Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowane i bezwarunkowe operacje interwencyjne na rynku pieniężnym i walutowym w przypadku zwykłym oraz w okresie kryzysu płynności Agnieszka Barczuk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowane i bezwarunkowe operacje interwencyjne na rynku pieniężnym i walutowym w przypadku zwykłym oraz w okresie kryzysu płynności Agnieszka Barczuk."— Zapis prezentacji:

1 Uwarunkowane i bezwarunkowe operacje interwencyjne na rynku pieniężnym i walutowym w przypadku zwykłym oraz w okresie kryzysu płynności Agnieszka Barczuk Natalia Stępień

2 Operacje otwartego rynku  Transakcje dokonywane z inicjatywy banku centralnego z bankami komercyjnymi.  Równoważą popyt i podaż środków utrzymywanych przez banki komercyjne w banku centralnym.  Narodowy Bank Polski przeprowadza operacje otwartego rynku emitując własne papiery dłużne- siedmiodniowe bony pieniężne, których minimalna rentowność jest równa stopie referencyjnej (obecnie 2%).

3 Podział operacji otwartego rynku BEZWARUNKOWE Outrighty Sprzedaż bonów pieniężnych UWARUNKOWANE REPO REVERSE REPO Swap walutowy SELL-BUY-BACK BUY-SELL-BACK

4 Rodzaje operacji otwartego rynku PODSTAWOWEDOSTARAJAJĄCE STRUKTURALNE

5 Bony pieniężne NBP  Krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane od 1 do 364 dni (7, 14, 28, 91, 182, 273 i 364)  o nominale 10.000 PLN  emitentem jest Narodowy Bank Polski  sprzedawane na rynku pierwotnym z dyskontem

6 Emisja bonów pięniężnych NBP

7 Przetargi Dealerzy rynku pieniężnego Min. 1 mln PLN Rynek wtórny- tylko banki

8 Dealerzy Rynku Pieniężnego  Powszechna Kasa Oszczędności BP S. A.  Bank Handlowy w Warszawie S. A.  ING Bank Śląski S. A.  Bank BPH S. A.  Bank Zachodni WBK S. A.  Bank Gospodarstwa Krajowego  BRE Bank S. A.  Bank Millenium S. A.  Bank Polska Kasa Opieki S. A.  Kredyt Bank S. A.  Raiffeisen Bank Polska S. A.  Societe Generale S. A. Oddział w Polsce  Deutsche Bank Polska S. A.  Bank Gospodarki Żywnościowej S. A.  BNP Paribas S. A. Oddział w Polsce Źródło: nbp.pl

9 Pakiet zaufania - cele  Umożliwienie bankom pozyskiwania środków złotowych na okresy dłuższe niż jeden dzień.  Umożliwienie bankom pozyskiwania środków walutowych.  Zwiększenie możliwości pozyskiwania płynności złotowej przez banki poprzez rozszerzenie zabezpieczeń operacji z NBP.

10 Popyt i podaż na przetargach na bony pieniężne NBP w 2008 r. Źródło: NBP

11 REPO (repurchase agreement)  Operacje warunkowego zakupu polegające na warunkowym zakupie przez bank centralny papierów wartościowych od banków komercyjnych. Repo jest operacją zbliżoną do udzielenia przez bank krótkoterminowego kredytu pod zastaw papierów wartościowych.  Pobudza to aktywność gospodarczą, ponieważ banki komercyjne otrzymują na pewien czas rezerwy pieniężne, co prowadzi do wzrostu ich płynności.

12 REPO w Polsce w okresie kryzysu (2008)  17 października 2008 r. - pierwsza dostrajająca operacja z terminem zapadalności 6 dni.  21 października 2008 r. - druga dostrajająca operacja z terminem zapadalności 14 dni.  4 i 12 listopada oraz 9 grudnia 2008 r. – operacje z terminem zapadalności 91 dni.  16 grudnia 2008 r. – operacja dostrajająca z terminem zapadalności 28 dni. Sektor bankowy został zasilony w płynność o łącznej wysokości 34329,2 mln zł. W 2009 r. stosowane terminy zapadalności to: 91 i 182 dni. Średni poziom operacji REPO zwiększających płynność złotówkową w 2008 r. wynosił 2 135 mln zł, w 2009 r. - 11 456 mln zł, w 2010 r. - 5 097 mln zł.

