Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAROCIŃSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, lub Dom społecznościowy lub Centrum społecznościowe lub….. Magdalena Popłońska-Kowalska Centrum Wspierania Aktywności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAROCIŃSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, lub Dom społecznościowy lub Centrum społecznościowe lub….. Magdalena Popłońska-Kowalska Centrum Wspierania Aktywności."— Zapis prezentacji:

1 JAROCIŃSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, lub Dom społecznościowy lub Centrum społecznościowe lub….. Magdalena Popłońska-Kowalska Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

2 Centrum Aktywności Lokalnej 2000 r. Odkryj siłę społeczności to hasło w skrócie oddaje filozofię i sposób działania organizacji „Jesteśmy przekonani, że zmianę i rozwój społeczny trzeba rozpocząć od konkretnej społeczności: lokalnej, sąsiedzkiej, wirtualnej, interesu. Potencjał i siłę społeczności trzeba jednak umieć odkryć, wspierać i rozwijać”

3 JESTEŚMY PRAKTYKAMI Edukujemy pracowników i wspieramy lokalne instytucje publiczne w realizacji usług środowiskowych i społecznych oraz zarządzania partycypacyjnego (Centra Aktywności Lokalnej)Centra Aktywności Lokalnej Kształcimy pracowników socjalnych, urzędników, bibliotekarzy, animatorów kultury, nauczycieli, liderów społecznych w zakresie animacji i przedsiębiorczości społecznej, aktywnej integracji i polityki społecznej oraz innowacyjnych rozwiązań społeczno-edukacyjnych (Szkoła Animacji Społecznej)Szkoła Animacji Społecznej Organizujemy spotkania animatorów (Ogólnopolskie Forum Animatorów Społecznych)Ogólnopolskie Forum Animatorów Społecznych Wspieramy środowiska i ruchy społeczne (Q Ruch Sąsiedzki)Q Ruch Sąsiedzki Prowadzimy obserwacje, badania i diagnozy (poprzez Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych)Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Wypracowujemy innowacyjne rozwiązania problemów i usług społecznych (w ramach sieci laboratoriów społecznych)laboratoriów społecznych Opracowujemy społeczno-edukacyjne systemowe rozwiązania dla administracji rządowej w zakresie szeroko pojętej polityki społecznej (projekty systemowe)projekty systemowe Promujemy aktywność społeczną (kampania Aktywne Społeczności)Aktywne Społeczności Tworzymy środowisko i przestrzeń do spotkania i refleksji nad uwarunkowaniami rozwoju społecznego (Instytut Radlińskiej)Instytut Radlińskiej Organizujemy przedsięwzięcia edukacyjne łączące praktykę społeczną, edukację nieformalną i akademicką (studia magisterskie i podyplomowe)studia magisterskie i podyplomowe

4 to sieć instytucji (publicznych – szkoły, ośrodki kultury, ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe, biznes)które łączy wspólne podejście do sprawy rozwoju społeczności lokalnej. Są to instytucje - otwarte i aktywne, a osoby w nich pracujące są animatorami nie tylko kulturalnymi, ale przede wszystkim społecznymi, którzy pobudzają i ożywiają lokalne społeczności, tworzą nowe więzi i partycypacji obywatelskiej dla lepszego rozwiązywania istniejących problemów i rozwoju lokalnego. www.cal.org.pl Sieć Centrów Aktywności Lokalnej ( )

5 Oznacza to, że Posiadanie realnego, fizycznego miejsca, które będzie służyć ożywieniu i integracji społeczności lokalnej (najczęściej siedziba organizacji lub instytucji), Działanie w odpowiedzi na rozpoznane problemy i potrzeby środowiska, które są podstawą opracowania kierunków aktywności liderów i animatorów CAL-a, Funkcjonowanie na rożnych polach, bez zawężania aktywności do jednej grupy celowej (np. niepełnosprawnych, dzieci czy też emerytów) lub obszaru (np. ekologii, pomocy społecznej czy kultury), Promowanie i wdrażanie pracy woluntarystycznej i zespołowej oraz działanie na rzecz mieszkańców przy wykorzystaniu ich potencjału, Wspieranie inicjatyw lokalnych poprzez animowanie i tworzenie projektów społecznych, inicjowanie lokalnych akcji lub wydarzeń Budowanie lokalnego partnerstwa w celu tworzenia silnych i zintegrowanych wspólnot Centra Aktywności Lokalnej stanowią inspirację i mobilizację do tworzenie przestrzeni nowych relacji, uruchamiają pozytywne zmiany w środowisku lokalnym, odkrywają siłę swoich społeczności.

