Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. cz. I Wieliczka 2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. cz. I Wieliczka 2011"— Zapis prezentacji:

1

2 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. cz. I Wieliczka 2011 jerzy.sajak@kopalnia.pl

3 Prawna Ochrona Pracy Szkolenie BHP – marzec 2011

4 System ochrony pracy w Polsce PARLAMENT RP RADA OCHRONY PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY NAJWYŻSZA IZBA KONTORLI RADA MINISTRÓW MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER ZDROWIA MINISTER GOSPODARKI INNI MINIS- TROWIE INNE INSTYTUTY NAUKOWO -BADAWCZE URZĄD DOZORU TECHNI- CZNEGO PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA INSTYTU MEDYCYNY PRACY CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY SĄD NAJWYŻSZY SĄDY POWSZECHNE (apelacyjne, okręgowe, rejonowe) PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI PRACODAWCA SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SŁUŻBA BHP KOMISJA BHP ZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA MINISTER SPRAWIED- LIWOŚCI PROKURATOR GENERALNY SŁUŻBA MEDYCYNY PRACY

5 UREGULOWANIA PRAWNE (wybrane) –Dyrektywa UE 89/686/EEC - w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do środków ochrony osobistej –Prawo geologiczne i górnicze ustawa z dnia 4 luty 1994 (Dz.U.94.27.96) z nowelizacją (Dz.U.01.110.1190). –Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003, w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725). –Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.02.139.1169).

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Szkolenie BHP – marzec 2011

19 Podstawa tworzenia SZ BHP jest: Dyrektywa UE nr 92/104/EEC dotycząca minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego.

20 SZ BHP nie są oparte na normach ISO. Pomimo wieloletnich działań nie opracowano jeszcze jednolitych zasad normalizujących SZ BHP, jak r ó wnież nie istnieje obecnie międzynarodowa norma serii ISO dotycząca zagadnień związanych z opracowaniem, wdrożeniem, i utrzymywaniem poprawnego jednolitego SZ BHP

21 Certyfikacja systemu Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy jest dobrowolną oceną zgodności Systemu Zarządzania BHP organizacji z wymaganiami normy PN-N-18001:2004 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania".

22 Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna 22-11-2010 r. Certyfikacja systemu

23 Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. Dokument bezpieczeństwa Wynikający z Rozporządzenia Księga Systemu Wynikająca z normy PN-N 18001 Dokument bezpieczeństwa Wynikający z Rozporządzenia i z normy PN-N 18001 Wprowadzone do stosowania od 01-12-2010

24 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863) Załącznik Nr 2

25 Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. Nowy Dokument Bezpieczeństwa: –spełnienie wymagań rozporządzenia, –spełnienie wymagań Normy PN-N 18001:2004 bez certyfikacji. Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna W zakresie prac i stanowisk związanych z ruchem zakładu górniczego obowiązuje Nowy Dokument Bezpieczeństwa W zakresie certyfikacji wymagań normy PN-N 18001:2004 obowiązuje Księga Systemu z procedurami zawartymi w Nowym Dokumencie Bezpieczeństwa

26

27

28

29

30 –Plan ruchu zakładu górniczego, –Dokument bezpieczeństwa, –Plan ratownictwa, –SZ BHP KSW TT, –Dokumentacja prowadzenia ruchu turystycznego i sanatoryjnego oraz organizacji zebrań i spotkań okolicznościowych w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”. Inne dokumenty regulujące bezpieczne prowadzenie ruchu Zakładu Górniczego i ruchu turystycznego

31 Wypadki przy pracy oraz ocena ryzyka w procesach pracy Szkolenie BHP – marzec 2011

32 Wypadek przy pracy 1.Zdarzenie nagłe, 2.Mające ścisły związek z wykonywaną pracą, 3.Spowodowane czynnikiem zewnętrznym, 4.Powodujące uraz, kalectwo lub śmierć.

33 Wypadki przy pracy 1.Wypadek w drodze do pracy lub z pracy: –100% płatne L4 nie wliczane do stażu pracy, –możliwość odszkodowania z ubezpieczenia cywilnego

34 Wypadki przy pracy 2.Wypadek w pracy: –100% płatne L4 wliczane do stażu pracy, –jednorazowe odszkodowanie z ZUS –możliwość odszkodowania z ubezpieczenia cywilnego

35

36

37 Powołanie zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego pracodawca lub jego przedstawiciel inspektor ds. bhp kierownik nadzorujący pracę na danym stanowisku według potrzeb: → technolog, → lekarz, → pracownik lub przedstawiciel załogi, → ekspert wewnętrzny

