Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 1 ŚRODA Z FUNDUSZAMI dla … organizacji pozarządowych Martyna Sawicka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Budżet Programu: 4,4 mld EUR

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 3 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Najważniejsze wyzwania istniejące obecnie w zakresie poszczególnych obszarów wsparcia Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: Rynek pracy Ubóstwo, wykluczenie i integracja społeczna Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników System ochrony zdrowia Dobre rządzenie System edukacji Szkolnictwo wyższe Osoby młode

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Priorytet V Pomoc techniczna Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 4

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 5 Priorytet I Osoby młode na rynku pracy PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.6 Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży. Cele szczegółowe: 1. Poprawa sytuacji osób młodych do 24 r.ż. bez pracy 2. Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez pracy z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych.

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 6 Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Przykładowe typy projektów: Treningi aktywnego poszukiwania pracy dla ludzi młodych, personalne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, diagnoza wiedzy, opracowanie indywidualnych planów działania; Staże; Szkolenia; Przygotowanie zawodowe; Dofinansowanie studiów podyplomowych; Dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji; Pożyczka szkoleniowa; Udzielanie pożyczek na rozpoczęcia działalności gospodarczej.

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 7 Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Potencjalnymi beneficjentami w PI 8.6 będą: Bank Gospodarstwa Krajowego, Powiatowe Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, partnerzy społeczno – gospodarczy, organizacje pozarządowe, niepubliczne agencje zatrudnienia.

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 8 Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w PI 8.6 będą: osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-24 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET), osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 24 r.ż bez pracy, osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 29 r.ż bez pracy w odniesieniu do pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 9 PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.8 Potencjalnymi beneficjentami w PI 8.8 będą: Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Organizacje pozarządowe. Cel szczegółowy: 1.Tworzenie warunków dla wyrównywania szans płci na rynku pracy.

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 10 Przykładowe typy projektów: 1.Stworzenie modelu monitorującego różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wykonujących pracę o tej samej wartości; 2. Opracowywanie i wdrażanie zmian w zakresie równości szans płci na poziomie legislacyjnym, w tym przygotowywanie projektów zmian aktów prawnych; 3. Opracowywanie i wdrażanie modelowych programów przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia (np. programy wspierające przy wyborze ścieżki kariery zawodowej, programy promujące równy udział kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych); 4. Wsparcie rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy równości szans płci. Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 11 PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.10 Potencjalnymi beneficjentami w PI 8.10 będą: Minister właściwy ds. zdrowia, Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia, Podmioty posiadające potencjał do opracowywania programów profilaktycznych (np. uczelnie, szpitale kliniczne, instytuty badawcze), Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, Minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej, Publiczne i niepubliczne podmioty działające na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób w wieku 50+. Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 12 Cel szczegółowy: 1.Poprawa świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz wykrywalności chorób negatywnie wpływających na zasoby rynku pracy. Przykładowe typy projektów: 1.Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m.in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem. 2.Ogólnokrajowe programy w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia. 3. Upowszechnienie idei aktywnego i zdrowego starzenia się. Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.4 Potencjalnymi beneficjentami w PI 9.4 będą: Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego, Pełnomocnik rządu ds.. Równego Traktowania, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, Organizacje pozarządowe. 13 Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Cel szczegółowy: 1.Poprawa jakości kształtowania polityki państwa na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz jej integracja z polityką rynku pracy. 2.Poprawa jakości działań realizowanych na rzecz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 3.Poprawa zdolności do zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym. 4.Przygotowanie podmiotów polityk publicznych do pełnej implementacji postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 14 Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Przykładowe typy projektów: 1.Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr publicznych i niepublicznych instytucji działających na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem (m.in.. Szkolenia, specjalizacje, studia, podyplomowe, samokształcenie, superwizja, doradztwo) oraz kadr publicznych i niepublicznych instytucji działających w ramach innych polityk sektorowych kluczowych dla włączenia społecznego i walki z ubóstwem. 2.Kompleksowe działania na rzecz redukcji ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawy wykształcenia i zatrudnienia społeczności romskiej zgodne z krajowymi strategicznymi ramami na rzecz integracji społecznej Romów. 3.Monitorowanie polityk publicznych pod kątem ich zgodności z postanowieniami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz komplementarności i spójności w obszarze działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 4.Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 15

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 PRIORYTET INWESTYCYJNY 11.3 Potencjalnymi beneficjentami w PI 11.3 będą: Minister właściwy ds. administracji publicznej, Minister właściwy ds. sprawiedliwości, Minister właściwy ds. gospodarki, Minister właściwy ds. budżetu, Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szef Służby Cywilnej, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, Rządowe Centrum Legislacji, Prokuratura Generalna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Urząd Zamówień Publicznych. 16 Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w PI 11.3 będą: pracownicy administracji publicznej, w szczególności korpus służby cywilnej i pracownicy samorządowi, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni. Cel szczegółowy: 1. Poprawa procesu stanowienia prawa, jakości regulacji oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. 2.Poprawa skuteczności oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności dla przedsiębiorstw. 3.Usprawnienie procesu monitorowania wykonywania usług publicznych oraz doskonalenie jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. 4.Poprawa zarządzania strategicznego i finansowego na wszystkich szczeblach zarządzania państwem. 17

