Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie „SZKOŁA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z przeprowadzonej ewaluacji w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie „SZKOŁA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ."— Zapis prezentacji:

1 Raport z przeprowadzonej ewaluacji w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie „SZKOŁA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI”

2 Celem ewaluacji było: Zebranie informacji na temat działań szkoły służących: - wyrównywaniu szans edukacyjnych - wspomaganiu rozwoju uczniów w zależności od ich indywidualnej sytuacji - dostosowywaniu oferty zajęć do potrzeb uczniów - motywowanie uczniów do samorozwoju Odbiorcy: Dyrekcja, nauczyciele, rodzice Przedmiot ewaluacji: „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji” Przyjęte wskaźniki: - W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. - Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. - Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. - W szkole są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły. - W szkole są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia. - W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada ich potrzebom.

3 Pytania kluczowe: 1. Czy w szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. 2. Czy zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. 3. Czy szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. 4. Czy w szkole są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły. 5. Czy w szkole są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia. 6. Czy w opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada ich potrzebom. Metody badawcze: - Ankiety skierowane do nauczycieli. - Ankiety skierowane do losowo wybranych uczniów. - Ankiety skierowane do losowo wybranych rodziców. - Wywiad z Dyrektorem szkoły. - Analiza dokumentacji szkolnej.

4 Pytania skierowane do rodziców Badaniem objętych zostało 60 rodziców uczniów ze wszystkich klas naszej szkoły. Ponieważ w niektórych pytaniach rodzice mieli możliwość zaznaczenie więcej niż jedna odpowiedź suma odpowiedzi nie zawsze jest równa liczbie osób ankietowanych. Wyniki ankiety ujęte są w formie liczbowej a także w formie wykresów obrazujących rozkład odpowiedzi.

5 1. Czy szkoła podejmuje starania, żeby uczeń miał poczucie sukcesu w nauce na miarę swoich możliwości? a. tak32 b. raczej tak22 c. nie1 d. raczej nie5

6 2. Jeżeli tak, to jakie? a. zajęcia dodatkowe44 b. koła zainteresowań29 c. zajęcia przygotowujące do konkursów16 d. zajęcia wyrównawcze32 e. motywowanie do nauki22 f. indywidualne podejście do ucznia16 g. pomoc wychowawcy, nauczycieli, pedagoga szkolnego30 h. inne (jakie?)brak

7 3. Czy według Państwa, wasze dziecko traktowane jest w szkole w sposób indywidualny? a. tak21 b. raczej tak17 c. nie11 d. raczej nie 8

8 4. Czy otrzymywana pomoc w wystarczającym stopniu zaspokaja potrzeby Państwa dziecka? a. tak38 b.nie7 c. nie wiem11

9 5. W czym w szkole, Państwa dziecko osiągnęłoby sukces gdyby otrzymało odpowiednią pomoc? a. w nauce30 b. w sporcie32 c. w działalności społecznej9 d. w niczym nie osiągnęłoby sukcesu3 e. w innej formiebrak

10 Ankieta skierowana do uczniów W trakcie prac skierowana została ankieta do uczniów gimnazjum. Badaniem objętych zostało, podobnie jak rodziców, w sumie 60 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich. Ankieta zawierała 11 pytań zawierających odpowiedzi do wyboru. Część pytań zawierała możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi, na część z nich należało odpowiedzieć jednoznacznie: tak lub nie. W niektórych pytaniach uczniowie mogli dodatkowo podać swoje własne przemyślenia. Niestety bardzo niewielu skorzystało z tej możliwości.

11 1. Czy w szkole prowadzone są pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze? a. Tak56 b. Nie0

12 2. Czy uczestniczysz w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych? a. Tak27 b. Nie20

13 3. Jeżeli uczestniczysz w zajęciach wyrównawczych, to z jakiego powodu? a. W celu lepszego przygotowania się do egzaminu gimnazjalnego15 b. Dokładniejszego przyswojenia wiedzy i umiejętności12 c. Żeby lepiej zrozumieć niektóre partie materiału17 d. Pragnę poszerzyć swoją wiedzę10 e. Ze względu na osiąganie „słabych” wyników w nauce9

14 4. Jak często uczestniczysz w zajęciach wyrównawczych? a. Dwa razy w tygodniu6 b. Raz w tygodniu9 c. Czasami12 d. W zależności od potrzeb15

15 5. Czy Twoim zdaniem ilość zajęć wyrównawczych, dodatkowej pomocy w szkole jest wystarczająca? a. Tak42 b. Nie2

16 6. Jeżeli nie, to jakiej pomocy oczekujesz? Więcej zajęć pozalekcyjnych z języka rosyjskiego1

