Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,"— Zapis prezentacji:

1 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
a stan środowiska

2 I. Potrzeba realizacji inwestycji II. Cele termomodernizacji III
I. Potrzeba realizacji inwestycji II. Cele termomodernizacji III. Przykładowe usprawnienia termomodernizacyjne możliwe do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej IV. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne

3 I. Potrzeba realizacji inwestycji
Krajowe i regionalne programy strategiczne Niska sprawność systemów grzewczych, zły stan instalacji Wysokie wydatki ponoszone na ogrzewanie obiektów objętych projektem Niska efektywność energetyczna Świadomość ekologiczna społeczeństwa Warunki pracy i nauki użytkowników obiektów

4 I. Potrzeba realizacji inwestycji
Walory środowiska naturalnego regionu stanowią jego ważny atut rozwojowy (Obszar chroniony: Biała Tarnowska (PLH12_57), Ostoja w Paśmie Brzanki (PLH12_05). Konieczne jest podejmowanie szeregu przedsięwzięć, mających na celu eliminację zanieczyszczeń atmosferycznych wynikających m.in. z zużycia tradycyjnych źródeł energii oraz niskiej efektywności wykorzystania energii. Realizacja projektu poprzez szereg usprawnień termomodernizacyjnych zaowocuje zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów do atmosfery Takie przedsięwzięcie pozwoli także na sprostanie wymaganiom stawianym przez dyrektywy unijne.

5 I. Potrzeba realizacji inwestycji
Niska sprawność systemów grzewczych poszczególnych budynków skutkuje poważnymi stratami energii w źródle jej wytwarzania, na jej przesyle i wymianie. Wyposażenie techniczne obiektów jest w złym stanie, chodzi zarówno o instalacje jak i grzejniki, które często powodują awarie i przecieki. Ponadto brak przygrzejnikowych zaworów termostatycznych nie pozwala na normowanie temperatur.

6 Potrzeba realizacji inwestycji
Wszystko to skutkuje utratami ciepła. Przyczyną wysokiego zużycia energii na ogrzewanie w budynkach użyteczności publicznej jest także niska izolacyjność cieplna ścian, dachów, okien i drzwi, niska sprawność źródeł ciepła. Zastosowanie szczelnych drzwi i okien eliminujących przepływ powietrza skutecznie wyłączają możliwość funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej, której siłą napędową był właśnie przepływ powietrza poprzez wyeliminowane nieszczelności. Wykonanie planowanego zakresu inwestycji zredukuje straty ciepła wpływając bezpośrednio na obniżenie kosztów ogrzewania tych budynków.

7 Wydatki na ogrzewanie Wysokie wydatki ponoszone na ogrzewanie obiektów objętych projektem to kolejny powód skłaniający do podjęcia inwestycji Koszty te są konsekwencją złego stanu instalacji, która wymaga modernizacji. Rentowność funkcjonowania tych obiektów/ instalacji zostanie poprawiona na wskutek planowanej inwestycji co przyniesie wymierne korzyści finansowe dla Gminy. Osiągnięte oszczędności mogą zostać przeznaczone przez władze na kolejne inwestycje co wpłynie na wzrost atrakcyjności regionu i jego rozwój

8 Brak konkretnych działań ze strony użytkowników skutkujących oszczędnościami w tym zakresie. Konieczne jest podjęcie działań mających na celu wzrost świadomości społeczeństwa co do sposobu racjonalnego użytkowania energii i osiągania oszczędności np poprzez dobową czy tygodniową regulację temperatur.

9 Złe warunki pracy i nauki ze względu na brak możliwości normowania temperatur, częste awarie instalacji. Istotnym warunkiem zapewnienia komfortu pracy i nauki osobom na co dzień użytkującym budynki objęte projektem jest efektywność energetyczna. Zły stan techniczny instalacji grzewczych, złe ocieplenie ścian skutkuje nieodpowiednią temperaturą w jakiej muszą przebywać użytkujący budynki. Jest to dość istotne ze względu nie tylko na jakość pracy, czy nauki ale także zagrożenie dla zdrowia w postaci częstych infekcji czy przeziębień.

