Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre praktyki – współpraca urzędu pracy z niepublicznymi podmiotami przy aktywizacji osób bezrobotnych Łukasz Ciesek Inspektor w Powiatow ym Urzęd zie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre praktyki – współpraca urzędu pracy z niepublicznymi podmiotami przy aktywizacji osób bezrobotnych Łukasz Ciesek Inspektor w Powiatow ym Urzęd zie."— Zapis prezentacji:

1 Dobre praktyki – współpraca urzędu pracy z niepublicznymi podmiotami przy aktywizacji osób bezrobotnych Łukasz Ciesek Inspektor w Powiatow ym Urzęd zie Pracy w Zabrzu Chorzów, 30.0 1.201 5

2 Realizowane projekty W latach 2010 – 2014 zrealizowano 23 projekty. Aktualnie realizowanych jest 10 projektów. Łączna wartość projektów konkursowych, w których PUP Zabrze brał udział to ponad 25 mln zł. Łączna wartość projektu systemowego to ponad 33,5 mln zł.

3 Przykłady współpracy A4e Polska – lider „Centrum Pracy – integracja poprzez pracę” (Zmniejszenie wyizolowania społecznego w grupie 350 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Zabrze – ułatwienie dostępu do pracy). „Droga do zatrudnienia” realizowany we współpracy z PUP Świętochłowice. Podniesienie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami przez min. 332 os. oraz znalezienie i utrzymanie zatrudnienia lub podjecie dalszych szkoleń, staży w 3 miesiące po zakończeniu udziału w proj. Przez min. 100 os zamieszkujących Zabrze lub Świętochłowice

4 Przykłady współpracy PI-PWP CouveusePL Lider – SWR Partnerzy PUP Zabrze i Union des Couveuses Poprawa jakości wsparcia udzielanego OB. w zakresie rozpoczęcia własnej DG poprzez adaptację i dostosowanie francuskiego modelu couveuse do polskich realiów prawnych, gosp. i społ. oraz włączenie go do polityki poprzez prowadzenie w województwie śląskim.

5 Przykłady współpracy Innowacyjne wsparcie dla Ciebie Lider – CTC Polska sp.z o.o. Partnerzy PUP Zabrze, PUP Świętochłowice, PUP Strzelce Opolskie, bit schulungscenter Nfg. GmbH & Co KG Wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu współpracy PUP i OPS w zakresie efektywniejszego wsparcia osób długotrwale bezrobotnych, w tym dziedziczących bezrobocie

6 Przykłady współpracy PI-PIW - Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych Lider – Trawipol AZ Partner – PUP Zabrze Projekt ma na celu zwiększenie skuteczności działań dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych poprzez opracowanie i upowszechnienie innowacyjnej platformy współpracy

7 Przykłady współpracy Bez barier Lider – Zakład Doskonalenia Zawodowego Partner – PUP Zabrze Dla uczestników - 60 os: IPD, poradnictwo zawodowe, psychologiczne i psychospołeczne, szkolenia zawodowe, staże u pracodawców oraz dodatkowe szkolenia.

8 Przykłady współpracy Aktywny mikroprzedsiębiorca Lider – Zakład Doskonalenia Zawodowego Partner – PUP Zabrze Projekt skierowany do osób, które założyły firmę przy wsparciu środków z PUP Zabrze. ma na celu podniesienie kompetencji przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności i efektywności działań mikroprzedsiębiorstw miasta Zabrze, poprzez wsparcie szkoleniowe pracujących w nich min. 90 os.

9 Przykłady współpracy Schematom STOP Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy Lider – PUP Zabrze Partner – MOPR + przedstawiciele instytucji miasta i przedstawiciele rodzin Celem ogólnym Projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia, lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej Działania skierowane do rodzin: będą oparte o 4 moduły: prozatrudnieniowy, społeczny i integracyjny, rodzinny, sport i kultura (m.in. szkolenia zawodowe, porady prawne, wsparcie medyczne itd.)

