Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu"— Zapis prezentacji:

1 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

2 Zmiany w podatkach dochodowych.
Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu Zmiany w podatkach dochodowych. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

3 1.1. Co to jest zagraniczna spółka kontrolowana?
Zagraniczna spółka kontrolowana (CFC) na gruncie ustawy o CIT - zasady opodatkowania 1.1. Co to jest zagraniczna spółka kontrolowana? Jak wynika z uzasadnienia do projektu powołanej ustawy, koncepcja opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych jest powszechnie akceptowanym na arenie międzynarodowej mechanizmem zwalczania nadużyć podatkowych występujących w stosunkach między podmiotami powiązanymi. Chodzi tu o nadużycia polegające na wykazywaniu dochodu generowanego z działalności prowadzonej w danym kraju, jako dochodu podmiotów podlegających jurysdykcji podatkowej państw stosujących preferencyjne zasady opodatkowania. Istota rozwiązania tego problemu sprowadza się do obowiązku uwzględniania w podstawie opodatkowania rezydenta krajowego (osoby fizycznej lub podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) dochodów kontrolowanych podmiotów zagranicznych mających siedzibę lub zarząd w kraju o niższym niż obowiązujący w państwie rezydencji podmiotu dominującego, poziomie opodatkowania. Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

4 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych, w tym nowy art. 24a updop, mają zastosowanie począwszy od roku podatkowego spółki, który rozpoczyna się po dniu 31 grudnia 2014 r. Jeżeli podatnik nie może ustalić roku podatkowego zagranicznej spółki albo rok ten przekracza okres kolejnych następujących po sobie 12 miesięcy, przepisy dotyczące zagranicznych spółek stosuje się począwszy od roku podatkowego podatnika rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2014 r. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

5 Zagraniczną spółką kontrolowaną (zwaną dalej także CFC) jest:
zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową; wykaz takich krajów oraz terytoriów znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 494), albo 2) zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym: a) Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo b) Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

6 3) zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 updop (tj. polski podatnik), posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach, b) co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

7 c) co najmniej jeden rodzaj przychodów wymienionych w lit
c) co najmniej jeden rodzaj przychodów wymienionych w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki 19% (tj. 14,25% i niższej), lub przychód taki podlega zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich. Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

8 Udział podatnika w zagranicznej spółce kontrolowanej, o którym mowa w pkt 3 lit. a, pomniejsza się o udział jego jednostki zależnej, związany z prawem do udziału w zyskach tej zagranicznej spółki kontrolowanej, przysługujący przez ten sam okres, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: jednostka zależna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w tej zagranicznej spółce kontrolowanej,   jednostka zależna uwzględnia w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów, Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

9 Definicję jednostki zależnej zawiera nowy art. 24a ust. 2 pkt 3 updop.
jednostka zależna jest polskim podatnikiem albo istnieje podstawa prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym jednostka zależna będąca zagraniczną spółką podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Definicję jednostki zależnej zawiera nowy art. 24a ust. 2 pkt 3 updop. Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

10 1.2. Opodatkowanie dochodu.
Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu 1.2. Opodatkowanie dochodu. Podstawą opodatkowania jest dochód zagranicznej spółki kontrolowanej (po odliczeniu kwot dywidend i odpłatnego zbycia udziału, o których mowa w dalszej części tego opracowania) przypadający m.in. na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w rozdziale 1.1 pkt 3 lit. a niniejszego opracowania, w takiej części jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

11 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Zwróć uwagę! W przypadku zagranicznej spółki kontrolowanej z tzw. raju podatkowego, dla ustalenia udziału związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej przyjmuje się, że podatnikowi lub podatnikom przysługiwały przez cały rok podatkowy wszystkie prawa do uczestnictwa w zyskach tej spółki. W przypadku braku przeciwnego dowodu zakłada się, że udziały podatników związane z prawem do uczestnictwa w zyskach są równe. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

