Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Inteligentna Specjalizacja – postęp prac i dalsze działania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Inteligentna Specjalizacja – postęp prac i dalsze działania"— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Inteligentna Specjalizacja – postęp prac i dalsze działania
Zbigniew Kamieński, Zastępca Dyrektora Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki

2 Krajowa Inteligentna Specjalizacja – stan prac za I kwartał 2014 [1]
W lutym i kwietniu br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami MKiDN ws. uwzględnienia na dalszym etapie prac przemysłów kreatywnych i kultury Program Rozwoju Przedsiębiorstw wraz z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS) przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia br. Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło Action Plan wypełnienia warunku ex-ante dla Celu Tematycznego 1 w PO IR Przekazanie Action Planu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

3 Krajowa Inteligentna Specjalizacja – stan prac za I kwartał 2014 [2]
Ministerstwo Gospodarki podjęło współpracę z Bankiem Światowym dot. projektu, mającego na celu wsparcie procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) oraz analizy potrzeb i potencjału firm na poziomie krajowym Cel: wypracowanie rekomendacji do określonego w KIS PPO, w tym analizę potrzeb oraz potencjału rozwojowego przedsiębiorstw Okres realizacji: maj 2014 – grudzień 2015

4 Krajowa Inteligentna Specjalizacja – działania do podjęcia w II/III kwartale 2014 [1]
Obszary B+R+I Planowane spotkanie z przedstawicielami MSW odnośnie uwzględnienia na dalszym etapie prac w ramach KIS technologii podwójnego zastosowania (w obszarze bezpieczeństwa) Spotkania z przedstawicielami biznesu i nauki w ramach 18 krajowych inteligentnych specjalizacji w celu: szczegółowego opisu specjalizacji, określenia celów szczegółowych do realizacji (wizja rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o specjalizację oraz określenie wpływu na wzrost gospodarczy i innowacyjny Polski) wyłonienia członków Grup Roboczych ds. KIS

5 Krajowa Inteligentna Specjalizacja – działania do podjęcia w II/III kwartale 2014 [2]
Organizacja systemu KIS Opracowanie zasad naboru i prowadzenia prac w ramach struktur przewidzianych do utworzenia w systemie monitorowania i ewaluacji, tj. Komitetu Sterującego, Grupy Konsultacyjnej, Obserwatorium Gospodarczego, Grup Roboczych ds. KIS Rozpoczęcie prac nad zakresem portalu dot. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, stanowiącego forum wymiany informacji nt. krajowych inteligentnych specjalizacji, stanu wdrażania, monitorowania, aktualizacji i toczących się prac w ich obszarach

6 Krajowa Inteligentna Specjalizacja – peer-review Polski
Na początku lipca br. w Dublinie br. Polska zostanie poddana przeglądowi partnerskiemu (peer-review) organizowanemu przez Platformę Inteligentnych Specjalizacji RIS3 w Sewilli Kraje współbiorące udział w przeglądzie: Bułgaria, Finlandia, Irlandia.

7 System wdrażania

8 monitorowanie i ewaluacja
wyłanianie specjalizacji w procesie bottom-up i top-down materializacja KIS ciągły proces weryfikacji i aktualizacji identyfikacja implementacja monitorowanie i ewaluacja INSTRUMENTY CELE Realizacja celów określonych w Europa 2020 oraz celów szczegółowych określonych dla poszczególnych specjalizacji Projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych: PO IR , RPO Projekty realizowane ze środków krajowych: realizowane przez PARP oraz NCBiR Poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki (globalnie) oraz transformacja społeczno-gospodarcza (wewnętrznie)

9 Wdrażanie krajowych inteligentnych specjalizacji w PO IR
Zapewnienie komplementarności PO IR i krajowych inteligentnych specjalizacji

10 Wdrażanie krajowych inteligentnych specjalizacji w PO IR - kwestie do dyskusji
Negocjacje z KE: 100 % alokacji na inteligentne specjalizacji vs. system preferencji i dedykowanych konkursów Ocena projektów: weryfikacja projektów pod kątem zgodności z KIS Linia demarkacyjna: wsparcie specjalizacji pokrywających się na poziomie krajowym i regionalnym poprzez PO IR, RPO oraz PO PW

11 Krajowe inteligentne specjalizacje
ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej Wytwarzanie produktów leczniczych BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno- spożywczego i leśno-drzewnego Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji) Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Inteligentne i energooszczędne budownictwo Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

12 Krajowe inteligentne specjalizacje
SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM) Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne Elektronika oparta na polimerach przewodzących Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych Optoelektroniczne systemy i materiały

13 Relacja krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji (draft) [1]
Specjalizacje regionalne wpisujące się w KIS Specjalizacje regionalne niewpisujące się w KIS działalność morska i logistyka najlepsza bezpieczna żywność biogospodarka energetyka niskoemisyjna zdrowie i turystyka ekonomia wody p. metalowo -maszynowy finansowanie usługi przyszłości (ICT, p.kreatywne) informatyka i telekomunikacja innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze turystyka prozdrowotna żywność wysokiej jakości drewno i meblarstwo energetyka (w tym OZE) targi i promocja eko – zielone technologie medycyna, farmacja, kosmetyki branża targowo-kongresowa p.odlewniczo-metalowy zaawansowane materiały budowlane logistyka efektywne wykorzystanie energii/OZE bezpieczeństwo nowoczesny przemysł włókienniczy zdrowa żywność przemysł budowlany produkty biomedyczne