10 Przykłady współpracy Aktywni młodzi Lider – Rudzka Agencja Rozwoju Partner – PUP Zabrze Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 50 osób poniżej 30 roku życia do końca czerwca 2015 r.Zadania projektu: doradztwo zawodowe, szkolenia doradczo aktywizujące, szkolenia zawodowe, staże 6 m-cy.

11 Przykłady współpracy Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze. Lider – Fundacja IMAGO Partner – PUP Zabrze, Fundacja „Nadzieja – Dzieci” Zakład Aktywności Zawodowej. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych do podjęcia zatrudnienia. Grupę docelową w projekcie stanowić będzie 40 osób niepełnosprawnych - 12 os. podejmie zatrudnienie (30%), zarejestrowanych w PUP Zabrze jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.

12 Przykłady współpracy Transfer wiedzy oraz Transfer wiedzy II Lider – PUP Zabrze Partner – A4e Ltd oraz Communauté d'Agglomération de Lens- Liévin (Francja) Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Anglia – poznanie usługi technik pilotażowych do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Francja – poszerzenie wiedzy nt. kształcenia zawodowego oraz działań przedsiębiorczych.

13 Współpraca Współpraca z: Towarzystwo św. Brata Alberta, Caritas Diecezji Gliwickiej, Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, Spółdzielnie Socjalne, Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, Parafie – Punkty pomocy koleżeńskiej

14 Partnerstwo – główne korzyści: możliwość opracowania wielostronnego i innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów; połączenie sił – większa skuteczność; możliwość zastosowania doświadczeń partnerów – lepsze rezultaty; wykorzystanie zasobów materialnych, ludzkich; zdobywanie doświadczenia – uczenie się od siebie oraz w wyniku wspólnych działań w ramach sekto-rów oraz między sektorami;

15 Partnerstwo Realizowane projekty jako lider oraz jako partner. Obustronne korzyści. Projekty bezkosztowe. Projekty innowacyjne. Projekty pilotażowe.

16 Podstawy prawne działania Ustawa o promocji zatrudnienia Art. 6. 1. Instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone w ustawie są: (…) 5) instytucje dialogu społecznego (związki zawodowe lub organizacje związków za-wodowych, organizacje pracodawców, organiza-cje bezrobotnych, organizacje pozarządowe - jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatru-dnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej).

17 Podstawy prawne działania Ustawa o promocji zatrudnienia (…) 6) instytucje partnerstwa lokalnego (grupa instytucji realizujących na podstawie umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy) Art. 21. Polityka rynku pracy realizowana przez władze pu-bliczne opiera się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi, w szczególności w ramach: 1) działalności rad rynku pracy; 2) partnerstwa lokalnego; 3) uzupełniania i rozszerzania oferty usług publicznych służb zatrudnienia przez partnerów społecznych i agen-cje zatrudnienia.

18 Podstawy prawne działania Ustawa o promocji zatrudnienia (…) Art. 66a. 1. Starosta samodzielnie lub we współ-pracy z innymi organami, organizacjami i pod-miotami zajmującymi się problematyką rynku pracy oraz pracodawcami, w celu aktywizacji zawodowej osób, o których mowa w art. 49a, inicjuje i realizuje programy specjalne.

19 Częste trudności brak lidera lub nadmiar przywództwa, brak wiedzy i umiejętności partnerów, zwłaszcza w zakresie prawidłowej diagnozy problemów lokalnych, brak silnej, długotrwałej motywacji partnerów, bierność partnerów, próżniactwo społeczne, sprzeczność interesów, realizacja celów ukrytych, bariery osobowościowe, polityczne, ekonomiczne.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dobre praktyki – współpraca urzędu pracy z niepublicznymi podmiotami przy aktywizacji osób bezrobotnych Łukasz Ciesek Inspektor w Powiatow ym Urzęd zie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google