12 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Takie same zasady ustalenia wspomnianego udziału stosuje się do zagranicznej spółki kontrolowanej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium państwa spoza tzw. rajów podatkowych, z którym Polska albo Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, chyba że podatnik wykaże, iż faktycznie przysługujący mu udział w zagranicznej spółce kontrolowanej lub okres posiadania udziału jest inny. Jeżeli jednak podatnik wykaże, że w przypadku tej spółki nie jest spełniony co najmniej jeden z warunków wymienionych w rozdziale 1.1 pkt 3 niniejszego opracowania, nie wystąpi obowiązek opodatkowania przez podatnika dochodów takiej spółki. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

13 Podstawę opodatkowania stanowi dochód po pomniejszeniu o kwotę:
Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu Podstawę opodatkowania stanowi dochód po pomniejszeniu o kwotę: dywidendy otrzymanej od zagranicznej spółki kontrolowanej,   z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej. Kwoty te, nieodliczone w danym roku podlegają odliczeniu w następnych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

14 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Zwróć uwagę! Dochód jest ustalany na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej i stanowi nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy o CIT, bez względu na rodzaj źródeł przychodów. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

15 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Zwróć uwagę! Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich. Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez polskiego podatnika wynosi 19% podstawy opodatkowania. Od tego podatku odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w proporcji, o której mowa w nowym art. 24a ust. 12 updop. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

16 1.3. Prowadzenie rejestru i ewidencji.
Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu 1.3. Prowadzenie rejestru i ewidencji. Podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, które wymieniliśmy w rozdziale 1.1 pkt 1, 2 i 3 lit. a niniejszego opracowania. Ponadto po zakończeniu roku podatkowego takiej spółki, nie później niż do końca dziewiątego miesiąca następnego roku są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i 1a updop, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m updop. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

17 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany udostępnić, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, prowadzone ewidencje i rejestr. Jeżeli podatnik nie udostępni tych ewidencji lub rejestru albo ustalenie dochodu na podstawie prowadzonych ewidencji nie jest możliwe, dochód określa się w drodze oszacowania, przy uwzględnieniu przedmiotu działalności (transakcji), z której dochód został osiągnięty. Do określenia dochodu w drodze oszacowania stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

18 1.4. Kiedy nie wystąpi obowiązek opłacenia podatku?
Obowiązek opodatkowania przez podatnika dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej oraz prowadzenia wymienionych wcześniej ewidencji i rejestru nie wystąpi, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą. Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

19 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Obowiązek opodatkowania przez podatnika dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej nie wystąpi także, jeżeli: 1) przychody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają w roku podatkowym kwoty odpowiadającej  euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy spółki, albo ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

20 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
2) zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów, i jej dochód nie przekracza 10% przychodów osiągniętych z tytułu prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej w tym państwie - pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym zagraniczna spółka kontrolowana podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

21 Przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności czy: 1) zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, 2) zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych, 3) istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub wyposażeniem, Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

22 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
4) zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki, 5) zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

23 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
1.5. Zeznanie podatkowe. Podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w nowym art. 24a updop, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym spółki. Zeznanie to muszą złożyć do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek. Zwróć uwagę! Podatnicy nie są zobowiązani do ustalania zaliczek na podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

24 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Analogiczne zasady opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych zawiera nowy art. 30f updof. Przy czym w przypadku podatników PIT 25% udziałów w kapitale zagranicznej spółki kontrolowanej, 25% praw głosu w jej organach stanowiących lub kontrolnych oraz 25% udziałów związanych z prawem uczestnictwa w zyskach takiej spółki określa się łącznie dla podatnika, jego małżonka oraz krewnych podatnika do drugiego stopnia. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

