Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ"— Zapis prezentacji:

1 KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ
DLA SPECJALNEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO

2 Kryterium ewaluacyjne
W1. Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze W placówce diagnozuje się i analizuje potrzeby oraz możliwości wychowanków. SYSTEMOWOŚĆ prowadzonej diagnozy i analizy (celowe działanie obejmujące całą placówkę). W jaki sposób diagnozuje się potrzeby i możliwości wychowanków? W jaki sposób analizuje się potrzeby i możliwości wychowanków? Co świadczy o systemowym działaniu? Wyniki tych analiz i diagnoz są uwzględniane przy planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu działań placówki. ADEKWATNOŚĆ realizowania i modyfikowania do potrzeb i możliwości wychowanków Czy placówka wykorzystuje wyniki diagnoz i analiz potrzeb i możliwości wychowanków do realizowania i modyfikowania działań placówki? Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe wychowanków, specyfikę pracy placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. ADEKWATNOŚĆ koncepcji do potrzeb rozwojowych wychowanków i środowiska. SPÓJNOŚĆ realizowanych działań z przyjętą koncepcją pracy placówki. Jakie są najważniejsze założenia koncepcji pracy placówki? Czy realizowane działania są zgodne z założeniami koncepcji? (Jakie dowody świadczą o spójności lub niespójności?) Co wskazuje na to, że koncepcja pracy uwzględnia potrzeby rozwojowe wychowanków? Co wskazuje na to, ze koncepcja uwzględnia zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego? Czas spędzany przez wychowanków w placówce jest efektywnie wykorzystywany. CELOWOŚĆ działań placówki. Czy sposób spędzania czasu przez wychowanków sprzyja osiąganiu celów placówki?

3 Kryterium ewaluacyjne
Obszar badania (B) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Działania podjęte w efekcie wdrażania wniosków z badań zewnętrznych i wewnętrznych przyczyniają się do rozwoju wychowanków i placówki. ADEKWATNOŚĆ działań do sformułowanych wniosków z badań. SKUTECZNOŚĆ podejmowanych działań w przyczynianiu się do rozwoju wychowanków i placówki. Czy podejmowane działania wynikają z wniosków z badań wewnętrznych i zewnętrznych? Czy podejmowane działania przyczyniają się do rozwoju wychowanków i placówki? Działania podjęte w efekcie wdrażania wniosków z badań zewnętrznych i wewnętrznych przyczyniają się do rozwoju wychowanków i Placówki. placówki. ADEKWATNOŚĆ działań do sformułowanych wniosków z badań. SKUTECZNOŚĆ podejmowanych działań w przyczynianiu się do rozwoju wychowanków i placówki Dokonuje się analizy efektywności wykorzystania czasu spędzanego przez wychowanków w placówce, z uwzględnieniem ich potrzeb. Wnioski z tych analiz przyczyniają się do podniesienia efektywności pracy placówki. CELOWOŚĆ wykorzystania czasu pobytu wychowanków w placówce. SKUTECZNOŚĆ wdrażanych wniosków. Czy analizuje się efektywność wykorzystania czasu spędzanego przez wychowanków w placówce? Czy w analizie uwzględnia się potrzeby wychowanków? W jaki sposób wnioski z analiz efektywności wykorzystania czasu spędzanego przez wychowanków w placówce przyczyniły się do podniesienia efektywności pracy placówki?

