Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r.
Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część IV BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r.

2 Wybrane zagadnienia prawne dla agentów ubezpieczeniowych
Lekcja 4 Wybrane zagadnienia prawne dla agentów ubezpieczeniowych

3 4.1 Wprowadzenie Moduł 4 Broker Agent Pośrednictwo ubezpieczeniowe
Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny Działalność ubezpieczeniowa Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych Moduł 4 Aktuariusz Łączenie zakładów ubezpieczeń Likwidacja zakładu ubezpieczeń Podjęcie działalnośći Witam Cię w czwartej lekcji szkolenia z wybranych zagadnień prawnych dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych. W tej lekcji zajmiemy się szeroko pojętą działalnością ubezpieczeniową. Przekażę Ci informacje dotyczące tworzenia, łączenia i likwidacji zakładu ubezpieczeń. Omówię działalność aktuariusza, agenta i brokera. Przedstawię Ci schemat działania Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zapraszam

4 Kapitał akcyjny zakładu ubezpieczeń
Najwyższa minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego dla grup ubezpieczeń, w których zakład ubezpieczeń prowadzi działalność Kapitał akcyjny jest to kapitał stanowiący podstawę majątkową działalności spółki. Nie może być on niższy niż najwyższa minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego, wymaganego dla grup ubezpieczeń, w których zakład ubezpieczeń prowadzi działalność. Powinien on zostać wniesiony oraz opłacony w całości w gotówce przed zarejestrowaniem Spółki.

5 4.6 Wniosek o podjęcia działalności ubezpieczeniowej
nazwa lub firma siedziba i adres zasięg terytorialny i rzeczowy zakres działalność krajowego zakładu ubezpieczeń forma prawna, w jakiej ma być wykonywana działalność wysokości funduszu organizacyjnego przeznaczonego na utworzenie administracji krajowego zakładu ubezpieczeń i zorganizowanie sieci przedstawicielstw imiona i nazwiska osób przewidzianych na członków zarządu i rady nadzorczej wskazanie imienia i nazwiska aktuariusza, osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Aby zakład ubezpieczeń mógł rozpocząć działalność musi uzyskać zezwolenie, które jest wydawanie przez organ nadzoru. Wniosek o wydanie zezwolenia musi zawierać określone informacje. Kliknij na odpowiednie miejsca na wniosku żeby uzyskać szczegółowa informację. 1) określenie nazwy lub firmy, siedziby i adresu, zasięgu terytorialnego i rzeczowego działalności krajowego zakładu ubezpieczeń; 2) określenie wysokości kapitału zakładowego; 3) wskazanie założycieli krajowego zakładu ubezpieczeń; 4) wskazanie formy prawnej, w jakiej ma być wykonywana działalność; 5) określenie wysokości funduszu organizacyjnego przeznaczonego na utworzenie administracji krajowego zakładu ubezpieczeń i zorganizowanie sieci przedstawicielstw; nie dotyczy przypadku, gdy akwizycja na rzecz zakładu ubezpieczeń, będzie prowadzona przez struktury własne założycieli zakładu ubezpieczeń; 6) wskazanie imion i nazwisk osób przewidzianych na członków zarządu i rady nadzorczej; 7) wskazanie imienia i nazwiska aktuariusza, osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz doradcy inwestycyjnego w przypadku, gdy obowiązek zatrudnienia tej osoby wynika z ustawy. Do wniosku o zezwolenie zakład ubezpieczeń powinien dołączyć także inne wymagane przez ustawę dokumenty. Załącznik

6 4.6.2 Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
W zezwoleniu określa się: nazwę lub firmę, siedzibę i adres, zasięg terytorialny i rzeczowy działalności wysokość kapitału zakładowego założycieli krajowego zakładu ubezpieczeń formę organizacyjną działalności imiona i nazwiska osób przewidzianych na członków pierwszego zarządu Na podstawie złożonego wniosku wydawane jest zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie jednej lub kilku grup ubezpieczeń albo jednego lub kilku rodzajów ubezpieczeń wymienionych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. Jeżeli zakład ubezpieczeń nie podejmie działalności w ciągu roku od wydania zezwolenia, to zezwolenie wygasa. Działalność ubezpieczeniową (zakład ubezpieczeń) można prowadzić tylko i wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. 1 rok rozpoczęcie działalności wydanie zezwolenia

7 4.13 Towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych
Krajowy Rejestr Sądowy Zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, jest towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych. Osobowość prawna Statut towarzystwa akt notarialny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych to zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności. Towarzystwo podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Towarzystwo uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Statut towarzystwa jest sporządzany w formie aktu notarialnego i wymaga przed zarejestrowaniem zatwierdzenia przez organ nadzoru. Organ nadzoru Dowiedz się więcej o statucie Zarejestrowany

