Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizja przedszkola Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizja przedszkola Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił -"— Zapis prezentacji:

1 Wizja przedszkola Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie. Paulo Coelho Piąta Góra

2 Poprzez zabawę i naukę :
Ideą przewodnią pracy w naszym przedszkolu jest rozbudzanie ciekawości świata, otwartości, spontaniczności, twórczości, aktywności i kreatywnego myślenia zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami dziecka w oparciu o nowoczesną bazę i najnowsze tendencje edukacyjne. Poprzez zabawę i naukę : wspomagamy dzieci w rozwijaniu uzdolnień i kształtujemy czynności intelektualne niezbędne w codziennym życiu i w dalszej edukacji, wychowujemy dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe, kształtujemy u dzieci odporność emocjonalną, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, włącznie z sytuacją porażki, rozwijamy umiejętności społeczne, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi, stwarzamy warunki rozwoju dzieciom o zróżnicowanych możliwościach i umiejętnościach, poszerzamy wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym, rozwijamy umiejętność logicznego rozumowania i prezentowania w sposób zrozumiały dla innych swoich opinii, przemyśleń o świecie, kształtujemy postawy „zdrowego stylu życia”, rozwijamy sprawność fizyczną, wprowadzamy dzieci w świat sztuki i rozwijamy umiejętność prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć, poprzez różne formy ekspresji artystycznej, poprzez naukę języka obcego wpływamy na rozwój intelektualny, a przede wszystkim uzmysławiamy dziecku, że istnieją jeszcze inne języki oprócz języka  polskiego, którymi można się porozumiewać. kształtujemy poczucie przynależności społecznej, narodowej.

3 Misja przedszkola Podczas realizacji procesu wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym zależy nam, aby nasi wychowankowie osiągając gotowość szkolną:   wykazywali: motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego, umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania, umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość, umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęcali się, gdy im się coś nie uda, podejmowali próby radzenia sobie z zadaniem), umiejętność współpracy w grupie (podporządkowując się poleceniom, normom, umieli współdziałać z innymi), tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań, samodzielność, odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami); posiadali: zdolność do obdarzania nauczycieli (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób, wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia, podstawową wiedzę o świecie;

4 umieli: cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykonają zadanie, posługiwać się zdobyczami techniki (tablica multimedialna, komputer i inne); rozumieli, znali: prawa dziecka i respektowali prawa innych ludzi, zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną, zasady kultury współżycia, postępowania, kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe, potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentowali postawę proekologiczną) oraz przestrzegali ww. praw i zasad. nie obawiali się: występować publicznie, reprezentować grupę, przedszkole, chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, językowymi, sportowymi, sukcesami, wykazywali inicjatywę w działaniu, wyrażania swoich uczuć.

5 W zakresie organizacji i zarządzania zależy nam, aby:
Kadra pedagogiczna posiadała wysokie kwalifikacje do wspomagania rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnym potencjałem. Wszyscy pracownicy przedszkola mieli świadomość współuczestnictwa w procesie wychowania. Kadra pedagogiczna wykorzystywała nowatorskie metody pracy z dziećmi nieustająco dbając o własny rozwój, doskonalenie warsztatu pracy i podnoszenie kwalifikacji. Rodzice naszych wychowanków mieli poczucie współuczestnictwa we wszystkich istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania przedszkola. Relacje miedzy organami przedszkola były oparte na zasadzie partnerstwa, zaufania, współodpowiedzialności i współpracy.

6 W zakresie współpracy z instytucjami dążymy do:
Promowania przedszkola i jego osiągnięć w lokalnym środowisku. Organizacji i uczestnictwa w międzyprzedszkolnych imprezach. Współpracy z organizacjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny. Upowszechnienia dobrych praktyk w pracy z dziećmi w szeroko funkcjonującym środowisku przedszkolnym. Organizowania różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Podejmowania inicjatyw w zakresie wspierania rodziców w rozwijaniu umiejętności wychowawczych poprzez organizowanie spotkań z psychologami, lekarzami i nauczycielami.

7 W zakresie doskonalenia własnego dążymy do:
Podnoszenia jakości pracy przedszkola we wszystkich sferach jego funkcjonowania, z wykorzystaniem różnych narzędzi ewaluacyjnych. Doskonalenia warsztatu pracy kadry pedagogicznej i jej umiejętności poprzez różnorodne formy szkoleniowe. Dostosowania organizacji pracy przedszkola do potrzeb środowiska lokalnego.

8 Cele główne i szczegółowe wynikają z misji i wizji przedszkola oraz koncepcji pracy dyrektora, są także wynikiem analizy dotychczasowej pracy placówki. Zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, szacunku i rozwoju z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości. Przedszkole: zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na bieżąco modernizuje pomieszczenia i sprzęt przeprowadza stosowne szkolenia dla pracowników z zakresu p.poż. i BHP uczy dzieci i rodziców profilaktyki prozdrowotnej i bezpiecznych zachowań prowadzi t Program Adaptacyjny w sierpniu w tygodniu poprzedzającym przyjście dzieci do przedszkola Program A, B. C. Przedszkole - Szkoła” program współpracy ze szkołą. ,,Bezpieczny start”- przygotowanie do podjęcia nauki w szkole - spotkania dla rodziców (spotkania z psychologiem, logopedą, terapeutą SI, przedstawicielami szkoły.