25 3) rozszerzenia katalogu dochodów wolnych od podatku.
Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym wprowadzona czwartą ustawą deregulacyjną . W Dz. U. z 2014 r. pod poz. 1662 opublikowano ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustawą tą znowelizowano przepisy m.in. ustawy o PIT w zakresie: 1) momentu określania przychodu dla wpłat podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokonanych na poczet przyszłych dostaw towarów i usług, 2) zasad ustalania wartości pieniężnej nieodpłatnych świadczeń przysługujących pracownikom z tytułu wykorzystywania przez nich samochodów służbowych do celów prywatnych, 3) rozszerzenia katalogu dochodów wolnych od podatku. Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

26 1.1. Wpłaty na poczet przyszłych dostaw towarów lub usług
Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu Nowelizacji uległy też przepisy ustawy o CIT w zakresie, o którym mowa w pkt 1. 1.1. Wpłaty na poczet przyszłych dostaw towarów lub usług Na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 1 updof oraz art. 12 ust. 4 pkt 1 updop, do przychodów nie zalicza się m.in. pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

27 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Z kolei na potrzeby podatku VAT tego rodzaju wpłaty zwykle powodują powstanie obowiązku podatkowego w dniu ich otrzymania. Ustawodawca, chcąc wyeliminować różnice między momentem powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym i podatku VAT, dokonał nowelizacji przepisów ustaw o podatku dochodowym poprzez dodanie ust. 1j-1l i 3a do art. 14 updof oraz ust. 3g-3i i 4h do art. 12 updop. Z przepisów tych wynika, że w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania tej wpłaty. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

28 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Takie zasady ustalania momentu powstania przychodu podatnik może przyjąć pod warunkiem, że w terminie do 20 stycznia roku podatkowego (podatnik CIT do 20 dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego) zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu. Jeżeli natomiast podatnik dopiero rozpoczyna ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej wspomnianego zawiadomienia powinien dokonać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

29 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą prawną obowiązek zawiadomienia organu podatkowego spoczywa na wszystkich jej wspólnikach. Dokonany wybór dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego (podatnik CIT do 20 dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego) następującego po roku podatkowym, w którym korzystał z tego sposobu ustalania daty powstania przychodu, zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z dokonanego wcześniej wyboru. Nowe zasady ustalania momentu powstania przychodu wchodzą w życie od 1 stycznia 2015 r. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku podatników CIT, których rok podatkowy nie jest tożsamy z kalendarzowym, przepisy te mogą mieć zastosowanie dopiero od roku podatkowego rozpoczynającego się u tych podatników po 1 stycznia 2015 r. Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

30 1.2. Korzystanie ze służbowych aut przez pracowników.
Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu 1.2. Korzystanie ze służbowych aut przez pracowników. Wykorzystywanie przez pracowników aut służbowych do celów prywatnych powoduje powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Pojawia się jednak problem, jak ustalić wartość tego przychodu. W orzecznictwie oraz interpretacjach organów podatkowych spotyka się różne rozwiązania. Jednym z nich jest ustalanie przychodu w oparciu o tzw. kilometrówkę, innym ustalanie przychodu na podstawie opłat leasingowych, gdy np. pracodawca dysponuje samochodem na podstawie umowy leasingu. Od przyszłego roku wątpliwości zostaną rozwiane, gdyż kwestia ustalania wymienionych przychodów będzie w ustawie o PIT jednoznacznie uregulowana. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

31 do 1.600 cm3 miesięczny przychód pracownika wyniesie 250 zł,
Wspomniana ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. zwana czwartą ustawą deregulacyjną, poprzez nowelizację art. 12 updof unormowała sposób obliczania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń powstałych w związku z wykorzystywaniem przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych. Przychód ten będzie ustalany w oparciu o wyznaczone przez ustawodawcę limity, których wysokość uzależniona jest od pojemności silnika pojazdu. I tak, w przypadku wykorzystywania do celów prywatnych służbowego samochodu o pojemności silnika: do 1.600 cm3 miesięczny przychód pracownika wyniesie 250 zł,   powyżej cm3 miesięczny przychód pracownika wyniesie 400 zł. Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

