Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020
RPO WZ 2014 – 2020 to jedna z dróg realizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku Pomimo tego, że głównym zadaniem Programu jest wspieranie projektów przyczyniających się do realizacji celów Strategii, będzie on razem z programami krajowymi realizował cele rozwojowe uzgodnione pomiędzy Polską a Komisją Europejską w ramach Umowy Partnerstwa. Program regionalny ma służyć budowie potencjału gospodarczego regionu, także poprzez wsparcie infrastruktury i kapitału społecznego województwa. Projekt Programu składa się z 10 osi priorytetowych, zwierających środki zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak i Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 Programowanie rozwoju – główne założenia
Skupienie interwencji na rozwoju gospodarki (w szczególności poprzez rozwój regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji); Podniesienie jakości rynku pracy; Dostosowanie kierunków i poziomu kształcenia do realnego zapotrzebowania przedsiębiorców; Wykorzystanie potencjału istniejących stref inwestycyjnych; Łączenie potencjałów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności na rzecz rozwoju gospodarczego; Zwiększenie dostępności komunikacyjnej; Przezwyciężenie deficytów i wykluczeń społecznych; Przygotowanie Regionu do sprawnego i efektywnego działania po zakończeniu finansowania inwestycji z funduszy UE.

4 OSIE PRIORYTETOWE Oś priorytetowa Alokacja na oś Fundusz Udział procentowy danym funduszu Udział procentowy w alokacji na RPOWZ I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie(CT 1 i 3) EUR EFRR 29,72% 21,36% II Gospodarka niskoemisyjna (CT 4) EUR 18,92% 13,60% III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu (PI 5b, 6a i 6b) EUR 6,34% 4,56% IV Naturalne otoczenie człowieka (PI 6c i 6d i PI 8b) EUR 8,29% 5,96% V Zrównoważony transport (CT 7) EUR 24,13% 17,34% VI Rynek pracy (CT 8) EUR EFS 34,39% 9,67% VII Włączenie społeczne (CT 9) EUR 30,23% 8,50% VIII Edukacja (CT 10) EUR 21,16% 5,95% IX Infrastruktura publiczna (CT 2 i 9 i 10 ) EUR 12,60% 9,06% X Pomoc Techniczna EUR 14,22% 4,00%  SUMA EUR Ostateczna wartość alokacji jest uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE

5 Regionalne / Inteligentne Specjalizacje
Regionalna specjalizacja oznacza zidentyfikowane, wyjątkowe cechy i aktywa każdego kraju i regionu, podkreślające przewagę konkurencyjną oraz skupiające regionalnych partnerów i zasoby. Z kolei w przypadku inteligentnych specjalizacji (IS), poza cechami stanowiącymi o specjalizacji danego regionu podkreśla się konieczność uwzględnienia przy ich wyznaczaniu następujących elementów: sfery B+R, wykorzystania w produkcji, rozszerzenia zasięgu na rynku regionalnym i ponadregionalnym. W propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej polityki spójności na lata będą one warunkiem wstępnym (ex-ante) do korzystania ze środków unijnych w latach w ramach Celu Tematycznego 1. Inteligentne specjalizacje stanowią instrument rozwoju regionu skoncentrowany na dziedzinach, w których posiada on największy potencjał i zaplecze badawczo-rozwojowe, a tym samym istnieją warunki dla rozwoju nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

6 Regionalne Specjalizacje
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 22 stycznia 2014 roku uchwałą nr 93/14 przyjął Założenia do procesu inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego. Dokument określa m.in. obszary regionalnych specjalizacji: biogospodarka (oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowo-badawczy), działalność morska i logistyka (w tym technika morska, branża, która jest mocno osadzona w regionie, ale która musi odpowiadać na współczesne wyzwania), przemysł metalowo-maszynowy (w regionie przybywa firm z tego sektora, zwiększa się oferta parków przemysłowych, dodatkowym atutem są cenne doświadczenie związane z przemysłem okrętowym), usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, a także instytucje otoczenia biznesu, czy przemysły kreatywne), turystyka i zdrowie (wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dorobku kulturowego).

7 Inteligentne Specjalizacje - podejście Województwa Zachodniopomorskiego
Na proces inteligentnych specjalizacji w podejściu Województwa Zachodniopomorskiego należy patrzeć szerzej niż tylko na listę sektorów i technologii. Jest to system powiązań zależnych od siebie i wzajemnie się wspierających sektorów. W centrum podejmowanych działań w procesie wyłaniania inteligentnych specjalizacji będzie obszar gospodarczy, na potrzeby którego wykorzystane zostaną wiedza i endogeniczny potencjał województwa. Instrumentem wsparcia dla kluczowych podmiotów gospodarczych będą w szczególności środki z celu tematycznego 1 Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz ewentualnie z celu 3 Podnoszenie konkurencyjności MŚP.

8 Nasze podejście do procesu inteligentnych specjalizacji
Inteligentne specjalizacje: system powiązań zależnych od siebie i wzajemnie się wspierających, ze znaczącą rolą nie tylko przedsiębiorców, ale także jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu.