6 PACA 40 miejsce skupiające mieszkańców Grochowa, przestrzeń spotkania różnych ludzi i inicjatyw działających na rzecz grochowskiej społeczności. Można tu poznać sąsiadów i aktywistów, zaangażować się w lokalne przedsięwzięcia, zrealizować własne pomysły, wziąć udział w warsztatach, otwartych spotkaniach, imprezach kulturalnych lub też po prostu wypić kawę, przeczytać prasę lokalną, przejrzeć ogłoszenia drobne i zagrać w planszówki.

7 Wszystko po to, aby na Grochowie powstało miejsce: przyjazne mieszkańcom i aktywizujące ich w sposób twórczy skupiające pozytywne i energiczne osoby, które chcą działać otwarte dla wszystkich chcących realizować własne pomysły, rozwijać zainteresowania i dzielić się swoimi umiejętnościami z innymi

8 W JAROCINIE-Biblioteka wzmacnianie potencjału bibliotek – przekształcanie ich w ośrodki aktywności lokalnej, gdzie poza wypożyczeniem książki można skorzystać z Internetu, wziąć udział w ciekawych zajęciach, kursach, warsztatach, przyjść na spotkanie z aktorem, pisarzem, sportowcem. Program Rozwoju Bibliotek -budżet to 28 milionów dolarów Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL cykl szkoleń planowania rozwoju biblioteki (zmiana instytucjonalna i środowiskowa) oraz serię szkoleń specjalistycznych – w sumie przeszkolono około 3500 osób, wpsarcie w zakresie budowania partnerstwa Czas realizacji : 2009 – 2014 i nadal trwa wsparcie

9 Według badaczy domów kultury nowoczesny dom kultury „stanowi centrum przerzucania pomostów między zdystansowanymi wobec siebie grupami” - starzy-młodzi, bogaci-biedni, urzędnicy-obywatele. „Zoom na dom kultury” Czas pójść dalej……

10 Domy Kultury wzorcowe Chorzów Surma Goleniów DOM KULTURY = CENTRUM SPOŁECZNOŚCIOWIE

11 Budowanie i rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego to długofalowy proces, który wymaga od samorządu lokalnego podejmowania szeregu działań zmierzających zarówno do poprawy życia mieszkańców, jak również do budowania aktywnych społeczności lokalnych.

12 Podejmowanie działań Z ludźmi, a nie DLA nich 1. Zasada samopomocy 2. Zasada pomocniczości 3. Zasada partycypacji 4. Zasada samorządności 5. Zasada dobra wspólnego 6. Zasada wielosektorowości

13 BAZA to partnerstwo - Partnerstwo to współuczestniczenie w czymś, to jest „bycie” partnerem. -Partnerstwo jest powszechnie rozumiane jako dobrowolna i kooperacyjna relacja pomiędzy różnymi stronami, w której wszyscy uczestnicy zgadzają się pracować razem, aby osiągnąć wspólny cel lub podjąć specyficzne zadanie i dzielić ryzyko, odpowiedzialność, zasoby, kompetencje i korzyści.

