Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja i przeprowadzanie egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 Gdańsk, luty 2015 Informacje dla zastępców przewodniczących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja i przeprowadzanie egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 Gdańsk, luty 2015 Informacje dla zastępców przewodniczących."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja i przeprowadzanie egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015
Gdańsk, luty 2015 Informacje dla zastępców przewodniczących i przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych w gimnazjach Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

2 Cel sposobu organizacji i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2015 roku sposobu organizacji i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w czerwcu 2015roku zasad dystrybucji i redystrybucji materiałów egzaminacyjnych Celem prezentacji jest przekazanie informacji dotyczących w świetle przepisów regulujących ich realizację. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

3 Spis treści Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – zakres zmian Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w terminie właściwym i dodatkowym Harmonogram egzaminu gimnazjalnego Główne terminy obowiązujące PSZE od marca 2015 r. Przygotowanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu Zasady kodowania zestawów egzaminacyjnych w 2015 roku Przygotowanie zdających Unieważnianie egzaminu Zwalnianie z obowiązku przystąpienia do egzaminu Organizacja egzaminu w warunkach dostosowanych Przygotowanie sal egzaminacyjnych Informowanie OKE o zmianach organizacyjnych Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych Nadzorowanie przebiegu egzaminu Redystrybucja materiałów egzaminacyjnych Organizacja egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym Przekazywanie informacji o wynikach

4 Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum (1)
gov.pl I. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami (DzU z 2004 r., nr 256, poz z późn. zm.) II. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego… określona w rozporządzeniu MEN z dnia 27 sierpnia (DzU z dnia r., poz. 977) III. rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie… (DzU z dnia r., poz. 981 i poz. 982 z późn. zm.) IV. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym edu.pl gda.pl Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

5 Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum (2)
gov.pl Va. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami (DzU nr 83, poz.562 z późn. zm.); tekst ujednolicony wg stanu na dzień 10 grudnia 2010 roku (MEN) Vb. nowelizacja z dnia 26 sierpnia 2011 r. (DzU nr 179, poz. 1063) Vc. nowelizacja z dnia 25 kwietnia 2013 r. (DzU z dnia r., poz. 520) VI. Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 gda.pl edu.pl Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

6 Sposób oznaczenia aktów prawnych w prezentacji
W prezentacji przedstawiono podstawowe zasady związane z organizacją i przeprowadzaniem egzaminu gimnazjalnego obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015. Obejmuje ona główne zadania PSZE od marca r. do sierpnia r. Na poszczególnych slajdach podano odsyłacze do regulujących je przepisów, wskazując podstawy prawne omawianych rozwiązań poprzez zapisanie niebieską czcionką w czerwonych ramkach numeru rzymskiego oznaczającego ten akt prawny na slajdach zatytułowanych: Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz numeru artykułu/paragrafu z danego aktu prawnego/ punktu np (p. - punkt). (III, §6, p.2; VI, Procedura 4, p.4.2) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

7 (Vc) Zmiany w rozporządzeniu wprowadzone na rok szkolny 2014/2015 nowelizacją z dnia 25 kwietnia 2013 roku Wprowadzono zmianę polegającą na zastąpieniu sformułowania „część egzaminu” sformułowaniem ”zakres lub poziom odpowiedniej części egzaminu” w regulacjach dotyczących zwolnienia laureatów konkursów przedmiotowych oraz laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych (§39) sporządzania wykazu uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu (§41.8) postępowania z materiałami egzaminacyjnymi przed rozpoczęciem (§ oraz 7) i po zakończeniu egzaminu (§41.9) harmonogramu przeprowadzania egzaminów (§46.1) przerwania i unieważnienia egzaminu (§47.1, 2, 5) dodatkowego terminu egzaminu w przypadkach losowych lub zdrowotnych (§49.1-5) zgłaszania zastrzeżeń w zakresie naruszenia procedury przeprowadzania egzaminu (§146.1 i 3). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

8 (Vc) Nowe regulacje w rozporządzeniu wprowadzone na rok szkolny 2014/2015 nowelizacją z dnia 25 kwietnia 2013 roku (1) Zmieniono sposób regulacji w zakresie deklarowania wyboru i poziomu zdawania egzaminu z języka obcego nowożytnego (§35) podstawy identyfikowania tożsamości uczniów w przypadku braku numeru PESEL (§41.1) powołania w zastępstwie nieobecnego członka ZN innego nauczyciela (§43.8) obecności przedstawiciela uczniów w momencie sprawdzania nienaruszalności pakietów z materiałami egzaminacyjnymi (§44.3) warunków pracy zdających (§45.3) kryterium stwierdzania niesamodzielności rozwiązań podczas sprawdzania pracy uczniów (§47.3) informowania przez dyrektora OKE o przyczynach unieważnienia egzaminu z zakresu albo poziomu (§47.4). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

9 (Vc) Nowe regulacje w rozporządzeniu wprowadzone na rok szkolny 2014/2015 nowelizacją z dnia 25 kwietnia 2013 roku (2) Zmieniono sposób regulacji w zakresie sposobu sprawdzania zadań zamkniętych (§48.2-3) sposobu ustalania wyników (§48.5b) dodatkowego terminu egzaminu w przypadkach losowych lub zdrowotnych (§49.1) terminu wydawania uczniom zaświadczeń o wynikach egzaminu przez dyrektora szkoły (§51.3) sposobu informowania przez dyrektora OKE o unieważnieniu egzaminu z powodu naruszenia przepisów jego przeprowadzania (§146.3a). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

10 Zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu wprowadzone proceduralnie
Każda procedura w zakresie organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2014/2015 w pewnym zakresie uległa zmianie w porównaniu z rokiem ubiegłym. Część informacji dotyczących tych zmian została przedstawiona w prezentacjach zamieszczonych roku w Serwisie dla dyrektorów na stronie internetowej OKE w Gdańsku Główne zadania PSZE w zakresie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Kalendarium 2014/2015. Struktura materiałów egzaminacyjnych na egzaminie gimnazjalnym w 2015 roku. Najważniejsze zmiany zostaną omówione w toku prezentacji. (VI) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

11 Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2015 roku
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

12 Zakładka Egzamin gimnazjalny Procedury i załączniki.
Wzory dokumentów Wzory wszystkich dokumentów obowiązujących przy organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015 są zamieszczone w formacie Microsoft Word na stronie internetowej OKE w Gdańsku . Zakładka Egzamin gimnazjalny Procedury i załączniki. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

13 Obowiązek prawny dyrektora szkoły
Za organizację i przebieg (…) egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. (Va, §40, p.1) Dyrektor szkoły zapoznaje się z aktami prawnymi, na podstawie których przeprowadzany jest egzamin Procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązującymi w roku szkolnym 2014/2015 informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej OKE, w tym w Serwisie dla dyrektorów. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

14 Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w 2014 r.
Komunikat dyrektora CKE z dnia 3 lipca 2014 r. Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w 2014 r. Data Część egzaminu Godzina rozpoczęcia Czas trwania regulaminowy wydłużony dla uprawnionych 21 kwietnia (wtorek) humanistyczna Historia i wiedza o społeczeństwie 9.00 60 min 80 min Język polski 11.00 90 min 135 min 22 kwietnia (środa) matematyczno- -przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze Matematyka 23 kwietnia (czwartek) język obcy nowożytny Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

15 Harmonogram głównych zadań PSZE – marzec 2015
zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół lub placówek w sprawie pozyskania nauczycieli do zespołów nadzorujących ustalenie składu zespołów nadzorujących przebieg egzaminu powołanie i przeszkolenie przewodniczących i członków ZN w poszczególnych salach nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu (VI, Procedura 2, p.4.1) (VI, Procedura 5, p.2) REALIZACJA DO 21 MARCA (VI, Procedura 2, p.4.2-3) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

16 Zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół
sporządzenie listy nauczycieli, którzy mogą być członkami ZN w innych szkołach lub placówkach zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół lub placówek powołanie w skład każdego ZN przynajmniej jednego nauczyciela z innej szkoły lub placówki (wymóg z Rozporządzenia) (Va, §43, p.2.2; VI, Procedura 5, p.3) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