9 Proces Przedsiębiorczego Odkrywania
Identyfikowanie specjalizacji wiedzy dokonywane jest w procesie przedsiębiorczego odkrywania, tj. z udziałem kluczowych partnerów i firm w dziedzinie innowacji. W ten sposób, w odróżnieniu od strategii narzuconej z góry, inteligentna specjalizacja wymaga współpracy firm, ośrodków badawczych i uczelni wyższych, administracji publicznej oraz społeczeństwa obywatelskiego w celu zidentyfikowania najbardziej obiecujących obszarów specjalizacji danego regionu.

10 OP 1 GOSPODARKA – INNOWACJE – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
Cel główny - podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, dzięki wykorzystaniu potencjału regionalnych i inteligentnych specjalizacji CT 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji CT 3. Podnoszenie konkurencyjności MSP, sektora rolnego, rybołówstwa i akwakultury

11 OP 1 GOSPODARKA – INNOWACJE - NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
PI 1.a: wzmacnianie infrastruktury B+R (…) i możliwości rozwoju sektora B+I oraz promowanie centrów kompetencji, w szczególności tych o znaczeniu europejskim Typ projektu: 1. Nabycie/wytworzenie infrastruktury B+R jednostek naukowych Przedsiębiorstwa uczestnicząc w procesie kreowania inteligentnych specjalizacji regionu zgłaszają swoje potrzeby także związane ze współpracą z jednostkami naukowymi. Pogłębiona analiza tych potrzeb i barier oraz ich konfrontacja z potencjałem regionalnych jednostek naukowych pozwoli zidentyfikować także zadania infrastrukturalne instytucji nauki, których realizacja w rzeczywisty sposób umożliwi realizację strategii inteligentnych specjalizacji. Dopiero przedsięwzięcia w ten sposób zidentyfikowane zostaną poddane procedurze zgłoszenia do Kontraktu Terytorialnego. Wsparcie będzie udzielone wyłącznie na inwestycje uzgodnione w ramach Kontraktu Terytorialnego. Alokacja – nie więcej niż 10% alokacji Celu Tematycznego 1 (ok. 7 mln euro)

12 OP 1 GOSPODARKA – INNOWACJE - NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
PI 1b: promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi (…) Cel szczegółowy: 1. Podniesienie potencjału B+R w przedsiębiorstwach Typy projektów: Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach - projekty do 25 mln zł Projekty B+R przedsiębiorstw wraz z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej – projekty do 3 mln zł Zaplanowane typy projektów zapewnią możliwość realizacji kompleksowego cyklu inwestycyjnego, od fazy inwestycji w infrastrukturę B+R czy badań począwszy, przez prace rozwojowe po linie demonstracyjne (wydzielona faza prac rozwojowych i demonstracji). Typy beneficjentów: przedsiębiorcy, partnerstwa przedsiębiorstw, partnerstwa naukowo-przemysłowe Wybór projektów: tryb konkursowy Alokacja: min euro Priorytetowo będą traktowane projekty realizowane przez partnerstwa, we współpracy z jednostkami naukowymi.

13 OP 1 GOSPODARKA – INNOWACJE - NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
PI 3c: wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Cel szczegółowy: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora MSP Typy projektów: Inwestycje w przedsiębiorstwach. Działania w ramach niniejszego priorytetu obejmują rozwój/budowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia, sprzęt produkcyjny oraz wdrażanie gotowych rozwiązań technologicznych, w celu wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych, zwłaszcza w obszarach zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionu. Typy beneficjentów: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Alokacja: euro Tryb wyboru projektów: konkursowy

14 OP 1 GOSPODARKA – INNOWACJE - NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
PI 3c: wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Koncentracja wsparcia 1. Konkursy ukierunkowane tematycznie: konkursy dedykowane inteligentnym specjalizacjom; konkursy dedykowane regionalnym specjalizacjom, w szczególności turystyce 2. Konkursy ukierunkowane terytorialnie, np. wsparcie inwestycji na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia. Uzupełnienie stanowić będą konkursy horyzontalne - dla wszystkich MSP, realizujące cele określone w programie, w szczególności innowacyjność, wzrost konkurencyjność.

15 OP 1 GOSPODARKA – INNOWACJE - NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
PI 3d: Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji Cel szczegółowy: Udoskonalenie regionalnego systemu wsparcia wzrostu przedsiębiorstw i absorpcji innowacji Typy projektów: Bony na wyspecjalizowane usługi IOB Wzrost kooperacji zarówno pomiędzy przedsiębiorstwami krajowymi, jak i z udziałem partnerów zagranicznych Budowa gotowości IOB do świadczenia zaawansowanych i wyspecjalizowanych usług odzwierciedlających potrzeby przedsiębiorstw     Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu Tryb wyboru projektów: tryb konkursowy, tryb pozakonkursowy - projekty systemowe, Alokacja: euro (Ostateczna wartość alokacji jest uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE)

16 Dziękuję za uwagę. Marek Orszewski Zastępca Dyrektora
Wydział Zarządzania Strategicznego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google