32 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
W przypadku gdy pracownik będzie wykorzystywać samochód służbowy do celów prywatnych tylko przez część miesiąca, wartość świadczenia będzie ustalana za każdy dzień wykorzystywania auta do celów prywatnych w wysokości 1/30 podanych kwot. Jeżeli natomiast świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania służbowego auta do celów prywatnych będzie częściowo odpłatne, to przychodem będzie różnica pomiędzy wartością przychodu ustaloną według wcześniej podanych zasad i odpłatnością ponoszoną przez pracownika. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

33 1.3. Nowe zwolnienia od podatku.
Powołana ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej rozszerzyła katalog zwolnień od podatku zawarty w art. 21 updof. I tak, od 1 stycznia 2015 r. ze zwolnienia od podatku korzystać będzie: wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) - nowy pkt 14a, wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej osobie uprawnionej i pobierającej świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny, przyznane w formie decyzji administracyjnej na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych - nowy pkt 117a. Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

34 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Przy czym wspomniana osoba, obowiązana będzie złożyć świadczeniodawcy pisemne oświadczenie o uprawnieniu i pobieraniu świadczenia z pomocy społecznej lub zasiłku rodzinnego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych, podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer decyzji, na podstawie której osoba ta pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

35 Certyfikat rezydencji ważny nie dłużej niż rok - od 4 stycznia 2015 r.
Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu Certyfikat rezydencji ważny nie dłużej niż rok - od 4 stycznia 2015 r. 1.1. Zróżnicowana treść zaświadczeń. Zwróć uwagę! Certyfikaty rezydencji nie mają ujednoliconych wzorów. Skutkiem braku jednolitego wzoru certyfikatu rezydencji jest okoliczność, że polscy płatnicy otrzymują od swoich zagranicznych kontrahentów certyfikaty rezydencji, które w różny sposób wskazują okres, za który potwierdzają rezydencję. Jedne określają okres, którego dotyczą, np. rok kalendarzowy lub podatkowy, inne potwierdzają rezydencję za określony czas w przeszłości do daty wydania zaświadczenia. Zdarzają się także zaświadczenia, które nie podają okresu, za jaki poświadczają rezydencję. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

36 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Dotychczasowe przepisy ustaw o podatkach dochodowych nie wspominały o terminie ważności certyfikatu rezydencji. W konsekwencji braku takich regulacji kwestia ważności certyfikatu rezydencji podatkowej, w przypadku gdy w jego treści nie ma wskazania okresu, za jaki dokument ten poświadcza rezydencję podatnika, była przedmiotem wielu sporów podatników z organami podatkowymi. Spory te zaś często były rozstrzygane przez sądy administracyjne. Organy podatkowe w wydanych interpretacjach indywidualnych stoją na stanowisku, że certyfikat rezydencji niezawierający okresu ważności potwierdza status podatkowy zagranicznego kontrahenta na dzień jego wydania (ewentualnie potwierdza jego status w przeszłości, jeśli wynika to wprost z treści certyfikatu). Nie może być natomiast stosowany do dokumentowania stanów przyszłych, które dopiero mogą (albo i nie) wystąpić (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 grudnia 2013 r., nr IPTPB1/ /13-5/AP). ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

37 Stanowisko to nie spotykało się z aprobatą sądów
Stanowisko to nie spotykało się z aprobatą sądów. Przykładowo, NSA w wyroku z 27 maja 2014 r., sygn. akt II FSK 1563/12 uznał, że w sytuacji gdy w treści certyfikatu rezydencji nie ma wskazania okresu jego ważności, certyfikat taki z uwagi na fakt, że potwierdza istnienie określonego stanu faktycznego, zachowuje swoją aktualność tak długo, jak długo nie ulegnie zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny. Oznacza to, że w ocenie NSA certyfikat rezydencji powinien zachować aktualność do czasu, kiedy nie ulegnie zmianie miejsce zamieszkania (siedziby) podatnika dla celów podatkowych. Sąd ten formułował tezę, że: "Nie do zaakceptowania jest pogląd, że racjonalny ustawodawca przyjmując brzmienie przepisów art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w zw. z art. 5a pkt 21 u.p.d.o.f. oraz art. 26 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w zw. z art. 4a pkt 12 u.p.d.o.p., wskazywał że ważność certyfikatu rezydencji ogranicza się w czasie jedynie do dnia wydania (wystawienia) tego dokumentu". Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