9 Przedszkole: prowadzi systematyczną obserwację dzieci analizuje wytwory działalności dziecięcej diagnozuje i raportuje umiejętności, możliwości, zainteresowania i osiągnięcia dzieci rozwija i wspiera zainteresowania i uzdolnienia dzieci poprzez udział w konkursach, festiwalach, warsztatach, zorganizowanych przez nauczycielki zajęciach dodatkowych z plastyki, tańców, j. angielskiego. dostosowuje metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka  wprowadza innowacje i programy autorskie: ,,Gimastyka rozwojowa według trzech metod: Dennisona, Sherborne, Ayres,, Codzienne zabawy z językiem angielskim, Programy taneczne, Programy plastyczne, Programy promujące zdrowie, programy ekologiczne, Zabawy z komputerem z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. wspiera dzieci w kształtowaniu postaw warunkujących osiąganie sukcesu szkolnego. Tworzenie warunków do rozwoju dzieci poprzez odkrywanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami. Pobudzanie ciekawości, aktywności, spontaniczności, twórczości i kreatywnego myślenia jako elementów przygotowania dzieci do dalszych etapów kształcenia.

10 Przedszkole: propaguje wśród dzieci i rodziców zdrowy styl życia: odżywianie, aktywność fizyczną, higienę, poprzez pikniki rodzinne ,,Mama, Tata i ja”, kiermasze przedszkolne, turnieje, realizację programów o charakterze prozdrowotnym, np: Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej ,,Akademia Zdrowego Przedszkolaka” „ Mamo tato ze mną ćwicz- bo ja zawsze chcę zdrowym być”. wprowadza zdrowe jadłospisy uprawia warzywa, zioła w salach i na tarasie rozwija sprawność i aktywność ruchową dzieci – codzienne wyjścia na świeże powietrze, gimnastyka rozwojowa. uczy nawyków związanych z aktywnością fizyczną Promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i zdrowia emocjonalnego.

11 Wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami
Przedszkole: prowadzi działania profilaktyczne wad postawy (gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci) profilaktykę funkcji językowych (logopedia) profilaktykę zaburzeń w przetwarzaniu informacji zmysłowych- SI prowadzi profilaktykę zaburzeń koordynacji wzrokowo-ruchowej -Frostig współpracuje ze specjalistami w celu pełniejszego poznania dziecka współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. w swojej pracy wykorzystuje nowatorskie metody: Ruch Rozwijający, Gimnastykę Mózgu, pedagogikę zabawy, tańce integracyjne, Edukację przez ruch – D. Dziamskiej, Trening widzenia – M. Markiewicza, Dogoterapię Wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami

12 Przedszkole: kształtuje prawidłowe relacje społeczne wyrabia postawy prospołeczne kształtuje pozytywny obraz własnej osoby uczy wyrażania i radzenia sobie z własnymi emocjami wzmacnia poczucie własnej wartości poprzez realizację programu promocji zdrowia psychicznego dzieci „Przyjaciele Zippiego Rozwijanie u dzieci umiejętności prospołecznych: empatii, adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji, zaradności, wiary we własne możliwości i umiejętności.

13 Przedszkole: wspiera rodziców w wychowaniu dziecka zachęca do współdecydowania o pracy przedszkola podejmuje różnorodne formy współpracy z rodzicami – spotkania, zajęcia otwarte ,,Minutki z rodzicem”, uroczystości: Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Absolwenta, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bale, Pikniki Rodzinne, Pożegnanie starszaków, akcja 1% dla Przedszkola, pracuje w oparciu o aktualizowany program wychowawczy zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego ściśle współpracuje z Radą Rodziców. włącza rodziców w organizację zajęć- ,, Pasjonata” imprez okolicznościowych, akcji charytatywnych. Współpraca z rodzicami poprzez spędzanie wolnego czasu, podejmowanie wspólnych działań na rzecz dzieci i przedszkola

14 Język angielski codziennie - w ramach innowacji „Zabawy z językiem angielskim”
Przedszkole: zapewnia wykwalifikowaną kadrę wzbogaca i modernizuje już istniejącą bazę i wyposażenie, zakupuje materiały do nauczania - zakup tablicy interaktywnej, komputera, projektora współpracuje z Wydawnictwem Macmillan, Cambridge University Press, z Centrum Zasobów Dydaktycznych, z Polską Fundacją im. Roberta Schumana w ramach programu „Wolontariat Europejski”

15 Promocja przedszkola - dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym
Przedszkole: współpracuje z okolicznymi placówkami i instytucjami” organizuje i bierze udział w lokalnych imprezach i konkursach prowadzi stronę internetową organizuje coroczny Festiwal Piosenki Angielskiej dla Przedszkolaków, Ogólnopolskie Konkursy Plastyczne, Konkursy rodzinne i środowiskowe. współpracuje z liceami, uczelniami wyższymi - program ,,Mrowisko Słuchowisko” nawiązuje współpracę z przedszkolami w innych krajach, poprzez przystąpienie do programów Erasmus+ lub e – Twinning.


Pobierz ppt "Wizja przedszkola Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google