Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Zasady i sposób wypełniania ofert Szkolenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Zasady i sposób wypełniania ofert Szkolenie."— Zapis prezentacji:

1 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Zasady i sposób wypełniania ofert Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Białaczów Białaczów, 20.02.2015 r.

2 Czym jest otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ? Czym jest otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ? Przede wszystkim jest to jedna z form współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi

3 Współpraca administracji publicznej (gminy, powiatu, województwa) z organizacjami pozarządowymi może przybrać 2 formy: 1. Pozafinansową (np. informowanie o kierunkach rozwoju, konsultowanie: programów strategii, aktów prawnych, tworzenie zespołów inicjatywnych i doradczych np. gminna rada pożytku publicznego) 2. Finansową - organ administracji publicznej może zlecać realizację zadań publicznych* organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym do prowadzenia działalności pożytku publicznego *zadania publiczne- każde działanie administracji, które realizuje ona na podstawie i w granicach ustaw dla zaspokojenia potrzeb obywateli, społeczeństwa

4 I. Zlecanie realizacji zadań publicznych może przyjąć również 2 formy: I. Zlecanie realizacji zadań publicznych może przyjąć również 2 formy: POWIERZANIA WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH, Czyli udzielenie dotacji na finansowanie ich realizacji. tzn. administracja publiczna finansuje w całości wykonanie zadania przez dany podmiot i nie wymaga od organizacji własnego udziału finansowego WSPIERANIA WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH, Czyli udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji. tzn. administracja częściowo finansuje wykonanie zadania i ma prawo wymagać wkładu własnego ze strony organizacji a organizacja musi zagwarantować udziału środków własnych (finansowych, osobowych)

5 Udzielenie dotacji na wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ! Przy czym ogłaszając konkurs organ administracji musi określić, czy jest to konkurs na wspieranie, czy powierzanie zadania.

6 II. Konkurs ofert II. Konkurs ofert Otwarty konkurs ofert ogłasza organ wykonawczy samorządu, w gminach – wójt (burmistrz, prezydent), w powiatach i województwach – zarząd. Kto może wziąć udział w otwartym konkursie ofert ?

7 II. Konkurs ofert Podmioty uprawnione II. Konkurs ofert Podmioty uprawnione Mogą w nim uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego tj.: kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów o sporcie, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego UWAGA: Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie osobowości prawnej, co wyklucza z niego np. stowarzyszenia zwykłe (zarejestrowane wyłącznie w starostwie – wyjątek :kluby sportowe)

8 II. Konkurs ofert Podmioty uprawnione c.d. II. Konkurs ofert Podmioty uprawnione c.d. W konkursie ofert zadania mogą być wykonywane wyłącznie w ramach działalności nieodpłatnej lub odpłatnej – zatem do konkursów nie może przystąpić podmiot, który nie prowadzi działalności pożytku publicznego (np. spółdzielnia socjalna prowadząca wyłącznie działalność gospodarczą lub stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą, startujące do konkursu, jako przedsiębiorca). Może się zdarzyć, że w ogłoszeniu o konkursie organ administracji (na przykład wójt, zarząd powiatu) wprowadzi pewne wymogi dotyczące organizacji ubiegających się o dotację. Najczęściej dotyczą one udokumentowanego doświadczenia lub kwalifikacji do realizacji określonych zadań. Nie można natomiast wprowadzać ograniczeń dotyczących statusu organizacji na przykład; dopuszczać do konkursu tylko takie organizacje, które mają status pożytku publicznego

9 II. Konkurs ofert Podmioty uprawnione c.d. II. Konkurs ofert Podmioty uprawnione c.d. Dwie lub więcej Organizacji może złożyć w konkursie także ofertę wspólną.  Oferta wspólna musi wskazywać, jakie działania podczas realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne Organizacje oraz opisywać sposób reprezentacji Organizacji składających ofertę wobec organu administracji publicznej  Jeśli oferta złożona przez dwie lub więcej Organizacji uzyska dofinansowanie, Organizacje muszą zawrzeć ze sobą umowę, w której określone zostaną zadania i obowiązki każdej z nich podczas realizacji zadania publicznego – taką umowę załącza się do oferty

10 II. Konkurs ofert Etap I - ogłoszenie otwartego konkursu ofert II. Konkurs ofert Etap I - ogłoszenie otwartego konkursu ofert Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać informacje o: 1) rodzaju zadania, które ma być dotowane; 2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania; 3) terminie składania ofert - którego nie można przekroczyć; 4) zasadach przyznawania dotacji, terminach i warunkach realizacji zadania; 5) trybie i kryteriach wyboru ofert. Bardzo często konkursy organizowane są w taki sposób, że dotacje może uzyskać wiele Organizacji. Stąd, aby Organizacje mogły sobie uświadomić, jakie zadania i w jakich kwotach były do tej pory finansowane, w ogłoszeniu podaje się informacje na ten temat z bieżącego oraz poprzedniego roku.

