Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Ogólnopolska Konferencja HortIntegra Integrowana Produkcja Roślin Aspekty prawne i perspektywy Kielce, 28 listopada 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Ogólnopolska Konferencja HortIntegra Integrowana Produkcja Roślin Aspekty prawne i perspektywy Kielce, 28 listopada 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Ogólnopolska Konferencja HortIntegra Integrowana Produkcja Roślin Aspekty prawne i perspektywy Kielce, 28 listopada 2014 r.

3 Pomoc finansowa dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw

4 W dniu 20 grudnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007. Zgodnie z art. 232 ust. 1 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013, przepisy przedmiotowego rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r. Zgodnie z art. 232 ust. 1 ww. rozporządzenia, z dniem 1 stycznia 2014 r. tracą moc dotychczasowe przepisy art. 103a oraz art. 125e rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku), tj. zostały zniesione przepisy dotyczące udzielania pomocy finansowej grupom producentów owoców i warzyw w celu spełnienia wymagań niezbędnych do uznania za organizację producentów. Wspólna Organizacja Rynków Owoców i Warzyw Unii Europejskiej Wsparcie dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw

5 Uwzględniając powyższe, poczynając od dnia 1 stycznia 2014 r. (tj. od daty stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013), brak jest podstaw prawnych umożliwiających zatwierdzanie wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, które mogłyby uzyskać pomoc finansową w celu spełnienia wymagań niezbędnych do uznania za organizację producentów. Zgodnie z preambułą nowego rozporządzenia: "Wsparcie na rzecz tworzenia grup producentów w odniesieniu do wszystkich sektorów i wszystkich państw członkowskich należy określić w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym, należy znieść wsparcie specjalne w sektorze owoców i warzyw". Wspólna Organizacja Rynków Owoców i Warzyw Unii Europejskiej Wsparcie dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw

6 Jednakże, stosownie do art. 231 ust. 2 rozporządzenia (UE) Nr 1308/2013, wszystkie programy wieloletnie przyjęte przed dniem 1 stycznia 2014r., po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia nadal podlegają stosownym przepisom rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, aż do wygaśnięcia tych programów. Mając na uwadze powyższe, obsługa planów dochodzenia do uznania grup producentów wstępnie uznanych przed dniem 1 stycznia 2014 r., może być kontynuowana do ich zakończenia, na podstawie dotychczasowych przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 543/2011. Wspólna Organizacja Rynków Owoców i Warzyw Unii Europejskiej Wsparcie dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw

7 Pomoc finansowa uznanym organizacjom producentów w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

8 Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. L 347 z dnia 20.12.2013 r., str. 671), Rozporządzenie KE ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do rynków produktów rolnych – w fazie przygotowań. Wspólna Organizacja Rynków Owoców i Warzyw Unii Europejskiej

9 Wspólna organizacja rynków owoców i warzyw nowa perspektywa finansowa 2014 -2020 Produkty objęte wspólną organizacją w sektorze owoców i warzyw: owoce, warzywa, grzyby uprawne oraz wybrane zioła wyprodukowane na terytorium UE nie obejmuje: ziemniaków, winogron winiarskich, bananów, kukurydzy słodkiej, fasoli oraz grochu z przeznaczeniem na pasze, a także oliwek.

10 Wspólna organizacja rynków owoców i warzyw nowa perspektywa finansowa 2014 -2020 BENEFICJENCI POMOCY: Uznane organizacje producentów owoców i warzyw, Uznane zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw.

11 FORMY POMOCY FINANSOWEJ: Pomoc finansowa na dofinansowanie funduszu operacyjnego utworzonego przez organizację producentów owoców i warzyw lub ich zrzeszenie, do realizacji celów i podlegających im działań, przewidzianych do wykonania w zatwierdzonym programie operacyjnym. Czas trwania programu operacyjnego: 3 - 5 lat. Wspólna Organizacja Rynków Owoców i Warzyw Unii Europejskiej

12 CELE PROGRAMÓW OPERACYJNYCH: planowanie produkcji, w tym prognozowanie i monitorowanie produkcji i spożycia; poprawa jakości produktów, świeżych lub przetworzonych; podwyższenie wartości handlowej produktów; promocja produktów, świeżych lub przetworzonych; środki ochrony środowiska w szczególności dotyczące wody oraz metody produkcji bezpieczne dla środowiska, w tym rolnictwo ekologiczne; zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie kryzysowe. Wspólna organizacja rynków owoców i warzyw nowa perspektywa finansowa 2014 -2020

