Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Debian – projekt wolnej dystrybucji systemu operacyjnego GNU/Linux oraz GNU/kFreeBSD realizowany przez ochotników na ca ł ym ś wiecie. Wewnątrz Debiana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Debian – projekt wolnej dystrybucji systemu operacyjnego GNU/Linux oraz GNU/kFreeBSD realizowany przez ochotników na ca ł ym ś wiecie. Wewnątrz Debiana."— Zapis prezentacji:

1

2  Debian – projekt wolnej dystrybucji systemu operacyjnego GNU/Linux oraz GNU/kFreeBSD realizowany przez ochotników na ca ł ym ś wiecie. Wewnątrz Debiana istnieją równie ż projekty, mające na celu stworzenie dystrybucji systemu GNU/Hurd, inne odmiany BSD a nawet dystrybucji wolnego oprogramowania na platformę Windows.  Debian cieszy się opinią stabilnego systemu o wysokiej jako ś ci i ł atwego do aktualizacji. Ze względu na dba ł o ś ć o jako ś ć i bezpiecze ń stwo dystrybucji, nowe wersje stabilne pojawiają się relatywnie rzadko, często dochodzi te ż do opó ź nie ń w ich wydawaniu.

3 jest CZYM jest Debian ? Projekt Debian to grupa osób, które wspólnie zdecydowa ł y się stworzyć wolny system operacyjny. Stworzony przez nas system nazywa się Debian. System operacyjny to zestaw podstawowych programów i narzędzi, które umo ż liwiają komputerowi dzia ł anie. Rdzeniem systemu operacyjnego jest jądro - podstawowy program, który zarządza systemem i pozwala uruchamiać inne programy. Systemy Debian u ż ywają obecnie jądra Linux lub FreeBSD. Linux to oprogramowanie, które zaczą ł tworzyć Linus Torvalds, a którym obecnie zajmują się tysiące programistów z ca ł ego ś wiata. FreeBSD to system operacyjny zawierający jądro oraz inne oprogramowanie. Trwają jednak prace mające na celu udostępnienie Debiana innym jądrom, przede wszystkim Hurd. Hurd to zestaw serwerów, które dzia ł ają wokó ł mikrojądra (takiego jak Mach) udostępniając ró ż ne us ł ugi. Hurd jest oprogramowaniem wolnym, tworzonym przez projekt GNU. Du ż a czę ś ć podstawowych programów narzędziowych tworzących system operacyjny pochodzi z projektu GNU; stąd nazwy: GNU/Linux, GNU/kFreeBSD oraz GNU/Hurd. Te narzędzia tak ż e są darmowe. Oczywi ś cie ludzie potrzebują aplikacji: programów umo ż liwiających im pracę, od edycji dokumentów, poprzez prowadzenie interesów i granie, a ż po pisanie innych programów. Debian zawiera ponad 37500 pakietów (skompilowanych programów zapakowanych do ł adnego i ł atwego w instalacji formatu), mened ż er pakietów (APT) i inne narzędzia, które umo ż liwiają zarządzanie tysiącami pakietów na tysiącach maszyn w sposób równie prosty, jak instalacja pojedy ń czej aplikacji. A wszystko to za darmo. Ten uk ł ad przypomina nieco wie ż ę. Podstawą jest jądro. Na nim pracują podstawowe narzędzia. Wy ż ej są programy uruchamiane na komputerze. Na samym szczycie jest Debian — dok ł adnie organizujący i dopasowujący wszystko tak, aby wspólnie dzia ł a ł o.

4 Jaki sprzęt jest obs ł ugiwany ? Debian zadzia ł a na prawie wszystkich komputerach osobistych, w tym większo ś ci starych modeli. Ka ż de nowe wydanie Debiana obs ł uguje większą ilo ś ć architektur. Kompletną listę mo ż na znale ź ć w dokumentacji do edycji stabilnej. Obs ł ugiwany jest prawie ca ł y, często spotykany sprzęt. Je ś li chcesz się upewnić, czy wszystkie pod ł ączone do Twojego komputera urządzenia są obs ł ugiwane, sprawd ź Linux Hardware Compatibility HOWTO. Niektórzy producenci sprzętu utrudniają tworzenie sterowników do ich urządze ń nie udostępniając do nich specyfikacji. Mo ż e to oznaczać, ż e w systemie GNU/Linux nie będzie mo ż liwe korzystanie z ich sprzętu. Niektóre firmy dostarczają sterowników, które nie są wolnym oprogramowaniem, ale jest to problem, poniewa ż producent sprzętu mo ż e zako ń czyć dzia ł alno ś ć lub przestać wspierać sprzęt, który posiadasz. Zalecamy kupowanie tylko takiego sprzętu, którego producenci udostępniają wolne sterowniki do swoich produktów.

5 Jak to wszystko się zaczę ł o ? Debian zosta ł utworzony w sierpniu 1993 roku przez Iana Murdocka, jako nowa dystrybucja, która mia ł a być tworzona w otwarty sposób, zgodnie z duchem Linuksa i GNU. Debian mia ł być konstruowany, a tak ż e pielęgnowany uwa ż nie i sumiennie. Zaczą ł się jako ma ł a, silnie powiązana grupka hakerów i wyrós ł na du ż ą, dobrze zorganizowaną spo ł eczno ś ć rozwijających i u ż ytkowników. Patrz dok ł adna historia. Wielu ludzi o to pyta, s ł owo Debian nale ż y wymawiać jak / ˈ de.bi. ə n/. Pochodzi ono od imion twórców Debiana, Iana Murdocka i jego ż ony, Debry.

6


Pobierz ppt " Debian – projekt wolnej dystrybucji systemu operacyjnego GNU/Linux oraz GNU/kFreeBSD realizowany przez ochotników na ca ł ym ś wiecie. Wewnątrz Debiana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google