17 skład zespołu nadzorującego
W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić wychowawca zdających w części pierwszej i drugiej ‒ nauczyciele przedmiotu lub przedmiotów, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu w części trzeciej ‒ nauczyciel języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin. (Vc, §1, p.13, §11) 17 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

18 Skład zespołów nadzorujących przebieg egzaminu
+ + + do 30 zdających od 31 do 50 zdających od 51 do 70 zdających PZE 2 CZ PZE 3 CZ PZE 4 CZ co najmniej jeden nauczyciel z innej szkoły lub placówki (VI, Procedura 5, p.3-4) Przewodniczący i członkowie ZN nie mogą być nauczycielami przedmiotów wchodzących w zakres danego arkusza ani wychowawcami zdających. (Vc, §1, p.13, §11; VI, Procedura 5, p.5, Procedura 7, p.3) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

19 Informowanie OKE o składzie ZN od 5 marca 2015 r.
(Va, §43.1 ; Vc, §43.8; VI, Procedura 7, p.3) Odpowiednia część egzaminu może się rozpocząć, jeśli liczba członków oraz skład zespołu nadzorującego są zgodne z Rozporządzeniem. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

20 Informowanie OKE o składzie ZN od 5 marca 2015 r.
(Va, §43.1; Vc, §43.8; VI, Procedura 7, p.3) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

21 Zapoznanie przewodniczących i członków SZE z ich zadaniami
PSZE i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego organizowane przez OKE w Gdańsku. PSZE zapoznaje przewodniczących i pozostałych członków ZN z ich zadaniami, z Procedurami organizowania i przeprowadzania... oraz informuje o sposobach dostosowania warunków i formy egzaminu dla uprawnionych do tego uczniów. Członkowie szkolnego zespołu egzaminacyjnego mają obowiązek znać procedurę przebiegu egzaminu, zadania zespołów i instrukcje dotyczące egzaminu oraz procedurę postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem. Każdy członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego wypełnia Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych (Załącznik nr 7) – przechowuje się je w szkolnej dokumentacji egzaminacyjnej. (V a, §40.4; VI, Procedura 2) (VI, Procedura 2, p.4.2; Procedura 6, p.1e,f) (VI, Procedura 6) (VI, Procedura 5, p.7) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

22 Karta rozwiązań zadań otwartych (do wyrwania przez ucznia)
Schemat standardowego arkusza egzaminacyjnego (G1) z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym Karta rozwiązań zadań otwartych (do wyrwania przez ucznia) Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych Zeszyt zadań Wstęp do Procedur…, str. 6. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

23 kartA rozwiązań zadań otwartych w arkuszach standardowych
21, 22, Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem standardowym z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym następuje wyrwanie ze środka arkusza czterostronicowej karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi bez ich rozdzielania samodzielnie przez zdających niekorzystających z dostosowań z pomocą członków ZN w przypadku zdających niepełnosprawnych ruchowo z czasową niesprawnością rąk z afazją ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. (VI, Procedura 9, p.6b) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

24 kodowanie arkuszy standardowych z zakresu języka polskiego, matematyki i poziomu rozszerzonego języka obcego Pola na zeszycie zadań, karcie rozwiązań zadań otwartych i karcie odpowiedzi, które należy wypełnić. Przykładowa pierwsza strona karty rozwiązań zadań otwartych Przykładowa pierwsza strona zeszytu zadań w przypadku uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia zaznaczeń do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi lub/i do dostosowania kryteriów oceniania Przykładowa karta odpowiedzi (VI, Procedura 6, p.2, 4m) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

25 kodowanie arkuszy egzaminacyjnych z matematyki w 2015 roku
W przypadku arkusza z matematyki kodowaniu będą podlegać obie kartki przeznaczone na zapisanie zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań otwartych. (VI, Procedura 6, p.2) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

26 Struktura arkuszy dostosowanych z wszystkich zakresów/poziomów
Arkusze dostosowane niezależnie od zakresu/poziomu egzaminu składają się wyłącznie z zeszytu zadań i karty odpowiedzi. (VI, Procedura 9, p.6b) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

27 Schemat standardowego arkusza egzaminacyjnego (G1) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz arkuszy dostosowanych (G2, G4, G5, G6, G7, G8) z wszystkich zakresów/poziomów Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych Zeszyt zadań Wstęp do Procedur…, str. 6. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

28 Pola na zeszycie zadań i karcie odpowiedzi, które należy wypełnić.
kodowanie arkuszy egzaminacyjnych z zakresu historii i wos, przedmiotów przyrodniczych i poziomu podstawowego języka obcego Pola na zeszycie zadań i karcie odpowiedzi, które należy wypełnić. Przykładowa karta odpowiedzi Przykładowa pierwsza strona zeszytu zadań w przypadku uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia zaznaczeń do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (VI, Procedura 6, p.2, 4m) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

29 Harmonogram głównych zadań PSZE – c.d.
poinformowanie uczniów (słuchaczy) o warunkach przebiegu egzaminu stwierdzanie uprawnień finalistów/laureatów olimpiad przedmiotowych lub laureatów konkursów przedmiotowych do zwolnienia z obowiązku przystąpienia do egzaminu dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb uczniów (słuchaczy) na podstawie odpowiednich opinii/orzeczeń/zaświadczeń nadzorowanie przygotowania sal (w tym niezbędnych urządzeń), w których ma być przeprowadzony egzamin, zgodnie z przepisami bhp przed rozpoczęciem egzaminu (VI, Procedura 2, p.4.4) (VI, Procedura 2, p.1.8) (VI, Procedura 2, p. 3) (VI, Procedura 2, p.4.5) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

30 Zwalnianie ucznia/słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

31 z odpowiedniego zakresu I i II części egzaminu lub części III
zwalnianie laureatów/finalistów konkursów/olimpiad organizowanych w roku szkolnym 2014/2015 od 1 września 2014 Vc, §1, p.10 (§39) laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych... w przypadku konkursów i olimpiad przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/2015 z odpowiedniego zakresu I i II części egzaminu lub części III

32 zwalnianie laureatów/finalistów konkursów/olimpiad organizowanych przed rokiem szkolnym 2014/2015
Laureaci/finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014 i – zgodnie z regulaminem danej olimpiady/konkursu – byliby odpowiednio w 2013 r. lub 2014 r. zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu – są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu w 2015 roku. (VI, Procedura 11, p.3) 32 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

33 (Vc, §1.10, p.5; VI, Procedura 3, p.4 i 7)
Możliwość zmiany przez laureatów deklaracji o przystąpieniu do Egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego Rodzice/opiekunowie prawni ucznia (słuchacza), który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego lub laureata/finalisty olimpiady przedmiotowej z języka obcego nowożytnego, mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego wskazanego w deklaracji na ten język obcy, który był przedmiotem konkursu/olimpiady, o ile uczeń (słuchacz) uczył się go jako obowiązkowego w szkole. PSZE przekazuje informację o zmianie do OKE do 8 kwietnia 2015 r. do 7 kwietnia 2015 roku Załącznik 1d (Vc, §1.10, p.5; VI, Procedura 3, p.4 i 7) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

34 Uczniowie/słuchacze uprawnieni do zwolnienia
Z czego wynikają uprawnienia do zwolnienia? Jaka jest podstawa prawna? Kto wnioskuje o zwolnienie? Kto zwalnia/ stwierdza prawo do zwolnienia? Na podstawie jakiego dokumentu? sprzężenie niepełnosprawności - o ile zdający nie rokuje kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej Va, §38, p.3 rodzice/ prawni opiekunowie dyrektor OKE Załącznik nr … z Procedur... uzyskanie tytułu laureata... Vc, §1, p.10 (§39) na mocy prawa (z odpowiedniej części egzaminu) dyrektor szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata szczególne przypadki losowe lub zdrowotne Vc, §1, p.20 (§49, p.4) brak umiejętności samodzielnego czytania lub pisania u uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością Vc, §1, p.9 (§38, p.4) na mocy prawa (z trzeciej części egzaminu gimnazjalnego) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim Va, §38.5. (z przystąpienia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (Va, Vc) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