11 II. Konkurs ofert Etap II - rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umowy II. Konkurs ofert Etap II - rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umowy  Oferty złożone przez Organizacje opiniuje specjalnie do tego powołana komisja konkursowa, w skład której wchodzą urzędnicy (jako przedstawiciele organu administracji publicznej ogłaszającego konkurs) oraz przedstawiciele Organizacji.  Przy rozpatrywaniu ofert ocenia się m.in.: możliwość realizacji zadania publicznego przez Organizację; przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Organizacja będzie realizować zadanie publiczne; przypadku wsparcia wykonania zadania publicznego uwzględnia się planowany przez Organizację udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

12 II. Konkurs ofert Etap II - rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umowy II. Konkurs ofert Etap II - rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umowy Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności: nazwę oferenta; nazwę zadania publicznego; wysokość przyznanych środków publicznych. UWAGA: Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w taki sam sposób, w jaki został ogłoszony konkurs.

13 II. Konkurs ofert Etap II - rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umowy II. Konkurs ofert Etap II - rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umowy Po ogłoszeniu wyników urząd, jak najszybciej musi zawrzeć ze zwycięskimi organizacjami umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

14 II. Konkurs ofert Etap III - realizacja zadania przez Organizację i nadzór administracji publicznej nad realizacją II. Konkurs ofert Etap III - realizacja zadania przez Organizację i nadzór administracji publicznej nad realizacją Samorząd zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: 1) stanu realizacji zadania; 2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; 3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; 4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy. UWAGA: Organizacje zobowiązane są do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

15 II. Konkurs ofert Etap III - rozliczenie zadania i dotacji przeznaczonej na jego realizację II. Konkurs ofert Etap III - rozliczenie zadania i dotacji przeznaczonej na jego realizację UWAGA: Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Procedura otwartego konkursu ofert bazuje na wzorach :oferty, umowy, sprawozdania określonych w rozporządzeniu i ich stosowanie jest obowiązkowe !

16 III. Instrukcja wypełniania oferty na realizację zadań publicznych III. Instrukcja wypełniania oferty na realizację zadań publicznych UWAGA: Przed rozpoczęciem wypełniania oferty należy zapoznać się szczegółowo z: 1. Wymogami z ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego (w tym przypadku gmina Białaczów) 2. Zapisami w statucie swojej Organizacji w szczególności sprawdzić czy zachodzi zgodność pomiędzy rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert a określoną działalnością statutową !

17 III. Instrukcja wypełniania oferty na realizację zadań publicznych c.d. III. Instrukcja wypełniania oferty na realizację zadań publicznych c.d. Zapoznanie się z ogłoszeniami o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w gminie Białaczów

18 III. Instrukcja wypełniania oferty na realizację zadań publicznych c.d. III. Instrukcja wypełniania oferty na realizację zadań publicznych c.d. Aktualne otwarte konkursy ofert w gminie Białaczów: Na realizacje zadań publicznych w 2015 r. z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. -termin składania ofert 25.02.2015 r. – 35.000 zł. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -termin składania ofert 27.02.2015 r. – 5.000 zł. Turystyki i krajoznawstwa -termin składania ofert 26.02.2015 r. – 5.000 zł.

19 III. Instrukcja wypełniania oferty na realizację zadań publicznych c.d. Szczegółowe omówienie wzoru Oferty na realizację zadnia publicznego wraz z instrukcją wypełniania i przykładami.

20 III. Instrukcja wypełniania oferty na realizację zadań publicznych c.d. Zasady sporządzania budżetu oferty– jak wypełnić część finansową ?– kosztorys Koszty realizacji zadania przedstawiamy w trzech tabelach: Pierwsza z nich obejmuje podział ze względu na rodzaj kosztów, Druga ma na celu ukazanie kosztów w podziale na źródła dofinansowania, Trzecia natomiast stanowi tabelę opcjonalną i wypełniania jest wówczas, gdy zadanie dofinansowane jest także z innego źródła publicznego.