14 ZASADY PARTNERSTWA  Dobrowolność udziału  Równość  Otwartość  Lokalność

15 FAZY BUDOWANIA PARTNERSTWA FORMOWANIE SIĘ PARTNERSTWA BURZA NORMALIZACJA HARMNIJNE WSPÓŁDZIAŁANIE UMOWA LUB NIE

16 Dlaczego WARTO budować lokalne partnerstwo  SAM TEMU NIE PODOŁASZ  LEPSZA DIAGNOZA PROBLEMU  RAZEM MOŻNA WIĘCEJ – ŁĄCZYMY ZASOBY  WSPÓŁPRACA JEST TANSZA  MASZ PARTNERÓW I MOŻESZ NA NICH LICZYĆ  RAZEM CIEKAWIEJ Skuteczniej, taniej, długofalowo i kompleksowo rozwiązujemy dany problem

17 Trzy sektory Sektor publiczny Sektor obywatelski BIZNES

18 REALIZACJA DZIAŁAŃ KULTURALNYCH W JAROCINIE Działania podejmowane są przez placówki samorządowe jak: - Jarociński Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Regionalne oraz przez szereg organizacji pozarządowych (ponad 100), które realizują działania z obszaru kultury, sportu, edukacji itp. - Otwartość władz na działania NGO, wypracowany wspólnie model współpracy NGO i JST powoduje, że coraz większe znaczenie mają organizacje pozarządowe, które są blisko ludzi i pracują z nimi, a nie tylko dla nich.

19 Podejmowane działania powinny się wzajemnie uzupełniać i stanowić komplementarną ofertę dla mieszkańców Jarocina. Wielość ich powinna w pełni odpowiadać na potrzeby mieszkańców, a nie być wyłącznie im dedykowana.

20 Dedykowanie działań powoduje uzależnianie się mieszkańców od systemu kultury czy edukacji, nie stanowi jednak zmiany społecznej, a powoduje jedynie, że mieszkańcy nie przejawiają inicjatyw, są pasywni w odbiorze kultury czy edukacji.

21 Konieczne jest podejmowanie działań mających na celu wzbudzenie w mieszkańcach aktywności, kreatywności i odpowiedzialności za podejmowana działania.

22 Jarociński Ośrodek Kultury dysponuje zasobami, które aktualnie nie są w pełni wykorzystywane, dlatego można je wykorzystać do tworzenia miejsca dla mieszkańców Jarocina. Jarociński Ośrodek Kultury, posiada największe w gminie i mieście zasoby zarówno infrastrukturalne (2 kondygnacyjny budynek) jak również związane z wyposażeniem, sprzętem itp.

23 JAROCIŃSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ lub…….. - Idea Jarocińskiego Centrum Aktywności Lokalnej ma w Polsce charakter innowacyjny, ponieważ brakuje w naszym kraju systemowych modelowych rozwiązań, wskazujących, w jaki sposób tworzyć i rozwijać miejsca stymulujące aktywność i integrujące społeczność lokalną. - Aby proces aktywizacji społeczności lokalnych Jarocina i okolicznych gmin miał dynamiczny, długotrwały charakter, włączający mieszkańców, niezbędna jest sprzyjająca przestrzeń, z którą identyfikują się mieszkańcy.

24 Tworzenie JCAL bez wątpienia jest to proces wymagający długiej perspektywy czasowej Do jego realizacji potrzeba także stabilnego finansowania W lokalnym środowisku jest to kreowanie miejsca otwartego na różnorodność osób i działań, tworzonego przez lokalną społeczność w celu długofalowego wzmacniania jej aktywności i tożsamości

25 DLA KOGO i Z KIM JCAL? Centrum powinno budować potencjał społeczny poprzez angażowanie zasobów osób indywidualnych, rodzin, grup nieformalnych, organizacji, lokalnych instytucji, przedsiębiorców oraz samorządu. Powinno być otwarte na różnorodność zwłaszcza wiekową i kulturową, itp. To miejscem otwarte na ludzi o różnym statusie społecznym i materialnym.

26 DLA KOGO i Z KIM JCAL? Bliskość z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej daję także ogromną szansę na pracę w ramach JCAL z grupami wykluczonymi czy zagrożonymi społecznym wykluczeniem., np. poprze organizacje różnego rodzaju edukacji, tworzenia grup samopomocowych czy wsparcia. Centrum może także stanowić miejsce do tworzenia spółdzielczości socjalnej.