38 Informacje niezbędne do oceny ryzyka na określonym stanowisku Rodzaje obróbki, np. wg kart technologicznych, wymagania jakościowe, organizacja produkcji: gniazdowa, taśmowa Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 lipca 2001r. w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu PROTOKÓŁ nr.........../............. r. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA BADAŃ I POMIARÓW CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. Parametry techniczne, technologiczne i organizacyjne Zidentyfikowane zagrożenia, ich źródła oraz sposoby ochrony Opis i analiza wypadków przy pracy i chorób zawodowych Wymagania przepisów, zasad i norm Wyniki pomiarów czynników szkodliwych

39 Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy Szkolenie BHP – marzec 2011

40

41 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. cz. II Wieliczka 2011

42 Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne dla zdrowia w środowisku pracy Szkolenie BHP – marzec 2011

43 Chemiczne w zależności od możliwych skutków i rodzaju ich działania: –toksyczne –drażniące –uczulające –rakotwórcze –mutagenne –upośledzające funkcje rozrodcze w zależności od sposobów wchłaniania: –przez drogi oddechowe –przez skórę i błony śluzowe –przez przewód pokarmowy Czynniki środowiska pracy Fizyczne hałas drgania (wibracja) promieniowanie (jonizujące, podczerwone, nadfioletowe, laserowe) pole elektromagnetyczne elektryczność statyczna pyły przemysłowe czynniki niebezpieczne mogące prowadzić do urazów: –poruszające się maszyny –ruchome elementy maszyn –przemieszczające się wyroby i materiały –ostre oraz wystające elementy i krawędzie

44 Biologiczne mikroorganizmy –bakterie –wirusy –grzyby –pierwotniaki substancje wytwarzane przez mikroorganizmy –toksyny –alergeny makroorganizmy –rośliny –zwierzęta Czynniki środowiska pracy Psychofizyczne obciążenie fizyczne (statyczne i dynamiczne) obciążenie nerwowo-psychiczne: –obciążenie umysłu –obciążenie lub niedociążenie percepcyjne –obciążenie emocjonalne

45 Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE STĘŻENIE (NDS) – średnie ważone, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy, przez okres jego aktywności zawodowej, nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń. NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE NATĘŻENIE (NDN) fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia – ustalone jako wartość średnia, której oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy, przez okres jego aktywności zawodowej, nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

46 Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE STĘŻENIE CHWILOWE (NDSCh) – wartość średnia, która nie powinna spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń, jeżeli utrzymuje się w środowisku pracy nie dłużej niż 30 minut w czasie zmiany roboczej. NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE STĘŻENIE PUŁAPOWE(NDSP), które ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczone w żadnym momencie.

47 Badania i pomiary czynników środowiska pracy Szkolenie BHP – marzec 2011

48 Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w zakładach pracy powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż: raz na dwa lata – jeśli stężenie (natężenie) określonego czynnika podczas ostatniego badania wyniosło poniżej 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (natężenia), raz w roku – jeśli stwierdzono stężenie (natężenie) określonego czynnika od 0,5 do 1,0 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (natężenia), raz na 6 miesięcy: - jeśli stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego stężenia (natężenia) danego czynnika, - w razie występowania czynników rakotwórczych, - w razie narażenia pracowników na działanie kilku substancji chemicznych - jeżeli suma ilorazów średnich stężeń tych substancji do wartości ich najwyższych dopuszczalnych stężeń przekracza 1. W dwóch pierwszych przypadkach, tzn. przy przekroczeniu NDS (N) i przy występowaniu czynników rakotwórczych, pracodawca powinien w zasadzie zapewnić stałą kontrolę (monitorowanie) stężeń i natężeń czynników środowiska pracy, i tylko gdy jest to niemożliwe, powinien wykonywać badania co najmniej raz na 6 miesięcy.

49 Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy, mogą być wykonywane przez laboratoria: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jednostek badawczo-rozwojowych w dziedzinie medycyny pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, akredytowane zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji.

50 Rodzaje zagrożeń występujących w Kopalni Szkolenie BHP – marzec 2011

51 Podział zagrożeń ze względu na pochodzenie →Pochodzenia naturalnego, →Powstałe w wyniku procesów technologicznych lub awarii.

52 Podział zagrożeń ze względu na rodzaj 1.Zagrożenie gazowe: a)metanowe, b)atmosferą niezdatną do oddychania(CO 2 ), c)gazami postrzałowymi (NO x ; CO x ), 2.Zagrożenie pożarowe (tlenek węgla - CO) 3.Radiacyjne (promieniowanie naturalne skał), 4.Zagrożenie zawałowe, 5.Zagrożenie wodne, 6.Zagrożenie czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi w procesach pracy (hałas, drgania, zapylenie, mikroklimat, oświetlenie) Szczegóły w dziale wentylacja

53 Zagrożenie zawałowe porfilaktyka: 1) monitoring, 2) prace zabezpieczające, 3) prace likwidacyjne.

54 Zagrożenie wodne i warunki hydrogeologiczne klasyfikacja wyrobisk pod względem stopnia zagrożenia wodnego: 3 stopnie zagrożenia wodnego.

