Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spółka kapitałowa - przypadek inbound i outbound

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spółka kapitałowa - przypadek inbound i outbound"— Zapis prezentacji:

1 Spółka kapitałowa - przypadek inbound i outbound
Spółka kapitałowa - przypadek inbound i outbound. Opodatkowanie dywidend według UPO i Dyrektyw UE. Ograniczenie albo zwolnienie od podatku u źródła. Beneficial owner. Grudzień 2012 r. Dr Janusz Fiszer Partner, PwC Docent, UW

2 OPODATKOWANIE DOCHODU Z TYTUŁU DYWIDENDY – podstawowe pojęcia

3 Spółka kapitałowa – przypadek inbound
Spółka kapitałowa - przypadek inbound = podmiot mający siedzibę w Polsce otrzymuje dochód z tytułu dywidendy z zagranicy

4 Spółka kapitałowa – przypadek outbound
Spółka kapitałowa - przypadek outbound = podmiot mający siedzibę za granicą otrzymuje dochód z tytułu dywidendy z Polski

5 Opodatkowanie dywidend – trzy poziomy regulacji prawno-podatkowej
Poziom I – polskie wewnętrzne prawo podatkowe Poziom II – Dyrektywa Rady UE z dnia 23 lipca 1990 r. o wspólnym systemie podatkowym w odniesieniu do spółek-matek i spółek-córek różnych państw członkowskich Poziom III – odpowiednia umowa bilateralna o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu

6 OPODATKOWANIE DOCHODU Z TYTUŁU DYWIDENDY – polskie prawo podatkowe

7 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (1/6)
Art Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. (….) 4. Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (2/6)
2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; 3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;

9 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (3/6)
4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 4a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

10 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (4/6)
4b. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

11 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (5/6)
4c. Przepisy ust. 4-4b stosuje się odpowiednio do: 1) spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z ); 2) dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, wypłacanych przez spółki, o których mowa w ust. 4 pkt 1, spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony w ust. 4 pkt 3 bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki, o której mowa w ust. 4 pkt 1, ustala się w wysokości nie mniejszej niż 25%; 3) dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu spółki, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jeżeli spółka ta spełnia warunki określone w ust. 4-4b.

12 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (6/6)
4d. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się: 1) jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności; 2) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu: a) własności, b) innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione. (…) 6. Przepisy ust. 4-4d stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy, przy czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej przepisy ust. 4-4d mają zastosowanie, jeżeli zostanie spełniony warunek, o którym mowa w ust. 4c pkt 2.

13 Pojęcie „Dywidendy” (dochodu z udziału w zyskach osób prawnych) ustawie o CIT (1/3)
Art Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także: 1) dochód z umorzenia udziałów (akcji); 2) (…) 3) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej; 4) dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej; 5) w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;

14 Pojęcie „Dywidendy” (dochodu z udziału w zyskach osób prawnych) ustawie o CIT (2/3)
6)   w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;

15 Pojęcie „Dywidendy” (dochodu z udziału w zyskach osób prawnych) ustawie o CIT (3/3)
7) zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d; 8) wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.

16 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (1/2)
Art. 30a. 1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy (…) 4) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

17 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (2/2)
Art Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się: (…) 4) dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również: a) dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych, b) oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach, c) podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni), d) wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń …;

18 Dyrektywa Rady UE 90/435/EEC z dnia 23 lipca 1990 r
Dyrektywa Rady UE 90/435/EEC z dnia 23 lipca 1990 r. o wspólnym systemie podatkowym w odniesieniu do spółek-matek i spółek-córek różnych państw członkowskich (1/2) Artykuł 4 Jeżeli spółka-matka jako udziałowiec swojej spółki-córki pobiera zyski, które nie są wypłacane z tytułu likwidacji spółki-córki, wtedy państwo spółki-matki:  - nie opodatkowuje tych zysków, lub opodatkowuje takie zyski, dopuszczając przy tym, by spółka mogła zaliczyć na poczet podatku część kwoty podatku, jaką spółka-córka uiszcza z tytułu wypłaconych przez siebie udziałów w zysku i ewentualnie podatek potrącany u źródła, który państwo członkowskie, w którym ma siedzibę spółka-córka, pobiera zgodnie z postanowieniem art. 5, do wysokości odpowiedniego podatku krajowego. (...)