38 1.2. Nowe przepisy regulują ważność certyfikatu.
Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu 1.2. Nowe przepisy regulują ważność certyfikatu. Ustawodawca dostrzegł potrzebę uregulowania kwestii terminu ważności przedłożonego przez podatnika certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności. Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 ze zm.) wprowadzono nowe regulacje dotyczące ważności certyfikatu rezydencji oraz odpowiedzialności podatnika. Stosowne zapisy ustawodawca wprowadził w art. 41 ust. 9a-9d updof oraz art. 26 ust. 1i-1l updop. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

39 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
W myśl nowych przepisów, jeżeli miejsce zamieszkania/siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Jeżeli w ciągu dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu rezydencji zmieni się rezydencja podatkowa zagranicznego kontrahenta, wówczas zagraniczny kontrahent jest zobowiązany niezwłocznie przedstawić płatnikowi nowy certyfikat rezydencji. Jeżeli tego nie dokona, odpowiedzialność za ewentualny niepobrany podatek u źródła ponosi zagraniczny kontrahent. Wyjątkiem będzie tylko sytuacja, gdy z posiadanych przez płatnika dokumentów (w szczególności faktury, umowy) wynikać będzie, że zmieniła się rezydencja podatkowa kontrahenta. Wówczas płatnik powinien pozyskać nowy certyfikat rezydencji od zagranicznego kontrahenta, a jeśli tego nie dopełni, odpowiedzialność za ewentualny niepobrany podatek u źródła - od dnia otrzymania dokumentu wskazującego na zmianę rezydencji podatkowej zagranicznego kontrahenta - ponosi płatnik. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

40 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Na podstawie przepisu przejściowego (art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.), jeżeli miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, wydanym przed 4 stycznia 2015 r., płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Pragniemy zwrócić uwagę na tę regulację, gdyż może okazać się, że w wielu przypadkach z chwilą wejścia w życie nowych przepisów, posiadane przez podatników certyfikaty rezydencji nie będą już ważne albo wkrótce utracą ważność. Konieczne wtedy będzie uzyskanie od zagranicznych kontrahentów aktualnych certyfikatów rezydencji. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

41 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Zwróć uwagę! Nowe przepisy dotyczące terminu ważności certyfikatów rezydencji będą obowiązywały od 4 stycznia 2015 r.   Po wejściu w życie nowych przepisów płatnicy powinny monitorować nie tylko terminy ważności certyfikatów rezydencji, ale także dane adresowe na dokumentach (w szczególności fakturach, umowach) dostarczanych przez zagranicznych kontrahentów.   Certyfikat rezydencji niezawierający okresu jego ważności, wydany przed 4 stycznia 2015 r., jest ważny przez okres dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

42 Niedostateczna kapitalizacja po nowemu.
Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu Niedostateczna kapitalizacja po nowemu. Z początkiem 2015 r. wejdą w życie bardzo istotne zmiany dotyczące tzw. niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji. Nowe regulacje wprowadzone zostały do ustawy o CIT ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328 ze zm.). ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

43 1.1. Regulacje związane z niedostateczną kapitalizacją - w brzmieniu obowiązującym do końca 2014 r.
Niektórzy podatnicy CIT nadal będą stosować obecnie obowiązujące przepisy o niedostatecznej kapitalizacji, jeśli będą regulować odsetki od pożyczki (kredytu) zaciągniętej i faktycznie im przekazanej przed 1 stycznia 2015 r. (art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.). Zwróć uwagę! Do odsetek od pożyczki (kredytu), w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed 1 stycznia 2015 r., stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 updop, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r. Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