35 Zdający uprawnieni do terminu dodatkowego
Do terminu dodatkowego egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum uprawnieni są uczniowie/słuchacze w terminie właściwym nieobecni z przyczyn zdrowotnych w terminie właściwym nieobecni z przyczyn losowych ci, którzy przerwali egzamin w danym zakresie ci, którym przerwano egzamin w danym zakresie i unieważniono pracę. Jeżeli uczeń/słuchacz przybył do szkoły po terminie właściwym, powinien przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym, o ile w terminie właściwym do niego nie przystąpił z podanych powyżej przyczyn. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

36 Unieważnienie egzaminu z danego zakresu/poziomu (1)
(VI, Procedura 2, p.4.6; Vc, §6. p.1-2, §11 – zmiana §47. p.1-2 z Va) Unieważnienie nastąpi w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia/słuchacza wniesienia przez ucznia/słuchacza do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystanie z niego podczas egzaminu zakłócania przez ucznia/słuchacza prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym. O zaistniałych przypadkach dyrektor szkoły zobowiązany jest natychmiast powiadomić OKE faksem ( ). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

37 Unieważnienie egzaminu z danego zakresu/poziomu (2)
Unieważnienie nastąpi również w przypadku uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia dotyczącego przepisów przeprowadzania egzaminu skierowanego do dyrektora OKE przez zdającego lub jego rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia w przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi. (VI, Procedura 9, p.16-17; Va , §146, p.1-3) (Vc, §1, p.74d ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

38 Unieważnienie egzaminu z danego zakresu/poziomu (3)
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań z zakresu/poziomu unieważnienie dotyczy tylko tego zakresu/poziomu, którego dotyczy stwierdzenie niesamodzielności rozwiązania. historii i wiedzy o społeczeństwie albo języka polskiego przedmiotów przyrodniczych albo matematyki poziomu podstawowego języka obcego poziomu rozszerzonego języka obcego albo (Vc, §1, p.74b) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

39 Organizacja egzaminu w warunkach dostosowanych do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

40 Oddzielna sala egzaminacyjna
Egzamin gimnazjalny powinien odbywać się w oddzielnej sali, jeżeli uczeń (słuchacz) korzysta z co najmniej jednego z następujących dostosowań: udział nauczyciela wspomagającego korzystanie z urządzeń technicznych korzystanie z płyty CD z dostosowanym nagraniem w przypadku języka obcego nowożytnego. (IV, p.18, 19) Egzamin gimnazjalny może zostać przeprowadzony w wydzielonej sali w razie potrzeby przedłużenia czasu pracy z zestawem egzaminacyjnym zdającym uprawnionym do takiego dostosowania. VI, Procedura 1, p.2.3b) W szczególnych przypadkach egzamin może zostać przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu zdającego, w szpitalu) za zgodą dyrektora OKE wydaną na udokumentowany wniosek PSZE. (IV, p.23; VI, Procedura 3, p.10) Załącznik 15 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

41 Odczytywanie tekstów liczących 250 słów lub więcej (część humanistyczna)
Jeden z członków ZN odczytuje jeden raz głośno po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej stanowiące podstawę zadań z języka polskiego. Czasu odczytywania nie wlicza się do czasu pracy z zestawem. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w których opinii wskazano dysleksję głęboką poważne trudności w czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu Informacja o tym, że arkusz zawiera teksty do odczytania, będzie zamieszczona na stronie tytułowej. (IV, Tabela 1.; VI, Procedura 4, p.11c, Procedura 7, p.19) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

42 Pomoc nauczyciela wspomagającego
Jeżeli zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu albo w pisaniu i czytaniu, przebieg pracy z arkuszem musi być rejestrowany w formie jednego pliku audio bez zatrzymania nagrywania w trakcie egzaminu w takiej jakości, aby nagranie nie budziło wątpliwości co do przebiegu egzaminu i zapisany na płycie CD lub DVD opisanej następująco: identyfikator szkoły kod zdającego numer PESEL zdającego informacja o rodzaju arkusza Nauczyciel wspomaga ucznia w pisaniu albo w pisaniu i/lub czytaniu. (IV, Tabela 1.; VI, Procedura 12.2) W przypadku arkusza standardowego po otworzeniu arkuszy w sali egzaminacyjnej nauczyciel wspomagający sprawdza, czy ma tę samą wersję arkusza co uczeń przez niego wspomagany. Jeśli nauczyciel wspomagający ma wspomagać zdającego chorego lub niesprawnego czasowo, wymagane jest porozumienie z dyrektorem OKE.

43 Nadzorowanie przygotowania sal egzaminacyjnych
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

44 przygotowaniE sal egzaminacyjnych
wyposażenie szkoły w urządzenia techniczne: sejf, odtwarzacz płyt, sprzęt do nagrywania przebiegu egzaminu, łączę internetowe, łącze telefoniczne wyposażenie sal egzaminacyjnych oddzielny stolik (ławka) dla każdego zdającego, wszystkie ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy zdających kartki z numerami stolików dla każdego zdającego kartka z nazwiskiem, imionami, numerem PESEL oraz kodem zdającego w widocznym miejscu sprawny zegar oraz tablica lub plansza miejsca dla zespołu nadzorującego i obserwatorów brak pomocy dydaktycznych (np. map, eksponatów) zapasowe przybory do pisania i rysowania zapewnienie możliwości korzystania przez uczniów (słuchaczy) z toalety bez kontaktowania się z innymi osobami wydrukowanie list zdających z Hermesa przygotowanie materiałów dla zespołów nadzorujących (VI, Procedura 1, Procedura 7, p.5, Procedura 9, p.10a) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

45 Materiały dla zespołów nadzorujących
! odpowiednia liczba i rodzaj materiałów egzaminacyjnych bezpieczne koperty etykiety na bezpieczne koperty i nalepki z kodem kreskowym szkoły dla każdego zdającego w danej sali nalepki z OKE z kodem kreskowym ucznia lista zdających w danej sali (na tej liście potwierdza się odbiór prac egzaminacyjnych od uczniów i zapisuje numer wylosowanego stolika) druk Protokołu przebiegu egzaminu gimnazjalnego − sala nr… wykaz uczniów z dysfunkcjami wykaz uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu dwie papierowe koperty; jedna do zabezpieczenia arkuszy niewykorzystanych i/lub wadliwych, druga na arkusze zdających, którzy przerwali/którym przerwano egzamin w danej części dodatkowa papierowa koperta w salach wydzielonych dla zdających z dysleksją głęboką na arkusz wykorzystany do jednorazowego odczytania tekstów liczących 250 słów i więcej – tylko w części humanistycznej zapasowe długopisy z czarnym tuszem, w części II również ołówki i przybory kreślarskie (VI, Procedura 6, p.1d, Procedura 7, p.10) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

46 Zmiana organizacyjna po 30 stycznia 2015
Jeśli w szkole nastąpiła zmiana w danych o uczniach/słuchaczach po dniu 30 stycznia 2015 r., należy niezwłocznie przysłać do OKE w Gdańsku faks zawierający informację, na czym polega zmiana, i jej uzasadnienie wysłać drogą elektroniczną zmiany w Hermesie (aportować poprawione dane) pod żadnym pozorem nie zmieniać kodów uczniów; jeśli „przybył” do szkoły nowy uczeń, nadać kod tylko jemu jeśli uczeń „ubył” ze szkoły, nie usuwać jego danych z Hermesa, zgłosić go jako nieobecnego w Wykazie laureatów/finalistów, zwolnionych i nieobecnych, a w trakcie przeprowadzania egzaminu zaznaczyć jego nieobecność na liście zdających i etykiecie właściwej bezpiecznej koperty. Numer faksu: Zgłoszenie zmian w liczbie uczniów po 30 stycznia skutkuje aktualizują listy zdających. Nie ulega zmianie struktura zamówienia materiałów egzaminacyjnych. ! Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

47 Zmiana organizacyjna po 30 stycznia - pozyskiwanie dodatkowego arkusza
Jeśli w wyniku zmiany organizacji egzaminu konieczny jest dodatkowy arkusz/arkusze, np. dla zdającego, który został dopisany do listy uczniów danej szkoły, lub dla zdającego, który potrzebuje zestawu innego rodzaju niż zamówiony do 30 stycznia 2015 roku, PSZE może uzgodnić z PSZE innej szkoły pobranie od niego brakującego arkusza (np. ze szkoły, z której uczeń przeszedł). W przypadku takiego uzgodnienia PSZE zwraca się w formie pisemnej o akceptację do dyrektora OKE. W przypadku braku takiego uzgodnienia sposób pozyskania arkusza należy uzgodnić z dyrekcją OKE w Gdańsku. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

