Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dojrzałość szkolna Anna Suchodolska. Dojrzałość szkolna - to gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków, jakie stawia przed nim szkoła. Dojrzałość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dojrzałość szkolna Anna Suchodolska. Dojrzałość szkolna - to gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków, jakie stawia przed nim szkoła. Dojrzałość."— Zapis prezentacji:

1 Dojrzałość szkolna Anna Suchodolska

2 Dojrzałość szkolna - to gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków, jakie stawia przed nim szkoła. Dojrzałość obejmuje: rozwój fizyczny oraz psychiczny : emocjonalny, społeczny i umysłowy, a także poziom opanowania umiejętności i wiadomości przygotowujących dziecko do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia. Im pełniejsza dojrzałość, tym większa gwarancja powodzenia dziecka w nauce.

3 Co obejmuje podstawa programowa wychowania przedszkolnego ? Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

4 Cel wychowania przedszkolnego został sformułowany w postaci 10 zapisów :  1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,  2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,  3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

5 Cel wychowania przedszkolnego c.d.  4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,  5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,  6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną ; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

6 Cel wychowania przedszkolnego c.d.  7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,  8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,  9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,  10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

7 Realizacja celów  Cele te realizowane są w 15 obszarach edukacyjnych – efekty edukacji opisano w postaci oczekiwań wobec wiedzy i umiejętności dziecka kończącego przedszkole i rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej  / 61 wiadomości i umiejętności, które musi posiadać dziecko/

8 Obszary edukacyjne  1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.  2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.  3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.  4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.  5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.  6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.  7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.  8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.  9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.  10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.  11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.  12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.  13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.  14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.  15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

9 Obszar 1 - Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci : porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:  1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;  2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;  3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życio wych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań ;  4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych ;  5) umie się przedstawić : podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

10 Obszar 2 - Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:  1) umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;  2) właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie ;  3) samodzielnie korzysta z toalety ;  4) samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;  5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

11 Obszar 3 - Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:  1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym ;  2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji ;  3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;  4) w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

12 Obszar 4 - Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:  1) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);  2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;  3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

13 Obszar 5 - Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:  1) dba o swoje zdrowie ; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;  2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;  3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;  4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej

14 Obszar 6 - Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:  1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić ;  2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;  3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;  4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);  5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

15 Obszar 7 - Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:  1) wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;  2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).

16 Obszar 8 - Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:  1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;  2) dostrzega zmiany dynamiki utworu muzycznego, tempa i wysokości dźwięku, wyraża je, pląsając lub tańcząc;  3) tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;  4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

17 Obszar 9 - Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:  1) przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;  2) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;  3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

18 Obszar 10 - Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:  1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić") i odczuwa radość z wykonanej pracy;  2) używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;  3) interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.

19 Obszar 11- Pomaganie dzieciom w rozumieniu i istoty zjawisk atmosferycznych w unikaniu zagrożeń. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:  1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku ; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;  2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.

20 Obszar 12 - Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:  1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;  2) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);  3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku ; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

21 Obszar 13 - Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:  1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego ;  2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;  3) ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;  4) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;  5) wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia : krokami, stopa za stopą;  6) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

22 Obszar 14 - Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:  1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;  2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;  3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania ;  4) interesuje się czytaniem i pisaniem ; jest gotowe do nauki czytania i pisania;  5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami ;  6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;  7) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

23 Obszar 15 - Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:  1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;  2) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;  3) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;  4) nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej ;  5) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

24 Dojrzałość fizyczna  warunkuje dojrzałość umysłową i społeczną  podstawowym przejawem dojrzałości fizycznej jest -dobry stan zdrowia oraz odporność na choroby i zmęczenie, - sprawność narządów zmysłów, narządów artykulacyjnych, ogólna sprawność ruchowa i manualna, związana z dobrą orientacją przestrzenną, koordynacją i pamięcią wzrokowo- ruchowo-słuchową, - równowaga nerwowa (warunek zdrowia psychicznego i osiągnięcia dojrzałości uczuciowej), która umożliwia dziecku opanowanie reakcji uczuciowych, ruchliwości oraz przystosowanie do warunków szkolnych  dziecko dobrze rozwinięte fizycznie chętnie skacze, biega, jeździ na rowerze, może poddać się wysiłkowi, jakim jest wstawanie rano do szkoły, przebywanie w grupie dzieci i odrabianie lekcji.

