Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie aktywizujące mieszkańców Lokalna Grupa Działania LIDER WAŁECKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie aktywizujące mieszkańców Lokalna Grupa Działania LIDER WAŁECKI."— Zapis prezentacji:

1 Działanie aktywizujące mieszkańców Lokalna Grupa Działania LIDER WAŁECKI

2 W budżecie LGD… Działanie jest realizowane w ramach działania 431 Nabywanie umiejętności i aktywizacja. Punkt II E. Szkolenie lokalnych liderów Podpunkt 1.1 Wspieranie działań aktywizujących nabywanie umiejętności (warsztaty) realizowane w ramach partnerstw. Umowa partnerska jest wewnętrznym dokumentem LGD (określa ona rodzaj warsztatów, podział obowiązków, rozliczenie-sprawozdanie, listy obecności, dokumentacja zdjęciowa ). Terminy realizacji przedsięwzięć są określane przez wnioskodawców - miejsca realizacji-obszary wiejskie objęte LSR.

3 Operacje te będą przeprowadzane w partnerstwie: LGD z radami sołeckimi, stowarzyszeniami oraz grupami nieformalnymi. W ramach operacji LGD będzie pokrywało koszty instruktora (wraz z dojazdem i materiałami niezbędnymi do realizacji warsztatów) - każdy przeprowadzony warsztat będzie potwierdzony dokumentem księgowym (umowa zlecenia, o dzieło lub faktura na kwotę 700 zł /brutto). Zaplanowane przedsięwzięcia są zgodne celami LSR i aktywizują społeczność wiejską poprzez zaangażowanie w przygotowanie warsztatów oraz współpracę z LGD. Nie bez znaczenia jest fakt, że docieramy do grup, które nie mogą być wnioskodawcami do Małych Projektów tj. grup nieformalnych i rad sołeckich. W trakcie wszystkich szkoleń i warsztatów nasi partnerzy zobowiązani są do przekazywania wiedzy o źródle finansowania (PROW) i zakresie realizacji LSR (możliwościach otrzymania wsparcia za pomocą np. Małych Projektów). Proces realizacji szkoleń w sołectwach wymaga od społeczności spotkań przygotowujących, zaangażowania w realizację działań i dopilnowanie ich właściwego udokumentowania. Mamy świadomość, że to w wielu przypadkach początek drogi do zakładania stowarzyszeń i samodzielnego pozyskiwania środków. Jeszcze raz podkreślamy, że według nas jest to właściwy sposób do zaktywizowania społeczności. Uważamy ponadto, że mamy szansę na osiągnięcia o wiele więcej niż pierwotnie zakładaliśmy w LSR.

4 Wybór przez Zarząd LGD partnerów do realizacji działań dokonywany jest dwukrotnie w ciągu roku na podstawie złożonych wniosków (druk wewnętrzny LGD). Z wybranymi partnerami podpisywane są umowy partnerskie określające zakres obowiązków obu stron. Z reprezentantami partnerów podpisywane są umowy wolontariackie oraz określany jest termin przyjazdu pracownika biura LGD w celu realizacji szkolenia (możliwości pozyskania wsparcia z PROW, jak założyć stowarzyszenie) z uczestnikami działania. Możliwe są kontrole niezapowiedziane. Umowę na realizację warsztatów podpisuje LGD z warsztatowcem. Warsztatowiec musi posiadać kwalifikacje zgodne z wymaganiami PROW (najczęściej są to osoby wybierane z listy proponowanej przez LGD). Płatność następuje po realizacji działania na konto podane przez warsztatowca (umowa cywilnoprawna, rachunek lub faktura) po złożeniu przez partnera sprawozdania z dokumentacją zdjęciową i listami obecności..

5 Działania aktywizujące - istota Działania aktywizujące - to przede wszystkim zajęcia plastyczne w świetlicach szkolnych, zajęcia rękodzielnicze, ginące zawody, zajęcia taneczne, językowe, informatyczne i inne. Głównym założeniem było przeprowadzenie działań w partnerstwie z LGD. Partnerami mogą być: rady sołeckie, stowarzyszenia, grupy nieformalne (min. 3 osoby).

