Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowy Dzień Kobiet"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowy Dzień Kobiet
Ostrzeszów, dn r.

2

3 Fundusze unijne efektywnym wsparciem kobiecych biznesów
Sukces Pisany Szminką Fundusze unijne efektywnym wsparciem kobiecych biznesów Międzynarodowy Dzień Kobiet, Ostrzeszów, dn r.

4 Polki są najbardziej przedsiębiorczymi kobietami w Europie - ponad milion kobiet pracuje u nas na własny rachunek będąc właścicielami mikro i małych przedsiębiorstw.

5 W Polsce aż 47 % zdolnych do pracy kobiet jest aktywnych zawodowo, z czego 35% prowadzi własną firmę. Pod tym względem jesteśmy na 6 miejscu wśród krajów członkowskich UE.

6 Między 1980 a rokiem aż 552 miliony kobiet na świecie stało się aktywną częścią globalnej gospodarki. Udział kobiet w rynku pracy zdecydowanie rośnie i w ciągu następnej dekady dołączy do nich aż miliard kolejnych kobiet.

7 Kobiety na całym świecie są coraz lepiej wykształcone
Kobiety na całym świecie są coraz lepiej wykształcone. Jeśli spojrzeć na to globalnie – aż w 93 krajach to kobiety stanowią przewagę wśród studentów.

8 Kura – już nie domowa Obecność tak wielu kobiet w biznesie oraz sukcesy prowadzonych przez nie firm motywują kolejne Polki do zakładania własnej działalności. To szansa na spełnienie zawodowych marzeń, ale też nierzadko jedyna alternatywa na pogodzenie aktywności zawodowej z obowiązkami rodzinnymi.

9 Na sukces w rozumieniu większości kobiet składa się zarówno sfera zawodowa jak i prywatna, a pełne poczucie satysfakcji możliwe jest do osiągnięcia jedynie poprzez równoważenie tych dwóch sfer.

10 O własnym biznesie marzą kolejne panie
O własnym biznesie marzą kolejne panie. Pomocne w tym mogą być fundusze z Unii Europejskiej, z wsparcia których skorzystało w latach tysiące kobiet.

11 KIM JEST KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA Z UNIJNA DOTACJĄ W KIESZENI?

12 Hasło kobieta przedsiębiorcza, często kojarzy się z ikonami kobiecej przedsiębiorczości i sukcesu. Jednak kobiet, którym się udało jest więcej, są obok nas – to nasze koleżanki, sąsiadki, znajome. Pań, które zrealizowały swoje pomysły są tysiące.

13 Przedsiębiorczość kobiet to ważne wyzwanie współczesnych społeczeństw, a jednocześnie złożone zjawisko. Z jednej strony jest tu wyraźny kontekst ekonomiczny, a z drugiej podejmowanie działalności na własny rachunek przez kobiety i wchodzenie w rolę właścicielek firm jest mocno warunkowane kulturowo. Te kraje, które dają szansę wszystkim przedsiębiorczym obywatelom, by ujawnili swoje możliwości, odnotowują szybki wzrost ekonomiczny. Zatem wykorzystanie potencjału przedsiębiorczości tkwiącego w kobietach to źródło wzrostu dobrobytu społeczeństw.

14 Przedsiębiorczość kobiet przyczynia się do rozwoju gospodarczego poprzez tworzenie nowych produktów i miejsc pracy. Rosnąca liczba kobiet będących właścicielkami firm dowodzi, że kobiety wykazują się cechami przedsiębiorczymi, które pozwalają skutecznie przełamywać społeczne bariery i aktywnie uczestniczyć w procesach gospodarczych.

15

16 Na wysoką aktywność Polek w sferze przedsiębiorczości oddziałuje znacząco zarówno
czynnik „wypychania” (poczucie współodpowiedzialności za byt ekonomiczny rodziny) oraz czynnik „przyciągania”, odnoszący się szczególnie do młodych, dobrze wykształconych kobiet, związany z poszukiwaniem w biznesie wysokich dochodów i samorealizacji.

