Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reforma WPR „Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych, realizowanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reforma WPR „Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych, realizowanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich”"— Zapis prezentacji:

1 Reforma WPR „Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych, realizowanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich”

2 Harmonogram prac Akt podstawowy rozporządzenie (EU) Nr …/2014 PE i Rady w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych realizowanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich Akt delegowanyAkt wykonawczy 22/10/2014 podpisany przez PE i Radę 4/11/2014 publikacja 1/12/2015 wejście w życie 14/10/2014 spotkanie Grupy ekspertów ds. Rynków Rolnych - promocja 13/11/2014 spotkanie Grupy ekspertów ds. Rynków Rolnych - promocja 20/01/2015 Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych – promocja posiedzenia Komitetu Zarządzającego: marzec 2015; lipiec 2015 - uchwalenie Publikacja w tym samym czasie – wrzesień 2015

3 Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej, ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, określa: kryteria kwalifikujące widoczność pochodzenia produktu i znaku handlowego (programy proste i tzw. „multi”) szczegółowe zasady zawierania umów dot. programów prostych szczegółowe zasady zarządzania, monitorowania i kontroli dot. programów prostych wspólne ramy wskaźników oceny i wpływu

4 Definicje Program prosty - program składany przez jedną lub większą liczbę organizacji inicjujących, pochodzących z tego samego państwa członkowskiego, realizowany na rynku wewnętrznym (wsparcie na poziomie 70%) lub na rynku krajów trzecich (wsparcie na poziomie 80%) Program, w którym uczestniczy wiele państw (multi) - program składany przez co najmniej dwie organizacje inicjujące, pochodzące z co najmniej dwóch państw członkowskich, lub przez jedną lub więcej organizacji unijnych (wsparcie na poziomie 80%)

5 Widoczność pochodzenia produktów Art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1144/2014 Działania informacyjne i promocyjne nie mogą być ukierunkowane na produkty konkretnego pochodzenia. Działania te nie mogą zachęcać do konsumpcji produktu tylko ze względu na jego pochodzenie. Niemniej jednak oznaczenie pochodzenia produktów może być widoczne na materiałach informacyjnych i promocyjnych zgodnie z poniższymi warunkami:  na rynku wewnętrznym wskazanie pochodzenia musi być zawsze drugorzędne w stosunku do głównego przekazu Unii w kampanii;  w państwach trzecich wskazanie pochodzenia może być równorzędne z głównym przekazem Unii w kampanii;  wskazywanie produktów uznanych w ramach systemów jakości ustanowionych w rozporządzeniu nr 1151/2012 (system nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych, gwarantowanych tradycyjnych specjalności), rozporządzeniu nr 110/2008 (napoje spirytusowe posiadające oznaczenie geograficzne) i art. 93 rozporządzenia nr 1308/2013 (produkty posiadające nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne) może być wskazywane bez żadnych ograniczeń.

6 Widoczność pochodzenia produktów Art. 2 aktu wykonawczego wskazywanie pochodzenia produktów (w tym produktów uczestniczących w krajowych systemach jakości) - wskazywanie pochodzenia narodowego, powinno być zgodne z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1144/2014 wskazywanie pochodzenia produktów uczestniczących w unijnych systemach jakości oraz posiadające znak graficzny – bez ograniczeń wskazywanie pochodzenia produktów na rynku wewnętrznym powinno być wyraźne i stanowić drugorzędną wiadomość w stosunku do głównego przesłania unijnego, główne przesłanie unijne nie powinno wprowadzać w błąd poprzez cechy produktu odnoszące się do pochodzenia narodowego, tj.: kolory, symbole, zdjęcia, muzyka wskazywanie pochodzenia produktów na materiałach informacyjnych i promocyjnych na rynku wewnętrznym ogranicza się do nośników wizualnych, nie jest możliwym wskazywanie pochodzenia na nośnikach audio