13 PROGRAM OPERACYJNY musi zawierać : a)co najmniej 2 cele ogólne, o których mowa w RPEiR (UE) 1308/2013, których realizacja została opisana w „Strategii krajowej na rzecz zrównoważonych programów operacyjnych na rynku owoców i warzyw”, b)co najmniej 2 działania na rzecz ochrony środowiska, których realizacja została opisana w „Ramach krajowych na rzecz działań związanych z ochroną środowiska” Wspólna Organizacja Rynków Owoców i Warzyw Unii Europejskiej

14 Programy operacyjne realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020 muszą być zgodne ze „Strategią krajową dla zrównoważonych programów operacyjnych na rynku owoców i warzyw” W strategiach krajowych państwa członkowskie określają rodzaje działań, jakie organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów mogą zamieścić w swoich programach operacyjnych.

15 Strategia krajowa dla zrównoważonych programów operacyjnych uwzględnia przede wszystkim: analizę sytuacji pod kątem mocnych i słabych stron oraz potencjału rozwoju; uzasadnienie ustalonych priorytetów cele programów operacyjnych i instrumentów oraz wskaźniki wydajności; ocenę programów operacyjnych; obowiązki organizacji producentów w zakresie sprawozdawczości. ramy krajowe na rzecz działań związanych z ochroną środowiska STRATEGIA KRAJOWA NA RZECZ P.O.

16 Uznane zrzeszenia organizacji producentów - nowa perspektywa finansowa 2014 -2020 Zrzeszenia organizacji producentów mogą przedstawiać całościowe lub częściowe programy operacyjne, obejmujące działania określone w ramach programów operacyjnych przez organizacje członkowskie, lecz przez nie nierealizowane. Te programy operacyjne zrzeszeń organizacji producentów podlegają tym samym zasadom, co programy operacyjne organizacji producentów i są rozpatrywane w tym samym czasie co programy operacyjne organizacji członkowskich.

17 Uznane zrzeszenia organizacji producentów - nowa perspektywa finansowa 2014 -2020 Programy operacyjne zrzeszeń organizacji producentów: finansowane w całości ze składek organizacji członkowskich zrzeszenia, które pochodzą z funduszy operacyjnych organizacji członkowskich; działania i przeznaczone na nie środki finansowe muszą być określone w programach operacyjnych poszczególnych organizacji członkowskich; nie może dochodzić do podwójnego finansowania.

18 inwestycje umożliwiające skuteczniejsze zarządzanie ilościami wprowadzanymi do obrotu (nowe działanie); działania szkoleniowe i wymianę najlepszych praktyk; promowanie i informowanie, z myślą o zapobieganiu bądź w okresie kryzysu; wsparcie na rzecz kosztów administracyjnych poniesionych na utworzenie funduszy wspólnego inwestowania; w razie potrzeby ponowne nasadzanie sadów po obowiązkowym ich karczowaniu ze względów zdrowotnych lub fitosanitarnych z polecenia właściwego organu państwa członkowskiego (nowe działanie); wycofywanie z rynku; zielone zbiory lub niezbieranie owoców i warzyw; ubezpieczanie zbiorów Zapobieganie kryzysom i zarządzanie nimi w nowej perspektywie finansowej 2014 -2020 może obejmować:

19 Zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz zarządzanie kryzysowe Działania w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym oraz zarządzania kryzysowego mogą być realizowane przez organizacje producentów owoców i warzyw lub ich zrzeszenia w ramach ich programów operacyjnych. Państwa członkowskie muszą wskazać w swoich Strategiach Krajowych, które z działań z zakresu przeciwdziałania kryzysom i zarządzania kryzysowego mogą być realizowane na ich terytorium.