13 Zmiany krótkoterminowej płynności przez operacje REPO (w mln zł) Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych NBP (2008, 2009, 2010).

14 SELL-BUY-BACK Odpowiednik REPO, ale mamy tu do czynienia z dwiema umowami:  Sprzedaż papierów wartościowych na rynku kasowym;  Odkupienie tych samych papierów na rynku terminowym po określonej cenie.

15 REVERSE REPO  Transakcja warunkowej sprzedaży.  Bank Centralny sprzedaje papiery wartościowe bankom komercyjnym, pod warunkiem odsprzedaży w określonym czasie i w wyznaczonym terminie.  Oprocentowanie jest różnicą ceny sprzedaży i ceny, po której Bank Centralny odkupuje papiery.  W Polsce ma charakter lokaty w bony skarbowe lub bony pieniężne NBP.

16 REVERSE REPO - FED  FED ściąga pieniądze z rynku, z zastrzeżeniem ich oddania po określonym czasie i stopie procentowej.  18 października 2013 r. od 9 oferentów zebrał 4,2 miliarda dolarów przy stopie procentowej 0,01 %.  21-22 października 2013 r. zebrał 4,87 miliardów dolarów przy stopie procentowej 0,02 % od 14 oferentów  Przy podwojonej stopie procentowej, kwota nieznacznie się różni, co oznacza, że brak jest strony popytowej do uczestnictwa w tych operacjach

17 REVERSE REPO - FED Źródło: Domestic open market operations during 2008

18 BUY-SELL-BACK Odpowiednik REVERSE REPO, ale mamy do czynienia z dwiema umowami:  Kupno papierów wartościowych na rynku kasowym;  Sprzedaż tych samych papierów na rynku terminowym po określonej cenie.

19 SWAP WALUTOWY  Jest umową dwóch stron, dotyczącą wymiany na określony czas między sobą pewnej kwotę waluty na równowartość w innej walucie. Kurs wymiany powrotnej jest ustalany przy zawieraniu transakcji, w oparciu o różnicę oprocentowania tych walut.  Sprzedaż/ Kupno waluty po kursie kasowym i dokonanie odwrotnej umowy terminowej.

20 SWAP walutowy w Polsce w okresie kryzysu  Od drugiej połowy października 2008 r. operacje te były oferowane w EUR/PLN i USD/PLN.  21 października 2008 r. – pierwsza transakcja tego typu.  17 listopada 2008 r. – NBP zaczął przeprowadzać SWAP walutowy w CHF/PLN.  Operacje z 7-dniowym terminie zapadalności były przeprowadzane raz w tygodniu.  19 listopada, 3 i 17 grudzień 2008 r. – operacje z terminem zapadalności 84 dni.  SWAP walutowy ograniczył płynność w październiku o 75 mln zł, w listopadzie o 476 mln zł, a w grudniu o 1410 mln zł.  W zestawieniu średniorocznym w 2008 r. nastąpiło ograniczenie płynności na poziomie 162 mln zł, a w 2009 r. -1076 mln zł.

21 Udział średniego poziomu operacji SWAPA walutowego w absorpcji płynności (w mln zł) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportów Rocznych NBP 2008 i 2009

22 Bibliografia  Kudła J. Instrumenty finansowe i ich zastosowania, Warszawa 2009  www.nbp.pl  Raport roczny 2010. Płynność́ sektora bankowego Instrumenty polityki pienie ̨ z ̇ nej NBP.  Raport roczny 2009. Płynność́ sektora bankowego Instrumenty polityki pienie ̨ z ̇ nej NBP.  Raport roczny 2008. Płynność́ sektora bankowego Instrumenty polityki pienie ̨ z ̇ nej NBP.  Domestic open market operations during 2008, FED raport.


Pobierz ppt "Uwarunkowane i bezwarunkowe operacje interwencyjne na rynku pieniężnym i walutowym w przypadku zwykłym oraz w okresie kryzysu płynności Agnieszka Barczuk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google