8 4.7 Łączenie się zakładów ubezpieczeń
Zakłady ubezpieczeń mogą się ze sobą łączyć jeśli wykonują działalność w takiej samej formie organizacyjnej. Na zakład ubezpieczeń przejmujący lub na zakład ubezpieczeń nowo zawiązany przechodzi, z dniem połączenia, portfel ubezpieczeń zakładu przejmowanego lub łączących się zakładów. Łączące się zakłady ubezpieczeń uzgadniają na piśmie plan połączenia zakładów ubezpieczeń. Zakłady ubezpieczeń mogą się ze sobą łączyć jeśli wykonują działalność w takiej samej formie organizacyjnej. Na zakład ubezpieczeń przejmujący lub na zakład ubezpieczeń nowo zawiązany przechodzi, z dniem połączenia, portfel ubezpieczeń zakładu przejmowanego lub łączących się zakładów. Łączące się zakłady ubezpieczeń uzgadniają na piśmie plan połączenia zakładów ubezpieczeń.

9 4.8 Przeniesienie portfela ubezpieczeń
przejmowany zakład ubezpieczeń przejmujący zakład ubezpieczeń Przeniesienie portfela ubezpieczeń może nastąpić pod warunkiem, że zakład ubezpieczeń przejmujący portfel ubezpieczeń i zakład ubezpieczeń przekazujący portfel ubezpieczeń, po wykonaniu umowy będą posiadać środki własne w wysokości co najmniej marginesu wypłacalności oraz będą posiadać aktywa na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. portfel ubezpieczeń aktywa środki własne margines wypłacalności rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

10 4.9 Likwidacja zakładu ubezpieczeń
Likwidacja zakładu ubezpieczeń następuje w przypadku: 1) podjęcia uchwały walnego zgromadzenia zakładu ubezpieczeń o rozwiązaniu zakładu ubezpieczeń (likwidacja dobrowolna) 2) zarządzenia likwidacji przez organ nadzoru (likwidacja przymusowa). Likwidacja zakładu ubezpieczeń następuje w przypadku: 1) podjęcia uchwały walnego zgromadzenia zakładu ubezpieczeń o rozwiązaniu zakładu ubezpieczeń (likwidacja dobrowolna); 2) zarządzenia likwidacji przez organ nadzoru (likwidacja przymusowa).

11 4.9 Likwidacja zakładu ubezpieczeń
W momencie kiedy rozpocznie się proces likwidacji: zakład ubezpieczeń nie może zawierać umów ubezpieczenia umowy już zawarte nie mogą być przedłużane i nie przedłużają się sumy ubezpieczeń zawartych umów ubezpieczenia nie mogą być podwyższane W momencie kiedy rozpocznie się proces likwidacji 1) zakład ubezpieczeń nie może zawierać umów ubezpieczenia 2) umowy już zawarte nie mogą być przedłużane i nie przedłużają się 3) sumy ubezpieczeń zawartych umów ubezpieczenia nie mogą być podwyższane.

12 4.9.1 Zwołanie walnego zgromadzenia
1) przyczyny rozwiązania zakładu ubezpieczeń; 2) osoby mające pełnić funkcje likwidatorów zamiar podjęcia uchwały o rozwiązaniu zakładu ubezpieczeń 30 dni zawiadomienie organ nadzoru sprzeciw Organ zwołujący walne zgromadzenie jest zobowiązany, nie później niż 30 dni przed jego zwołaniem zawiadomić organ nadzoru o zamiarze podjęcia uchwały o rozwiązaniu zakładu ubezpieczeń. W zawiadomieniu, o którym mowa, zawiadamiający określa: 1) przyczyny rozwiązania zakładu ubezpieczeń; 2) osoby mające pełnić funkcje likwidatorów. Organ nadzoru może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, wyrazić, w drodze decyzji, sprzeciw, w przypadku, gdy rozwiązanie zakładu ubezpieczeń zagraża interesom ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu organ, który zwołał walne zgromadzenie zakładu ubezpieczeń, jest obowiązany do niezwłocznego odwołania posiedzenia. Organ nadzoru, z ważnych powodów, może wyznaczyć, w drodze decyzji, likwidatorów z urzędu. odwołanie posiedzenia 30 dni rozwiązanie zakładu ubezpieczeń zagraża interesom ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia

13 Każdy zakład ubezpieczeń zatrudnia aktuariuszy.
Aktuariusz to osoba fizyczna wykonująca czynności w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, wpisana do rejestru aktuariuszy. Do zadań aktuariusza należy: 1) ustalanie wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 2) kontrolowanie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, 3) wyliczanie marginesu wypłacalności 4) sporządzanie rocznego raportu o stanie portfela ubezpieczeń 5) ustalanie wartości składników zaliczanych do środków własnych Każdy zakład ubezpieczeń zatrudnia aktuariuszy. Aktuariusz to osoba fizyczna wykonująca czynności w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, wpisana do rejestru aktuariuszy. Do zadań aktuariusza należy: 1) ustalanie wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 2) kontrolowanie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, 3) wyliczanie marginesu wypłacalności 4) sporządzanie rocznego raportu o stanie portfela ubezpieczeń 5) ustalanie wartości składników zaliczanych do środków własnych Aktuariusz

14 4.10 Aktuariusz Egzamin Aktuariusz
przez okres co najmniej 1 roku wykonywał czynności z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, pod kierunkiem aktuariusza Egzamin złożył z pozytywnym wynikiem egzamin aktuarialny ukończył studia wyższe; Do rejestru aktuariuszy może być wpisana osoba fizyczna, spełniająca następujące wymagania: 1) ukończyła studia wyższe; 2) co najmniej 2 lata wykonywała czynności z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, pod kierunkiem aktuariusza 3) złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin aktuarialny 4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych 5) korzysta z pełni praw publicznych 6) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwo przeciwko mieniu lub za przestępstwo skarbowe. Aktuariusz nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwo przeciwko mieniu lub za przestępstwo skarbowe posiada pełną zdolność do czynności prawnych korzysta z pełni praw publicznych

15 4.11 Pośrednictwo ubezpieczeniowe
pozyskiwanie klientów wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia zawieranie umów ubezpieczenia administrowanie i wykonywanie umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie organizowanie i nadzorowanie czynności agencyjnych i brokerskich Zajmijmy się teraz pośrednictwem ubezpieczeniowym, a więc agentami oraz brokerami. Czynności agencyjne i brokerskie polegają na: zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia również w sprawach o odszkodowanie (działalność brokerska). Różnica między tymi pośrednikami polega na tym, że czynności agencyjne wykonywane są w imieniu zakładu ubezpieczeń, a czynności brokerskie w imieniu klienta szukającego ochrony ubezpieczeniowej. Różnica między tymi pośrednikami ubezpieczeniowymi polega na tym, że czynności agencyjne wykonywane są w imieniu zakładu ubezpieczeń, a czynności brokerskie w imieniu klienta szukającego ochrony ubezpieczeniowej.

16 4.11.1 Agent ubezpieczeniowy
Umowa przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń Rejestr Agent ubezpieczeniowy to przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych Agent ubezpieczeniowy

17 4.11.1 Agent ubezpieczeniowy
posiada pełną zdolność do czynności prawnych; nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo daje rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych Czynności agencyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę fizyczną, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych 2) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu przeciwko wymiarowi sprawiedliwości przeciwko ochronie informacji przeciwko wiarygodności dokumentów przeciwko mieniu przeciwko obrotowi gospodarczemu przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi h) skarbowe 3) daje rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych 4) posiada co najmniej średnie wykształcenie 5) odbyła szkolenie prowadzone przez zakład ubezpieczeń zakończone zdanym egzaminem. posiada co najmniej średnie wykształcenie Zdał egzamin przeprowadzony przez Zakład Ubezpieczeń

18 4.11.1 Broker ubezpieczeniowy
osoba fizyczna albo prawna posiada, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Czy wiesz kim jest broker ubezpieczeniowy i czym się różni od agenta? Brokerem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywanej działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

19 4.11.2 Obowiązki i zakazy brokera ubezpieczeniowego
Nie może Musi Kliknij aby zobaczyć obowiązki i zakazy brokera ubezpieczeniowego.

20 4.11.2 Obowiązki i zakazy brokera ubezpieczeniowego
Broker ubezpieczeniowy musi: 1) okazywać zakładowi ubezpieczeń i zleceniodawcy zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej; 2) przed zawarciem umowy ubezpieczenia udzielić na piśmie porady opartej na wszechstronnej i rzetelnej analizie dostępnych ofert ubezpieczenia, wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemnie wyjaśnić podstawy, na których opiera się rekomendacja; 3) zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich; 4) poinformować zleceniodawcę o posiadanych akcjach jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń 5) doskonalić umiejętności zawodowe; 6) wykonywać działalność z poszanowaniem interesów stron umowy ubezpieczenia. Broker ubezpieczeniowy musi: 1) okazywać zakładowi ubezpieczeń i zleceniodawcy zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej; 2) przed zawarciem umowy ubezpieczenia udzielić na piśmie porady opartej na wszechstronnej i rzetelnej analizie dostępnych ofert ubezpieczenia, wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemnie wyjaśnić podstawy, na których opiera się rekomendacja; 3) zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich; 4) poinformować zleceniodawcę o posiadanych akcjach jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń 5) doskonalić umiejętności zawodowe; 6) wykonywać działalność z poszanowaniem interesów stron umowy ubezpieczenia.