44 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej wspólnika posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo wspólników posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego wspólnika osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

45 Natomiast art. 16 ust. 1 pkt 61 updop stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam wspólnik posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tych wspólników oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredytu) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek. Przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni. Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

46 wspólnika posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki,
Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu Powołane regulacje dotyczą odsetek od pożyczki udzielonej spółce przez: wspólnika posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki,   wspólników posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki,   inną spółkę, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam wspólnik posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji). ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

47 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Wskaźnik procentowy posiadanych udziałów (akcji) w spółce, na potrzeby omawianych regulacji, określa się na podstawie liczby praw głosu, jakie w związku z posiadanymi udziałami (akcjami) przysługują danemu podmiotowi. W przypadku wspólnika spółki m.in. komandytowo-akcyjnej mającej siedzibę lub zarząd w Polsce, niebędącego akcjonariuszem, przyjmuje się, że warunek odnoszący się do wskaźnika procentowego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop, jest spełniony bez względu na wielkość jego udziału w tej spółce (art. 16 ust. 6 updop). Podatników stosujących po 31 grudnia 2014 r. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop w brzmieniu obowiązującym do tego dnia, będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące definicji pożyczki, odsetek od pożyczki oraz wartości zadłużenia (wyjaśnienie tych pojęć - patrz pkt 1.2 tego opracowania). ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

48 1.2. Przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji - zmiany od 2015 r.
Rozszerzenie zakresu stosowania regulacji na podmioty powiązane pośrednio Nowelizacja ustawy o CIT rozszerza krąg podatników obowiązanych do stosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop. Zgodnie z nowym brzmieniem powołanych przepisów, ograniczeniem wynikającym z tych przepisów objęte zostały odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez: podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji). Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

49 Tak jak dotychczas, art. 16 ust
Tak jak dotychczas, art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop będzie miał zastosowanie odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni. Wskaźnik procentowy posiadanych udziałów (akcji) w spółce będzie określać się na podstawie liczby praw głosu, jakie w związku z posiadanymi udziałami (akcjami) przysługują danemu podmiotowi. W przypadku wspólnika spółki m.in. komandytowo-akcyjnej mającej siedzibę bądź zarząd na terytorium Polski niebędącego akcjonariuszem uważa się, że ten wskaźnik procentowy pozostaje spełniony bez względu na wielkość jego udziału w tej spółce. Do wyliczenia wielkości udziału pośredniego znajdą zastosowanie zasady określone w art. 11 ust. 5b updop. Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

50 Limit inaczej liczony. Od 1 stycznia 2015 r. w celu ustalenia części odsetek niestanowiących kosztów uzyskania przychodów będzie ustalać się proporcję, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec wskazanych wcześniej podmiotów. Wartość zadłużenia będzie określana na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek. Zwróć uwagę! W świetle znowelizowanych przepisów odsetki, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop, będą w całości kosztem uzyskania przychodów spółki, jeśli wartość zadłużenia nie będzie przekraczać wartości jej kapitału własnego. Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

51 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Wartość zadłużenia będzie pomniejszana o wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym, wskazanym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop. Wartość kapitału własnego będzie określana na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek, o których mowa we wskazanych przepisach, bez uwzględnienia kapitałów z aktualizacji wyceny oraz części kapitału własnego pochodzącego z otrzymanych pożyczek podporządkowanych. Wartość tę będzie pomniejszać się o wartość kapitału zakładowego spółki lub funduszu udziałowego w spółdzielni, jaka nie została na ten kapitał lub fundusz faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek, przysługującymi wspólnikom wobec tej spółki lub członkom wobec tej spółdzielni, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m updop. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