48 Harmonogram głównych zadań PSZE w dniach 21-23 kwietnia 2015 roku
w dniu egzaminu odbiór i sprawdzenie nienaruszenia przesyłek zawierających materiały egzaminacyjne sprawdzenie kompletności i zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem nadzorowanie prawidłowego przebiegu egzaminu zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu danego zakresu/poziomu egzaminu skompletowanie dokumentacji egzaminacyjnej dotyczącej danej części egzaminu niezwłoczne przekazanie do OKE materiałów egzaminacyjnych i wymaganej dokumentacji zgodnie z otrzymaną instrukcją ! ! (VI, Procedura 2, p.4.6, 4.7, p.5) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

49 Odbiór materiałów egzaminacyjnych
w godz odbiór przesyłki z materiałami do części humanistycznej (GH) odbiór przesyłki z materiałami do części matematyczno-przyrodniczej (GMP) odbiór przesyłki z materiałami do egzaminu z języka obcego nowożytnego (G***) PSZE – dokument stwierdzający tożsamość Upoważniony – pisemne upoważnienie Odbiera PSZE lub upoważniony przez niego przedstawiciel SZE w obecności innego przedstawiciela SZE. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 49

50 W momencie odbioru przesyłki
W obecności kuriera należy sprawdzić nienaruszalność przesyłki. Jeśli przesyłka jest nieuszkodzona, należy pokwitować odbiór. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy sprawdzić zawartość opakowania w obecności kuriera zapisać informacje dotyczące uszkodzenia w dokumentach przewozowych sporządzić protokół opisujący uszkodzenie powiadomić dyrektora OKE w Gdańsku (tel. kom ). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

51 Paczki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczone przez dystrybutora
Paczka będzie zawierać wykaz zawartości, w tym m. in. nazwę przedmiotu, rodzaje arkuszy i ich symbole, liczbę arkuszy i płyt CD, liczbę bezpiecznych kopert zwrotnych arkusze w liczbie i rodzaju odpowiadających zamówieniu z 30 stycznia, w tym arkusze rezerwowe płyty CD w liczbie i rodzaju odpowiadających zamówieniu z 30 stycznia, w tym rezerwowe list do przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych Instrukcję procedury awaryjnej bezpieczne koperty zwrotne w liczbie zgodnej z zamówieniem. Przesyłki realizują zamówienia składane do 30 stycznia 2015 roku i z tymi zamówieniami powinny być zgodne. Jeśli w szkole nastąpiła jakaś zmiana po tym terminie (np. zmieniła się liczba uczniów, któremuś uczniowi został zmieniony rodzaj zestawu, bo pojawiło się np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zmienił się przydział uczniów do sal egzaminacyjnych), trzeba – o ile jeszcze tego Państwo nie zrobili, postępować w następujący sposób Przysłać do OKE w Gdańsku faks z informacją o zmianie z jej uzasadnieniem Wysłać drogą elektroniczną zmiany w Hermesie (aportować poprawione dane) Pod żadnym pozorem nie zmieniać kodów uczniów, jeśli przybył do szkoły nowy uczeń, nadać kod tylko jemu. odnotowanie liczby otrzymanych arkuszy w protokole przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej (PSZE lub osoba upoważniona do odbioru) po weryfikacji danych podanych w  specyfikacji zawartości przesyłki zabezpieczenie otrzymanych materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem w sejfie/metalowej szafie lub specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu. Zawartość przesyłki zgodna z zamówieniem na dzień 30 stycznia 2015 r. Opis na przesyłce będzie zawierał oznaczenie liczby paczek stanowiących komplet. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek problemów z jakością czy wymaganą ilością arkuszy i płyt obowiązują zapisy procedury awaryjnej zawarte w pkt. I.2.2. Centrum Monitoringu będzie czynne w godz w dniu egzaminu. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 51

52 Symbole standardowych arkuszy egzaminacyjnych
GH-H1 – część humanistyczna, zadania z zakresu historii i wos-u GH-P1 – część humanistyczna, zadania z zakresu języka polskiego GM-P1 – cześć matematyczno-przyrodnicza, zadania z zakresu przedmiotów przyrodniczych GM-M1 – cześć matematyczno-przyrodnicza, zadania z zakresu matematyki G**-P1 – część trzecia – język obcy nowożytny, zadania z poziomu podstawowego G**-R1 – część trzecia – język obcy nowożytny, zadania z poziomu rozszerzonego ** - język: A – angielski, F – francuski, E – hiszpański, N – niemiecki, R – rosyjski, W – włoski, U - ukraiński (VI, Procedura 4, p.8) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

53 Sposób pakowania arkuszy
Dystrybucja do szkół arkusze zapakowane nie więcej niż po 20 sztuk w koperty z przezroczystej folii dodatkowo do określonego rodzaju arkuszy płyta CD każdy arkusz zabezpieczony przed nieuprawnionym ujawnieniem za pomocą nalepek w kolorze umożliwiającym identyfikację zakresu przedmiotowego do każdego arkusza wydrukowanego pismem Braille’a dołączony arkusz czarnodruku oraz trzy kartki z logo CKE i napisem Centralna Komisja Egzaminacyjna koperta z przezroczystej folii zawierająca arkusz rezerwowy/arkusze rezerwowe oznaczona napisem REZERWA Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 53

54 Symbole płyt cd G*-P G*-R G*-P2, G*-R2 G*-P4, G*-R4 G*-P1, G*-R1
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

55 układ nagrań na płytach CD
(VI, Procedura 13, p.13.4 ) Teksty do poszczególnych zadań są nagrane na płycie CD jako odrębne ścieżki. Odtwarzacze CD automatycznie przechodzą do kolejnej ścieżki; podział nagrania na poszczególne ścieżki ma jedynie ułatwić przejście do odpowiedniego zadania w przypadku wystąpienia usterki płyty CD. Arkusz na poziomie podstawowym Arkusz na poziomie rozszerzonym Ścieżka 1. – wstęp oraz zadanie 1. Ścieżka 2. – zadanie 2. Ścieżka 3. – zadanie 3. Ścieżka 4. – zadanie 4. Każdy PZN przeprowadza odpowiednio wcześnie przed egzaminem próbę odsłuchu przykładowego nagrania z lat ubiegłych w salach wyznaczonych do przeprowadzenia III części egzaminu. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

56 Każdego dnia po odebraniu przesyłki
! Każdego dnia po odebraniu przesyłki Czynności PSZE sprawdzenie zgodności zawartości z Łącznym zapotrzebowaniem szkoły na arkusze egzaminacyjne zawierającym informacje wprowadzone do Hermesa nie później niż 30 stycznia (liczba i rodzaj arkuszy, a 23 kwietnia również płyt CD, na podstawie ich symboli) przeliczenie otrzymanych arkuszy i bezpiecznych kopert do zapakowania materiałów egzaminacyjnych – w warunkach uniemożliwiających nieuprawnione ujawnienie materiałów egzaminacyjnych zapisanie liczby otrzymanych arkuszy w Zbiorczym protokole przebiegu egzaminu gimnazjalnego wypełnianym dla obu zakresów/poziomów danej części egzaminu zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem do momentu przeprowadzenia odpowiedniego zakresu/poziomu egzaminu Jeśli w przesyłce jest mniej arkuszy niż zamówiono na dzień 30 stycznia, należy niezwłocznie zawiadomić telefonicznie dyrektora OKE w Gdańsku i dystrybutora. Dystrybutor ma obowiązek dostarczyć brakujące materiały do 8.30 danego dnia. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 56

57 Będzie zamieszczona w Serwisie dla dyrektorów 20 kwietnia.
Ankieta Będzie zamieszczona w Serwisie dla dyrektorów 20 kwietnia. Tylko w razie wystąpienia niepożądanych sytuacji w zakresie dystrybucji i druku materiałów egzaminacyjnych należy wypełnić elektronicznie ankietę po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego – w dniach kwietnia. Dystrybucja zestawów egzaminacyjnych Reklamacje dotyczące rozbieżności między zawartością przesyłki a zamówieniem Błędy techniczne i drukarskie Uwagi dotyczące jakości dystrybucji i druku 57