10 Potrzeba racjonalnego gospodarowania energią ma związek ze stworzeniem bezpieczeństwa energetycznego kraju jak i z polityką zrównoważonego rozwoju promowaną przez Unię Europejską. Wzrost zapotrzebowania na energię w skali ogólnoświatowej, co również uwidacznia się w analizowanych budynkach. W związku z kurczącymi się zasobami surowców naturalnych, ograniczonym dostępem do konwencjonalnych źródeł energii, zwiększeniem uzależnienia od dostaw energii z rynków zagranicznych, następuje ciągły wzrost cen energii, a tym samym zwiększenie kosztów ogrzewania. Wszystkie te czynniki uzasadniają konieczność jak najszybszej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Ponieważ koszt ogrzewania budynków zależy w głównej mierze od stopnia jego ocieplenia, stąd konieczna jest ich niezwłoczna termomodernizacja.

11 Skutki zaniechania inwestycji
pogłębienie się wadliwości instalacji, ogólnego stanu technicznego obiektów, większe zużycie energii, większe koszty i większe zapotrzebowanie na energię oraz surowce naturalne. większą emisję zanieczyszczeń na obszarze gminy, a przez co na jakość życia i zdrowia mieszkańców. Realizacja inwestycji wpłynie na rozwiązanie problemu. Skala oddziaływania tego rozwiązania wybiega poza Obszar lokalny ze względu na poprawę stanu środowiska naturalnego, które należy rozpatrywać globalnie.

12 II. Przykładowe usprawnienia termomodernizacyjne możliwe do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej Ocieplenie ścian zewnętrznych Ocieplenie stropodachu, stropu pod nieogrzewanym poddaszem Ocieplenie stropu piwnicy Wymiana okien Modernizacja systemu grzewczego Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej Modernizacja systemu wentylacji Modernizacja ogrzewania

13 Ocieplenie ścian zewnętrznych
Duża powierzchnia Straty ciepła 20-30% Zła izolacja ścian Szybkie wychładzanie obiektu Wzrost kosztów ogrzewania

14 Ocieplenie ścian zewnętrznych - korzyści
redukcja strat ciepła w budynku Podwyższenie temperatury na powierzchni wewnętrznej ściany polepszając warunki użytkowe Wyeliminowanie możliwości skraplania się pary wodnej Nie powstawanie pleśni Zwiększenie trwałości ściany

15 Ocieplenie stropodachu
Duża powierzchnia Straty ciepła 30-40%

16 Wymiana okien (z nawiewnikami) korzyści
prawidłowa pracę systemu wentylacji naturalnej regulacja strumienia powietrza w zależności od warunków pogodowych oraz wymagań poprawa jakości powietrza w pomieszczeniu Wyeliminowanie możliwości skraplania się pary wodnej ograniczenie ryzyka zawilgocenia pomieszczeń i rozwoju pleśni i grzybów

17 Modernizacja systemu grzewczego
Najczęściej wykonywane prace: Modernizacja węzłów cieplnych, Wymiana istniejących grzejników i orurowania, izolację przewodów, montaż zaworów termostatycznych i automatyki pogodowej Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

18 Modernizacja c.w.u. Ilość przygotowanej wody zależy od liczby użytkowników, a nie od powierzchni budynku

19 Sposoby ograniczenia zużycia wody w budynkach
Wytwarzają mieszaninę wodno-powietrzną perlatory Zablokowanie głowicy baterii powodujące ograniczone pole poruszania nią ograniczniki wypływu Eliminują możliwość pozostawienia odkręconego kurka, baterie bezdotykowe utrzymują stałą temperaturę wypływającej wody baterie termostatyczne

20 Modernizacja ogrzewania
Znaczący udział w zużyciu energii Nieznaczne usprawnienia pozwalają na osiągnięcie wymiernych korzyści

