Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w Publicznym Gimnazjum im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z przeprowadzonej ewaluacji w Publicznym Gimnazjum im"— Zapis prezentacji:

1 Raport z przeprowadzonej ewaluacji w Publicznym Gimnazjum im
Raport z przeprowadzonej ewaluacji w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”

2 Celem ewaluacji było: Zebranie informacji na temat działań szkoły służących: - wyrównywaniu szans edukacyjnych - wspomaganiu rozwoju uczniów w zależności od ich indywidualnej sytuacji - dostosowywaniu oferty zajęć do potrzeb uczniów - motywowanie uczniów do samorozwoju Odbiorcy: Dyrekcja, nauczyciele, rodzice Przedmiot ewaluacji: „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji” Przyjęte wskaźniki: - W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. - Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. - Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. - W szkole są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły. - W szkole są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia. - W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada ich potrzebom.

3 Pytania kluczowe: 1. Czy w szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. 2. Czy zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. 3. Czy szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. 4. Czy w szkole są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły. 5. Czy w szkole są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia. 6. Czy w opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada ich potrzebom. Metody badawcze: - Ankiety skierowane do nauczycieli. - Ankiety skierowane do losowo wybranych uczniów. - Ankiety skierowane do losowo wybranych rodziców. - Wywiad z Dyrektorem szkoły. - Analiza dokumentacji szkolnej.

4 Pytania skierowane do rodziców
Badaniem objętych zostało 60 rodziców uczniów ze wszystkich klas naszej szkoły. Ponieważ w niektórych pytaniach rodzice mieli możliwość zaznaczenie więcej niż jedna odpowiedź suma odpowiedzi nie zawsze jest równa liczbie osób ankietowanych. Wyniki ankiety ujęte są w formie liczbowej a także w formie wykresów obrazujących rozkład odpowiedzi.

5 1.      Czy szkoła podejmuje starania, żeby uczeń miał poczucie sukcesu w nauce na miarę swoich możliwości? a.         tak 32 b.         raczej tak 22 c.         nie 1 d raczej nie 5

6 2.      Jeżeli tak, to jakie? a.    zajęcia dodatkowe 44 b.    koła zainteresowań 29 c.    zajęcia przygotowujące do konkursów 16 d.    zajęcia wyrównawcze 32 e.   motywowanie do nauki 22 f.     indywidualne podejście do ucznia g.    pomoc wychowawcy, nauczycieli, pedagoga szkolnego 30 h. inne (jakie?) brak

7 3.  Czy według Państwa, wasze dziecko traktowane jest w szkole w sposób indywidualny?
a.      tak 21 b.      raczej tak 17 c.       nie 11 d.      raczej nie 8

8 4.  Czy otrzymywana pomoc w wystarczającym stopniu zaspokaja potrzeby Państwa dziecka?
a. tak 38 nie 7 c. nie wiem 11

9 5. W czym w szkole, Państwa dziecko osiągnęłoby sukces gdyby otrzymało odpowiednią pomoc?
a.  w nauce 30 b.  w sporcie 32 c.   w działalności społecznej 9 d. w niczym nie osiągnęłoby sukcesu 3 e. w innej formie brak

10 Ankieta skierowana do uczniów
W trakcie prac skierowana została ankieta do uczniów gimnazjum. Badaniem objętych zostało, podobnie jak rodziców, w sumie 60 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich. Ankieta zawierała 11 pytań zawierających odpowiedzi do wyboru. Część pytań zawierała możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi, na część z nich należało odpowiedzieć jednoznacznie: tak lub nie. W niektórych pytaniach uczniowie mogli dodatkowo podać swoje własne przemyślenia. Niestety bardzo niewielu skorzystało z tej możliwości.

11 1. Czy w szkole prowadzone są pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze?
a.        Tak 56 b.         Nie

12 2.       Czy uczestniczysz w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych?
a.          Tak 27 b.          Nie 20

13 a. W celu lepszego przygotowania się do egzaminu gimnazjalnego
3.         Jeżeli uczestniczysz w zajęciach wyrównawczych, to z jakiego powodu? a.       W celu lepszego przygotowania się do egzaminu gimnazjalnego 15 b.    Dokładniejszego przyswojenia wiedzy i umiejętności 12 c.      Żeby lepiej zrozumieć niektóre partie materiału 17 d.  Pragnę poszerzyć swoją wiedzę 10 e.      Ze względu na osiąganie „słabych” wyników w nauce 9

14 4.    Jak często uczestniczysz w zajęciach wyrównawczych?
a.         Dwa razy w tygodniu 6 b.         Raz w tygodniu 9 c.         Czasami 12 d.         W zależności od potrzeb 15

15 5.  Czy Twoim zdaniem ilość zajęć wyrównawczych, dodatkowej pomocy w szkole jest wystarczająca?
a.         Tak 42 b.         Nie 2