17 7. Czy Twój udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych skutkuje lepszymi wynikami w nauce? · a. Tak32 · b. Nie14

18 8) Czy według Ciebie zdarzają się w szkole sytuacje dyskryminowania uczniów? a. Tak14 b. Nie32

19 9) Jeżeli tak to z jakiego powodu: a. Ze względu na status społeczny10 b. Ze względów religijnych0 c. Ze względu na narodowość3 d. Innebrak

20 10) Czy w szkole prowadzone są działania mające na celu eliminowanie zjawisk dotyczących możliwości dyskryminacji wśród uczniów? a. Tak36 b. Nie12

21 11) Jeżeli tak to jakie są to działania? a. Rozmowy z nauczycielami22 b. Pogadanki z pedagogiem szkolnym25 c. Rozmowy z wychowawcą24 Inne:rozmowy z policją1

22 Ankieta skierowana do nauczycieli W trakcie prowadzonych badań ankietą zostali objęci wszyscy nauczyciele naszego gimnazjum – tj. 15 osób. Przeprowadzony został także wywiad z Panią mgr Beatą Łapot – dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie. Pytań skierowanych do nauczycieli było 7. Podobnie jak w pozostałych ankietach była możliwość dopisanie własnych odpowiedzi, sugestii, spostrzeżeń w ramach badanego obszaru. Wyniki badań ankietowych przedstawione są w poniższej prezentacji.

23 1) Czy diagnozują Państwo możliwości edukacyjne swoich uczniów? a. tak15 b. nie0

24 2) Jeżeli tak, to w jaki sposób dokonują Państwo diagnozy możliwości edukacyjnych swoich uczniów? a. Obserwacja uczniów15 b. Rozmowa z rodzicami13 c. Rozmowa z pedagogiem14 d. Analiza opinii PPP14 e. Indywidualne rozmowy z uczniem15 f. Bieżące ocenianie15 g. Analiza sprawdzianów/egzaminów, testów, innych sprawdzianów12

25 3) Jakie działania Państwo podejmują w celu wyrównania szans edukacyjnych swoich uczniów? a. Zajęcia wyrównawcze12 b. Różnicowanie metod pracy13 c. Koła zainteresowań10 d. Zajęcia przygotowujące do konkursów11 e. Zajęcia indywidualne z uczniem13 f. Wyjazdy edukacyjne8 g. Udział w przedstawieniach, imprezach, akcjach charytatywnych12

26 4) Czy uczniowie chętnie korzystają z zaproponowanej oferty zajęć dydaktycznych? a Tak 6 b. Raczej tak 9 c. Raczej nie 0 d. Nie 0

27 5) Czy według Pani zdarzają się w szkole sytuacje dyskryminowania uczniów? a. Tak3 b. Nie 12 Jeżeli tak to z jakiego powodu: a. Ze względu na status społeczny0 b. Ze względów religijnych0 c. Ze względu na narodowość0 d. Inne:styl bycia1

28 6) Czy w szkole prowadzone są działania mające na celu eliminowanie zjawisk dotyczących możliwości dyskryminacji wśród uczniów? Tak 15 Nie 0

29 7) Jeżeli tak to jakie są to działania? a. Rozmowy z nauczycielami15 b. Pogadanki z pedagogiem szkolnym15 c. Rozmowy z wychowawcą15 Inne: integrowanie uczniów, działanie zespołu wychowawczego, prelekcje z policją

30 Wywiad z dyrektorem PG im. Jana Pawła II w Adamowie – mgr Beatą Łapot 1. Czy w kierowanej przez Panią placówce diagnozuje się możliwości edukacyjne swoich uczniów? Tak 2. Jeżeli tak, to w jaki sposób dokonuje się diagnozy możliwości edukacyjnych uczniów? Obserwacja uczniów Rozmowa z rodzicami Rozmowa z pedagogiem Analiza opinii PPP Indywidualne rozmowy z uczniem Bieżące ocenianie Analiza sprawdzianów/egzaminów, testów, innych sprawdzianów Inne (jakie); karty pracy ucznia 3. Jakie działania podejmują nauczyciele w celu wyrównania szans edukacyjnych swoich uczniów? Zajęcia wyrównawcze Różnicowanie metod pracy Koła zainteresowań Zajęcia przygotowujące do konkursów Zajęcia indywidualne z uczniem Wyjazdy edukacyjne Udział w przedstawieniach, imprezach, akcjach charytatywnych Motywowanie uczniów przez nagradzanie ich osiągnięć Eksponowanie osiąganych przez uczniów sukcesów 4. Czy Pani zdaniem uczniowie chętnie korzystają z zaproponowanej oferty zajęć dydaktycznych? Raczej tak