58 W razie braku dostatecznej liczby materiałów egzaminacyjnych w dniu egzaminu
liczba dostarczonych arkuszy/płyt = liczba zamówionych arkuszy/płyt do dnia 30 stycznia 2015 r. Łączne zapotrzebowanie szkoły na arkusze egzaminacyjne powinno być przesłane w formie papierowej do OKE w Gdańsku do dnia r. liczba arkuszy/płyt rezerwowych Jeśli szkoła zamawia od 1 do 50 arkuszy (każdego rodzaju z osobna, nie łącznie), to otrzymuje 1 arkusz /płytę dodatkowo 51 i więcej – 2 arkusze/płyty rezerwowe. W razie braku arkuszy albo usterek w arkuszach należy wykorzystać w pierwszej kolejności materiały rezerwowe, ew. niewykorzystane PSZE nie może podjąć decyzji o kserowaniu brakujących arkuszy jeśli liczba arkuszy po wykorzystaniu rezerwowych jest niewystarczająca, trzeba niezwłocznie poinformować faksem i telefonicznie dyrektora OKE. ! (VI, Procedura 13.3, p.2,3) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 58

59 W razie braku dostatecznej liczby bezpiecznych kopert
liczba dostarczonych kopert = liczba zamówionych kopert według stanu na 30 stycznia 2015 r (Łączne zapotrzebowanie szkoły na arkusze egzaminacyjne) W razie braku bezpiecznych kopert należy stosować koperty papierowe pakować w nie jak najmniej arkuszy koperty papierowe opisać na wzór etykiet OKE w Gdańsku odnotować fakt wykorzystania papierowej koperty z wyjaśnieniem przyczyn jej użycia w Uwagach w Protokole przebiegu egzaminu gimnazjalnego – sala nr… (Załącznik nr 8) oraz w Zbiorczym protokole przebiegu egzaminu gimnazjalnego z danej części (Załącznik nr 9a, 9b lub 9c). Brakujące bezpieczne koperty można zastąpić papierowymi, ale trzeba napisać o tym w Zbiorczym protokole przebiegu egzaminu, podając numer sali, w której takiej zamiany dokonano, i podać jej przyczynę. (VI, str ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 59

60 sprawdzenie składu zespołów nadzorujących
Nadzorowanie przebiegu egzaminu przed rozpoczęciem każdego zakresu/poziomu (1) sprawdzenie przygotowania sal egzaminacyjnych, w tym ustawienia ponumerowanych stolików i przygotowania stanowisk dostosowanych sprawdzenie wraz z PZN stanu technicznego urządzeń i ich rozmieszczenie, przeprowadzenie odsłuchu przykładowego nagrania z lat ubiegłych (przed częścią III) sprawdzenie składu zespołów nadzorujących sprawdzenie tożsamości i upoważnień obserwatorów przypomnienie członkom zespołów nadzorujących oraz obserwatorom przez PZN o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych zabezpieczenie przedmiotów (w tym urządzeń telekomunikacyjnych) pozostawionych przez zdających poza salą egzaminacyjną (VI, Procedura 7, p.3-5,7)

61 Nadzorowanie przebiegu egzaminu (2)
(VI, Procedura 7, p.2, 6, 8, 9, 20, 22; Procedura 4, p.4.6, Procedury 13.3, 13.4) ! W przypadku naruszenia pakietów z zestawami/płytami zawiesić egzamin i powiadomić dyrektora OKE w Gdańsku. upewnienie się o nienaruszeniu pakietów z zestawami egzaminacyjnymi sprawdzenie przygotowania przydzielonych do poszczególnych sal materiałów i dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia danego zakresu/poziomu przekazanie materiałów egzaminacyjnych PZN wydłużenie czasu trwania egzaminu dla uprawnionych do tego zdających podejmowanie ewentualnych decyzji o przerwaniu egzaminu i unieważnieniu pracy zdającego wymiana zestawów wadliwych i jej odnotowanie w Zbiorczym protokole przebiegu egzaminu gimnazjalnego wymiana wadliwej płyty CD należy

62 Przydział miejsc w sali egzaminacyjnej
Przed każdym zakresem/poziomem egzaminu zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo według kolejności na liście i losują numery stolików, przy których będą pracowali. Numery wylosowanych stolików należy zapisać na liście zdających w danej sali. Od losowania można odstąpić w przypadku uczniów rozwiązujących zestawy dostosowane, korzystających z leków/ opieki medycznej lub w innych uzasadnionych przypadkach. (VI, Procedura 7, p.13) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

63 NieOdrywanie kart odpowiedzi – zasady ogólne
Nie odrywa się kart odpowiedzi od arkuszy z zakresu języka polskiego, matematyki, poziomu rozszerzonego języka obcego nowożytnego niezależnie od terminu egzaminu, rodzaju arkusza (standardowy/dostosowany) i warunków, w których zdają egzamin uczniowie/słuchacze (dostosowane/bez dostosowań). W żadnym przypadku nie odrywa się kart odpowiedzi od arkuszy dostosowanych – niezależnie od zakresu /poziomu egzaminu. W przypadku arkuszy standardowych z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i poziomu podstawowego języka obcego nowożytnego nie odrywa się kart odpowiedzi od arkuszy standardowych, w których uczeń nie przeniósł na kartę odpowiedzi zaznaczeń do zadań zamkniętych. We wszystkich zakresach/poziomach egzaminu w przypadku arkuszy standardowych, w których uczeń nie przeniósł zaznaczeń do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi, do OKE w Gdańsku oddaje się również zeszyty zadań. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

64 Przygotowanie materiałów egzaminacyjnych do przekazania PSZE po zakończeniu egzaminu arkusze standardowe 21, 22, W każdej sali egzaminacyjnej w obecności przedstawiciela zdających w przypadku arkuszy standardowych wypełnianych przez zdających, którzy mają obowiązek przenosić odpowiedzi na kartę, następuje oderwanie kart odpowiedzi od zeszytów zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (część I) przedmiotów przyrodniczych (część II) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (część III) ułożenie kart odpowiedzi w kolejności zgodnej z etykietą sporządzenie adnotacji na etykietach na bezpieczne koperty wypełnienie i podpisanie listy obecności zapakowanie kart odpowiedzi do kopert zwrotnych przyklejenie etykiet do kopert zaklejenie kopert zapakowanie zeszytów zadań zgodnie z instrukcją PSZE opuszczenie sali egzaminacyjnej przez ucznia uczestniczącego w pakowaniu materiałów egzaminacyjnych. sporządzenie protokołu przebiegu egzaminu w sali. (VI, Procedura 8) Po opuszczeniu sali przez przedstawiciela zdających

65 Przygotowanie materiałów egzaminacyjnych do przekazania PSZE po zakończeniu egzaminu arkusze standardowe 21, 22, W przypadku, gdy w kopercie umieszcza się wyłącznie arkusze standardowe z zakresu historii i WOS, przedmiotów przyrodniczych oraz poziomu podstawowego w części III, od których nie oderwano kart odpowiedzi, ponieważ nie zostały wypełnione, należy ułożyć je w kolejności kodów zaznaczyć w zeszycie zadań i na karcie odpowiedzi przyznanie uczniom uprawnień do nieprzenoszenia na kartę zaznaczeń do zadań zamkniętych oraz zrobić adnotację na etykiecie koperty Nieoderwane długopisem/piórem z czerwonym tuszem/atramentem. Nieoderwane (VI, Procedura 8) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

66 Przygotowanie materiałów egzaminacyjnych do przekazania PSZE po zakończeniu egzaminu arkusze dostosowane 21, 22, W przypadku, gdy w kopercie umieszcza się wyłącznie arkusze dostosowane z zakresu historii i WOS, przedmiotów przyrodniczych oraz poziomu podstawowego w części III, od których nie odrywa się kart odpowiedzi, ponieważ nie są wypełniane, należy ułożyć je w kolejności kodów oraz zrobić adnotację na etykiecie koperty Nieoderwane długopisem/piórem z czerwonym tuszem/atramentem. Nieoderwane (VI, Procedura 8) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