17 Jednocześnie kobiety częściej niż mężczyźni podejmują działalność gospodarczą z braku innej sensownej alternatywy, a nie z chęci wykorzystania szansy. Ważne są dla nich takie motywy założenia własnej firmy, jak: dążenie do niezależności i samodzielności decydowania o własnym losie; dążenie do osiągania wyższych dochodów i uzyskania niezależności finansowej; możliwość rozwoju zawodowego; negatywne doświadczenia z pracy najemnej oraz sprzyjające warunki na rynku.

18 Szczególne znaczenie dla rozpoczynania i rozwijania działalności gospodarczej mają ramowe uwarunkowania przedsiębiorczości, wśród których wskazuje się głównie na: dostępność kapitału; politykę publiczną (podatki, regulacje prawne) i publiczne programy wspierania przedsiębiorczości; edukację i szkolenia; otwartość rynku; dostęp do infrastruktury technicznej; normy kulturowe i społeczne. Tak zdefiniowane determinanty dotyczą zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

19 Natomiast specyficznym uwarunkowaniem przedsiębiorczości kobiet jest rozwój technologiczny powodujący, że kobiety rzadziej niż mężczyźni prowadzą działalność w sektorach zaawansowanej technologii. Na pozostałe determinanty, w szczególny sposób wpływające na podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety, mają wpływ: czynniki ekonomiczne związane ze wzrostem poziomu zamożności społeczeństwa, przyczyniającego się do rozwoju usług, które stanowią przestrzeń dla przedsiębiorczości kobiet; kryzysy ekonomiczne i bezrobocie, ograniczające zakres pracy najemnej głównie kobiet; czynniki kulturowe, związane z postrzeganiem kobiet w roli przedsiębiorcy; czynniki instytucjonalne i demograficzne, jak np. dzietność.

20 Bariery rozwoju przedsiębiorczości kobiet, to:
bariery podatkowe; zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy; bariery zatrudnienia związane z nieelastycznym prawem pracy; bariery administracyjne; skutki istnienia szarej strefy; konkurencję ze strony uprzywilejowanych przedsiębiorstw; słabą infrastrukturę techniczną; niedostateczną ochronę własności intelektualnej; systemy wartości i normy społeczne (w tym postawy wobec przedsiębiorców); bariery edukacyjne; tradycyjną socjalizację, utrwalającą tradycyjny podział ról społecznych według płci.

21 Wskazuje się na potrzebę zwiększania aktywności zawodowej kobiet, w tym w formie własnej działalności gospodarczej. Podkreśla się, że zasadniczym ograniczeniem obecności kobiet na rynku pracy jest brak możliwości pogodzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi, a zwłaszcza z funkcjami opiekuńczymi. Jednocześnie własna działalność gospodarcza, a jeszcze częściej samozatrudnienie, wskazywana jest jako forma zatrudnienia przyjazna rodzinie.

22 Unia Europejska - nowy okres programowania 2014 - 2020
Z budżetu polityki spójności na lata Polska otrzyma 82,5 mld euro. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny - całkowita alokacja w euro

23 Priorytety na szczeblu UE
Zgodnie z założeniami strategii Europa 2020 przyjęto 5 głównych celów dla całej UE w 2020 r.: 1. Zatrudnienie  (75 proc. osób w wieku lat powinno mieć pracę) 2. Badania i rozwój (na inwestycje w badania i rozwój powinniśmy przeznaczać 3 proc. PKB Unii) 3. Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii (należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r.; lub nawet o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające; 20 proc. energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 proc. 4. Edukacja (ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację do poziomu poniżej 10 proc., co najmniej 40 proc. osób w wieku powinno mieć wykształcenie wyższe, 5. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln).

24 Polska realizować będzie 11 celów tematycznych wskazanych w Strategii Rozwoju Kraju 2020 tj.: 
Cel tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.  Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych. Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury.   Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Cel tematyczny 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem.  Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. 

25 Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.  Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.  Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.  Cel tematyczny 11. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.  

26 Programy operacyjne dostępne w Polsce w nowym okresie programowania 2014 - 2020
6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw polski wschodniej oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) Program Operacyjny Polska Cyfrowa Program Operacyjny Pomoc Techniczna 16 regionalnych programów operacyjnych – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

27 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER)  - będzie wspierać następujące obszary:
zatrudnienie i mobilność pracowników; włączenie społeczne osób wykluczonych i walkę z ubóstwem; inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie; wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

28 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – zakłada dalszy rozwój infrastruktury transportowej i bezpieczeństwa energetycznego oraz realizację programu ochrony środowiska naturalnego i wsparcia gospodarki przyjaznej środowisku, poprzez działania w obszarach: gospodarki niskoemisyjnej; przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu; transportu i bezpieczeństwa energetycznego.