21 4.11.2 Obowiązki i zakazy brokera ubezpieczeniowego
Broker ubezpieczeniowy nie może: 1) wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych; 2) pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń; 3) być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń; 4) posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu. Broker ubezpieczeniowy nie może: 1) wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych; 2) pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń; 3) być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń; 4) posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu. DALEJ

22 4.11.3 Zezwolenie na działalność brokerską
Zezwolenie wydaje się na wniosek: Osoba fizyczna Osoba prawna HotSpoty Zezwolenie Zezwolenie na działalność wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub osoby prawnej, przy czym muszą one spełniać określone warunki. Broker powinien spełniać dokładnie takie same warunki jak agent ubezpieczeniowy, a dodatkowo musi posiadać trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń i zawrzeć umowę odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania tej działalności.

23 Zastanów się Jaka jest ochrona klienta w przypadku np. upadłości zakładu ubezpieczeń? Zastanów się: Jaka jest ochrona klienta w przypadku np. upadłości zakładu ubezpieczeń?

24 4.12.1 Zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych
umów ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1-3, za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w granicach określonych na podstawie przepisów rozdziałów 2-4 ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń umorzenie postępowania upadłościowego UFG zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych z: umów ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 4, oraz umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50 % wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych euro W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo w przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń, to obowiązek ten przejmuje na siebie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. UFG zaspokaja roszczenia osób uprawionych z: 1) niektórych umów ubezpieczeń obowiązkowych za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) niektórych umów ubezpieczeń obowiązkowych oraz umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50 % wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, Wypłaty świadczeń z tego tytułu dokonywane są wyłącznie na rzecz poszkodowanych lub uprawnionych osób fizycznych majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

25 Na koniec tej lekcji opowiem ci jeszcze o jednym zagadnieniu jakim jest ochrona informacji.
Towarzystwo ubezpieczeniowe, w tym również agent, ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących umów ubezpieczeniowych. Ochronie podlega nawet informacja, czy dana osoba w ogóle posiada ubezpieczenie. Towarzystwo ubezpieczeniowe, w tym również agent, ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących umów ubezpieczeniowych. Ochronie podlega nawet informacja, czy dana osoba w ogóle posiada ubezpieczenie.

26 4.2 Uprawnienia zakładu ubezpieczeń
Sądy Prokuratura Zakład ubezpieczeń również ma prawo do uzyskiwania informacji potrzebnych do ustalenia wysokości odszkodowania lub świadczenia ubezpieczeniowego np. o okolicznościach zdarzenia lub wypadku. Do instytucji, które są zobowiązane do udzielenia takich informacji zaliczamy m.in.: placówki medyczne, policję, prokuraturę i sądy. Placówki medyczne Policja

27 Zadanie Przeczytaj pytania i zaznacz prawidłową odpowiedź.
Co powinien zrobić agent, do którego policja wysłała prośbę o przekazanie informacji o jego kliencie? udzielić wszystkich informacji, o które prosi policja powinien przesłać zapytanie policji do zakładu ubezpieczeń powinien pismo zignorować ponieważ obowiązuje go tajemnica zawodowa. Które instytucje są zobowiązane do udzielenia informacji zakładowi ubezpieczeń? tylko policja policja, poczta i ministerstwa placówki medyczne, policja, prokuratura i sądy Informacja zwrotna: 1 Dobrze, To jest prawidłowa odpowiedź. Źle – Agent powinien przesłać zapytanie policji do działu prawnego Zakładu Ubezpieczeń 2 Dobrze, To jest prawidłowa odpowiedź. Źle. Placówki medyczne, policja, prokuratura i sądy są zobowiązane do udzielania informacji zakładowi ubezpieczeń.

28 Podsumowanie Podsumowanie - zakład ubezpieczeń
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych aktuariusz agent broker Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny W tej lekcji zapoznałeś się z funkcjonowaniem zakładów ubezpieczeń w Polsce a także schemat działania Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Wyjaśniłem Ci role aktuariusza, agenta, brokera i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wiesz już również czym jest tajemnica informacji i dlaczego powinieneś ją stosować Pamiętaj, że jeżeli któreś zagadnienie wyda Ci się niezrozumiałe możesz do niego wrócić w dowolnym momencie. Zajrzyj również do skryptu z zagadnień prawnych, który znajdziesz w swojej teczce Agenta. Za chwilę rozwiążesz krótki test, który pozwoli Ci uporządkować pozyskaną wiedzę, Przeczytaj uważnie pytanie, a następnie zaznacz jedną, poprawną odpowiedź. Czas na udzielenie odpowiedzi nie jest limitowany. Powodzenia!


Pobierz ppt "BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google