7 Przykłady krajowych systemów jakości wskazujących pochodzenie narodowe

8 Nie dopuszczalne: programy, które zachęcają do zakupu produktów krajowych

9 Przykład: widoczność pochodzenia - rynek wewnętrzny

10 Przykład: widoczność pochodzenia - rynek krajów trzecich

11 Przykład: widoczność pochodzenia - rynek wewnętrzny (GTS, ChNP, ChOG)

12 Art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 1144/2014 Działania nie mogą być ukierunkowane na konkretny znak handlowy. Nie mniej jednak znaki handlowe produktów mogą być widoczne podczas prezentacji i degustacji produktów oraz na materiałach informacyjnych i promocyjnych, pod warunkiem, że przestrzegana będzie zasada niedyskryminacji (zapewnienie, że wszystkie znaki handlowe organizacji będą równo traktowane i będą miały równy dostęp). Każdy znak handlowy musi być tak samo widoczny, a jego format graficzny musi być mniejszy od formatu głównego Unii w kampanii. Widoczność znaków handlowych

13 Art. 3 aktu wykonawczego znaki handlowe produktów mogą być widoczne podczas działań sprzedażowych tj.: targi, pokazy, degustacje produktów oraz na wyprodukowanych w związku z tymi działaniami materiałach informacyjnych i promocyjnych (ulotki, plakaty, strony internetowe, prezentowane na targach) uzasadnienie dlaczego widoczność znaków handlowych jest konieczna dla osiągnięcie celów programu (dowody potwierdzające równy dostęp znaków) znaki handlowe muszą być dużej mierze mniejsze i na wyodrębnionym obszarze w porównaniu do głównego unijnego komunikatu (obszar ten nie może przekraczać 5% całkowitej powierzchni) widoczność znaków nie powinna osłabiać głównego unijnego komunikatu, główny unijny przekaz nie powinien wprowadzać w błąd poprzez cechy znaków handlowych, tj.: kolory, symbole, zdjęcia, muzyka

14 Art. 3 aktu wykonawczego widoczność znaków handlowych ogranicza się do nośników wizualnych na wyodrębnionym obszarze (5% całkowitej powierzchni) musi być widocznych minimum 10 znaków handlowych, za wyjątkiem należycie uzasadnionych okoliczności lub w przypadku gdy w kraju pochodzenia organizacji jest mniej znaków handlowych w przypadku prezentowania mniejszej liczby znaków handlowych niż 10 powierzchnia 5% ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu Widoczność znaków handlowych

15 odstępstwo w odniesieniu do systemów jakości, o których mowa w art. 5 podstawowego aktu: niektóre z nich są zarejestrowane jako znaki towarowe (Parmiggiano Regiano, Flandria, Label Rouge) odstępstwo dla ogólnego odniesienia do pochodzenia krajowego, jeśli jest zarejestrowane jako marka np. Francja smacznego! Widoczność znaków handlowych

16 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego Artykuł 4 Oznaczenia, które może zawierać wspólnotowy znak towarowy Wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiekolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Artykuł 66 Wspólnotowe znaki wspólne 1. Wspólnotowy znak wspólny jest wspólnotowym znakiem towarowym, który określony jako taki w momencie zgłoszenia pozwala odróżniać towary lub usługi członków organizacji, która jest właścicielem znaku, od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. 2. W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 1 lit. c) znaki lub oznaczenia, które służą w obrocie dla oznaczenia geograficznego pochodzenia towarów lub usług, mogą być wspólnotowymi znakami wspólnymi w rozumieniu ust. 1. Wspólny znak nie uprawnia właściciela do zakazywania osobom trzecim używania w obrocie takich znaków lub oznaczeń, pod warunkiem że używają ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu; w szczególności taki znak nie może być powołany wobec strony trzeciej, która jest uprawniona do używania nazwy geograficznej.