4 Kryterium ewaluacyjne
W2. Respektowane są normy społeczne Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Działania placówki zapewniają wychowankom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności placówki są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. POWSZECHNOŚĆ poczucia bezpieczeństwa wśród wychowanków świadcząca o skuteczności działań placówki Jaki jest poziom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego odczuwanego przez wychowanków? Zasady postępowania i współżycia w placówce są uzgodnione i przestrzegane przez wychowanków, wychowawców i inne osoby realizujące zadania placówki oraz rodziców. PARTYCYPACJA wychowanków, rodziców i pracowników placówki w uzgodnieniu zasad i norm współżycia w placówce. POWSZECHNOŚĆ przestrzegania zasad. Jaki wpływ na kształt zasad postępowania i współżycia, które obowiązują w placówce mają rodzice i wychowankowie oraz pracownicy placówki? Jaka część rodziców i wychowanków ma możliwość wpływania na kształtowanie powyższych zasad? Jak powszechne jest przestrzeganie uzgodnionych zasad? Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. CELOWOŚĆ działań wychowawczych Jakie działania podejmuje się w celu eliminowania zagrożeń? Jakie działania podejmuje się w celu wzmacniania właściwych zachowań? Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i, w razie potrzeb, modyfikowane. SYSTEMOWOŚĆ monitorowania podejmowanych działań wychowawczych oraz UŻYTECZNOŚĆ wyników monitorowania W jaki sposób monitorowane są działania wychowawcze? Jak placówka wykorzystuje wyniki monitorowania realizowanych działań wychowawczych? Działania wychowawcze podejmowane w placówce są spójne i odpowiednie do potrzeb wychowanków i sprzyjają kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw i zachowań. SPÓJNOŚĆ podejmowanych działań wychowawczych. ADEKWATNOŚĆ podejmowanych działań wychowawczych do potrzeb wychowanków. SKUTECZNOŚĆ działań wychowawczych. W jaki sposób zapewnia się spójność podejmowanych w placówce działań wychowawczych? Czy podejmowane działania wychowawcze odpowiadają potrzebom wychowanków? Jaki jest wpływ podejmowanych działań wychowawczych na kształtowanie i uzyskiwanie pożądanych postaw i zachowań? Wychowankowie współpracują ze sobą. POWSZECHNOŚĆ współpracy/WSPÓŁPRACA rówieśnicza Jakie działania prowadzą wychowawcy, by umożliwić wychowankom współpracę? Jak wychowankowie współpracują ze sobą?

5 Kryterium ewaluacyjne
Obszar badania (B) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze W placówce ocenia się skuteczność podejmowanych działań. Ocena ta jest uwzględniana przy planowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu kolejnych działań SYSTEMOWOŚĆ dokonywania oceny skuteczności podejmowanych działań. UŻYTECZNOŚĆ dokonywanej oceny. W jaki sposób w placówce ocenia się skuteczność podejmowanych działań? Co świadczy o systemowości prowadzonej oceny? (na ile ma charakter celowego działania obejmującego całą placówkę) Jak wykorzystywane są wyniki oceny w planowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu działań? Podejmowane działania zaspokajają potrzeby każdego wychowanka. ADEKWATNOŚĆ działań placówki do potrzeb wychowanków. POWSZECHNOŚĆ obejmowania wychowanków działaniami Jakie działania prowadzi się w celu zaspokojenia potrzeb wychowanków? Jaka część wychowanków dostrzega, że jest wspierana przez wychowawców i specjalistów? Wychowankowie, odpowiednio do swoich możliwości, wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. ODPOWIEDZIALNOŚĆ za siebie Jakie zachowania wychowanków wskazują na wzięcie przez nich odpowiedzialności za czyny i relacje? Jakie działania prowadzi placówka, by wychowankowie wykazali się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. Wychowankowie biorą udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących zadań placówki. PARTYCYPACJA wychowanków w podejmowaniu decyzji. W podejmowaniu jakich decyzji biorą udział wychowankowie?

6 Kryterium ewaluacyjne
W3. Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie podejmują działania odpowiednie do jej funkcji Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu działań służących realizacji zadań placówki. POWSZECHNOŚĆ współpracy wychowawców i innych pracowników placówki. Jaka część wychowawców i innych osób realizujących zadania placówki współpracuje w zakresie planowania, organizowania, modyfikowania i realizowania podejmowanych działań? Czy organizacja pracy sprzyja powszechnemu uczestnictwu pracowników we współpracy? Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki monitorują jakość podejmowanych działań. Wnioski z monitorowania są wspólnie analizowane i wykorzystywane w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu działań. POWSZECHNOŚĆ monitorowania jakości podejmowanych działań. ZESPOŁOWOŚĆ pracy nad analizą i wykorzystaniem wniosków. Jak wielu nauczycieli i innych pracowników placówki monitoruje jakość podejmowanych działań i formułuje wnioski? Czy wspólnie analizują wnioski i wykorzystują je do planowania, organizowania i realizowania działań? Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami i innymi osobami realizującymi zadania placówki. ZESPOŁOWOŚĆ pracy nad wprowadzaniem zmian. W jaki sposób ustala się wprowadzanie zmian dotyczących procesów przebiegających w placówce?