16 Więcej zajęć pozalekcyjnych z języka rosyjskiego
6.         Jeżeli nie, to jakiej pomocy oczekujesz? Więcej zajęć pozalekcyjnych z języka rosyjskiego 1

17 7.         Czy Twój udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych skutkuje lepszymi wynikami w nauce?
·     a. Tak 32 ·   b. Nie 14

18 8) Czy według Ciebie zdarzają się w szkole sytuacje dyskryminowania uczniów?
a. Tak 14 b. Nie 32

19 9)      Jeżeli tak to z jakiego powodu:
a.      Ze względu na status społeczny 10 b.       Ze względów religijnych c.       Ze względu na narodowość 3 d.       Inne brak

20 10)  Czy w szkole prowadzone są działania mające na celu eliminowanie zjawisk dotyczących możliwości dyskryminacji wśród uczniów? a.       Tak 36 b.       Nie 12

21 b. Pogadanki z pedagogiem szkolnym
11)      Jeżeli tak to jakie są to działania? a.          Rozmowy z nauczycielami 22 b.          Pogadanki z pedagogiem szkolnym 25 c.          Rozmowy z wychowawcą 24 Inne: rozmowy z policją 1

22 Ankieta skierowana do nauczycieli
W trakcie prowadzonych badań ankietą zostali objęci wszyscy nauczyciele naszego gimnazjum – tj. 15 osób. Przeprowadzony został także wywiad z Panią mgr Beatą Łapot – dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie. Pytań skierowanych do nauczycieli było 7. Podobnie jak w pozostałych ankietach była możliwość dopisanie własnych odpowiedzi, sugestii, spostrzeżeń w ramach badanego obszaru. Wyniki badań ankietowych przedstawione są w poniższej prezentacji.

23 1)      Czy diagnozują Państwo możliwości edukacyjne swoich uczniów?
a. tak 15 b. nie

24 2) Jeżeli tak, to w jaki sposób dokonują Państwo diagnozy możliwości edukacyjnych swoich uczniów?
a.   Obserwacja uczniów 15 b. Rozmowa z rodzicami 13 c.   Rozmowa z pedagogiem 14 d.  Analiza opinii PPP e. Indywidualne rozmowy z uczniem f. Bieżące ocenianie g. Analiza sprawdzianów/egzaminów, testów, innych sprawdzianów 12

25 3)      Jakie działania Państwo podejmują w celu wyrównania szans edukacyjnych swoich uczniów?
a.  Zajęcia wyrównawcze 12 b.  Różnicowanie metod pracy 13 c.  Koła zainteresowań 10 d . Zajęcia przygotowujące do konkursów 11 e.  Zajęcia indywidualne z uczniem f. Wyjazdy edukacyjne 8 g. Udział w przedstawieniach, imprezach, akcjach charytatywnych

26 4)      Czy uczniowie chętnie korzystają z zaproponowanej oferty zajęć dydaktycznych?
a  Tak 6 b. Raczej tak 9 c.  Raczej nie d. Nie

27 5)      Czy według Pani zdarzają się w szkole sytuacje dyskryminowania uczniów?
a.  Tak 3 b.  Nie 12   Jeżeli tak to z jakiego powodu: a.  Ze względu na status społeczny b.  Ze względów religijnych c. Ze względu na narodowość d.  Inne: styl bycia 1

28 6)      Czy w szkole prowadzone są działania mające na celu eliminowanie zjawisk dotyczących możliwości dyskryminacji wśród uczniów? Tak Nie

29 7)  Jeżeli tak to jakie są to działania?
a. Rozmowy z nauczycielami 15 b. Pogadanki z pedagogiem szkolnym c. Rozmowy z wychowawcą Inne: integrowanie uczniów, działanie zespołu wychowawczego, prelekcje z policją

30 Wywiad z dyrektorem PG im. Jana Pawła II w Adamowie – mgr Beatą Łapot 1. Czy w kierowanej przez Panią placówce diagnozuje się możliwości edukacyjne swoich uczniów? Tak   2. Jeżeli tak, to w jaki sposób dokonuje się diagnozy możliwości edukacyjnych uczniów? Obserwacja uczniów Rozmowa z rodzicami Rozmowa z pedagogiem Analiza opinii PPP Indywidualne rozmowy z uczniem Bieżące ocenianie Analiza sprawdzianów/egzaminów, testów, innych sprawdzianów Inne (jakie); karty pracy ucznia   3. Jakie działania podejmują nauczyciele w celu wyrównania szans edukacyjnych swoich uczniów? Zajęcia wyrównawcze Różnicowanie metod pracy Koła zainteresowań Zajęcia przygotowujące do konkursów Zajęcia indywidualne z uczniem Wyjazdy edukacyjne Udział w przedstawieniach, imprezach, akcjach charytatywnych Motywowanie uczniów przez nagradzanie ich osiągnięć Eksponowanie osiąganych przez uczniów sukcesów   4. Czy Pani zdaniem uczniowie chętnie korzystają z zaproponowanej oferty zajęć dydaktycznych? Raczej tak  