20 Środki zapobiegania kryzysom i zarządzania nimi nie mogą przekraczać 1/3 wydatków programu operacyjnego. Zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz zarządzanie kryzysowe

21 Warunki ubiegania się organizacji producentów owoców i warzyw lub ich zrzeszenia o przyznanie pomocy: spełnianie kryteriów uznania w zakresie minimalnej liczby członków organizacji producentów oraz minimalnej wartości sprzedaży – do ustanowienia na nowy okres programowania przez Państwo członkowskie (aktualnie 5 producentów owoców lub warzyw oraz min. 500 tys. zł sprzedaży), opracowanie programu operacyjnego i przedłożenie go do zatwierdzenia dyrektorowi oddziału regionalnego ARiMR, ustanowienie funduszu niezbędnego do realizacji programu operacyjnego. Wspólna Organizacja Rynków Owoców i Warzyw Unii Europejskiej

22 FUNDUSZ OPERACYJNY Organizacje producentów działające w sektorze owoców i warzyw lub ich zrzeszenia mogą utworzyć fundusz operacyjny. Fundusz ten jest finansowany: ze składek pochodzących od: członków organizacji producentów lub samej organizacji producentów lub zrzeszeń organizacji producentów ze składek opłacanych przez członków tych zrzeszeń; z pomocy finansowej UE, która może zostać przyznana organizacjom producentów lub ich zrzeszeniom, w przypadku gdy przedstawią one program operacyjny lub częściowy program operacyjny.

23 FUNDUSZ OPERACYJNY 100% składki członków OP oraz OP 40%składki 40%środki finansowe z UE 60%środki 60% FUNDUSZ OPERACYJNY Wpływy

24 FUNDUSZ OPERACYJNY Środki funduszu operacyjnego wykorzystywane są na: realizację działań zatwierdzonych w programie operacyjnym, finansowanie działań zapobiegających kryzysom i zarządzania w sytuacjach kryzysowych (nie mogą przekroczyć 1/3 całkowitej kwoty funduszu operacyjnego).

25 FUNDUSZ OPERACYJNY Wydatki netto FUNDUSZ OPERACYJNY Finansowanie wydatków na działania i cele w programie operacyjnym Finansowanie wydatków na działania i cele w programie operacyjnym Zapobieganie kryzysom i zarządzanie nimi (nieprzeznaczenie owoców i warzyw do sprzedaży) Koszty ogólne zarządzania programem operacyjnym

26 WYSOKOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ 60% 60% wydatków poniesionych z funduszu operacyjnego na działania zatwierdzone w programie operacyjnym (w tym wydatków poniesionych na zapobieganie kryzysom i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych - z wyjątkiem sytuacji w której nieprzeznaczone do sprzedaży owoce i warzywa są bezpłatnie dystrybuowane), 100% 100% wydatków poniesionych z tytułu nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzedaży podlegających bezpłatnej dystrybucji (w tym koszty sortowania, pakowania oraz transportu owoców i warzyw do odbiorców).

27 WYSOKOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ Maksymalna kwota pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego nie może przekroczyć: równowartości 4,1 % wartości produkcji wprowadzanej do obrotu przez każdą organizację producentów lub każde zrzeszenie organizacji producentów lub w przypadku OP 4,6% w sytuacji przeznaczenia dodatkowego 0,5% na środki zapobiegania sytuacjom kryzysowym i zarządzania nimi, lub w przypadku ZOP 4,7% w sytuacji przeznaczenia dodatkowego 0,6% na środki zapobiegania sytuacjom kryzysowym i zarządzania nimi..

28 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tworzenie grup i organizacji producentów PROW 2014-2020

29 Tworzenie grup i organizacji producentów Podstawa prawna: Art. 27 Tworzenie grup i organizacji producentów. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.

30 Tworzenie grup i organizacji producentów Cele:  Dostosowanie do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produkcji producentów, którzy są członkami takich grup lub organizacji.  Wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych.  Ustanowienie wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności.  Inne zadania, które mogą być prowadzone przez grupy i organizacje producentów, takie jak rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych oraz organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji.