29 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym celem programu będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe. Przewidziane obszary wsparcia to: budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami; rozwój innowacyjności przedsiębiorstw; wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

30 Program Operacyjny Polska Cyfrowa – wsparcie przeznaczone zostanie na stworzenie warunków do powszechnego wykorzystania technologii poprzez: powszechny dostęp do szybkiego internetu; rozwój e-administracji; e-integrację osób wykluczonych cyfrowo.

31 Program Operacyjny Polska Wschodnia - to dodatkowy instrument wsparcia finansowego pięciu wschodnich województw Polski: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, który będzie uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów europejskiej polityki spójności. Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Program Operacyjny Pomoc Techniczna - będzie instrumentem służącym instytucjom odpowiedzialnym za realizację interwencji finansowanych z funduszy strukturalnych.

32 Pozostałe Programy Operacyjne:
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich celem realizacji programu będzie poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Wybrane działania: II. Wzmacnianie przedsiębiorczości Poddziałania: Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej) Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój usług rolniczych. Inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych). W ramach LEADER wspierane będą operacje mające na celu m. in. - zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych.  

33 Cel Poprawa konkurencyjności i spójności województwa
WRPO 2014+ Cel Poprawa konkurencyjności i spójności województwa 10 merytorycznych osi, 30 priorytetów inwestycyjnych; program dwufunduszowy - finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w prawie 72%, tj. 1760,9 mln euro) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (w 28%, tj. 689,2 mln euro). Cele: Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK). Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

34 WRPO 2014+ Cele: 5. Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem. 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktury sieciowe. 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie.

35 Dlaczego Priorytet 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników? Wskaźnik aktywności zawodowej (ogółem 8,1%) różnił się w 2013r. w Wielkopolsce dla kobiet (48,9%) i mężczyzn (68,1%). W regionie rośnie odsetek pracujących mężczyzn, natomiast w populacji kobiet nie obserwuje się wyraźnych zmian w tym aspekcie. Na wsi wyższą aktywność zawodową wykazują mężczyźni niż kobiety. Kobiety dominują w strukturze osób długotrwale bezrobotnych (60% w porównaniu z 40% mężczyzn długotrwale bezrobotnych). W przypadku osób niepełnosprawnych – zarejestrowanych w urzędach pracy w 2013 r. było 49% mężczyzn i 51% kobiet.

36 Wyzwania do zrealizowania poprzez Priorytet 8 i 9:
Konieczność wsparcia i wykorzystania różnych form aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w szczególności kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach; Poprawa dostępu do samozatrudnienia, warunków prowadzenia własnej działalności gospodarczej i tworzenie trwałych miejsc pracy w MŚP; Poprawa dostępu do zatrudnienia rodzicom i opiekunom, w szczególności kobietom, powracającym bądź wchodzącym na rynek po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3; Rozwój infrastruktury opieki nad małymi dziećmi; Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw i ich pracowników – podnoszenie kompetencji i kwalifikacji odpowiadających na wyzwania innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki oraz trendów demograficznych.

37 Kto może otrzymać dotację?
W dotacjach unijnych panuje równouprawnienie. Tutaj kobiety zarówno jako założycielki/właścicielki firm, czy też prezesi zarządów traktowane są na równi z mężczyznami. Nie ma też ograniczeń wiekowych. Liczy się pomysł i biznes plan projektu, a kluczowe kwestie to, czy dana inwestycja ma biznesowy sens oraz czy się opłaci. W każdym z działań, w ramach których przyznawane są dotacje, w wyraźny sposób wskazani są beneficjenci.

38 Na co fundusze? Wiele programów unijnych jest poświęconych na pomoc już istniejących przedsiębiorstw. Otrzymane dotacje właściciele firm mogą przeznaczyć na realizację różnego rodzaju projektów – począwszy od wsparcia inwestycji, czyli zakupu maszyn, urządzeń, technologii czy oprogramowania, przez dofinansowanie tworzenia e-usług, systemów B2B, aż po środki na szkolenia.