19 Dyrektywa Rady UE 90/435/EEC z dnia 23 lipca 1990 r
Dyrektywa Rady UE 90/435/EEC z dnia 23 lipca 1990 r. o wspólnym systemie podatkowym w odniesieniu do spółek-matek i spółek-córek różnych państw członkowskich (2/2) Artykuł 5 1.  Zyski [dochód], który spółka-córka wypłaca spółce- matce będzie, przynajmniej w przypadku, w którym ta ostatnia [spółka] posiada co najmniej [25%] *kapitału spółki-córki, zwolniony od opodatkowania podatkiem źródłowym.) (...) * Warunek kapitałowy obniżony obecnie do 10%

20 Implementacja Dyrektyw UE dotyczacych podatków bezpośrednich (dochodowych)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 93, poz. 894, z późn. zm.) – wdrożyła postanowienia: Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2003/48/WE z dnia 3 czerwca r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek; oraz Dyrektywy Rady UE 2003/49/EC z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich; oraz częściowo - Dyrektywy 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. o wspólnym systemie podatkowym dla fuzji, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów w odniesieniu do spółek różnych państw członkowskich

21 Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r
Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – (Dz.U. Nr 254, poz. 2533) wdrożyła postanowienia: Dyrektywy Rady UE 2003/123/WE z dnia 22 grudnia r. zmieniającej Dyrektywę 90/435/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i zależnych różnych państw członkowskich; Dyrektywy Rady UE 2004/76/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającej Dyrektywę 2003/49/WE w odniesieniu do możliwości stosowania przez niektóre państwa członkowskie okresów przejściowych dla stosowania wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek i należności licencyjnych pomiędzy powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich.

22 Standardowe postanowienia Modelowej Konwencji OECD w odniesieniu do opodatkowania dywidend
Opodatkowanie dywidend (Dividends) [Art. 10 MK OECD]: zasada ogólna – opodatkowanie całości dochodu w państwie siedziby odbiorcy, lecz jednocześnie podatek może być pobrany w państwie źródła, nie przekraczając określonego maximum reguła 5/15

23 Standardowe postanowienia Modelowej Konwencji OECD w odniesieniu do opodatkowania dywidend – Artykuł 10 Artykuł 10 Dywidendy 1. Dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. 2. Jednakże dywidendy takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak wymierzony nie może przekroczyć:

24 Standardowe postanowienia Modelowej Konwencji OECD w odniesieniu do opodatkowania dywidend – Artykuł 10 6. Postanowienia ustępów 1 i 2 tego artykułu nie mają zastosowania, jeżeli osoba uprawniona do dywidend, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, działalność gospodarczą poprzez zakład w nim położony, bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o położoną w nim stałą placówkę, i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku, w zależności od konkretnej sytuacji, stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14.

25 Standardowe postanowienia Modelowej Konwencji OECD w odniesieniu do opodatkowania dywidend – Artykuł 10 a) 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10 procent, b) 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach. 3. Właściwe organy Umawiających się Państw uzgodnią w drodze wzajemnego porozumienia sposób stosowania ustępu Postanowienia ustępu 2 nie naruszają opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.

26 Standardowe postanowienia Modelowej Konwencji OECD w odniesieniu do opodatkowania dywidend – Artykuł 10 5. Określenie "dywidendy" użyte w tym artykule oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub praw do udziału w zyskach, akcji w górnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw do udziału w zyskach, jak również dochód z wierzytelności dających prawo uczestniczenia w zyskach oraz dochód z innych praw w spółce, który według prawa Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z akcji.