31 Tworzenie grup i organizacji producentów Beneficjenci:  Nowe grupy producentów rolnych, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r., działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych i które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności.  Nowe organizacje producentów, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r., działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych lub prawnych i które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności. Powyżej wymienione podmioty będą wykonywać swoją działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

32 Tworzenie grup i organizacji producentów Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP): Kategoria przedsiębiorstwa Liczba osób zatrudnionych Roczny obrót Całkowity bilans roczny Średnie< 250≤ 50 mln eurolub≤ 43 mln euro Małe< 50≤ 10 mln eurolub≤ 10 mln euro Mikro< 10≤ 2 mln eurolub≤ 2 mln euro

33 Tworzenie grup i organizacji producentów Warunki kwalifikowalności: Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który spełnia następujące warunki:  łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów/wstępnie uznanej grupy producentów /organizacji, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r.;  przedłoży biznesplan i zadeklaruje jego realizację w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia. Wsparcia nie przewiduje się na tworzenie grup i organizacji producentów w kategorii produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe (świeże, chłodzone, mrożone).

34 Tworzenie grup i organizacji producentów Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru: Preferencje w przyznawaniu pomocy dla grup i organizacji producentów, które spełnią następujące warunki:  zorganizowanych w formie spółdzielni;  zrzeszających jak największą liczbę członków;  zrzeszających producentów, w gospodarstwach, których produkcja objęta została dobrowolnym ubezpieczeniem;

35 Tworzenie grup i organizacji producentów Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru (c.d.):  zrzeszających producentów w następujących kategoriach: produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia EFRROW, w szczególności rolnictwa ekologicznego; świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe; bydło żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe; owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia, mięso owcze lub kozie, skóry owcze lub kozie surowe (suszone); miód naturalny lub inne produkty pszczele; rośliny w plonie głównym, uprawiane na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego; szyszki chmielowe.

36 Tworzenie grup i organizacji producentów Biznesplan:  Informacje podstawowe o grupie/organizacji.  Cele, spójna koncepcja oraz etapy rozwoju grupy/organizacji, w oparciu o cele dla których udzielane jest wsparcie.  Opis wyjściowej i docelowej sytuacji grupy/organizacji, informacje nt. zasobów poszczególnych gospodarstw członków grupy/organizacji oraz struktury organizacyjnej i wielkości produkcji.  Opis i harmonogram planowanych działań prowadzących do rozwoju grupy/organizacji, w tym inwestycji.  Informacje nt. planowanych szkoleń i korzystania z doradztwa.  Informacje nt. innych zamierzeń dotyczących rozwoju grupy/organizacji.

37 Tworzenie grup i organizacji producentów Rodzaj wsparcia: Procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów ze sprzedaży produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędących członkami grupy lub organizacji. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy/ organizacji od dnia rejestracji/uznania.

38 Tworzenie grup i organizacji producentów Kwoty i wysokość wsparcia: w pierwszym roku – 10%, w drugim roku – 8%, w trzecim roku – 6%, w czwartym roku – 5%, w piątym roku – 4%. Maksymalnie równowartość 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej realizacji biznesplanu.

39 Tworzenie grup i organizacji producentów Budżet działania: 353 mln euro (w tym na zobowiązania z PROW 2007-2013 kwota 110 mln euro) Planowana liczba beneficjentów – 1 671

40 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wsparcie dla uczestników systemu jakości żywności PROW 2014 – 2020 Integrowana produkcja roślin w ramach PROW 2014 – 2020

41 6. Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich 2. Konkurencyjność rolnictwa i żywotność gospodarstw 3. Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów 5. Efektywne gospodarowanie zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną 1. Transfer wiedzy i innowacje Priorytety ROW Cele szczegółowe (ang. focus areas) (a) wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich (b) wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem a badaniami i innowacją, w tym do celów ulepszonego zarządzania środowiskiem i lepszych wyników (c) wspieranie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnictwa i leśnictwa (a)poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej (b)ułatwianie wejścia rolników posiadających odpowiednie umiejętności do sektora rolnictwa, a w szczególności wymiany pokoleń (a)poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno- spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe (b)wspieranie zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem w gospodarstwach (a) odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów (b) poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów (c) zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą (a) poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych w rolnictwie (b) zwiększenie efektywności wykorzystania energii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym (c) ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów i pozostałości oraz innych surowców niespożywczych, dla celów biogospodarki (d) redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa (e) promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie (a) ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy (b) wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (c) zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na obszarach wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości. innowacyjność, zmiany klimatu, środowisko jako cele przekrojowe

42 Podstawa prawna: Art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. L 347/487 z 20.12.2013). Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (na etapie projektowania) Rozporządzenie wykonawcze Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (na etapie projektowania) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