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Przykładowe typy projektów: 1. Uproszczenie obowiązującego prawa w celu ułatwienia warunków rozpoczynania i wykonywania działalności gospodarczej. 2.Działania zmierzające do ukształtowania racjonalnej struktury sądownictwa oraz jednostek organizacyjnych prokuratury oraz racjonalnego rozmieszczenia zasobów ludzkich. 3.Wprowadzenie powszechnego systemu monitorowania wykonywania usług publicznych oraz doskonalenia jakości świadczonych usług. 4.Wprowadzenie do urzędów administracji publicznej systemów zarządzania satysfakcją klienta. 5.Podnoszenie kwalifikacji kadr jednostek administracji publicznej w zakresie orzecznictwa (procedura administracyjna i prawo materialne). 6.Rozwijanie i wdrażanie systemów/narzędzi monitorowania i zarządzania politykami publicznymi na wszystkich szczeblach zarządzania państwem. 18

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 19 Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PRIORYTET INWESTYCYJNY 10.2 Potencjalnymi beneficjentami w PI 10.2 będą: Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego, Minister właściwy ds. zdrowia, Uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym.

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 20 Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Cel szczegółowy: 1.Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 2. Podniesienie jakości studiów doktoranckich i zapewnienie ich uczestnikom właściwych warunków rozwoju. 3. Zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej szkolnictwa wyższego. 4.Poprawa jakości dydaktyki i rozwój systemów zarządzania w uczelniach. 5.Rozwój kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych, w szczególności poprzez rozwój umiejętności praktycznych studentów tych kierunków. - Brak działań bezpośrednio skierowanych do organizacji pozarządowych -

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 21 Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa PRIORYTETY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH: 1) INNOWACJI SPOŁECZNYCH, 2) PROGRAMÓW MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ, 3) DZIAŁAŃ WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ.

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 22 Potencjalnymi beneficjentami będą: Podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, Administracja publiczna, Publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, Publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej, Szkoły i placówki systemu oświaty, Uczelnie, Przedsiębiorstwa, Partnerzy społeczno-gospodarczy, Inne podmioty publiczne i prywatne, Indywidualne osoby. Przykładowe typy projektów: 1.Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+ obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę studentów. 2.Programy mobilności ponadnarodowej obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę pracowników, job-shadowing. 3.Wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym i ich wdrożenie. 4.Import, eksport nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie. 5.Wymiana informacji i doświadczeń.

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet V Pomoc techniczna Cele szczegółowe: 1. Wzmocnienie efektywności procesów wdrażania PO WER i wykorzystania środków EFS poprzez: - zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER poprzez wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu, - wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym. 2. Zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie wdrażania EFS w Polsce w latach 2014–2020 oraz celów tematycznych 8–10, określonych w rozporządzeniu ogólnym dla polityki spójności na lata 2014-2020 w obszarze monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz ponoszenia wydatków w ramach EFS. Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe: Instytucje pośredniczące PO WER, Instytucja Zarządzająca PO WER, Operatorzy wyłonieni przez Instytucję Zarządzającą PO WER, Partnerzy społeczno-gospodarczy, Organizacje pozarządowe. 23

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH (RUR) Jednym z kluczowych elementów systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych będzie Rejestr Usług Rozwojowych. Znajdzie się w nim informacja o podmiotach świadczących usługi rozwojowe oraz o ich ofercie, tak aby każdy zainteresowany przedsiębiorca (instytucja) lub osoba dorosła mogła w sposób prosty i łatwy wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb. Rejestr będzie pozwalać także na ocenę każdej usługi. Będzie on otwarty na wszystkie usługi rozwojowe, zarówno współfinansowane ze środków EFS, jak i usługi komercyjne, finansowane w całości przez zamawiających (m.in. przedsiębiorców). 24

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH (RUR) Rolę podmiotu prowadzącego Rejestr Usług Rozwojowych w nowej perspektywie finansowej pełnić będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Celem działania Agencji jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki m.in. poprzez wspieranie rozwoju nowoczesnych kompetencji kadr przedsiębiorstw działających w Polsce. Do tej pory PARP aktywne uczestniczyła w rozdysponowywaniu środków pomocowych z EFS dofinansowując organizację szkoleń, prowadząc badania dotyczące rynku pracy oraz promując innowacyjność i dobre praktyki zarządzania. 25

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 KARTA PODMIOTU Karta Podmiotu zawiera szereg kryteriów dotyczących instytucji świadczących usługi rozwojowe w zakresie ich wiarygodności i doświadczenia. Wypełnienie formularza Karty Podmiotu oraz spełnienie zawartych w nim kryteriów stanowić będzie warunek wpisu danej instytucji do Rejestru Usług Rozwojowych. KARTA USŁUGI jest narzędziem umożliwiającym wpisanie do Rejestru Usług Rozwojowych oferty usługowej. Z formularza Karty korzystać będą mogły wyłącznie te podmioty, które zostały uprzednio wpisane do Rejestru przez PARP. 26

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Zakres i rola Karty podmiotu i Karty usługi będą w przyszłości przedmiotem stosownych regulacji prawnych, zaś dokładna informacja dotycząca daty uruchomienia Rejestru zostanie podana do publicznej wiadomości w odrębnym komunikacie. Więcej informacji na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/index/2769 27

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 28 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eupunktinformacyjny@pomorskie.eu pomorskiewunii@pomorskie.eu rpo2007-2013@pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pl


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google