52 Zmiana definicji pożyczki i zdefiniowanie pojęcia odsetek.
Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu Zmiana definicji pożyczki i zdefiniowanie pojęcia odsetek. Od 1 stycznia 2015 r. przez pożyczkę będzie rozumieć się każdą umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy. Przez pożyczkę tę rozumieć się będzie także kredyt, emisję papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę. Za pożyczkę nie będzie uważać się natomiast pochodnych instrumentów finansowych. Przez odsetki od pożyczki będzie rozumieć się wszelkie poniesione na rzecz pożyczkodawcy koszty związane z uzyskaniem i korzystaniem z pożyczki (odsetki, opłaty, prowizje, premie), a także opłaty z tytułu opóźnionej zapłaty zobowiązań. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

53 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
1.3. Rozwiązanie alternatywne w stosunku do przepisów o niedostatecznej kapitalizacji - nowe regulacje od 2015 r. Niezależnie od zrealizowania zmian w zakresie dotychczas istniejących przepisów o niedostatecznej kapitalizacji ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. wprowadzono alternatywną metodę ujmowania w kosztach podatkowych odsetek od pożyczek, przewidującą niestosowanie art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop. Regulacje dotyczące tej alternatywnej metody zostały zawarte w art. 15c updop. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

54 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Wyznaczenie limitów w oparciu o aktywa i wartość zysku z działalności operacyjnej. Zgodnie z nową metodą od 1 stycznia 2015 r. zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym będą mogły podlegać odsetki od pożyczek, w tym udzielonych przez podmioty niepowiązane, w ramach określonego limitu, tj. w wysokości nieprzekraczającej wartości odpowiadającej iloczynowi wartości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1,25 punktu procentowego i wartości podatkowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w tym ujętych zgodnie z wartością nominalną kwot udzielonych pożyczek, z wyjątkiem wartości niematerialnych i prawnych. Wartość tych aktywów będzie określać się według stanu na ostatni dzień danego roku podatkowego. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

55 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Maksymalną wartość odsetek, które na podstawie art. 15c updop będą mogły podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, wyznacza następujący iloczyn: wartość stopy referencyjnej NBP obowiązującej w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok podatkowy x wartość podatkowa aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w tym ujętych zgodnie z wartością nominalną kwot udzielonych pożyczek, z wyjątkiem wartości niematerialnych i prawnych + 1,25 punktu procentowego Jeżeli dany rok podatkowy podatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę limitu zaliczenia odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa wcześniej, będzie obliczać się, mnożąc 1/12 wartości tego limitu przez liczbę pełnych miesięcy danego roku podatkowego. Za pełny miesiąc roku podatkowego uważa się każdy rozpoczęty miesiąc. Limit odsetek podlegających zaliczeniu w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów będzie podlegał dodatkowemu ograniczeniu. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

56 Zwróć uwagę! Wartość odsetek od pożyczek podlegająca zaliczeniu w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów nie będzie mogła być wyższa niż wartość odpowiadająca 50% zysku z działalności operacyjnej, ustalonego za dany rok podatkowy zgodnie z ustawą o rachunkowości. Warunku tego nie będzie stosować się do określonych podmiotów (np. banków). Odsetki od pożyczek niezaliczone, ze względu na przekroczenie limitów, w danym roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów będą podlegać zaliczeniu do kosztów w następnych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, ale tylko w ramach limitów wyznaczonych na dany rok podatkowy. Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

57 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Należy zwrócić uwagę, że zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek niezaliczonych, ze względu na przekroczenie limitów, w danym roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów w pięciu kolejnych latach podatkowych będzie możliwe tylko pod warunkiem kontynuowania zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów według zasad określonych w art. 15c updop. Ponadto możliwość zaliczenia tych odsetek do kosztów uzyskania przychodów w kolejnych latach podatkowych będzie wykluczona w przypadku przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału podatników stosujących tę metodę (z wyjątkiem spółek powstałych z przekształcenia spółek). ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