43 Systemy jakości żywności związane z działaniem: Systemy wspólnotowe UE – aktualnie są to: ▫Chroniona Nazwa Pochodzenia ▫Chronione Oznaczenie Geograficzne ▫Gwarantowana Tradycyjna Specjalność ▫Rolnictwo ekologiczne Systemy krajowe : ▫Integrowana produkcja roślin (IP) w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455); ▫System Jakość Tradycja (dotyczący produktów regionalnych i tradycyjnych); ▫System jakości QMP (dotyczący wysokojakościowej wołowiny); ▫System jakości QAFP w zakresie mięsa wieprzowego; ▫System jakości QAFP w zakresie produkcji wędlin; ▫System jakości PQS (dotyczący wysokojakościowej wieprzowiny). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

44 Wsparcie będzie prowadzone w ramach działania: 7.4 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Planowany budżet dla działania: 33 mln euro obejmującego poddziałania: 7.4.1 Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości 7.4.2 Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

45 Schemat instytucjonalny MRiRW – instytucja zarządzająca ARiMR – instytucja płatnicza ARR – instytucja wdrażająca czyli, w praktyce: - rozpatrywanie wniosków na poziomie ARR - realizacja płatności z poziomu ARiMR

46 Poddziałanie 7.4.1 Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości Beneficjent – rolnik aktywny zawodowo Pomoc ma formę refundacji, w okresie 3 lat od przystąpienia do systemu jakości Koszty kwalifikowalne obejmują: ▫koszty poniesione przy przystępowaniu do systemu jakości i roczną składkę za udział w tym systemie. ▫wydatki dotyczące kontroli zgodności z wymaganiami systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

47 Warunki kwalifikowalności: Pomoc przyznawana jest wnioskodawcy, który wytwarza produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach systemu jakości, który nie otrzymywał tego rodzaju wsparcia dla tego samego produktu rolnego lub środka spożywczego w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego PROW 2007  -2013. W celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych celów z dwóch różnych źródeł PROW 2014- 2020, pomoc będzie przyznawana pod warunkiem, iż wnioskodawca nie uzyskuje wsparcia na dofinansowanie kosztów transakcyjnych ze środków działania „Rolnictwo ekologiczne”. Kryteria wyboru Kryteria wyboru uwzględniają w szczególności wielkość powierzchni gruntów, na których wnioskodawca prowadzi wysokojakościową produkcję. Preferencje w przyznawaniu pomocy odnosić się będą do gospodarstw do 5 ha, dla których koszty stałe, wynikające z udziału w systemach jakości, stanowią duże obciążenie finansowe. Kwoty i wielkość wsparcia Do równowartości 2 000 euro na gospodarstwo rocznie. ▫kwoty możliwe do refundacji w ramach poszczególnych systemów jakości zostaną określone w przepisach krajowych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poddziałanie 7.4.1 Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości

48 Poddziałanie 7.4.2 Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych Beneficjent – podmiot utworzony przez co najmniej dwóch producentów, wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze w ramach systemów jakości, zwany dalej „zespołem promocyjnym”. Przez zespół promocyjny należy rozumieć podmiot, niezależnie od posiadania przez niego formy prawnej, integrujący uczestników systemu jakości, np.: Grupę Producentów, Organizację Producentów, Organizację międzybranżową, Organizację branżową, Konsorcjum, Stowarzyszenie, Kółko rolnicze, Rolnicze zrzeszenie branżowe, Spółdzielnię, Izbę gospodarczą. Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji Koszty kwalifikowalne obejmują: ▫Koszty poniesione w celu przeprowadzenia działań promocyjnych Rodzaje kosztów określone zostaną w przepisach krajowych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

49 Poddziałanie 7.4.2 Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych Warunki kwalifikowalności: Pomoc może być przyznana zespołowi promocyjnemu, którego członkowie uczestniczą w wytwarzaniu produktu rolnego lub środka spożywczego przeznaczonego do spożycia przez ludzi wytwarzanego w ramach systemów jakości, o których mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1305/2013. Kryteria wyboru Przewiduje się preferencje w zakresie wyboru operacji dla wnioskodawców, którzy nie otrzymywali tego rodzaju wsparcia w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego PROW 2007-2013. Kryteria wyboru będą uwzględniać założoną przez wnioskodawców efektywność zaplanowanych działań promocyjnych. Kwoty i wielkość wsparcia 70% kosztów kwalifikowalnych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