55 stopnie zagrożenia wodnego. do III stopnia zagrożenia wodnego zalicza się: część złoża o szerokości 25m przyległą do całej jego północnej powierzchni granicznej od poziomu I do poziomu IX, część złoża zlokalizowaną w otoczeniu podziemnych zbiorników i tam wodnych (nr 1 – poz. IX, nr 3 – poz. V, nr 4 – poz. VI) oraz komór Z-32, Z-26 i Z-28 wyługowanych pomiędzy poziomami V i VI, część złoża zlokalizowaną w otoczeniu komory Layer poz VII. Do II stopnia zagrożenia wodnego zalicza się pole Sułków, Do I stopnia zagrożenia wodnego zalicza się pozostałą część złoża.

56 W zakres działań dla zmniejszenia stanu zagrożenia wodnego wchodzą: prace związane z ujęciem i odprowadzeniem istniejących dopływów (wycieków), prace podsadzkowe, mające na celu poprawę stateczności przygranicznej strefy złoża, prace związane z ograniczaniem lub likwidacją dopływów (np. szczelna likwidacja wyrobiska).

57 Inne czynniki szkodliwe dla zdrowia pracowników: hałas, drgania, zapylenie, mikroklimat, oświetlenie.

58 Szkolenie BHP – marzec 2011

59 Sposoby alarmowania  telefonicznie,  telefonosygnalizatorami w systemie alarmowo – rozgłoszeniowym STAR-80,  w wybranych wyrobiskach Trasy Turys. urzadzeniem głośno mówiącym,  akustycznie – określona liczba uderzeń po rurociągach (metalowych),  przez posłańca (gońca).

60

61 Schemat zabezpieczenia ratowniczego kopalń przez CSRG w Bytomiu CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO OSRG JAWORZNO OSRG BYTOM OSRG WODZISŁAW OSRG ZABRZE Pogotowia specjalistyczne: - pomiarowe, do inertyzacji powietrza kopalnianego, pożarowo- pianowe, zawałowo-wiertnicze, wodne, przewoźnych wyciągów ratowniczych

62 Wykaz zakładów zabezpieczanych przez OSRG JaworznoWykaz zakładów zabezpieczanych przez OSRG Jaworzno : I.Kopalnie węglowe : 1. ZG Sobieski - PKW 2. ZG Janina - PKW 3. KWK Brzeszcze, R. Brzeszcze - KW 4. PG Silesia, R. Silesia (prywatna, kapitał czeski) 5. KWK Kazimierz – Juliusz 6. KWK Mysłowice – Wesoła, R. Mysłowice - KHW 7. KWK Mysłowice – Wesoła, R. Wesoła - KHW 8. KWK Ziemowit 9. KWK Piast 10. LW Bogdanka II. Kopalnie soli: 1. KS Wieliczka 2. KS Bochnia 3. KS Kłodawa III. Kopalnie rud cynku i ołowiu: 1. ZG Trzebionka 2. ZGH Bolesław IV. Kopalnie glinek ceramicznych: 1. Cersanit S.A. 2. "Jopex" Zapniów V. Inne 1. PPUH Dolomit 2. CZOK Ruch I, rejon Jan Kanty

63 Prowadzenie akcji ratowniczej Działania ratownicze prowadzi się na podstawie zapisów w: Planie ratownictwa Dokumencie bezpieczeństwa Planie ochrony Kopalni Soli „Wieliczka”

64

65 Zagrożenie pożarowe Szkolenie BHP – marzec 2011

66

67

68

69

70 Grupa pożarów – F (tłuszcze kuchenne) Grupa pożarów – F (tłuszcze kuchenne)

71

72

73

74

75

76 Gaśnica pianowa GWG -2X AF do 1000V Specjalna gaśnica do zwalczania pożarów tłuszczów jadalnych (grupa F). GWG- 2X AF jest jedyną w Polsce gaśnicą specjalnie przeznaczoną do zwalczania pożarów w gastronomii i kuchniach domowych Gaśnicą GWG-2X AF można również gasić pożary ciał stałych (gr. A), tj: wyposażenie mieszkań, hoteli itp. Wyjątkowość tej gaśnicy polega nie tylko na możliwości gaszenia tłuszczów i ciał stałych, ale także urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V w zakresie temperatur stosowania od -20 °C do + 60° C.

77

78

79

80

81

82

83 minimalny czas działania gaśnicy w zależności od stopnia napełnienia i wielkości: do 3 [kg/dm3] → 6 [s] 3-6 → 9 6-10 → 12 pow 10 → 15

84

85

86 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. cz. I Wieliczka 2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google