Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie."— Zapis prezentacji:

1 Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie. Paulo Coelho Piąta Góra

2 Poprzez zabawę i naukę :  wspomagamy dzieci w rozwijaniu uzdolnień i kształtujemy czynności intelektualne niezbędne w codziennym życiu i w dalszej edukacji,  wychowujemy dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,  kształtujemy u dzieci odporność emocjonalną, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, włącznie z sytuacją porażki,  rozwijamy umiejętności społeczne, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi,  stwarzamy warunki rozwoju dzieciom o zróżnicowanych możliwościach i umiejętnościach,  poszerzamy wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym,  rozwijamy umiejętność logicznego rozumowania i prezentowania w sposób zrozumiały dla innych swoich opinii, przemyśleń o świecie,  kształtujemy postawy „zdrowego stylu życia”,  rozwijamy sprawność fizyczną, wprowadzamy dzieci w świat sztuki i rozwijamy umiejętność prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć, poprzez różne formy ekspresji artystycznej,  poprzez naukę języka obcego wpływamy na rozwój intelektualny, a przede wszystkim uzmysławiamy dziecku, że istnieją jeszcze inne języki oprócz języka polskiego, którymi można się porozumiewać.  kształtujemy poczucie przynależności społecznej, narodowej.

3 Podczas realizacji procesu wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym zależy nam, aby nasi wychowankowie osiągając gotowość szkolną: wykazywali:  motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,  zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,  umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,  umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,  umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęcali się, gdy im się coś nie uda, podejmowali próby radzenia sobie z zadaniem),  umiejętność współpracy w grupie (podporządkowując się poleceniom, normom, umieli współdziałać z innymi),  tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,  samodzielność,  odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami); posiadali:  zdolność do obdarzania nauczycieli (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób,  wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,  podstawową wiedzę o świecie;

4 umieli:  cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykonają zadanie,  posługiwać się zdobyczami techniki (tablica multimedialna, komputer i inne); rozumieli, znali:  prawa dziecka i respektowali prawa innych ludzi,  zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,  zasady kultury współżycia, postępowania,  kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,  potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentowali postawę proekologiczną) oraz przestrzegali ww. praw i zasad. nie obawiali się:  występować publicznie,  reprezentować grupę, przedszkole,  chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, językowymi, sportowymi, sukcesami,  wykazywali inicjatywę w działaniu,  wyrażania swoich uczuć.

5  Kadra pedagogiczna posiadała wysokie kwalifikacje do wspomagania rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnym potencjałem.  Wszyscy pracownicy przedszkola mieli świadomość współuczestnictwa w procesie wychowania.  Kadra pedagogiczna wykorzystywała nowatorskie metody pracy z dziećmi nieustająco dbając o własny rozwój, doskonalenie warsztatu pracy i podnoszenie kwalifikacji.  Rodzice naszych wychowanków mieli poczucie współuczestnictwa we wszystkich istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania przedszkola.  Relacje miedzy organami przedszkola były oparte na zasadzie partnerstwa, zaufania, współodpowiedzialności i współpracy.

6  Promowania przedszkola i jego osiągnięć w lokalnym środowisku.  Organizacji i uczestnictwa w międzyprzedszkolnych imprezach.  Współpracy z organizacjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.  Upowszechnienia dobrych praktyk w pracy z dziećmi w szeroko funkcjonującym środowisku przedszkolnym.  Organizowania różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  Podejmowania inicjatyw w zakresie wspierania rodziców w rozwijaniu umiejętności wychowawczych poprzez organizowanie spotkań z psychologami, lekarzami i nauczycielami.

7  Podnoszenia jakości pracy przedszkola we wszystkich sferach jego funkcjonowania, z wykorzystaniem różnych narzędzi ewaluacyjnych.  Doskonalenia warsztatu pracy kadry pedagogicznej i jej umiejętności poprzez różnorodne formy szkoleniowe.  Dostosowania organizacji pracy przedszkola do potrzeb środowiska lokalnego.

8 Zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, szacunku i rozwoju z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości. Przedszkole:  zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu  na bieżąco modernizuje pomieszczenia i sprzęt  przeprowadza stosowne szkolenia dla pracowników z zakresu p.poż. i BHP  uczy dzieci i rodziców profilaktyki prozdrowotnej i bezpiecznych zachowań  prowadzi t Program Adaptacyjny w sierpniu w tygodniu poprzedzającym przyjście dzieci do przedszkola  Program A, B. C. Przedszkole - Szkoła” program współpracy ze szkołą. ,,Bezpieczny start”- przygotowanie do podjęcia nauki w szkole - spotkania dla rodziców (spotkania z psychologiem, logopedą, terapeutą SI, przedstawicielami szkoły.