27 Standardowe postanowienia Modelowej Konwencji OECD w odniesieniu do opodatkowania dywidend – Artykuł 10 6. Postanowienia ustępów 1 i 2 tego artykułu nie mają zastosowania, jeżeli osoba uprawniona do dywidend, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, działalność gospodarczą poprzez zakład w nim położony, bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o położoną w nim stałą placówkę, i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku, w zależności od konkretnej sytuacji, stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14.

28 Standardowe postanowienia Modelowej Konwencji OECD w odniesieniu do opodatkowania dywidend – Artykuł 10 7. Jeżeli spółka, której siedziba znajduje się w Umawiającym się Państwie, osiąga zyski lub dochody z drugiego Umawiającego się Państwa, wówczas to drugie Państwo nie może obciążać podatkiem dywidend wypłacanych przez tę spółkę, z wyjątkiem przypadku, gdy takie dywidendy są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym drugim Państwie, lub gdy udział, z tytułu którego dywidendy są wypłacane, faktycznie wiąże się z działalnością zakładu lub stałej placówki położonej w drugim Państwie, ani też obciążać niewydzielonych zysków spółki podatkiem od niewydzielonych zysków, nawet kiedy wypłacone dywidendy lub niewydzielone zyski całkowicie lub częściowo pochodzą z zysków albo dochodów osiągniętych w tym drugim Państwie.

29 Pojęcie „osoba uprawniona do dywidend” – (beneficial owner)
„osoba uprawniona do dywidend” – (beneficial owner) versus „osoba otrzymująca dywidendy” - (recipient) [„osoba, która pobiera dywidendy jest ich rzeczywistym odbiorcą” – umowa PL-F 1975] [„odbiorca jest właścicielem dywidendy” – umowa PL-IRL 1995] [„odbiorca dywidendy” – umowa PL-USA 1974]

30 Zaliczenie zwykłe (proporcjonalne) Osoby prawne (1/4)
środki jednostronne: wewnętrzne polskie ustawodawstwo podatkowe Art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych [metoda zaliczenia zwykłego]: "1. Jeżeli podatnicy [______] osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a nie zachodzą okoliczności wymienione w art. [_____] (zwolnienie na podstawie umowy międzynarodowej), w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

31 Zaliczenie zwykłe (proporcjonalne) Osoby prawne (2/4)
środki jednostronne: wewnętrzne polskie ustawodawstwo podatkowe Art. 20 ust. 2-3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych [metoda zaliczenia zwykłego-pośredniego]: „2. W przypadku gdy: 1) spółka posiadająca osobowość prawną mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskuje dochody (przychody) z tytułu dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej, oraz 2) dochody (przychody), o których mowa w pkt 1, uzyskiwane są z tytułu udziału w zyskach spółki podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, na terytorium państwa, z którym Rzeczpospolita Polska posiada obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwem należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacją Szwajcarską, oraz

32 Zaliczenie zwykłe (proporcjonalne) Osoby prawne (3/4)
spółka, o której mowa w pkt 1, posiada w kapitale spółki, o której mowa w pkt 2, bezpośrednio nie mniej niż 75 % udziałów (akcji) odliczeniu podlega również kwota podatku od dochodów, z których zysk został wypłacony, zapłaconego przez spółkę, o której mowa w pkt 2, w państwie jej siedziby, w części odpowiadającej udziałowi spółki, o której mowa w pkt 1, w wypłaconym zysku spółki, o której mowa w pkt 2. (…) Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, o których mowa w ust. 1, z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

33 Zaliczenie zwykłe (proporcjonalne) Osoby prawne (4/4)
2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1. 4)   spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. (…) 6. Łączna kwota odliczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany z tego źródła dochodu. [przykład per-item limitation w polskim prawie podatkowym]

34 ZALICZENIE PODATKÓW POBIERANYCH OD DOCHODU SPÓŁKI WYPŁACAJĄCEJ DYWIDENDY - ZALICZENIE POŚREDNIE (CREDIT FOR UNDERLYING TAX, INDIRECT TAX CREDIT) Umowa pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974r.