31 5. Czy wg Pani uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości? Tak   6. Jeżeli tak, to jakiego rodzaju są to sukcesy? Konkursy przedmiotowe Zawody sportowe Recytatorskie Plastyczne Inne: wokalne, muzyczne, literackie   7. Czy według Pani zdarzają się w szkole sytuacje dyskryminowania uczniów? Tak   8. Jeżeli tak to z jakiego powodu: Ze względu na status społeczny, ekonomiczny Oraz : ze względu na oryginalną osobowość ucznia, specyficzny sposób bycia   9. Czy w szkole prowadzone są działania mające na celu eliminowanie zjawisk dotyczących możliwości dyskryminacji wśród uczniów? Tak   10. Jeżeli tak to jakie są to działania? Rozmowy z nauczycielami Pogadanki z pedagogiem szkolnym Rozmowy z wychowawcą Prelekcje funkcjonariuszy policji Inne: rozmowy z dyrektorem, pedagogizacja uczniów i rodziców; Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły

32 REZULTATY EWALUACJI WEWNETRZNEJ I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY sporządzone na podstawie analizy ankiet skierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli, dokumentacji szkolnej oraz wywiadu z Panią Dyrektor

33 ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLUCZOWE 1
ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLUCZOWE 1. Szkoła podejmuje szereg działań ograniczających wpływ niekorzystnych uwarunkowań. Są to przede wszystkim: - zajęcia dodatkowe (wyrównujące szanse, rozwijające zainteresowania, projekty, działania charytatywne, wolontariat); - wycieczki; - konkursy; - motywowanie uczniów poprzez nagrody, wyróżnienia na forum klasy i szkoły, działania skupiające się na zachęcaniu do udziału w konkursach, olimpiadach, dodatkowe konsultacje z nauczycielami oraz eksponowanie osiągniętych przez uczniów sukcesów (zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach informacyjnych); - pomoc materialna (dożywianie, dofinansowanie zakupu podręczników); - pomoc psychologiczno – pedagogiczna; - współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; - współpraca z rodzicami i ich pedagogizacja oraz angażowanie w życie szkoły; - realizacja programów profilaktycznych istniejących w szkole; 

34 Szkoła podejmuje szereg działań zwiększających szanse edukacyjne: - w odniesieniu do uczniów wymagających wsparcia, poprzez organizowanie zajęć wyrównawczych, służących zmniejszaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia oraz indywidualne rozmowy z uczniami. W przypadku uczniów z orzeczeniami prowadzi się terapię pedagogiczną – wychowankowie uczęszczają na zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartych w opiniach i orzeczeniach z PPP w Białobrzegach - budowanie postawy sprzyjającej nauce i rozwojowi indywidualnemu - Szkoła realizuje ją poprzez właściwy dobór metod i form pracy z uczniami, różnicowanie zadań i ich poziomu trudności, stosowanie opracowanych zasad pracy i oceniania uczniów dyslektycznych, proponowanie prac i zajęć dodatkowych, uwzględnianie zaleceń PPP; - nauczyciele systematycznie diagnozują możliwości edukacyjne swoich uczniów, między innymi poprzez obserwację, bieżące ocenianie oraz konsultacje z pedagogiem szkolnym i rodzicami;

35 WNIOSKI - należy w miarę możliwości zwiększyć intensywność pomocy niektórym uczniom, mającym trudności w nauce; - ukierunkować działania na indywidualne podejście do ucznia; - wzmocnić współpracę szkoły z rodzicami, bardziej angażować ich w życie szkoły: - częściej i dokładniej informować rodziców o podejmowanych przez szkołę działaniach; REKOMENDACJE - wzmocnić motywację uczniów, do pełnego wykorzystania swoich możliwości; - pracować nad komunikacją pomiędzy szkołą  a rodzicami; - w celu większego uatrakcyjnienia i podnoszenia jakości pracy szkoły urozmaicić i indywidualizować pracę z uczniem poprzez stosowanie większej ilości metod aktywizujących, dostosowanych do potrzeb każdego ucznia; - na bieżąco prowadzić działania mające na celu eliminowanie zjawisk mogących prowadzić do alienowania uczniów w grupie rówieśniczej ze względu na status społeczny, sposób bycia, narodowość: - utrzymać dobry poziom działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych; nadal dbać o dalszą dobrą współpracę z instytucjami zewnętrznymi i środowiskiem lokalnym.

36 Wykonawcy ewaluacji: mgr Teresa Miernik, mgr Krzysztof Miernik


Pobierz ppt "Raport z przeprowadzonej ewaluacji w Publicznym Gimnazjum im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google