21 Usprawnienia termomodernizacyjne realizowane w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Tuchów A.Budynek Ratusza Ocieplenie ścian przylegających do gruntu styrodurem grubość 10cm, powierzchnia m2, Ocieplenie ścian nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną grubość 26cm,powierzchia 306,36, Wymiana 67 okien na drewniane, powierzchnia 140,68 Wymiana 1 szt drzwi na drewniane, powierzchnia 4 m2, Modernizacja instalacji c.o.: montaż grzejników 65 szt,termo zaworów 65 szt Modernizacja źródła ciepła: wymiana istniejącego kotła gazowego niskotemperaturowego na kocioł kondensacyjny moc kotłowni przed 100 kW, moc kotłowni po 70 kW, paliwo gaz ziemny Wymiana urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne: Wymiana pomp obiegowych szt 2

22 B. Budynek komunalny Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem z dodatkiem grafitu grubość 16cm, powierzchnia 423,4 m2, Docieplenie stropodachu wełną mineralną, grubość 27cm, powierzchnia 296,03m2, Ocieplenie ścian przylegających do gruntu styrodurem grubość 10 cm, powierzchnia docieplenia 104,40 m2 Wymiana okien PCV i drewnianych na PCV, szt 113, powierzchnia 177,04 Wymiana drzwi drewnianych na PCV, 1 szt, powierzchnia 3,75 m2, Wymiana instalacji c.o.: montaż 60 grzejników, 60 termozaworów Wymiana istniejących opraw na oprawy typu LED-156 szt,

23 C. Budynek Centrum Dydaktyczno-Oświatowego w Kielanowicach
Docieplenie ścian murowanych styropianem z dodatkiem grafitu grubość 16 cm, powierzchnia 76,80 m2, Docieplenie ścian drewnianych wełną mineralną ,grubość 22 cm, powierzchnia m2, Ocieplenie stropu pod poddaszem wełną mineralną , grubość 26 cm, powierzchnia 181,62 m2, Ocieplenie podłogi na gruncie styrodurem, grubość 10 cm, powierzchnia 181,62 m2, Wymiana okien na PCV szt 7, powierzchnia 17,36m2, Wymiana drzwi, 3 szt, powierzchnia 6,76, Budowa instalacji c.o.: 12 szt. Grzejników, 12 zt. Termozaworów Montaż 2 kotłów gazowych niskotemperaturowych, moc kotłowni przed 35 kW, po 12 kW Wymiana istniejących opraw na oprawy typu LED- 22 szt

24 III. Cele termomodernizacji
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, a przez to redukcja emisji gazów cieplarnianych i poprawa stanu powietrza. Efekt ten jest długookresowy. Zostanie osiągnięty po roku od przeprowadzenia inwestycji i będzie utrzymywany przez kolejne lata funkcjonowania systemu grzewczego. Redukcja emisji dwutlenku węgla o ok.50 % (po przeprowadzeniu inwestycji o 268,51 Mg/rok)

25 III. Cele termomodernizacji
Redukcja emisji CO2 –najgroźniejszy gaz cieplarniany odpowiedzialnym za zjawisko efektu cieplarnianego na ziemi, powodującego bardzo groźne zmiany klimatyczne na naszym globie, nasilającego się z każdym rokiem i zagrażającego poważnymi kataklizmami w niedalekiej przyszłości. Duże niebezpieczeństwo dla środowiska niosą także związki siarki posiadające cechy długotrwałego utrzymywania się w atmosferze, a wchodząc w reakcje z wodą, tworzą zjawisko kwaśnych deszczy.

26 Cele cd… Poprawa warunków pracy i nauki bezpośrednim użytkownikom, a przez to wzrost efektywności ich pracy . Wszystkie przewidziane zmiany zaprocentują poprawą stanu zdrowia tych osób. Podobny efekt, lecz w skali całej społeczności będzie miała redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Można przypuszczać, ze w dłuższym okresie czasu wpłynie na wydłużenie średniego czasu życia mieszkańców.