58 Gdy stopa referencyjna NBP zmieni się w trakcie roku podatkowego.
Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu Gdy stopa referencyjna NBP zmieni się w trakcie roku podatkowego. Do ustalenia limitu, o którym wcześniej była mowa, będzie przyjmować się wartość stopy referencyjnej NBP obowiązującej w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok podatkowy. Ustawodawca wskazał, jak należy postępować w razie zmiany w trakcie roku tego wskaźnika. W takim przypadku limit zaliczenia odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów będzie obliczać się, sumując limity dla poszczególnych miesięcy tego roku podatkowego wyliczone jako iloczyn wartości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego dany miesiąc powiększonej o 1,25 punktu procentowego i 1/12 wartości podatkowej aktywów. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

59 Ustalanie limitów w trakcie roku podatkowego.
Ustawodawca określił, jak w trakcie roku podatnik powinien ustalać limity zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów dla celów obliczania zaliczek na podatek dochodowy (miesięcznych i kwartalnych). W tej kwestii podatnik będzie mógł dokonać wyboru i wyliczać limity: na podstawie sprawozdań finansowych za poprzedni rok podatkowy albo   na podstawie oceny wiarygodnych danych, przewidywanej na dany rok podatkowy wysokości zysku z działalności operacyjnej oraz oceny co do przewidywanej na dany rok podatkowy wartości podatkowej aktywów, albo   przyjmując uzyskaną w okresie rozliczeniowym wysokość zysku z działalności operacyjnej oraz uzyskaną w okresie rozliczeniowym wartość podatkową aktywów. Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

60 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Podany sposób ustalania limitów w trakcie roku nie będzie mógł jednak być stosowany dla celów obliczenia podatku dochodowego należnego za dany rok podatkowy. Podatnicy za rok podatkowy będą bowiem obowiązani do określenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie faktycznych wartości. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

61 Zawiadomienie o wyborze zasad określonych w art. 15c updop
Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu Zawiadomienie o wyborze zasad określonych w art. 15c updop O wyborze zaliczania do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek według zasad określonych w art. 15c updop podatnik będzie obowiązany zawiadomić, w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie: do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego,   30 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki, jeśli do dnia otrzymania pożyczki, podatnik nie stosował w roku podatkowym ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 albo 61 updop. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

62 Podatnik, który skutecznie zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze zasad określonych w art. 15c updop, będzie obowiązany stosować te zasady przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, liczony łącznie z rokiem podatkowym, w którym rozpoczął ich stosowanie. Jeśli po tym okresie podatnik zrezygnuje z zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad, o których mowa w art. 15c updop, będzie on obowiązany zawiadomić o takiej rezygnacji w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym zamierza zrezygnować ze stosowania tych zasad. W razie niezłożenia zawiadomienia w tym terminie będzie uznawać się, że podatnik w dalszym ciągu stosuje zasady określone w niniejszym artykule. Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

63 Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Podatnik będzie mógł ponownie wybrać sposób zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad, o których mowa w art. 15c updop, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech lat podatkowych następujących po roku podatkowym, w którym zawiadomił o rezygnacji z ich stosowania. ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

64 Pożyczki zawarte przed 1 stycznia 2015 r.
Definicje. Określenia "pożyczka" i "odsetki od pożyczki", o których mowa w art. 15c updop należy rozumieć w taki sam sposób jak dla potrzeb art. 16 ust.  1 pkt 60 i 61 updop (patrz pkt 1.2 tego opracowania). Pożyczki zawarte przed 1 stycznia 2015 r. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. zawarli umowę pożyczki z podmiotem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.), a pożyczki te zostaną tym podatnikom faktycznie przekazane po 31 grudnia 2014 r., będą mogli, począwszy od pierwszego roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2014 r., dokonać wyboru stosowania zasad określonych w art. 15c updop. O wyborze stosowania tych zasad będą obowiązani zawiadomić, w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2014 r. Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:

65 Dziękuję za uwagę. Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
ul. Fabryczna 1a Kalisz tel.: fax:


Pobierz ppt "Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google