17 Przykład widoczności znaków handlowych

18

19 Wdrażanie przez organizację proponującą Art. 5 rozporządzenia wykonawczego Organizacja proponująca może wdrażać część programu, w przypadku gdy:  posiada 5-letnie doświadczenie w realizacji działań informacyjnych i promocyjnych  OP zapewni, że koszty działań, które zamierza zrealizować nie przekraczają normalnych stawek rynkowych

20 Zawieranie umów - programy proste Art. 6 rozporządzenia wykonawczego  PCzł powiadamiają OP o decyzji Komisji w sprawie akceptacji wniosków  więcej niż jedna OP - wybór „koordynatora”  90 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o decyzji Komisji na zawarcie umowy  data rozpoczęcia realizacji programu - pierwszy dzień miesiąca licząc od daty podpisania umowy (odroczenie terminu rozpoczęcia do 6 miesięcy, w szczególności ze względu na sezonowość produktu objętego programem lub udziału w konkretnym wydarzeniu lub targach)  wzór umowy dostarczony przez Komisję (w stosownych przypadkach PCzł będą mogły dokonać zmiany niektórych warunków, pod warunkiem, że zmiany te nie naruszą przepisów Unii).

21 Obowiązki w zakresie informacji i dokumentacji - programy proste Art. 7 rozporządzenia wykonawczego OP muszą zachowywać na bieżąco wszelkie informacje i informować PCzł o zdarzeniach i okolicznościach, które mogą mieć znaczny wpływ na realizację programu lub unijne interesy finansowe OP i OW prowadzą rejestry i inne dodatkowe dokumenty w szczególności: a) faktyczne koszty: zbiory, rejestry i inne dokumenty potwierdzające, koszty zadeklarowane, (tj. umowy, podwykonawstwa, faktury i inna dokumentacja księgowa). W przypadku kosztów osobowych, organizacja proponująca i organizacja wdrażająca muszą przechowywać dokumentację dot. ewidencji czasu pracy dla zadeklarowanej liczby godzin. W przypadku braku wiarygodnych ewidencji czasu pracy, Komisja może przyjąć alternatywne dowody. Dla osób pracujących wyłącznie przy programie, prowadzenie ewidencji czasu pracy nie będzie wymagane, wystarczy podpisane oświadczenie potwierdzające, że dana osoba pracowała wyłącznie przy działaniu. b) w przypadku kosztów ryczałtowych: odpowiednie zbiory, rejestry i inne dokumenty potwierdzające kwalifikowalność kosztów, do których stosowana jest stawka ryczałtowa.

22 Wypłata zaliczek - programy proste Art. 8 rozporządzenia wykonawczego  w ciągu 30 dni po zawarciu umowy, koordynator lub OP może złożyć do PCzł wniosek o wypłatę zaliczki, wraz z zabezpieczeniem równym kwocie tej zaliczki  zaliczka wynosi nie więcej niż 20% maksymalnego wkładu UE  wypłata zaliczki w terminie 30 dni od otrzymania zabezpieczenia, nie wcześniej niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia realizacji programu

23 Płatności częściowe - programy proste Art. 9 rozporządzenia wykonawczego  w ciągu 60 dni po zakończeniu każdego roku kalendarzowego (za wyjątkiem ostatniego roku programu) koordynator lub OP może złożyć do PCzł wniosek o wypłatę płatności częściowej Do wniosku należy załączyć:  okresowe sprawozdanie finansowe, w tym m.in.:  indywidualne sprawozdanie finansowe z wyszczególnieniem kosztów kwalifikowanych dla każdego działania,  certyfikat kontroli sprawozdań finansowych, jeżeli całkowity wymagany wkład wynosi 325 tys. euro lub więcej  okresowe sprawozdanie techniczne  raport monitorujący wskaźniki wykonania

24

25 Zaliczka i płatności częściowe - programy proste Art. 9 rozporządzenia wykonawczego Wysokość zaliczki i płatności częściowych nie mogą przekroczyć 90% całkowitego udziału finansowego EU

26 Płatności realizowane przez PCzł - programy proste Art. 11 rozporządzenia wykonawczego Płatności realizowane przez PCzł dokonywane są w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku

27 Kontrole na miejscu programów prostych Art. 13 i 14 rozporządzenia wykonawczego PCzł wybiera proste programy do kontroli na podstawie analizy ryzyka (co najmniej jedna kontrola w okresie realizacji programu od wypłaty pierwszej płatności okresowej, a przed wypłatą salda kontrole na miejscu składają się z kontroli technicznych i księgowych