25 Dojrzałość umysłowa  chęć uczenia się  zainteresowanie czytaniem, pisaniem, liczeniem  odpowiedni zasób wiedzy o otaczającym świecie  zainteresowanie otaczającą rzeczywistością  umiejętność uważnego i ze zrozumieniem słuchania nauczyciela  mowa poprawna pod względem artykulacyjnym i gramatycznym  swobodne i zrozumiałe wyrażanie swoich myśli  łatwość przyswajania nowych pojęć  odpowiedni poziom analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej  prawidłowy rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych  zdolność skupienia uwagi nie tylko na tym, co interesuje dziecko, ale też na tym, co jest tematem lekcji i jakie zadanie zaproponuje nauczyciel

26 Dojrzałość umysłowa W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania:  odpowiednia sprawność manualna : -prawidłowy nawyk trzymania ołówka, -prawidłowo rysuje linie pionowe, poziome i ukośne, odwzorowuje figury geometryczne, szlaczki i elementy literopodobne w liniaturze w układzie poziomym (od strony lewej do prawej), -chętnie maluje, wycina, lepi z plasteliny, wydziera z kolorowego papieru -zachowuje przy tym prawidłową postawę ciała -potrafi samodzielnie ubrać się i umyć, bez problemu wiąże sznurówki i zapina guziki

27 Dojrzałość umysłowa W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania: odpowiedni poziom orientacji przestrzennej : -dziecko jest zorientowane w kierunkach i przestrzeni -stosuje pojęcia „nad”, „pod”, „obok”, „z tyłu”, „z przodu”, „wyżej”, „niżej”, „w środku”, „na prawo”, „na lewo” -wykazuje różnice i podobieństwa w obrazkach -układa obrazki z pociętych elementów -przy kolorowaniu nie wychodzi za kontur

28 Dojrzałość umysłowa W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania:  w zakresie percepcji słuchowej: -potrafi wskazać pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie -powtarza prawidłowo dłuższe słowa, np. helikopter, kaloryfer, lokomotywa -dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głoskowej – dzieli wyrazy na sylaby, a proste wyrazy głoski, rozpoznaje cały wyraz podzielony na sylaby i głoski -rozróżnia głoski opozycyjne, np. t-d, k-g, p-b itd. -wymawia poprawnie wszystkie głoski -rozumie sens przeczytanego tekstu -uczy się na pamięć wierszyków i rymowanek

29 Dojrzałość umysłowa W zakresie przygotowania do nauki matematyki:  umiejętność liczenia do 10  umiejętność rozróżniania błędnego liczenia od poprawnego  dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 na konkretach (np. przy pomocy palców, klocków)  wnioskowanie o równoliczności zbiorów (porównywanie zbiorów, gdzie znajduje się więcej/mniej elementów)  układanie przedmiotów w rosnące i malejące  znajomość liczebników porządkowych (do 10, a także pojęcia „pierwszy”, „ostatni”, „przedostatni”)  wie, na czym polega pomiar długości, zna proste sposoby jego mierzenia, np. krokami, stopami  zna następstwo dni, pór roku, miesięcy

30 Dojrzałość emocjonalna  umiejętność kontrolowania i panowania nad własnymi emocjami, zdolność do przeżywania bogatego i zróżnicowanego świata uczuć  zmniejszenie impulsywności dziecka, wydłużenie czasu przeżywania różnych stanów emocjonalnych Do 6 r.ż. normą rozwojową jest labilność uczuciowa. Charakteryzują ją emocje silne, gwałtowne, krótkotrwałe, łatwo powstające i wybuchające na zewnątrz, reakcje afektywne są niewspółmierne do bodźców.

31 Cechy dziecka dojrzałego emocjonalnie  Rozstaje się z matką na czas pobytu w szkole.  Kontroluje swoje emocje (lęk, złość), nie uzewnętrznia ich w sposób gwałtowny.  Wierzy w swoje umiejętności.  Ma adekwatną samoocenę.  Adekwatnie do sytuacji okazuje swoje uczucia.  Potrafi cierpliwie czekać na swoją kolej.  Przeżywa emocje takie, jak duma, radość, zaciekawienie.  Potrafi skoncentrować się na zadaniu.  Odczuwa więź ze swoją grupą rówieśniczą, z wychowawcą, przeżywa radości i smutki związane z życiem klasy.  Potrafi współodczuwać przeżycia innych dzieci ( empatia ).  Prawidłowo reaguje na niepowodzenia oraz uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania.  Prawidłowo reaguje na pozytywne uwagi dotyczące zachowania i postępów w nauce.

32 Dojrzałość społeczna -to przystosowanie form zachowania dziecka do wymagań środowiska społecznego Charakterystyka rozwoju społecznego dziecka: -Uczestniczy w zabawach zespołowych -Nadal jest egocentryczne (trudno mu samodzielnie troszczyć się o wspólne dobro). -Organizacja zabawy raczej spoczywa na dorosłym. -Przejawia zachowania związane ze współzawodnictwem.