6 Warsztaty o tematyce ekologiczno- przyrodniczej podstawowe zasady ekologii, prawidłowa segregacja śmieci, metody orientacji w terenie, zapoznanie się z okoliczną florą i fauną, wiedza na temat podstawowych zagrożeń środowiskowych wynikających z antropopresji, zasady funkcjonowania biotopów wodnych i leśnych, zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowywania się w lesie i nad wodą,

7 Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zasady udzielania pierwszej pomocy, różnice w udzielaniu pomocy dorosłemu człowiekowi a dziecku czy niemowlakowi, praktyka udzielania pierwszej pomocy na fantomie.

8 Warsztaty o tematyce rękodzielniczej zapoznanie się z różnymi technikami rękodzielniczymi  decupage,  rzeźbienie w styropianie,  florystyka,  filcowanie - metody pozyskiwania materiałów roślinnych, plecenie,klejenie na zimno i gorąco, drutowanie, postępowanie z materiałem suchym, suszenie materiałów metodą zielarską,  garncarstwo,  scrapbooking,  haft,  tkanie,  sianoploty,  szydełkowanie,  papieroplastyka pobudzenie kreatywności, samokontroli, cierpliwości i wytrwałości, praca zespołowa, powrót do tradycji,

9 Warsztaty taneczne podstawy tańca, poznanie różnych nurtów tanecznych, poprawa kondycji fizycznej, współpraca w grupie, ćwiczenie pamięci - układy taneczne, konstruktywne spędzanie wolnego czasu.

10 Warsztaty językowe podstawy językowe – gramatyka, wymowa, poznanie innych kultur, rozwiązywanie indywidualnych problemów

11 Warsztaty o tematyce teatralno- muzycznej przyswojenie elementarnej wiedzy dotyczącej improwizacji ćwiczenie pamięci, obycie sceniczne - ruch sceniczny, obudzenie w sobie aktora współpraca w grupie, przygotowywanie choreografii oraz atrybutów scenicznych, elementy pantomimy, taniec współczesny, improwizacje muzyczne, śpiew białym głosem, prawidłowe oddychanie i praca głosem, praca z tekstem, podstawowe chwyty - gitara, doskonalenie gry na instrumentach (gitara, perkusja, keyboard)

12 Warsztaty aerobowe (aerobik, pilates, fitness, nordic walking) promowanie zdrowego stylu życia podstawowe zasady ćwiczenia (rozgrzewka, ćwiczenia właściwe, rozciąganie), prawidłowa postawa ciała, ćwiczenia rozładowujące bóle głowy, ćwiczenia pozwalające gubić zbędne kilogramy, zasady prawidłowego chodzenia z kijami.

13 Warsztaty o tematyce wolontarystycznej zasady funkcjonowania wolontariatu, specyfika prowadzenia prac wolontarystycznych dla seniorów, zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi o wolontariacie, komunikacja interpersonalna, praca w grupie.

14 Warsztaty komputerowe budowa komputera – elementy składowe, podstawy obsługi komputera, poruszanie się po Internecie (poczta elektroniczna, portale społecznościowe) obsługa podstawowych programów komputerowych.

15 Warsztaty kulinarne zasady prawidłowego żywienia, diety specjalnie skomponowane dla seniorów, przygotowywanie tradycyjnych potraw polskich wg przepisów nestorów - powrót do tradycji, samodzielne wytwarzanie kiełbas, wędlin, zapoznanie się z metodami peklowania mięs, wędzenie mięs – prawidłowe metody.

16 Warsztaty fotograficzne zapoznanie się ze wszystkimi możliwościami aparatu, praca w plenerze, praca ze światłem - wykonywanie zdjęć pod światło, obróbka graficzna zdjęć, samodzielne wywoływanie zdjęć w ciemni.

17 Lokalna Grupa Działania LIDER WAŁECKI ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz Tel. 67 258 02 41 wew 41 www.liderwalecki.vel.pl


Pobierz ppt "Działanie aktywizujące mieszkańców Lokalna Grupa Działania LIDER WAŁECKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google