Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Inteligentna Specjalizacja – postęp prac i dalsze działania Zbigniew Kamieński, Zastępca Dyrektora Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Inteligentna Specjalizacja – postęp prac i dalsze działania Zbigniew Kamieński, Zastępca Dyrektora Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Inteligentna Specjalizacja – postęp prac i dalsze działania Zbigniew Kamieński, Zastępca Dyrektora Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki

2 Krajowa Inteligentna Specjalizacja – stan prac za I kwartał 2014 [1] W lutym i kwietniu br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami MKiDN ws. uwzględnienia na dalszym etapie prac przemysłów kreatywnych i kultury Program Rozwoju Przedsiębiorstw wraz z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS) przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia br. Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło Action Plan wypełnienia warunku ex-ante dla Celu Tematycznego 1 w PO IR Przekazanie Action Planu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

3 Ministerstwo Gospodarki podjęło współpracę z Bankiem Światowym dot. projektu, mającego na celu wsparcie procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) oraz analizy potrzeb i potencjału firm na poziomie krajowym Cel: wypracowanie rekomendacji do określonego w KIS PPO, w tym analizę potrzeb oraz potencjału rozwojowego przedsiębiorstw Okres realizacji: maj 2014 – grudzień 2015 Krajowa Inteligentna Specjalizacja – stan prac za I kwartał 2014 [2]

4 Obszary B+R+I Planowane spotkanie z przedstawicielami MSW odnośnie uwzględnienia na dalszym etapie prac w ramach KIS technologii podwójnego zastosowania (w obszarze bezpieczeństwa) Spotkania z przedstawicielami biznesu i nauki w ramach 18 krajowych inteligentnych specjalizacji w celu: szczegółowego opisu specjalizacji, określenia celów szczegółowych do realizacji (wizja rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o specjalizację oraz określenie wpływu na wzrost gospodarczy i innowacyjny Polski) wyłonienia członków Grup Roboczych ds. KIS Krajowa Inteligentna Specjalizacja – działania do podjęcia w II/III kwartale 2014 [1]

5 Krajowa Inteligentna Specjalizacja – działania do podjęcia w II/III kwartale 2014 [2] Organizacja systemu KIS Opracowanie zasad naboru i prowadzenia prac w ramach struktur przewidzianych do utworzenia w systemie monitorowania i ewaluacji, tj. Komitetu Sterującego, Grupy Konsultacyjnej, Obserwatorium Gospodarczego, Grup Roboczych ds. KIS Rozpoczęcie prac nad zakresem portalu dot. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, stanowiącego forum wymiany informacji nt. krajowych inteligentnych specjalizacji, stanu wdrażania, monitorowania, aktualizacji i toczących się prac w ich obszarach

6 Na początku lipca br. w Dublinie br. Polska zostanie poddana przeglądowi partnerskiemu (peer-review) organizowanemu przez Platformę Inteligentnych Specjalizacji RIS3 w Sewilli Kraje współbiorące udział w przeglądzie: -Bułgaria, -Finlandia, -Irlandia. Krajowa Inteligentna Specjalizacja – peer-review Polski

7 System wdrażania

8 identyfikacja implementacjamonitorowanie i ewaluacja wyłanianie specjalizacji w procesie bottom-up i top-down materializacja KIS ciągły proces weryfikacji i aktualizacji Projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych: PO IR 2014-2020, RPO Projekty realizowane ze środków krajowych: realizowane przez PARP oraz NCBiR INSTRUMENTYCELE Realizacja celów określonych w Europa 2020 oraz celów szczegółowych określonych dla poszczególnych specjalizacji Poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki (globalnie) oraz transformacja społeczno-gospodarcza (wewnętrznie)

9 Wdrażanie krajowych inteligentnych specjalizacji w PO IR Zapewnienie komplementarności PO IR i krajowych inteligentnych specjalizacji PO IR/ KIS COSME16 RPO PO Polska Cyfrowa Horyzont 2020 PMDIB Projekty PARP oraz NCBiR

10 Negocjacje z KE: 100 % alokacji na inteligentne specjalizacji vs. system preferencji i dedykowanych konkursów Ocena projektów: weryfikacja projektów pod kątem zgodności z KIS Linia demarkacyjna: wsparcie specjalizacji pokrywających się na poziomie krajowym i regionalnym poprzez PO IR, RPO oraz PO PW Wdrażanie krajowych inteligentnych specjalizacji w PO IR - kwestie do dyskusji

11 Krajowe inteligentne specjalizacje ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO 1.Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne 2.Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej 3.Wytwarzanie produktów leczniczych BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA 4.Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno- spożywczego i leśno-drzewnego 5.Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji) 6.Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA 7.Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 8.Inteligentne i energooszczędne budownictwo 9.Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

12 Krajowe inteligentne specjalizacje SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI 10.Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów 11.Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) 12.Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM) 13.Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty 14.Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe 15.Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne 16.Elektronika oparta na polimerach przewodzących 17.Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych 18.Optoelektroniczne systemy i materiały

13 Relacja krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji (draft) [1] Specjalizacje regionalne wpisujące się w KIS Specjalizacje regionalne niewpisujące się w KIS biogospodarka działalność morska i logistyka p. metalowo -maszynowy usługi przyszłości (ICT, p.kreatywne) zdrowie i turystyka żywność wysokiej jakości drewno i meblarstwo ekonomia wody bezpieczeństwo finansowanie targi i promocja logistyka eko – zielone technologie p.odlewniczo-metalowy przemysł budowlany turystyka prozdrowotna zdrowa żywność efektywne wykorzystanie energii/OZE branża targowo-kongresowa nowoczesny przemysł włókienniczy zaawansowane materiały budowlane medycyna, farmacja, kosmetyki energetyka (w tym OZE) innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze informatyka i telekomunikacja produkty biomedyczne energetyka niskoemisyjna najlepsza bezpieczna żywność