33 Cechy dziecka dojrzałego społecznie  Prawidłowo nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi.  Potrafi współpracować w zespole pod nadzorem dorosłego.  Przestrzega norm i zasad grupowych oraz zawartych umów.  Podporządkuje się dyscyplinie.  Wykonuje obowiązki.  Jest samodzielne (w czynnościach samoobsługowych, jak mycie, ubieranie się, czesanie, stara się samodzielnie odrabiać lekcje, pakować tornister).  Rozumie proste sytuacje społeczne.  Wie, co jest dobre, a co złe.  Doświadcza poczucia przynależności do grupy.  Potrafi bronić swojego stanowiska.  Akceptuje, że osoba dorosła nie zawsze jest do dyspozycji dziecka.  Nie zniechęca się trudnościami, jest wytrwałe.  Przyjmuje niepowodzenia, godzi się z porażką.

34 Dziecko dojrzałe do nauki szkolnej potrafi: powiedzieć, jakie ma imię i nazwisko, ile ma lat, gdzie mieszka, opowiedzieć o pracy rodziców, narysować rysunek postaci ludzkiej: postać jest kompletna, części ciała są proporcjonalne do całości, części ciała są rozmieszczone właściwie, obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, pisania; nie wychodzić poza linie kolorując obrazek; nazwać to co narysowało, ciąć nożyczkami w linii prostej i krzywej; lepić z plasteliny,

35 Dziecko dojrzałe do nauki szkolnej potrafi: dobrać w pary przedmioty lub obrazki, klasyfikować je wg określonej zasady, np. owoce, pojazdy, zwierzęta, łączyć zbiory wg określonej cechy, np. wielkość, kolor, wskazać różnice w pozornie takich samych obrazkach, rozpoznać różne dźwięki z otoczenia, np. głosy zwierząt, liczyć kolejno do 10 ; po przeliczeniu liczmanów powiedzieć, ile ich jest, dokonywać dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 10

36 Dziecko dojrzałe do nauki szkolnej potrafi: ma dobrą koncentrację uwagi, jest zainteresowane pracą i jej efektami, jest odporne na niepowodzenia, jest wytrwałe przy dłuższym wysiłku, prawidłowo wymawiać wszystkie głoski, nazwać głoskę na początku i na końcu wyrazu, różnicować wyrazy o podobnym brzmieniu, np. kran – tran, góra – kura, bada – pada, podzielić zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby, opowiedzieć treść obrazka posługując się mową zdaniową,

37 Dziecko dojrzałe do nauki szkolnej potrafi: rozwiązać proste zagadki, uważnie słuchać przez dłuższą chwilę opowiadania, bajki, muzyki, wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne; uczestniczyć w grupowych zabawach ruchowych, wskazać lewą i prawą stronę swego ciała i osoby stojącej na wprost, doprowadzić do końca rozpoczętą zabawę, pracę, w trudniejszych sytuacjach zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej,

38 Dziecko dojrzałe do nauki szkolnej potrafi: działać sprawnie; umieć podporządkować się słownym poleceniom, zgodnie bawić się z rówieśnikami – współdziałać, czekać na swoją kolej, wykonać podstawowe czynności samoobsługowe: samodzielnie zjeść, ubrać się, umyć, zawiązać sznurowadła, zapiąć guziki, zamki ma dobre tempo pracy, potrafi nawiązać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, jest wrażliwe na opinię nauczycieli i innych osób dorosłych.

39 CZEGO NIE ROBIĆ? Straszenie szkołą („W szkole to cię dopiero nauczą...”, Za takie zachowanie w szkole dostałbyś uwagę” itp..) W takiej sytuacji dziecko będzie traktować pójście do szkoły jako przykry obowiązek, a samą szkołę postrzegać (nawet jeszcze zanim samo będzie mogło doświadczyć) jako miejsce, w którym będzie mu źle. Likwidacja zabawek, a często także całkowite zburzenie dotychczasowej organizacji życia w domu. Powoduje to utratę poczucia bezpieczeństwa, które zastępuje niepewność, a nawet poczucie zagrożenia. Od dziecka zaczyna wymagać się zbyt dużej odpowiedzialności i dorosłości.

40 CZEGO NIE ROBIĆ? Okazywanie lęku przez rodziców Coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których to rodzice przejawiają strach przed szkołą i po prostu zarażają nim dzieci. Koniecznie należy zastanowić się, czego ja jako rodzic boję się w związku z pójściem mojego dziecka do szkoły i próbować poradzić sobie z tym lękiem. Stosunek do oceny szkolnej Dzieci nie zdają sobie sprawy z wartości oceny. Jest ona kształtowana przez dom rodzinny i najbliższe otoczenie dziecka. Przykre dla małego ucznia przeżycia mogą wywołać nadmierne ambicje rodziców, nastawionych na zdobywanie przez dziecko najlepszych stopni. Otrzymanie każdej innej oceny spowoduje napięcie, wywoła lęk, a z czasem doprowadzi do zachwiania wiary we własne możliwości i poczucia niższej wartości. Strach przed pójściem do szkoły wywoła z pewnością zapowiedź przykrych konsekwencji z powodu złych ocen.


Pobierz ppt "Dojrzałość szkolna Anna Suchodolska. Dojrzałość szkolna - to gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków, jakie stawia przed nim szkoła. Dojrzałość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google