50 Wykaz najistotniejszych zmian na okres 2014-2020 (w odniesieniu do PROW 2007-2013) ograniczenie okresu wsparcia z 5 lat dla uczestnika systemu jakości żywności do okresu pierwszych 3 lat od przystąpienia do systemu jakości; zmniejszenie maksymalnej kwoty wsparcia rocznego refundacji kosztów kontroli (i innych przewidzianych w poddziałaniu 7.4.1) z 3000 do 2000 euro na gospodarstwo; wykluczenie ze wsparcia producentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach PROW 2007-2013 (na ten sam produkt lub środek spożywczy); zmiana definicji beneficjenta wsparcia działań informacyjnych i promocyjnych – wprowadzenie pojęcia zespołu promocyjnego w miejsce grupy producentów; rozszerzenie katalogu krajowych systemów jakości, których uczestnicy mogą być objęci wsparciem o QAFP i PQS. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

51 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 Działanie „Inwestycje w środki trwałe” Poddziałanie „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”

52 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych BUDŻET: 693 mln euro Planowana liczba beneficjentów: 2 817 Kwalifikowalność kosztów: do 50 % Beneficjent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej: – zarejestrowana działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych – mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo; rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

53 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Warunki zdolność do realizacji i utrzymania planowanego przedsięwzięcia – udzielenie pomocy jest możliwe jedynie w przypadku, gdy realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (tzw. efekt deadweight); deklaracja zaopatrywania się (po zakończeniu realizacji operacji) w min. 50% całkowitej ilości surowców do produkcji na podstawie umów min. 3-letnich: zawieranych z rolnikami, grupami, organizacjami producentów, związkami grup, zrzeszeniami organizacji producentów, podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne - umowy zawierają mechanizm ustalania cen; pomoc może być udzielona na realizację projektów w zakładach spełniających obowiązujące standardy higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. WYSOKOŚĆ WSPARCIA: - od 100 tys. do 3 mln dla jednego beneficjenta -(do 15 mln zł dla związków grup/zrzeszeń organizacji producentów) -od 10 do 300 tys. zł dla rolników składających wnioski w naborze tematycznym

54 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Warunki szczegółowy wykaz rodzajów działalności objętych pomocą zostanie określony w przepisach krajowych inwestycje w sektorach przetwórstwa: operacje dotyczące sprzedaży hurtowej produktów rolnych: operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej (z wyjątkiem wsparcia tematycznego) wsparcie nie może dotyczyć budowy nowych zakładów w sektorach przetwórstwa i wprowadzania do obrotu. − mleka, mięsa (bez uboju o dużej skali) − owoców i warzyw (bez prod. napojów winopodobnych i winopochodnych) − zbóż (bez produkcji słodu) − ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi, − roślin oleistych, wysokobiałkowych − przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne − usługowe zamrażanie wraz z przechowywaniem produktów rolnych − owoców i warzyw, kwiatów i roślin − mleka i wyrobów mleczarskich − mięsa i wyrobów z mięsa − zboża, rzepaku, szyszek chmielowych − materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych

55 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Kryteria wyboru Preferowane będą operacje dotyczące: innowacyjności, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu; grup lub organizacji producentów oraz związków grup lub zrzeszeń organizacji producentów, spółdzielni; realizacji inwestycji w gminach należących do powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w kraju; wnioskodawców uczestniczących we wspólnotowych lub krajowych systemach jakości lub przetwarzających produkty rolne pochodzące bezpośrednio od producentów ekologicznych.

56 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Koszty kwalifikowalne Koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności: - maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, - aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, - urządzeń służących poprawie ochrony środowiska. Koszty zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania. Koszty budowy wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń. Wykluczony zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu.

57 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych _ Oddziały Regionalne (nabór tematyczny) _ Oddziały Regionalne + Centrala (Departament Oceny Projektów Inwestycyjnych). Wdrażanie ARiMR

58 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1. Ogólnopolska Konferencja HortIntegra Integrowana Produkcja Roślin Aspekty prawne i perspektywy Kielce, 28 listopada 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google