7 Kryterium ewaluacyjne
Obszar badania (B) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. WSPÓŁDZIAŁANIE pracowników w rozwiązywaniu problemów i doskonaleniu współpracy Jakie problemy wychowawcy, specjaliści i inni pracownicy wspólnie rozwiązują? Jakie są dominujące sposoby wspierania się pracowników w pracy z wychowankami? Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. POWSZECHNOŚĆ wzajemnej pomocy w prowadzeniu ewaluacji własnej pracy PRZYDATNOŚĆ wzajemnej pomocy w prowadzeniu ewaluacji własnej pracy. Jak wielu wychowawców, specjalistów i innych pracowników placówki korzysta z pomocy innych w prowadzeniu ewaluacji własnej pracy? Czy pomoc innych jest przydatna? Na czym ta pomoc polega?

8 Kryterium ewaluacyjne
W4. Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze W placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego wychowanka. POWSZECHNOŚĆ prowadzonego rozpoznania. SYSTEMOWOŚĆ uwzględniająca potrzeby wychowanków. W jaki sposób w placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego wychowanka? Co świadczy o systemowości prowadzonego rozpoznania? Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki stwarzają sytuacje, w których zachęcają wychowanków do podejmowania różnorodnych aktywności, z uwzględnieniem rozpoznanych możliwości psychofizycznych każdego wychowanka i jego potrzeb rozwojowych. ADEKWATNOŚĆ do potrzeb i możliwości wychowanków Czy nauczyciele stwarzają sytuacje, zachęcające wychowanków do podejmowania różnorodnych aktywności? Czy różnorodność stwarzanych przez nauczycieli sytuacji uwzględnia rozpoznane możliwości i potrzeby każdego \z wychowanków? Wychowankowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w placówce i chętnie w nich uczestniczą. POWSZECHNOŚĆ udziału wychowanków. ATRAKCYJNOŚĆ zajęć w opinii wychowanków. Placówka współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc wychowankom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. CELOWOŚĆ podejmowanych działań. Jakie działania w zakresie współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami, w tym szkołami, podejmuje placówka? Czy podejmowane działania wynikają z potrzeb i sytuacji społecznej wychowanków? W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność placówki. ADEKWATNOŚĆ działań do specyfiki placówki. Jakie działania antydyskryminacyjne są podejmowane w placówce? Czy podejmowane działania antydyskryminacyjne wynikają ze specyfiki placówki? Jakich działań ewentualnie brakuje?

9 Kryterium ewaluacyjne
Obszar badania (B) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze W placówce są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne wychowanków. Działania te uwzględniają indywidualne potrzeby każdego wychowanka. ADEKWATNOŚĆ podejmowanych działań do potrzeb uczniów Czy w placówce prowadzone są działania nastawione na zwiększanie szans edukacyjnych każdego z wychowanków? Wychowankowie biorą udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących zadań placówki. DEMOKRATYCZNOŚĆ Czy w placówce działa samorząd wychowanków? Na jakie decyzje, dotyczące działań placówki, mają wpływ wychowankowie? Wychowankowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju placówki. Mają wpływ na organizację pracy placówki. PARTYCYPACJA RÓŻNORODNOŚĆ działań. Do inicjowania jakich działań zachęcają uczniów nauczyciele? Jakich obszarów one dotyczą? Jakie inicjatywy zostały zgłoszone i zrealizowane przez wychowanków? W opinii rodziców i wychowanków wsparcie otrzymywane w placówce odpowiada ich potrzebom. ADEKWATNOŚĆ do potrzeb rodziców i wychowanków. Czy wsparcie proponowane przez placówkę rodzicom i wychowankom odpowiada ich potrzebom?