14 Relacja krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji (draft)[2] Specjalizacje regionalne wpisujące się w KISSpecjalizacje regionalne niewpisujące się w KIS przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych motoryzacja, urządzenia transportowe biointeligentna specjalizacja przemysł chemiczny transport, logistyka, handel przemysły kreatywne, dziedzictwo kulturowe, sztuka przemysł farmaceutyczny przemysł motoryzacyjny przemysł elektryczny life sciences energia zrównoważona technologie rolno-spożywcze procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska lotnictwo i kosmonautyka jakość życia bezpieczna żywność inteligentne systemy zarządzania nowoczesne usługi dla biznesu medycyna nanotechnologie i materiały funkcjonalne mechatronika ICT bioenergia usługi medyczne i prozdrowotne automatyka biotechnologie brama na Wschód

15 System monitorowania i ewaluacji

16 Logika działań i zorientowanie na rezultaty Komitet Sterujący (KS) Grupa Konsultacyjna proces przedsiębiorczego odkrywania Grupy Robocze ds. KIS Obserwatorium Gospodarcze monitoring regionalnie umocowani konsultanci biznesowi w IOB lub jednostkach regionalnych PARP (projekt PPO BŚ ) ewaluacja ocena jakościowa – odniesienie do sytuacji sprzed KIS (co 2 lata + ex-post) analiza ilościowa efektów interwencji (na bieżąco) administracja rządowa zaangażowana we wdrażanie KIS w NPF 2014-2020 rekomenduje KS zmiany w obszarach B+R+I oraz systemie wdrażania przedstawiciele biznesu, nauki w obszarach specjalizacji – monitorowanie efektów i realizacji założonych celów, identyfikacja barier, opracowywanie cyklicznych raportów strategiczne i operacyjne zarządzanie procesem realizacji KIS, podejmowanie decyzji dot. zmian w obszarach B+R+I, wdrażania i monitorowania; odpowiedzialny za realizację założonych celów analiza potrzeb i potencjału przedsiębiorstw uznani przedstawiciele biznesu wskazujący kierunki rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz zmian w strukturze gospodarczej w oparciu o najnowsze trendy rozwojowe, technologiczne i wyłaniające się nisze rynkowe

17 Monitorowanie i ewaluacja KIS na poziomie centralnym instrumenty monitoringu narzędzia monitorujące wdrażanie NPF 2014-2020 oraz zeszłą perspektywę finansową np. Barometr Innowacyjności agregacja danych płynących z gremiów utworzonych w ramach systemu KIS oraz instrumentów monitoringu PIK – narzędzie monitorujące wdrażanie regionalnych specjalizacji (w korelacji z KIS) STRATEG – system monitorowania rozwoju czarne łabędzie – określenie kryteriów dla wyłaniających się specjalizacji KS podejmuje decyzję nt. ewentualnej weryfikacji i aktualizacji KIS (zgodnie z kamieniami milowymi) analiza osiągnięcia zamierzonych celów strategicznych i szczegółowych analiza wyników dla: - wzrostu gospodarczego - rozwoju innowacyjności - zmian w strukturze społeczno-gospodarczej ewaluacja

18 Grupa Konsultacyjna Grupy Robocze ds. KIS Monitorowanie – koordynacja kraj/regiony [1] Zapewnienie udziału przedstawicieli regionów w procesie monitorowania i aktualizacji KIS Udział przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich zaangażowanych we wdrażanie RPO oraz regionalnych specjalizacji w prace Grupy CEL: wymiana doświadczeń, zapewnienie odpowiedniego finansowania regionalnych inteligentnych specjalizacji w ramach PO IR (obszary B+R) Udział regionalnych przedstawicieli przedsiębiorstw, IOB, klastrów, organizacji biznesu w ramach określonych specjalizacji na poziomie krajowym CEL: ocena wdrażania specjalizacji, efektów gospodarczych

19 osiągnięcie celów zdefiniowanych dla poszczególnych krajowych inteligentnych specjalizacji Monitorowanie – koordynacja kraj/regiony [2] cel monitorowania osiągnięcie celów krajowe instrumenty wsparcia (PO IR, programy krajowe) narzędzie monitorowania regionalne instrumenty wsparcia (RPO) system monitorowania i aktualizacji (projekt MG)

20 dane na poziomie regionalnym i krajowym agregacja danych weryfikacja/ aktualizacja krajowych inteligentnych specjalizacji z wykorzystaniem danych z regionów wnioski i rekomendacje dla gremiów KIS System monitorowania i aktualizacji – założenia projektu MG Zmiany w krajowych inteligentnych specjalizacjach będą efektem aktywnego zaangażowania przedstawicieli biznesu, organizacji ich zrzeszających i nauki, także ze szczebla regionalnego

21 Dziękuję za uwagę! Zbigniew Kamieński - Ministerstwo Gospodarki zbigniew.kamienski@mg.gov.pl


Pobierz ppt "Krajowa Inteligentna Specjalizacja – postęp prac i dalsze działania Zbigniew Kamieński, Zastępca Dyrektora Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google