67 Układanie materiałów egzaminacyjnych
Z ZAKRESU HISTORII I WOS, PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I POZIOMU PODSTAWOWEGO W CZĘŚCI III w bezpiecznych kopertach 21, 22, W sytuacji, gdy do jednej koperty pakowane są zarówno arkusze, od których nie oderwano kart odpowiedzi, jak i karty odpowiedzi oderwane od innych arkuszy, materiały egzaminacyjne należy ułożyć w następującej kolejności: 1. Arkusze, od których nie oderwano kart odpowiedzi 2. Karty odpowiedzi oderwane od innych arkuszy W każdej grupie obowiązuje kolejność kodów zgodna z kolejnością na etykiecie. Na etykiecie koperty należy zrobić adnotację Nieoderwane (czerwonym tuszem/atramentem). Nieoderwane (VI, Procedura 8)

68 Przygotowanie do przekazania arkuszy z zakresu języka polskiego, matematyki i poziomu rozszerzonego w części III 21, 22, Do OKE należy przekazać karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi dotyczy zdających wypełniających zestawy standardowe, którzy przenieśli zaznaczenia do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi zeszyty zadań i karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi dotyczy zdających wypełniających arkusze standardowe bez obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz zdających, którzy nie dopełnili obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi zeszyty zadań wraz z kartami odpowiedzi dotyczy zdających wypełniających arkusze dostosowane (G2, G4, G5, G6, G7, G8) i specjalnie dostosowane ! W żadnym przypadku nie wolno odrywać karty odpowiedzi od arkusza (VI, Procedura 8)

69 Układanie materiałów egzaminacyjnych
ARKUSZE STANDARDOWE Układanie materiałów egzaminacyjnych Z ZAKRESU języka polskiego, matematyki I POZIOMU rozszerzoneGO W CZĘŚCI III w bezpiecznych kopertach 21, 22, W sytuacji, gdy do jednej koperty pakowane są karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi zeszyty zadań i karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi materiały egzaminacyjne należy ułożyć w następującej kolejności: 1. Zeszyty zadań i umieszczone wewnątrz nich karty rozwiązań wypełnione przez zdających, którzy nie przenieśli zaznaczeń na karty odpowiedzi 2. Karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi W każdej grupie obowiązuje kolejność kodów zgodna z kolejnością na etykiecie. (VI, Procedura 8)

70 (VI, Procedura 8, p.6, Procedura 10, p.11)
ARKUSZE STANDARDOWE Przechowywanie zeszytów zadań w szkole po egzaminie w terminie właściwym W terminie głównym (w kwietniu) w szkole pozostają zeszyty zadań z wszystkich zakresów egzaminu tych zdających, którzy przenieśli odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi. Zeszyty te powinny być zabezpieczone przez PSZE przed nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych zdających i przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. (VI, Procedura 8, p.6, Procedura 10, p.11) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

71 Zasady redystrybucji do oke (1)
wypełnione przez zdających standardowe materiały egzaminacyjne G1 zapakowane do bezpiecznych kopert wypełnione przez zdających arkusze dostosowane G2, G4, G5, G6, G7, G8 każdy rodzaj w oddzielnych kopertach liczba materiałów w każdej kopercie zgodna z liczbą kodów zdających na etykiecie tej koperty koperty zwrotne oznakowane odpowiednimi etykietami arkusze wykorzystane przez nauczycieli wspomagających zapakowane do bezpiecznych kopert razem z arkuszami zdających, którzy byli przez nich wspomagani arkusze niewykorzystane, wadliwe, służące lektorom zapakowane do odpowiednio opisanych kopert papierowych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

72 Zasady redystrybucji do oke (2)
W przypadku uszkodzenia lub niezaklejenia bezpiecznej koperty należy włożyć ją do innej koperty, bezpiecznej albo papierowej, i opisać kopertę zewnętrzną. Informację o tym fakcie trzeba umieścić w Uwagach w Zbiorczym protokole przebiegu egzaminu w danej części (Załącznik nr 9a, 9b lub 9c). (VI) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

73 Zasady redystrybucji do oke (3)
Na kopercie bezpiecznej służącej do redystrybucji arkuszy egzaminacyjnych znajdować się będzie miejsce-pole tekstowe z nadrukiem według wzoru: Na tym polu należy nakleić etykietę przesłaną z OKE. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

74 Adnotacje na Etykiecie oke naklejanej na kopertę zwrotną
Na etykiecie bezpiecznej koperty w uwagach przy numerze PESEL zdającego należy zrobić odpowiednią adnotację czerwonym tuszem/atramentem, w przypadku gdy: w kopercie znajduje się praca ucznia, który nie przeniósł odpowiedzi na kartę odpowiedzi - + zeszyt zadań zdający uprawniony do nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę odpowiedzi przeniósł te zaznaczenia - + zeszyt zadań zdający oderwał kartę odpowiedzi w arkuszu z języka polskiego, matematyki lub poziomu rozszerzonego języka obcego – Oderwana karta zdający był nieobecny – odpowiednio: Chory, Losowa, Wykreślony, Zwolniony, Laureat. zmiany sali - Przeniesiony do sali… albo Przeniesiony z sali… Gdy w kopercie znajdują się wyłącznie prace uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, należy na etykiecie koperty napisać DYSLEKSJA. Gdy w kopercie znajduje się praca z egzaminu z wykorzystaniem komputera – Praca pisana na komputerze z nauczycielem wspomagającym – Praca wykonana z nauczycielem wspomagającym z nauczycielem wspomagającym zdającego w pisaniu - Praca wykonana z nauczycielem wspomagającym oraz nagrania. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

75 Wzór etykiety Nieoderwane przeniesiony do sali nr 11 zwolniony chory
+zeszyt zadań oderwana karta

76 wysyłka z OKE nalepek z kodami kreskowymi i numerami PESEL uczniów
etykiet nalepek z kodami kreskowymi i numerami PESEL uczniów nalepek z kodami kreskowymi szkół od dnia roku.

77 Brak nalepek z kodem kreskowym i numerem pesel ucznia
W razie braku nalepek z kodem kreskowym i numerem PESEL ucznia należy w przypadku arkuszy zdających mających obowiązek przenoszenia zaznaczeń do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi wpisać w miejsce przeznaczone na tę nalepkę odręcznie numer PESEL zdającego oraz numer identyfikacyjny szkoły w przypadku arkuszy zdających uprawnionych do nieprzenoszenia zaznaczeń do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi w miejscu przeznaczonym na nalepkę ucznia nakleić nalepkę z kodem kreskowym szkoły (jeśli brakuje – wpisać numer identyfikacyjny szkoły odręcznie)i wpisać odręcznie numer PESEL zdającego. W razie braki jednej nalepki w sposób opisany powyżej postępować przy kodowaniu pierwszej strony arkusza. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

78 Po zakończeniu danej części egzaminu
21, 22, Czynności przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego odebranie materiałów egzaminacyjnych od przewodniczących ZN sprawdzenie zgodności liczby odbieranych prac egzaminacyjnych (wg opisu na kopertach) z listami zdających sprawdzenie kompletności i poprawności wypełnienia odbieranej dokumentacji zabezpieczenie prac egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem sporządzenie Zbiorczego protokołu przebiegu egzaminu gimnazjalnego (Załącznik nr 9a, 9b lub 9c) sporządzenie Zbiorczego protokołu przekazania/odbioru dokumentacji po przeprowadzeniu danej części egzaminu (właściwy Załącznik OKE 1G) i uzupełnienie załączników do tego protokołu elektroniczne zweryfikowanie informacji o uczniach/słuchaczach z różnych powodów nieobecnych na egzaminie poprzez wypełnienie w Serwisie dla dyrektorów zakładki Wykaz laureatów/finalistów, zwolnionych i nieobecnych wydrukowanie i dołączenie do dokumentacji egzaminacyjnej wypełnionego w/w wykazu dołączenie do dokumentacji Wykazu uczniów z dysfunkcjami, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego (Załącznik OKE 2G). (VI) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

79 Dokumentacja egzaminacyjna przekazywana do OKE w Gdańsku
21, 22, Po każdej części egzaminu Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej (właściwy Załącznik OKE 1G) Zbiorczy protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego dla danej części egzaminu (Załącznik nr 9a, 9b lub 9c) wypełnione listy zdających ze wszystkich sal egzaminacyjnych Wykaz laureatów/finalistów, zwolnionych i nieobecnych – wydruk z zakładki Wykaz laureatów/finalistów, zwolnionych i nieobecnych ze strony internetowej Serwis dla dyrektorów potwierdzone kopie zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata konkursu przedmiotowego lub laureata/finalisty olimpiady przedmiotowej decyzje o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu (Załącznik nr 11) (VI) (VI) Wykaz uczniów z dysfunkcjami, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego (Załącznik OKE 2G) kopia specyfikacji przesyłki

80 Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej
4 26 1+1 Załącznik OKE 1Ga Załącznik OKE 1Gb 1 1 1 1 2 4+1 Załącznik OKE 1Gc 3 5+1 Wypełnia się w OKE.