10 Kryterium ewaluacyjne
W5. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów placówki oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. SPÓJNOŚĆ podejmowanych inicjatyw z rozpoznanymi potrzebami i zasobami. Czy planowane inicjatywy wynikają z rozpoznania potrzeb i zasobów obu podmiotów? Placówka wspiera rodziców w wychowaniu i zrozumieniu aktualnej sytuacji ich dzieci. CELOWOŚĆ/ADEKWATNOŚĆ działań wspierających Czy placówka wspiera rodziców, w rozumieniu bieżących problemów wychowawczych ich dzieci i rozwoju umiejętności wychowawczych? Placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. CELOWOŚĆ i SYSTEMATYCZNOŚĆ współpracy. Czy współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym sprzyja realizacji celów placówki? Czy odbywa się ona systematycznie? W placówce stwarza się warunki do wyrażenia opinii o jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki SKUTECZNOŚĆ wykorzystania opinii do doskonalenia pracy placówki. W jaki sposób placówka zbiera opinie o swojej działalności i wykorzystuje do doskonalenia pracy?

11 Kryterium ewaluacyjne
Obszar badania (B) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Placówka realizuje inicjatywy zgłaszane przez rodziców na rzecz rozwoju wychowanków i placówki. PARTNERSTWO rodziców w działaniach na rzecz rozwoju wychowanków i placówki. Czy w rozwoju wychowanków i placówki uwzględnia się inicjatywy rodziców? Rodzice pozytywnie oceniają efekty wsparcia udzielonego im przez placówkę. UŻYTECZNOŚĆ otrzymanego wsparcia. Jakie działania placówki realizowane razem z rodzicami wpływają na rozwój wychowanków? Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. WZAJEMNOŚĆ korzyści wynikających ze współpracy. Jakie podejmowane działania służą wzajemnemu rozwojowi? Wykorzystywane przez placówkę zasoby środowiska lokalnego wpływają na rozwój wychowanków i placówki. UŻYTECZNOŚĆ dla wychowanków i placówki. Jakie są efekty współpracy wykorzystania zasobów środowiska lokalnego dla rozwoju wychowanków i placówki?

12 Kryterium ewaluacyjne
W5. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi i promowaniu wartości edukacyjnych i wychowawczych Obszar badania (D) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Zarządzanie placówką prowadzi do tworzenia klimatu sprzyjającego realizacji jej zadań i promowania idei uczenia się przez całe życie. SKUTECZNOŚĆ Jakie działania prowadzi dyrektor, by stworzyć pozytywny klimat dla realizacji zadań? Jakie działania prowadzi dyrektor, by stworzyć pozytywny klimat dla uczenia się? W placówce wspiera się wychowanków w przyjmowaniu odpowiedzialności za własny rozwój. POWSZECHNOŚĆ działań nauczycieli. Czy placówka wspiera i motywuje wychowanków do rozwoju? Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami i innymi osobami realizującymi zadania placówki. WSPÓŁDZIAŁANIE Czy widoczna jest współpraca nauczycieli z innymi osobami realizującymi zadania placówki w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej? W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi placówki PROSPEKTYWNOŚĆ. SPÓJNOŚĆ Czy w planowaniu rozwoju wykorzystuje się formułowane wnioski z nadzoru pedagogicznego? Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki oraz doskonaleniu zawodowemu. ADEKWATNOŚĆ do potrzeb nauczycieli i placówki. PARTYCYPACJA Czy w planowaniu doskonalenia zawodowego uwzględnia się potrzeby placówki i nauczycieli? W jakim stopniu różne grupy/ wychowankowie, rodzice, wychowawcy i inni pracownicy/ są angażowane w proces podejmowania decyzji?

13 Kryterium ewaluacyjne
Obszar badania (B) Kryterium ewaluacyjne Pytania badawcze Zarządzanie placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów INNOWACYJNOŚĆ Jakie działania nowatorskie podejmuje się w placówce? W jaki sposób działania te wspierane są przez proces zarządzania? Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki w procesie ewaluacji wewnętrznej. Możliwość PARTYCYPACJI Czy w planie nadzoru pedagogicznego uwzględnia się udział różnych grup w procesie ewaluacji? Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. JAKOŚĆ prowadzonych działań w ocenie respondentów. Jakie są opinie na temat placówki w środowisku lokalnym?


Pobierz ppt "KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google