27 JCAL to nie tylko JAROCIN 20 profesjonalnych animatorów Program AKTYWIZACJI i ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ MIASTA I GMINY JAROCIN METODA SCHODÓW EDUKACYJNYCH

28 Program edukacyjno -konsultacyjny -Cykl szkoleniowy składa się z 10 sesji po 16 godzin dydaktycznych każda łącznie 160 h -stałe wsparcie dla każdego uczestnika ok 540 h -3-5 warsztatów konsultacyjnych przy konstruowaniu Programu ok 25 h -stałe wsparcie moderatora….”całodobowe” -stałe wsparcie trenera……”całodobowe” -coaching, mentoring -system prac międzysesyjnych -wizyta szkoleniowo- studyjna w centrum Akcji PACA 40 -ewaluacja

29 1.Wprowadzenie do animacji i funkcji animatora. 2.Diagnoza, czyli badanie potrzeb i potencjału społeczności lokalnej 3.Budowanie sieci współpracy i lokalnych partnerstw. 4.Strategie pracy ze społecznością lokalną, czyli aktywizacja, integracja i edukacja 5.Samopomoc i praca poprzez grupy 6.Partycypacja i komunikacja społeczna. 7.Wolontariat jako forma mobilizowanie do działania 8.Planowanie działań, czyli praca projektami 9.Ewaluacja pracy w społeczności lokalnej, czyli zbieranie i analiza zachodzących zmian. 10.Budowanie wizerunku, czyli wewnętrzny i zewnętrzny PR.

30 Program Aktywizacji i Rozwoju społeczności lokalnej Miasta i Gminy Jarocin W jednym miejscu kompendium wiedzy Spójność działań i koncepcji Struktura JCAL Żywy dokument tworzony przez ludzi a nie dla nich Trampolina do funduszy UE z zakresu rewitalizacji społecznej

31 PROCES ZMIANY EDUKACJA ANIMATORÓWTWORZENIE PROGRAMUEDUKACJA ŚRODOWISKOWAZMIANA SPOŁECZNA

32 KTO POPROWADZI JCAL? JCAL będzie partnerstwem trójsektorowym: - sektor publiczny (gmina Jarocin i jej jednostki) - sektor prywatny - sektor społeczny/obywatelski (organizacje pozarządowe, grupy nieformalne)

33 KTO POPROWADZI JCAL? Propozycja: JCAL prowadzony przez Fundację 750-lecia Jarocina Radę Fundacji 750-lecia Jarocina powołuje Rada Miejska w Jarocinie. Przewodniczącym Rady Fundacji jest Burmistrz Jarocina. Rada Fundacji 750-lecia Jarocina powołuje Zarząd Fundacji.

34 KTO POPROWADZI JCAL? Propozycja: Rada Fundacji - reprezentacja trzech sektorów: gminnego, prywatnego i społecznego/ obywatelskiego. Zarząd Fundacji - reprezentacja trzech sektorów: gminnego, prywatnego i społecznego/ obywatelskiego.

35 KTO POPROWADZI JCAL? Propozycja: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji – funkcje pełnione nieodpłatnie. Zarząd Fundacji może zatrudniać pracowników, w tym osobę koordynującą pracę JCAL w budynku JOK i odpowiedzialną za powierzone mienie.

36 KTO POPROWADZI JCAL? Propozycja: Budynek JOK i wyposażenie przejmuje gmina, jako organizator JOK (ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) Gmina użycza budynek i wyposażenie Fundacji 750- lecia Jarocina

37

38

39 „LIKWIDACJA” ZMIANA SPOŁECZNA PARTNERSTWO TRÓJSEKTOROWE MIEJSCE TWORZONE PRZEZ LUDZI A NIE DLA NICH TEORIA MAŁYCH KROKÓW I EFEKTÓW

40 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "JAROCIŃSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, lub Dom społecznościowy lub Centrum społecznościowe lub….. Magdalena Popłońska-Kowalska Centrum Wspierania Aktywności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google