9 Tworzenie warunków do rozwoju dzieci poprzez odkrywanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami. Pobudzanie ciekawości, aktywności, spontaniczności, twórczości i kreatywnego myślenia jako elementów przygotowania dzieci do dalszych etapów kształcenia. Przedszkole:  prowadzi systematyczną obserwację dzieci  analizuje wytwory działalności dziecięcej  diagnozuje i raportuje umiejętności, możliwości, zainteresowania i osiągnięcia dzieci  rozwija i wspiera zainteresowania i uzdolnienia dzieci poprzez udział w konkursach, festiwalach, warsztatach, zorganizowanych przez nauczycielki zajęciach dodatkowych z plastyki, tańców, j. angielskiego.  dostosowuje metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka  wprowadza innowacje i programy autorskie:,,Gimastyka rozwojowa według trzech metod: Dennisona, Sherborne, Ayres,, Codzienne zabawy z językiem angielskim, Programy taneczne, Programy plastyczne, Programy promujące zdrowie, programy ekologiczne, Zabawy z komputerem z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.  wspiera dzieci w kształtowaniu postaw warunkujących osiąganie sukcesu szkolnego.

10 Promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i zdrowia emocjonalnego. Przedszkole:  propaguje wśród dzieci i rodziców zdrowy styl życia: odżywianie, aktywność fizyczną, higienę, poprzez pikniki rodzinne,,Mama, Tata i ja”, kiermasze przedszkolne, turnieje, realizację programów o charakterze prozdrowotnym, np: Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej,,Akademia Zdrowego Przedszkolaka”  „ Mamo tato ze mną ćwicz- bo ja zawsze chcę zdrowym być”.  wprowadza zdrowe jadłospisy  uprawia warzywa, zioła w salach i na tarasie  rozwija sprawność i aktywność ruchową dzieci – codzienne wyjścia na świeże powietrze, gimnastyka rozwojowa.  uczy nawyków związanych z aktywnością fizyczną

11 Wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami Przedszkole:  prowadzi działania profilaktyczne wad postawy (gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci)  profilaktykę funkcji językowych (logopedia)  profilaktykę zaburzeń w przetwarzaniu informacji zmysłowych- SI  prowadzi profilaktykę zaburzeń koordynacji wzrokowo-ruchowej -Frostig  współpracuje ze specjalistami w celu pełniejszego poznania dziecka  współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.  w swojej pracy wykorzystuje nowatorskie metody: Ruch Rozwijający, Gimnastykę Mózgu, pedagogikę zabawy, tańce integracyjne, Edukację przez ruch – D. Dziamskiej, Trening widzenia – M. Markiewicza, Dogoterapię

12 Rozwijanie u dzieci umiejętności prospołecznych: empatii, adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji, zaradności, wiary we własne możliwości i umiejętności. Przedszkole:  kształtuje prawidłowe relacje społeczne  wyrabia postawy prospołeczne  kształtuje pozytywny obraz własnej osoby  uczy wyrażania i radzenia sobie z własnymi emocjami  wzmacnia poczucie własnej wartości  poprzez realizację programu promocji zdrowia psychicznego dzieci „Przyjaciele Zippiego

13 Współpraca z rodzicami poprzez spędzanie wolnego czasu, podejmowanie wspólnych działań na rzecz dzieci i przedszkola Przedszkole:  wspiera rodziców w wychowaniu dziecka  zachęca do współdecydowania o pracy przedszkola  podejmuje różnorodne formy współpracy z rodzicami – spotkania, zajęcia otwarte,,Minutki z rodzicem”, uroczystości: Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Absolwenta, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bale, Pikniki Rodzinne, Pożegnanie starszaków, akcja 1% dla Przedszkola,  pracuje w oparciu o aktualizowany program wychowawczy zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego  ściśle współpracuje z Radą Rodziców.  włącza rodziców w organizację zajęć-,, Pasjonata” imprez okolicznościowych, akcji charytatywnych.

14 Język angielski codziennie - w ramach innowacji „Zabawy z językiem angielskim” Przedszkole:  zapewnia wykwalifikowaną kadrę  wzbogaca i modernizuje już istniejącą bazę i wyposażenie, zakupuje materiały do nauczania - zakup tablicy interaktywnej, komputera, projektora  współpracuje z Wydawnictwem Macmillan, Cambridge University Press, z Centrum Zasobów Dydaktycznych, z Polską Fundacją im. Roberta Schumana w ramach programu „Wolontariat Europejski”

15 Promocja przedszkola - dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym Przedszkole:  współpracuje z okolicznymi placówkami i instytucjami”  organizuje i bierze udział w lokalnych imprezach i konkursach  prowadzi stronę internetową  organizuje coroczny Festiwal Piosenki Angielskiej dla Przedszkolaków, Ogólnopolskie Konkursy Plastyczne, Konkursy rodzinne i środowiskowe.  współpracuje z liceami, uczelniami wyższymi - program,,Mrowisko Słuchowisko”  nawiązuje współpracę z przedszkolami w innych krajach, poprzez przystąpienie do programów Erasmus+ lub e – Twinning.


Pobierz ppt "Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google