81 W terminie właściwym (1)
Zgłaszanie uczniów/słuchaczy z różnych powodów nieobecnych na egzaminie W terminie właściwym (1) Do Wykazu trzeba wprowadzić dane laureatów konkursów przedmiotowych oraz laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, uczniów zwolnionych oraz nieobecnych. od 5 marca 2015 do 30 kwietnia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

82 W terminie właściwym (2)
Zgłaszanie uczniów/słuchaczy z różnych powodów nieobecnych na egzaminie W terminie właściwym (2) od 5 marca 2015 do 30 kwietnia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

83 Wydruk Wykazu laureatów/finalistów, zwolnionych i nieobecnych
Do dokumentacji egzaminacyjnej każdej z części egzaminu dołącza się odpowiednią stronę wydruku z Serwisu dla dyrektorów opieczętowaną i podpisaną przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego(Załącznik OKE 3G).

84 Zgłaszanie uczniów/słuchaczy z różnych powodów nieobecnych na egzaminie W terminie właściwym Zapotrzebowanie na arkusze na termin dodatkowy Dokumentem stanowiącym podstawę do zapotrzebowania przez OKE materiałów egzaminacyjnych na termin dodatkowy jest wydruk z Wykazu laureatów/finalistów, zwolnionych, nieobecnych odpowiednio z dni 21, 22 albo 23 kwietnia 2015 r. Arkusze dla uczniów uprawnionych do przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym, którzy przybyli do szkoły po 23 kwietnia, PSZE zamawia, wysyłając faks z informacją o szczegółowym zapotrzebowaniu ze wskazaniem podstawy do tego uprawnienia danego ucznia Hermes z uaktualnionymi danymi zdających. Jeśli zamówienie w sposób opisany powyżej nastąpi do dnia 30 kwietnia, materiały egzaminacyjne do szkoły dostarczy dystrybutor centralny. Jeśli zamówienie wpłynie po 30 kwietnia, obowiązuje procedura Zmiana organizacyjna po 30 stycznia 2015 – pozyskiwanie dodatkowego arkusza przedstawiona na slajdzie 44. !

85 Wykaz uczniów z dysfunkcjami, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego
Załącznik OKE 2G Należy wpisać wszystkich uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z grup wymienionych w Tabeli 1. w Komunikacie dyrektora CKE (IV) oraz uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

86 Prosimy o niepakowanie poszczególnych elementów w koszulki.
Zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych z danego zakresu/poziomu przekazywanych do OKE 21, 22, prace uczniów przekazywane do OKE w bezpiecznych kopertach zaklejonych w salach egzaminacyjnych arkusze niewykorzystane i wadliwe oraz wykorzystane do jednorazowego odczytania uczniom z dysleksją głęboką, po części językowej również niewykorzystane i wadliwe płyty CD, oraz koperty zwrotne - w zaklejonych i opisanych papierowych kopertach połączonych w paczkę opisaną identyfikatorem szkoły oraz informacją Arkusze niewykorzystane i wadliwe (należy też podać ich liczbę) arkusze uczniów, którzy przerwali egzamin... w zaklejonych i opisanych papierowych kopertach połączonych w paczkę opisaną identyfikatorem szkoły oraz informacją Zestawy uczniów, którzy przerwali… (należy też podać ich liczbę) dokumentacja egzaminacyjna w niezaklejonej papierowej kopercie (kolejność dokumentów jak na slajdzie 73.) Wyjątkowo można pakować razem zestawy A1, A4 i A5. bezpieczne koperty powinny być zaopatrzone w etykiety wypełnione przez członków ZN koperty prawdopodobnie będą posiadać specjalny nadruk zabezpieczający z napisem „CKE” i indywidualny numer seryjny papierowe koperty z zestawami niewykorzystanymi itp. ze wszystkich sal egzaminacyjnych powinny zostać połączone (zszyte, związane, włożone do jednej większej koperty) i opatrzone etykietą przygotowaną w OKE Prosimy o niepakowanie poszczególnych elementów w koszulki. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 86

87 Przekazanie do OKE w Gdańsku materiałów egzaminacyjnych (1)
21, 22, Materiały z jednej części egzaminu (obu zakresów/poziomów) w jednej paczce wypełnione materiały egzaminacyjne arkusze niewypełnione przez zdających odbiera kurier redystrybutora z identyfikatorem. dokumentacja egzaminacyjna Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera od kuriera jedną warstwę wypełnionej nalepki adresowej z jego podpisem na nalepce umieszczanej na przesyłce na napisie Poczta Polska nakleja kod kreskowy szkoły. opakowanie zewnętrzne dostosowane wielkością do zawartości (nie - zawartość do wielkości opakowania, np. Materiały + książki telefoniczne) Za bagaż nadliczbowy będziemy obciążać nadawcę kurier przyjdzie z wypełnioną nalepką Będzie to kurier Pocztexu, z identyfikatorem zawierającym imię i nazwisko oraz numer służbowy Kod kreskowy należy umieścić na napisie „Poczta polska” z boku po lewej stronie nalepki Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 87

88 Przekazanie do OKE w Gdańsku materiałów egzaminacyjnych (2)
21, 22, wyłącznie za pośrednictwem Pocztexu w godz przekazanie materiałów z części humanistycznej (GH) przekazanie materiałów z części matematyczno-przyrodniczej (GMP) PSZE – dokument stwierdzający tożsamość Upoważniony – pisemne upoważnienie przekazanie materiałów z części trzeciej – język obcy nowożytny (G***) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 88

89 Zabezpieczenie szkolnej dokumentacji egzaminacyjnej
21, 22, W szkolnej dokumentacji egzaminacyjnej pozostają protokoły przebiegu egzaminu z poszczególnych sal z każdego zakresu/poziomu każdej części egzaminu (Załącznik nr 8) kopie Zbiorczego protokołu przebiegu egzaminu gimnazjalnego (Załącznik nr 9a, 9b, 9c) z każdej części egzaminu, związanych z nimi załączników oraz pozostałych dokumentów przekazanych do OKE kopia Zbiorczego protokołu przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej (Załącznik OKE 1G) – z każdej części egzaminu wszystkie dokumenty związane z powołaniem szkolnego zespołu egzaminacyjnego, w tym Oświadczenia w sprawie zabezpieczenia materiałów… (Załącznik nr 7) upoważnienie do dostępu do zabezpieczonych materiałów egzaminacyjnych pod nieobecność PSZE i jego zastępcy w szczególnych przypadkach losowych (Załącznik nr 12) wszystkie dokumenty związane z dostosowaniem warunków i/lub formy egzaminu, w tym informacje o sposobach dostosowania warunków i/lub formy egzaminu do potrzeb i możliwości poszczególnych zdających w szkole (wypełniony dla każdego z tych zdających (Załącznik nr 13) oryginał wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonymi przez dystrybutora (VI) (VI) (VI) (VI) (VI) (VI, Procedura 8, p.5)

90 Informacje przekazywane do OKE w dniach 21–30 kwietnia 2015
Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi – w dniu dostarczenia jej do szkoły przez dystrybutora 21,22,23 kwietnia 2015 Zgłoszenie naruszenia pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne – w dniu danej części egzaminu gimnazjalnego Sporządzenie wykazu uczniów, którzy nie przystąpili do danego zakresu/poziomu egzaminu – niezwłocznie po zakończeniu danej części egzaminu 23-30 kwietnia 2015 Zamówienie dodatkowych arkuszy egzaminacyjnych na termin czerwcowy egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