28 Wspólne ramy oceny skutków działań W celu oceny postępów realizacji wyznaczonych celów dla polityki promocyjnej określono Wspólny system wskaźników monitorowania i oceny. Przykładowy wykaz wskaźników produktywności, efektywności i wpływu: Wskaźniki produktywności dla zmierzenia realizacji działań podejmowanych w każdym projekcie, na przykład: liczba organizowanych wydarzeń/przedsięwzięć; liczba spotów na antenie TV/radio lub publikowanych reklam drukiem lub w Internecie; liczba komunikatów prasowych; wielkość wybranej grupy docelowej, objętej określonymi działaniami (np. liczba specjalistów, będących adresatami maili).

29 Wspólne ramy oceny skutków działań Wskaźniki efektów (dla zmierzenia bezpośrednich i pośrednich efektów działań), na przykład: liczba specjalistów / ekspertów / importerów / konsumentów, którzy uczestniczyli w wydarzeniach (takich jak seminaria, warsztaty, degustacje, itp.); liczba specjalistów / ekspertów / importerów / konsumentów, do których dotarłyreklamy TV / radio / drukowane lub w Internecie liczba specjalistów / ekspertów / importerów / konsumentów, którzy uczestniczyli w wydarzeniach i byli w kontakcie z organizacją producentów / producentami; liczba niepłatnych artykułów opublikowanych w prasie, w okresie który obejmujeraport kampanii informacyjnej.

30 Wspólne ramy oceny skutków działań Wpływ (pomiar korzyści wykraczających poza efekty natychmiastowe) i wskaźniki kontekstowe, na przykład: kierunki sprzedaży beneficjenta, w roku następnym po kampaniach promocyjnych, w rejonach gdzie miały one miejsce w porównaniu z rokiem poprzednim, oraz w porównaniu z ogólnymi kierunkami sprzedaży na danym rynku; porównanie kosztów marketingowych przed i po działaniach promocyjnych; trendy konsumpcyjne danego produktu w tym kraju; wartość i wielkość unijnego eksportu promowanego produktu; zmiana w udziale rynku produktów unijnych; tendencja średniej ceny sprzedaży eksportowanego produktu w kraju, w którym miały miejsce kampanie; zmiana poziomu rozpoznawalności logo unijnych systemów jakości; zmiana wizerunku europejskich produktów wysokiej jakości; wzrost świadomości istotnych wartości/innych zalet unijnych produktów rolnych wymienionych w artykule 3 (a) rozporządzenia 1144/2014; odzyskiwanie zaufania konsumentów w następstwie realizacji programu; wartość publikacji medialnych; zwrot z inwestycji (ROI).

31 Planowany harmonogram naboru wniosków w nowym systemie Roczny Program Pracgrudzień 2015 Zaproszenie do składania wniosków styczeń 2016 Termin składania wnioskówLipiec 2016

32 Zarządzanie programami „multi” Komisja powierzyła na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności w Luksemburgu realizację działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich - DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 17 grudnia 2014 r.

33 Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (CHAFEA) Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności zastąpiła Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Konsumentów, ustanowioną przez Komisję Europejską w 2006 r. w celu zarządzania: programem w dziedzinie zdrowia publicznego programem działań na rzecz konsumentów (od 2008 r.) programem „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności” (od 2008 r.). Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności rozpoczęła działalność 1 stycznia 2014 r. Jej mandat wygasa w 2024 r. Odpowiada ona za zarządzanie: programem UE w dziedzinie zdrowia programem działań na rzecz konsumentów programem „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”. http://ec.europa.eu/chafea/

34 Zarządzanie programami „multi” ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, EURATOM) NR 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002

35 UWAGI DO ROZPORZĄDZENIA w terminie do 28 stycznia e-mail: agnieszka.czubak@minrol.gov.pl anna.puch@minrol.gov.pl

36 Dziękuję za uwagę Agnieszka Czubak Naczelnik Wydziału Mechanizmów Wsparcia Promocji Departament Rynków Rolnych agnieszka.czubak@minrol.gov.pl agnieszka.czubak@minrol.gov.pl


Pobierz ppt "Reforma WPR „Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych, realizowanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google