35 Artykuł 20 Zwolnienie od podwójnego opodatkowania
Podwójnego opodatkowania dochodów będzie się unikać w następujący sposób: 2. Zgodnie z postanowieniami prawa Stanów Zjednoczonych i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczeń (z uwzględnieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Stany Zjednoczone zezwolą obywatelom lub osobom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w Stanach Zjednoczonych na zaliczanie na poczet podatku w Stanach Zjednoczonych odpowiednich kwot podatku zapłaconego w Polsce, a w przypadku spółek Stanów Zjednoczonych, posiadających co najmniej 10% akcji z prawem głosu w polskich spółkach, od których otrzymuje one dywidendy w jakimkolwiek roku podatkowym, Stany Zjednoczone zezwolą na zaliczenie odpowiednich kwot podatku, zapłaconych w Polsce przez spółkę polską z zysków, z których wypłacane są dywidendy. Taka odpowiednia kwota będzie oparta na kwocie podatku zapłaconego w Polsce, ale kwota zaliczona nie może przekraczać tej części podatku w Stanach Zjednoczonych, która zależna jest od dochodu netto takiego obywatela lub osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do jego całkowitego dochodu netto w tym samym roku podatkowym. ...

36 OPODATKOWANIE DYWIDEND
Schemat opodatkowania polskimi podatkami dochodowymi dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (dywidend)

37 POLSKA OSOBA FIZYCZNA (LUB SPÓŁKA BEZ OSOBOWOŚCI PRAWEJ)
WYPŁACA OTRZYMUJE SPÓŁKA POLSKA SPÓŁKA ZAGRANICZNA SPÓŁKA POLSKA dywidendy nie podlegają kumulacji z innymi dochodami, podatek wynosi 19% [art. 22 ust. 1 updop] dywidendy nie podlegają kumulacji z innymi dochodami, podatek wynosi 19% (podatek pobrany za granicą podlega zaliczeniu na poczet podatku polskiego) [art. 22 i 22a updop + umowa międzynarodowa] dywidendy podlegają zwolnieniu od opodatkowania (jeżeli spełnione są warunki z art. 20 ust. 3 updop) zaliczenie pośrednie (podatku zapłaconego) przez spółkę zagraniczną spoza UE – warunek 75% głosów [art. 20 ust. 2 updop] 4) zaliczenie pośrednie (podatku zapłaconego) przez spółkę zagraniczną z UE - warunek 10% [15%] głosów [art. 20 ust. 3 updop] SPÓŁKA ZAGRANICZNA polski podatek wynosi 19% (lub mniej – jeżeli tak stanowi umowa międzynarodowa) [art. 22 i 26 updop lub umowa międzynarodowa] zwolnienia dla spółek z UE + EOG + Szwajcarii [art. 22 ust. 4 updop] [____________________] POLSKA OSOBA FIZYCZNA (LUB SPÓŁKA BEZ OSOBOWOŚCI PRAWEJ) dywidendy nie podlegają kumulacji z innymi dochodami, podatek wynosi 19% [art. 30a ust. 1 pkt 4 updof] dywidendy nie podlegają kumulacji z innymi dochodami, podatek wynosi 19% – (podatek pobrany za granicą podlega zaliczeniu na poczet podatku polskiego) [art. 30a ust. 1 pkt 4 updof + umowa międzynarodowa] dywidendy podlegają zwolnieniu od opodatkowania (jeżeli spełnione są warunki z art. 22 ust. 4-6 updop) ZAGRANICZNA OSOBA FIZYCZNA (LUB SPÓŁKA BEZ OSOBOWOŚCI PRAWEJ) polski podatek wynosi 19% (lub mniej – jeżeli tak stanowi umowa międzynarodowa) [art. 30a ust. 1 pkt 4 i ust 2 updof + umowa międzynarodowa] [____________________] updop - ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych updof - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 37

38 Wybrane kwestie podatkowe – wypłata dywidendy
Akcjonariusz X Akcjonariusz otrzymuje dywidendę po opodatkowaniu w Polsce [19%] 19% PL Spółka polska wypłaca dywidendę

