowy ubezpieczenia udzielić na piśmie porady opartej na wszechstronnej i rzetelnej analizie dostępnych ofert ubezpieczenia, wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemnie wyjaśnić podstawy, na których opiera się rekomendacja; 3) zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich; 4) poinformować zleceniodawcę o posiadanych akcjach jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń 5) doskonalić umiejętności zawodowe; 6) wykonywać działalność z poszanowaniem interesów stron umowy ubezpieczenia. 4.11.2Obowiązki i zakazy brokera ubezpieczeniowego

21 Broker ubezpieczeniowy nie może: 1) wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych; 2) pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń; 3) być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń; 4) posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu. 4.11.2Obowiązki i zakazy brokera ubezpieczeniowego DALEJ

22 4.11.3Zezwolenie na działalność brokerską HotSpoty Zezwolenie Zezwolenie wydaje się na wniosek: Osoba fizyczna Osoba prawna

23 Zastanów się Jaka jest ochrona klienta w przypadku np. upadłości zakładu ubezpieczeń?

24 4.12.1Zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno- ubezpieczeniowych oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń umorzenie postępowania upadłościowego UFG umów ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1-3, za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w granicach określonych na podstawie przepisów rozdziałów 2-4 umów ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 4, oraz umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50 % wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych 30.000 euro zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych z:

25 Towarzystwo ubezpieczeniowe, w tym również agent, ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących umów ubezpieczeniowych. Ochronie podlega nawet informacja, czy dana osoba w ogóle posiada ubezpieczenie.

26 4.2Uprawnienia zakładu ubezpieczeń Policja SądyProkuratura Placówki medyczne

27 Zadanie Przeczytaj pytania i zaznacz prawidłową odpowiedź. 1.Co powinien zrobić agent, do którego policja wysłała prośbę o przekazanie informacji o jego kliencie? a.udzielić wszystkich informacji, o które prosi policja b.powinien przesłać zapytanie policji do zakładu ubezpieczeń c.powinien pismo zignorować ponieważ obowiązuje go tajemnica zawodowa. 2.Które instytucje są zobowiązane do udzielenia informacji zakładowi ubezpieczeń? a.tylko policja b.policja, poczta i ministerstwa c.placówki medyczne, policja, prokuratura i sądy

28 Podsumowanie - zakład ubezpieczeń - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych - aktuariusz - agent - broker - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Podsumowanie


Pobierz ppt "Zagadnienia prawne część IV Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część IV BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google