39 W każdym województwie przewidziano możliwość wsparcia dla przedsiębiorstw mikro i małych, przy czym jednak działania w ramach poszczególnych województw charakteryzują się dużą różnorodnością. Szczegółowe informacje w zakresie działań prowadzonych w poszczególnych województwach można znaleźć na stronach internetowych instytucji zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi w każdym z województw, najczęściej są to Urzędy Marszałkowskie. Na stronach można też uzyskać informacje o aktualnych i planowanych konkursach.  

40 Ile da Unia? Kwoty dotacji są bardzo różne i to przedsiębiorcy sami mogą zdecydować, o jaką wartość dotacji się ubiegają. Maksymalna i minimalna dotacja na rozwój firmy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)  jest zróżnicowana i w zasadzie w każdym z województw inna.

41 Kiedy złożyć wniosek? Wniosek o dotację należy złożyć w wyznaczonym terminie naboru wniosków, które zawsze ogłaszane są z odpowiednim wyprzedzeniem. Na stronach internetowych poszczególnych instytucji umieszczana jest kompletna dokumentacja obowiązująca dla danego naboru wniosków, definiująca kategorie beneficjentów, rodzaje dofinansowywanych projektów, kryteria wyboru projektów do dofinansowania, jak i wysokość minimalnej czy maksymalnej dotacji oraz poziom dofinansowania. Aby ubiegać się o dotację należy we właściwym okresie, tj. w czasie trwania naboru złożyć wniosek, zwykle na z góry określonym formularzu i inną wymaganą dokumentację.  Warto zatem na bieżąco śledzić komunikaty umieszczane na stronach instytucji zarządzających poszczególnymi działaniami.

42 Dotacja – od czego zacząć?
W przypadku każdej dotacji należy rozpocząć od określenia przedmiotu inwestycji – co chcemy zrealizować oraz dlaczego. Następnie możemy zacząć poszukiwanie źródeł finansowania, czyli dostępnych na nasz projekt dotacji. Jeśli chcemy rozwijać firmę i planujemy inwestycję, np. rozbudowę parku maszynowego, w pierwszej kolejności należy się zwrócić do Regionalnego Programu Operacyjnego swojego województwa. Na stronie internetowej RPO powinniśmy znaleźć harmonogram konkursów, który albo wskaże nam konkretny termin naboru albo  poinformuje o wyczerpaniu środków w danym działaniu.

43 Polska Agencja Rozwoju Przemysłu uruchomiła w marcu fundusz pożyczkowy skierowany do mieszkających w Polsce pań, które prowadzą lub zamierzają podjąć działalność gospodarczą w kraju. Fundusz dysponuje kwotą ok. 20 mln zł. Pożyczka - od 20 do 40 tys. zł. - będzie oprocentowana bardzo korzystnie - 2 proc. w stosunku rocznym. Na razie Agencja planuje program uruchomić pilotażowo, w ośmiu województwach. W każdym z nich zostanie wybranych 6 powiatów charakteryzujących się wysoką stopą bezrobocia, w których będą mogły być realizowane projekty finansowane ze środków pożyczki. PARP zamierza szczegółowo sprawdzać popularność i efekty pożyczek, gdyż w przypadku dużego zainteresowania rozważone zostanie rozszerzenie programu na kolejne województwa i powiaty, a docelowo na cały kraj.

44 Źródła: strukturalne biznesu/skad-wziac-pieniadze/fundusze- unijne/item/3533-jakie-dotacje-dla-kobiet-na- wlasny-biznes.html Dotacja jest kobietą Jak Polki korzystają z Funduszy Europejskich. Broszura MRR, Warszawa 2012. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Broszura MRiRW, Warszawa Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Raport PARP, Warszawa 2011. WRPO 2014 Wersja zatwierdzona przez KE, ZWW, Poznań r.

45 Dziękuję za uwagę. Oprac. Sabina Dachowska Biuro Posła do PE Andrzeja Grzyba w Ostrzeszowie


Pobierz ppt "Międzynarodowy Dzień Kobiet"

Podobne prezentacje


Reklamy Google