91 Harmonogram głównych zadań PSZE po zakończeniu egzaminu w kwietniu
nie później niż do 30 kwietnia zgłoszenie do OKE w Gdańsku zapotrzebowania na arkusze na termin dodatkowy dostarczane przez dystrybutora 1, 2, 3 czerwca nadzorowanie prawidłowego przebiegu egzaminu w terminie dodatkowym 19 czerwca po godz przekazanie uczniom informacji o wynikach egzaminu otrzymanych z OKE w Gdańsku 26 czerwca przekazanie uczniom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu wystąpienie o zwolnienie ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do egzaminu (części egzaminu lub zakresu/poziomu) z przyczyn losowych lub zdrowotnych od 4 czerwca, ale nie później niż do 10 czerwca Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

92 Różnice dotyczące organizacji egzaminu w terminie dodatkowym
Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym w porównaniu z terminem właściwym różni się w niektórych aspektach. Podstawę zamówienia na materiały egzaminacyjne w terminie dodatkowym stanowi Wykaz laureatów/finalistów, zwolnionych, nieobecnych z 21, 22, 23 kwietnia 2015 r. Dystrybucja i redystrybucja materiałów egzaminacyjnych jest jednorazowa. W terminie czerwcowym należy przekazać do OKE wypełnione przez zdających całe arkusze egzaminacyjne z części I, II i III , niezależnie od rodzaju arkusza i grupy zdających. Obowiązuje inny wzór Zbiorczego protokołu przebiegu egzaminu gimnazjalnego (załącznik nr 10a, 10b, 10c) oraz Zbiorczego protokołu przekazania … w terminie dodatkowym (załącznik OKE 1G). (VI, Procedura 8, p. 1.2, 2, 3, 4.2, 5) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

93 Odbiór materiałów egzaminacyjnych w terminie dodatkowym – czerwiec 2015
w godz odbiór materiałów na wszystkie części egzaminu gimnazjalnego Materiały egzaminacyjne odbiera PSZE lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego w obecności innego nauczyciela z tego zespołu. ! Jeśli zawartość przesyłki jest niezgodna z zamówieniem, należy niezwłocznie zawiadomić telefonicznie dyrektora OKE w Gdańsku i dystrybutora dyżur dystrybutora (tel., fax i alarmowy) – w godzinach dostarczenie przez dystrybutora brakujących w stosunku do zamówienia na dzień 30 kwietnia 2015 r. arkuszy i/lub płyt – najpóźniej do godziny 8.30 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 93

94 Egzamin w terminie dodatkowym – 1, 2, 3 czerwca
W terminie dodatkowym obowiązują te same procedury, które są stosowane w terminie właściwym. listy zdających PSZE przygotowuje na wzór drukowanych z Hermesa. kody kreskowe niewykorzystane w terminie kwietniowym etykiety na bezpieczne koperty PZN w sali opisuje zawartość koperty, umieszczając na niej wszystkie informacje występujące na etykietach OKE. pakowanie materiałów po egzaminie Materiały egzaminacyjne ze wszystkich części należy zapakować do jednej paczki ostatniego dnia, w którym odbywa się egzamin w szkole. Jeśli egzamin się odbył – przesyłką redystrybutora na koszt odbiorcy. Uwaga! Należy wcześniej zamówić kuriera! przekazanie materiałów egzaminacyjnych do OKE w Gdańsku ID /G z dn Jeśli egzamin się nie odbył – 3 czerwca, nie wcześniej niż o godz , zwykłą listową przesyłką za pośrednictwem poczty. Uwaga! Należy niezwłocznie wysłać faks z informacją, że egzamin się nie odbył.

95 Przekazanie uczniom/słuchaczom informacji o wynikach
! Termin ujawnienia wyników 19 czerwca, po godz (termin wyznaczony przez dyrektora CKE) istnieje możliwość pobrania wyników ze strony internetowej OKE w Gdańsku – od 19 czerwca, po godz przekazanie szkołom przez OKE informacji o wynikach zdających oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach dla każdego ucznia następuje do 19 czerwca Uwaga! Dyrektorzy szkół lub upoważnione przez nich osoby z Trójmiasta i powiatu gdańskiego odbierają zaświadczenia w dniu 18 czerwca w godz w siedzibie OKE Gdańsk. zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dyrektor szkoły przekazuje uczniom/słuchaczom lub ich rodzicom/opiekunom prawnym wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. (Vc, §1, p.21) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

96 Wzór zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Wyniki egzaminu Wzór zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, DzU Z 2010, nr 97, poz oraz z 2012, poz. 205)

97 Uczeń otrzyma 5 lub 6 wyników egzaminu gimnazjalnego.
Wyniki egzaminu Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ustalane dla zadań z zakresu języka polskiego historii i wiedzy o społeczeństwie matematyki przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (jeśli uczeń przystąpił do egzaminu na tym poziomie). Uczeń otrzyma 5 lub 6 wyników egzaminu gimnazjalnego. (Va, §48, p.5a-b) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 97

98 Zasady weryfikacji zaświadczeń przez psze
Po otrzymaniu zaświadczeń należy porównać liczbę otrzymanych zaświadczeń z liczbą zdających sprawdzić zgodność danych egzaminacyjnych na zaświadczeniach o wynikach upewnić się co do jakości technicznej wydruku podpisać listę otrzymanych zaświadczeń i odesłać ją do OKE w Gdańsku. W przypadku gdy w wyniku weryfikacji okaże się , że dane osobowe są niepełne lub niepoprawne wystąpiły błędy związane z edycją tekstu (np. literówki) zauważono błędy techniczne i/lub drukarskie należy nanieść poprawki na dane zaświadczenie i niezwłocznie odesłać je listem poleconym do OKE z prośbą o wymianę, w przypadku konieczności zmian w danych osobowych wraz z potwierdzonymi za zgodność dokumentami stanowiącymi podstawę zmian. W razie braku zaświadczenia - niezwłocznie powiadomić o tym OKE faksem W razie wątpliwości dotyczących wyników zdających – skontaktować się bezpośrednio z dyrektorem OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

99 Uczeń otrzyma 5 lub 6 wyników egzaminu gimnazjalnego.
Wyniki egzaminu Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ustalane dla zadań z zakresu języka polskiego historii i wiedzy o społeczeństwie matematyki przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (jeśli uczeń przystąpił do egzaminu na tym poziomie). Uczeń otrzyma 5 lub 6 wyników egzaminu gimnazjalnego. (Va, §48, p.5a-b) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 99

100 Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Wyniki nie wpływają na ukończenie szkoły. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazuje wyniki do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wyniki trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym będą brane pod uwagę, począwszy od rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019. (Vc, §1.21) (Przepisy przejściowe z rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r.;Va, § 6) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

101 Warunki ukończenia gimnazjum
uzyskanie pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego Niespełnienie któregokolwiek z przytoczonych warunków regulują zapisy w (Vc, § nowy §47b) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

102 ponowne przystąpienie do egzaminu
W przypadku nieukończenia gimnazjum przez ucznia/słuchacza, który przystąpił do egzaminu uczeń/słuchacz przystępuje ponownie do egzaminu w roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę. (Vc, §1.18 – nowy §47c) 102 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

103 Ważne telefony zgłaszanie uczniów, dane uczniów, Hermes 58 320 55 64
specjalista Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego zwolnienia uczniów z egzaminu vice dyrektor OKE pytania związane z procedurami centralnymi organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i przepisami rozporządzeń koordynatorzy części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej koordynatorzy części językowej dystrybucja i redystrybucja materiałów egzaminacyjnych Dyrektor OKE kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego dostosowanie warunków i/lub formy egzaminu sekretariat Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 103

104 Dziękuję za uwagę. Opracowanie merytoryczne i techniczne: Joanna Gwizdalska, Renata Świrko


Pobierz ppt "Organizacja i przeprowadzanie egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 Gdańsk, luty 2015 Informacje dla zastępców przewodniczących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google