31 5. Czy wg Pani uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości? Tak 6. Jeżeli tak, to jakiego rodzaju są to sukcesy? Konkursy przedmiotowe Zawody sportowe Recytatorskie Plastyczne Inne: wokalne, muzyczne, literackie 7. Czy według Pani zdarzają się w szkole sytuacje dyskryminowania uczniów? Tak 8. Jeżeli tak to z jakiego powodu: Ze względu na status społeczny, ekonomiczny Oraz : ze względu na oryginalną osobowość ucznia, specyficzny sposób bycia 9. Czy w szkole prowadzone są działania mające na celu eliminowanie zjawisk dotyczących możliwości dyskryminacji wśród uczniów? Tak 10. Jeżeli tak to jakie są to działania? Rozmowy z nauczycielami Pogadanki z pedagogiem szkolnym Rozmowy z wychowawcą Prelekcje funkcjonariuszy policji Inne: rozmowy z dyrektorem, pedagogizacja uczniów i rodziców; Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły

32 REZULTATY EWALUACJI WEWNETRZNEJ I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY sporządzone na podstawie analizy ankiet skierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli, dokumentacji szkolnej oraz wywiadu z Panią Dyrektor

33 ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLUCZOWE 1. Szkoła podejmuje szereg działań ograniczających wpływ niekorzystnych uwarunkowań. Są to przede wszystkim: - zajęcia dodatkowe (wyrównujące szanse, rozwijające zainteresowania, projekty, działania charytatywne, wolontariat); - wycieczki; - konkursy; - motywowanie uczniów poprzez nagrody, wyróżnienia na forum klasy i szkoły, działania skupiające się na zachęcaniu do udziału w konkursach, olimpiadach, dodatkowe konsultacje z nauczycielami oraz eksponowanie osiągniętych przez uczniów sukcesów (zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach informacyjnych); - pomoc materialna (dożywianie, dofinansowanie zakupu podręczników); - pomoc psychologiczno – pedagogiczna; - współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; - współpraca z rodzicami i ich pedagogizacja oraz angażowanie w życie szkoły; - realizacja programów profilaktycznych istniejących w szkole;

34 Szkoła podejmuje szereg działań zwiększających szanse edukacyjne: - w odniesieniu do uczniów wymagających wsparcia, poprzez organizowanie zajęć wyrównawczych, służących zmniejszaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia oraz indywidualne rozmowy z uczniami. W przypadku uczniów z orzeczeniami prowadzi się terapię pedagogiczną – wychowankowie uczęszczają na zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartych w opiniach i orzeczeniach z PPP w Białobrzegach - budowanie postawy sprzyjającej nauce i rozwojowi indywidualnemu - Szkoła realizuje ją poprzez właściwy dobór metod i form pracy z uczniami, różnicowanie zadań i ich poziomu trudności, stosowanie opracowanych zasad pracy i oceniania uczniów dyslektycznych, proponowanie prac i zajęć dodatkowych, uwzględnianie zaleceń PPP; - nauczyciele systematycznie diagnozują możliwości edukacyjne swoich uczniów, między innymi poprzez obserwację, bieżące ocenianie oraz konsultacje z pedagogiem szkolnym i rodzicami;

35 WNIOSKI - należy w miarę możliwości zwiększyć intensywność pomocy niektórym uczniom, mającym trudności w nauce; - ukierunkować działania na indywidualne podejście do ucznia; - wzmocnić współpracę szkoły z rodzicami, bardziej angażować ich w życie szkoły: - częściej i dokładniej informować rodziców o podejmowanych przez szkołę działaniach; REKOMENDACJE - wzmocnić motywację uczniów, do pełnego wykorzystania swoich możliwości; - pracować nad komunikacją pomiędzy szkołą a rodzicami; - w celu większego uatrakcyjnienia i podnoszenia jakości pracy szkoły urozmaicić i indywidualizować pracę z uczniem poprzez stosowanie większej ilości metod aktywizujących, dostosowanych do potrzeb każdego ucznia; - na bieżąco prowadzić działania mające na celu eliminowanie zjawisk mogących prowadzić do alienowania uczniów w grupie rówieśniczej ze względu na status społeczny, sposób bycia, narodowość: - utrzymać dobry poziom działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych; nadal dbać o dalszą dobrą współpracę z instytucjami zewnętrznymi i środowiskiem lokalnym.

36 Wykonawcy ewaluacji: mgr Teresa Miernik, mgr Krzysztof Miernik


Pobierz ppt "Raport z przeprowadzonej ewaluacji w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie „SZKOŁA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google