27 Cele cd… Głównym celem społeczno- ekonomicznym projektu jest efektywne wykorzystanie energii w obiektach użyteczności publicznej. Mniejsze zużycie energii zaowocuje wymiernymi korzyściami finansowymi oraz środowiskowymi. Zmniejszenie strat ciepła w wyniku usprawnień spowoduje oszczędności roczne, które mogą zostać przeznaczone na inwestycje w regionie i rozwój. Korzyści finansowe z tytułu uzyskanych oszczędności będą długofalowe, odczuwalne po roku od zakończenia inwestycji. Wzrost atrakcyjności regionu poprzez poprawę stanu budynków, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

28 Cele cd…. Poprawa wizerunku gminy jako wdrażającej nowoczesne, przyjazne środowisku technologie nastąpi uatrakcyjnienie regionu, co wpłynie także na jego konkurencyjność. Poprawa estetyki obiektów, pozytywny wpływ na kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego

29 Korzyści termomodernizacji
energooszczędność spadek kosztów ogrzewania zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprawa walorów estetycznych i użytkowych obiektów Budynki poddane termomodernizacji zyskują na estetyce, co ma także wpływ na wzrost wartości nieruchomości. Poprawa jakości otoczenia wpływa także na samopoczucie użytkowników oraz komfort użytkowania. Termomodernizacji pozwoli na minimalizacji zużycia energii przy zapewnieniu pełnego komfortu cieplnego w poszczególnych pomieszczeniach.

30 Oszczędzając energię oszczędzamy pieniądze!!!
Wykorzystanie energii to podstawa funkcjonowania współczesnego świata. Ograniczone zasoby paliw kopalnych, kurczące się zasoby wymagają zmniejszenia ich zużycia Ponadto produkcja i wykorzystanie energii ze źródeł konwencjonalnych prowadzi do zwiększenia zanieczyszczenia środowiska. Wzorzec świadomej dbałości o środowisko promowany na całym świecie zawiera efektywne korzystanie z energii Sama zmiana przyzwyczajeń w używaniu energii pozwala ograniczyć jej koszty od 5% do 15%, a inwestycje w oszczędne technologie mogą zwrócić się już po kilku latach.

31 IV. Efekt ekologiczny Efekt ekologiczny- redukcja emisji Mg CO2 268,51
REZULTATY: Zwiększenie liczby termomoderniozowanych budynków w gminie 3 szt Zwiększenie liczby wymienionych źródeł ciepła szt 3

32 Efekt energetyczny projektu
Nośnik energii Gaz ziemny Energia elektryczna Zapotrzebowanie na energię elektryczną ( ok. 59%) Stan przed modernizacją Stan po modernizacji kWh/rok 73 681

33 Czynniki wpływające na trwałość efektu:
wysoka jakość rozwiązań technicznych oraz konstrukcyjnych dzięki współpracy pomiędzy projektantami z poszczególnych branż uzyskanie odpowiedniej jakości i trwałości robót budowlanych, poprawność zaprojektowania i realizacji robót termomodernizacyjnych poprawna eksploatacji zmodernizowanych obiektów przestrzeganie zasad i wymagań dotyczących jakości materiałów i komponentów budowlanych użytych w termomodernizacji zapewnienie odpowiednich walorów użytkowych związanych z konserwacją i eksploatacją zmodernizowanego obiektu, jego instalacji i wyposażenia,

34 Trwałość efektu rzeczowego
Planowanie działań termomodrenizacyjnych umożliwiających późniejszą poprawną konserwację oraz eksploatację budynku Założenia /Warunki wpływające na zachowanie trwałości: projekt powinien zapewniać poprawne zaprojektowanie urządzeń (prawidłowe ich zwymiarowanie) oraz rozmieszczenie w sposób uwzględniający zapewnienie przestrzeni serwisowych i dostęp do zmodernizowanych urządzeń, Sporządzenie dokumentacji z odbiorów robót i instalacji, rozruchu urządzeń, Instrukcje obsługi i eksploatacji zastosowanych urządzeń, instalacji udostępnione ich użytkownikom, osobom odpowiedzialnym za zarządzanie obiektem Archiwizacja dokumentacji technicznej. Wszystkie w/w czynniki łącznie gwarantują osiągnięcie zakładanego efektu rzeczowego i ekologicznego


Pobierz ppt "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google