14 Relacja krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji (draft)[2]
Specjalizacje regionalne wpisujące się w KIS Specjalizacje regionalne niewpisujące się w KIS motoryzacja, urządzenia transportowe automatyka przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie biointeligentna specjalizacja ICT narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych przemysł chemiczny inteligentne systemy zarządzania transport, logistyka, handel przemysł farmaceutyczny bezpieczna żywność przemysł motoryzacyjny jakość życia przemysły kreatywne, dziedzictwo kulturowe, sztuka lotnictwo i kosmonautyka przemysł elektryczny nowoczesne usługi dla biznesu medycyna bioenergia przemysł elektryczny brama na Wschód life sciences nanotechnologie i materiały funkcjonalne energia zrównoważona mechatronika usługi medyczne i prozdrowotne technologie rolno-spożywcze procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska biotechnologie

15 System monitorowania i ewaluacji

16 Logika działań i zorientowanie na rezultaty
strategiczne i operacyjne zarządzanie procesem realizacji KIS, podejmowanie decyzji dot. zmian w obszarach B+R+I, wdrażania i monitorowania; odpowiedzialny za realizację założonych celów Komitet Sterujący (KS) proces przedsiębiorczego odkrywania administracja rządowa zaangażowana we wdrażanie KIS w NPF rekomenduje KS zmiany w obszarach B+R+I oraz systemie wdrażania Grupa Konsultacyjna przedstawiciele biznesu, nauki w obszarach specjalizacji – monitorowanie efektów i realizacji założonych celów, identyfikacja barier, opracowywanie cyklicznych raportów Grupy Robocze ds. KIS Obserwatorium Gospodarcze uznani przedstawiciele biznesu wskazujący kierunki rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz zmian w strukturze gospodarczej w oparciu o najnowsze trendy rozwojowe, technologiczne i wyłaniające się nisze rynkowe regionalnie umocowani konsultanci biznesowi w IOB lub jednostkach regionalnych PARP (projekt PPO BŚ) analiza potrzeb i potencjału przedsiębiorstw monitoring analiza ilościowa efektów interwencji (na bieżąco) ocena jakościowa – odniesienie do sytuacji sprzed KIS (co 2 lata + ex-post) ewaluacja

17 Monitorowanie i ewaluacja KIS na poziomie centralnym
instrumenty monitoringu narzędzia monitorujące wdrażanie NPF oraz zeszłą perspektywę finansową np. Barometr Innowacyjności analiza osiągnięcia zamierzonych celów strategicznych i szczegółowych agregacja danych płynących z gremiów utworzonych w ramach systemu KIS oraz instrumentów monitoringu PIK – narzędzie monitorujące wdrażanie regionalnych specjalizacji (w korelacji z KIS) analiza wyników dla: wzrostu gospodarczego rozwoju innowacyjności zmian w strukturze społeczno-gospodarczej STRATEG – system monitorowania rozwoju czarne łabędzie – określenie kryteriów dla wyłaniających się specjalizacji KS podejmuje decyzję nt. ewentualnej weryfikacji i aktualizacji KIS (zgodnie z kamieniami milowymi)

18 Monitorowanie – koordynacja kraj/regiony [1]
Zapewnienie udziału przedstawicieli regionów w procesie monitorowania i aktualizacji KIS Udział przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich zaangażowanych we wdrażanie RPO oraz regionalnych specjalizacji w prace Grupy CEL: wymiana doświadczeń, zapewnienie odpowiedniego finansowania regionalnych inteligentnych specjalizacji w ramach PO IR (obszary B+R) Grupa Konsultacyjna Udział regionalnych przedstawicieli przedsiębiorstw, IOB, klastrów, organizacji biznesu w ramach określonych specjalizacji na poziomie krajowym CEL: ocena wdrażania specjalizacji, efektów gospodarczych Grupy Robocze ds. KIS

19 Monitorowanie – koordynacja kraj/regiony [2]
cel monitorowania osiągnięcie celów zdefiniowanych dla poszczególnych krajowych inteligentnych specjalizacji osiągnięcie celów krajowe instrumenty wsparcia (PO IR, programy krajowe) regionalne instrumenty wsparcia (RPO) narzędzie monitorowania system monitorowania i aktualizacji (projekt MG)

20 System monitorowania i aktualizacji – założenia projektu MG
dane na poziomie regionalnym i krajowym agregacja danych weryfikacja/ aktualizacja krajowych inteligentnych specjalizacji z wykorzystaniem danych z regionów wnioski i rekomendacje dla gremiów KIS Zmiany w krajowych inteligentnych specjalizacjach będą efektem aktywnego zaangażowania przedstawicieli biznesu, organizacji ich zrzeszających i nauki, także ze szczebla regionalnego

21 Dziękuję za uwagę! Zbigniew Kamieński - Ministerstwo Gospodarki zbigniew.kamienski@mg.gov.pl


Pobierz ppt "Krajowa Inteligentna Specjalizacja – postęp prac i dalsze działania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google