39 Wybrane kwestie podatkowe – wypłata dywidendy
Akcjonariusz X (otrzymuje dywidendę bez opodatkowania na Cyprze) 0% Cypr (spółka cypryjska - akcjonariusz spółki polskiej – spełnia warunki Dyrektywy UE i otrzymuje dywidendę bez opodatkowania w Polsce) 0% PL Spółka polska wypłaca dywidendę

40 Wybrane kwestie podatkowe – obrót nieruchomościami
Dochód ze sprzedaży nieruchomości opodatkowany w Polsce i na Cyprze Inwestor X PL Nieruchomość A Nieruchomość B Nieruchomość C

41 Wybrane kwestie podatkowe – obrót nieruchomościami
Dochód ze sprzedaży akcji opodatkowany tylko na Cyprze Brak opodatkowania w Polsce Inwestor X alternatywnie Luksemburg Cypr ≥10% ≥ 10% ≥ 10% PL Spółka projektowa A Spółka projektowa B Spółka projektowa C

42 Wybrane kwestie podatkowe – emisja obligacji
Obligatariusz X Wypłata odsetek na rzecz obligatariusza obciążona polskim podatkiem (20%) 20% PL Emitent obligacji

43 Wybrane kwestie podatkowe – emisja obligacji
Obligatariusz otrzymuje odsetki bez obciążenia podatkowego w Polsce Obligatariusz X 0% Szwecja Emitent obligacji/pożyczkodawca 0% PL „Emitent” Gwarant emisji dokonanej przez spółkę zależną w Szwecji -pożyczkobiorca

44 Zalety zwolnienie dywidend wypłacanych przez spółki projektowe od opodatkowania „u źródła” w Polsce – art. 21 ust. 3 i 4 o CIT/EU Parent-Subsidiary Directive z 1990/2003 r. zwolnienie od opodatkowania w Polsce zysków kapitałowych ze sprzedaży udziałów/akcji spółek projektowych – umowy o unikaniu międzynarodowego podwójnego opodatkowania dochodu

45 Zalety (przykład Cypru)
swobodny transfer dywidend z cypryjskiej spółki holdingowej do dowolnej innej jurysdykcji – bez podatku „u źródła” na Cyprze brak opodatkowania na Cyprze zysków kapitałowych uzyskanych ze sprzedaży udziałów/akcji spółek projektowych

46 Możliwości planowania podatkowego - podsumowanie
bezpodatkowy przepływ dywidend miedzy państwami członkowskimi UE (stopniowe łagodzenie warunku progu kapitałowego aż do 10% w latach , inne warunki, forma prawna – załącznik do ustawy);   zaliczenie pośrednie:  między państwami członkowskimi UE (warunek: 10% [15%] kapitału); między innymi państwami (warunek: 75% kapitału); ograniczenie opodatkowania przepływu odsetek i należności licencyjnych między państwami członkowskimi UE (stopniowe łagodzenie maksymalnej stawki podatku pobieranego "u źródła" w latach – aż do całkowitej eliminacji tego opodatkowania ). 

47 Możliwości planowania podatkowego - podsumowanie
uniknięcie opodatkowania odsetek w nowych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania - zastosowanie zwolnienia dla odsetek "bankowych" + finansowanie ”back-to-back”;  zastosowanie specjalnych reżimów dla spółek holdingowych (Dania, Szwecja, Cypr, Luksemburg) + wykorzystanie regulacji wprowadzonych Dyrektywami UE i inkorporowanych do wewnętrznego prawa podatkowego.

48 Dziękuję za uwagę! This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, [insert legal name of the PwC firm], its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. © 2012 [insert legal name of the PwC firm]. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to [insert legal name of the PwC firm] which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

49 Kontakt: Dr Janusz Fiszer
PwC | Partner in Tax&Legal Department Office: Mobile: Fax:


Pobierz ppt "Spółka kapitałowa - przypadek inbound i outbound"

Podobne prezentacje


Reklamy Google