Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejsce gospodarstw edukacyjnych w wielofunkcyjnym rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich Dr hab. Piotr Nowak Zakład Socjologii Struktur Społecznych Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejsce gospodarstw edukacyjnych w wielofunkcyjnym rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich Dr hab. Piotr Nowak Zakład Socjologii Struktur Społecznych Instytut."— Zapis prezentacji:

1 Miejsce gospodarstw edukacyjnych w wielofunkcyjnym rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich Dr hab. Piotr Nowak Zakład Socjologii Struktur Społecznych Instytut Socjologii Uniwersytet Jagielloński II Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych Kraków, 17-19 listopada 2014 r. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Plan wystąpienia Co to jest wieś? Rozwój obszarów wiejskich Wielofunkcyjne rolnictwo Przyszłość wsi w Polsce

3 Wieś jako tradycyjna społeczność lokalna Wieś to przestrzeń, w obrębie której zachodzą rozmaite zjawiska lub rozgrywają się różne procesy ekonomiczne, społeczne, polityczne i kulturowe (Gorlach 2004). 1.Określony typ aktywności ekonomicznej 2.Charakterystyczny typ więzi społecznych (więzi krewniaczo sąsiedzkie) 3.Specyficzne cechy kultury (rola tradycji)

4 Co to jest wieś?

5 Co wpływa na wysoką jakość życia (dobrobyt) w ich miejscu zamieszkania europejczyków? Mieszkańcy obszarów wiejskich we wszystkich krajach Unii Europejskiej zgodnie podkreślali, że są to: mocne poczucie wspólnotowości i dobre stosunki sąsiedzkie. Ciekawe jest również to, że równie często takie odpowiedzi pojawiały się u mieszkańców wsi w Wielkiej Brytanii, jak i Polski, krajów na pozór bardzo różniących się historią i strukturą obszarów wiejskich Eurobarometr: Qualitative survey about Well-being, September 2011

6 Dlaczego jest była i będzie polityka rolna?  Powody natury politycznej - racja stanu  Powody natury ekonomicznej -brak kontroli nad całym procesem produkcji  Powody natury społeczno-kulturowej

7 Czy Wspólna Polityka Rolna jest zakupioną od UE licencją rozwojową dla polskiej wsi i rolnictwa? Czy Polska ma własny plan rozwoju obszarów wiejskich?

8 Rozwój zrównoważony Rozwój zrównoważony to rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia bez uszczerbku dla możliwości przyszłych pokoleń do zaspokajania własnych potrzeb. (Singh 2009: 2).

9 Rozwój neoendogenny Zdaniem Christophera Ray’a podstawą koncepcji neoendogennego rozwoju jest: - terytorializacja, - waloryzacja lokalnych zasobów ludzkich, - partycypacja i kontekstualizacja. Istotę jej opisują trzy pojęcia: kontekst lokalny, partycypacja i partnerstwo

10 Znaczenie rolnictwa W ciągu 12 tysięcy lat, odkąd zaczęto uprawiać rośliny, użytkowanych było ok. 7 tysięcy gatunków – teraz tylko 15 gatunków roślin i 9 gatunków zwierząt zapewnia 90% całkowitej produkcji żywności

11 Podstawowe funkcje gospodarstw rodzinnych Zapewnienie środków utrzymania rodzinie i zabezpieczenie przed ubóstwem Współtworzenie różnorodności produkcji rolnej i zwiększanie konkurencji na rynku Kształtowanie środowiska naturalnego Zapobieganie procesom wyludniania na obszarach wiejskich Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego

12 Współczesne funkcje rolnictwa Źródło: Wilkin J. 2007 Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, w: Nowe Życie Gospodarcze, nr 21, 11.11.2007

13 Współczesne funkcje rolnictwa

14 Współczesne funkcje wsi Współczesne funkcje wsi to tworzenie infrastruktury kulturowej, społecznej i ekonomicznej umożliwiającej korzystanie z jej zasobów mieszkańcom kraju (w tym miast).

15 Najważniejsze sektory gospodarki w gminie ze względu na ilość mieszkańców gminy w nich pracujących – 1995, 2005 oraz 2012 roku W KTÓRYCH SEKTORACH GOSPODARKI ZATRUDNIONYCH JEST NAJWIĘCEJ MIESZKAŃCÓW GMINY? Typ gminy Ogółem DużaMała 19952005 2012199520052012199520052012 Rolnictwo, ogrodnictwo i przetwórstwo spożywcze 78,8 53,888,8 80,083,8 66,9 Handel i usługi 56,357,563,841,3 36,348,849,4 51,1 Przemysł, w tym leśny 43,846,338,825,021,333,834,433,8 36,3 Transport 10,011,313,91,3-7,65,6 10,7 Turystyka 5,0 5,15,06,310,15,05,6 7,5 Sfera budżetowa 33,840,031,351,356,343,842,548,1 37,6 Budownictwo --12,5--3,8-- 8,2 Inne 5,01,311,3--2,62,50,6 6,9 Braki danych 5,02,53,82,5-1,33,81,3 2,5 Źr ó dło: Badania własne.

16 Koszty społeczne zmian zachodzących na wsi Cierpienia współczesnego człowieka wynikają z tego, że uzyskał ogromną, bezprecedensową wolność osobistą kosztem dużej części bezpieczeństwa. I nie chodzi o bezpieczeństwo od wojny. Chodzi o bezpieczeństwo w sensie pozycji społecznej, pewności siebie, zaufania do swoich decyzji, do autorytetów. Świat społeczny w którym żyje współczesny człowiek daleki jest od tradycyjnej społeczności wiejskiej, która zapewniała kompletność funkcjonalną.

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Miejsce gospodarstw edukacyjnych w wielofunkcyjnym rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich Dr hab. Piotr Nowak Zakład Socjologii Struktur Społecznych Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google