21 III. Instrukcja wypełniania oferty na realizację zadań publicznych c.d. TABELA 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów – najważniejsza Tutaj dokładnie zostają wskazane wszystkie koszty, sposób ich obliczenia oraz źródło, z jakiego będą pokryte. 3 kategorie kosztów: MERYTORYCZNE: bezpośrednio związane z uczestnictwem odbiorców w projekcie i celem zadania publicznego. Tutaj zwykle mieści się zdecydowana większość niezbędnych wydatków. np. Jeśli zadanie obejmuje realizację szkoleń/ warsztatów, w kosztach tych możemy ująć wynajem sal, wynajem odpowiedniego sprzętu (np. rzutnika), catering dla uczestników szkoleń/ warsztatów, materiały szkoleniowe, a także wynagrodzenie dla osoby, która te warsztaty prowadzi. Jeśli natomiast realizowany będzie koncert, wpisać można np. nagłośnienie (lub wynajem sali z nagłośnieniem), wynagrodzenie dla solistów, wynagrodzenie dla konferansjera, wydruk programów itp.

22 III. Instrukcja wypełniania oferty na realizację zadań publicznych c.d. TABELA 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów – najważniejsza Koszty obsługi zadania - to wszystkie te, które wprawdzie nie są związane z bezpośrednim uczestnictwem adresatów, ale są niezbędne, by zadanie sprawnie realizować. Standardowo mieszczą się tutaj koszty koordynacji oraz koszty obsługi finansowej/ księgowej. Można również uwzględnić koszty biurowe (czynsz za biuro, media, telefon, Internet), a także koszty obsługi prawnej projektu.

23 III. Instrukcja wypełniania oferty na realizację zadań publicznych c.d. TABELA 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów – najważniejsza Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji- to wszystkie te, które wprawdzie nie są związane z bezpośrednim uczestnictwem adresatów, ale są niezbędne, by zadanie sprawnie realizować. Standardowo mieszczą się tutaj koszty koordynacji oraz koszty obsługi finansowej/ księgowej. Można również uwzględnić koszty biurowe (czynsz za biuro, media, telefon, Internet), a także koszty obsługi prawnej projektu.

24 III. Instrukcja wypełniania oferty na realizację zadań publicznych c.d. TABELA 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów – najważniejsza W przypadku każdego kosztu należy podać jednostkę (rodzaj miary), w jakiej będzie on obliczany. np. szt., osoba, umowa, usługa itp. catering zwykle jest obliczany w zależności od liczby osób, ale może się zdarzyć, że impreza będzie otwarta i trudno będzie określić i udokumentować liczbę uczestników. Wówczas można po prostu wpisać usługę cateringową jako całość, zaś w miejscu pod trzecią tabelą „Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu” należy wyjaśnić, dlaczego przyjęto taki sposób obliczania

25 III. Instrukcja wypełniania oferty na realizację zadań publicznych c.d. TABELA 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów – najważniejsza O czym warto pamiętać przy wpisywaniu kosztów realizacji zadania? 1. Koszty te muszą łączyć się z opisem projektu – muszą wynikać z opisu działań. 2. W kosztorysie ujmujemy wszystkie koszty realizacji zadania – w tym koordynację (czy jako dotację czy wkład wolontariuszy) 3. W kosztach tych nie ma możliwości uwzględnienia wkładu rzeczowego. 4. Koszty muszą być efektywne, niezawyżone (tj. w oparciu o ceny rynkowe)

26 III. Instrukcja wypełniania oferty na realizację zadań publicznych c.d. TABELA 2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego Ta tabela jest sporządzana na podstawie informacji zawartych w TABELI 1 (Kosztorysie) Obejmuje kwoty wykazane w punkcie IV Ogółem TABELI 1. Kwoty w Tabelach 1 i 2 muszą być jednakowe. Na podstawie wyliczonych kwot należy obliczyć odpowiednie wartości procentowe.

27 III. Instrukcja wypełniania oferty na realizację zadań publicznych c.d. TABELA 3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych Tutaj wypełnić pola należy tylko i wyłącznie wtedy, gdy dane zadanie jest dofinansowane w części przez inny organ administracji publicznej. Dotyczy dwóch sytuacji: gdy dofinansowanie takie jest już przyznane lub – gdy został złożony wniosek o takie dofinansowanie i w chwili składania oferty jest on rozpatrywany.

28 III. Instrukcja wypełniania oferty na realizację zadań publicznych c.d. Kosztorys realizacji zadnia publicznego – szczegółowe omówienie na wybranym przykładzie.

29 Zatem… Mamy pomysł na realizację działań, których zakres wpisuje się w zakres objęty konkursem ofert na realizację zadnia publicznego ? Składamy ofertę (nie zapominajmy o załącznikach!) Podpisujemy umowę i realizujemy działania !

30 Dziękuję za uwagę. Katarzyna Korycka Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEL” Ul. Piotrkowska 30, Modliszewice, 26-200 Końskie www.uzrodel.plwww.uzrodel.pl, tel. 41 375 95 33 Zapraszamy do współpracy. Opracowała: Katarzyna Korycka


Pobierz ppt "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Zasady i sposób wypełniania ofert Szkolenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google