Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jest to du ż a wie ś (ok. 2 tys. mieszka ń ców) le żą ca w powiecie nowotomyskim w gminie Miedzichowo. Gmina Miedzichowo nale ż y do jednej z najbardziej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jest to du ż a wie ś (ok. 2 tys. mieszka ń ców) le żą ca w powiecie nowotomyskim w gminie Miedzichowo. Gmina Miedzichowo nale ż y do jednej z najbardziej."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Jest to du ż a wie ś (ok. 2 tys. mieszka ń ców) le żą ca w powiecie nowotomyskim w gminie Miedzichowo. Gmina Miedzichowo nale ż y do jednej z najbardziej zalesionych gmin w Polsce, krajobraz jest bardzo urozmaicony co wraz z du żą ilo ś ci ą dróg le ś nych wp ł ywa na rozwój turystyki rowerowej. Nasza okolica s ł ynie z uprawy wikliny, chmielu i szparagów, znajduj ą si ę tu te ż gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne.

4 Wybrali ś my si ę wraz z naszym opiekunem pani ą Halin ą Bujak do Gminnej Biblioteki, by tam znale źć informacje o naszej miejscowo ś ci oraz o Powstaniu Wielkopolskim. Dzi ę ki pomocy pani bibliotekarki mieli ś my mo ż liwo ść zapoznania si ę z wieloma tekstami traktuj ą cymi o Bolewicach, w tym z opracowaniem autorstwa mieszka ń ca naszej wsi. Okaza ł o si ę, ż e jej pocz ą tki si ę gaj ą dalej, ni ż si ę spodziewali ś my - pierwsze wzmianki pochodz ą ju ż z 1257 roku! Pochodzenie nazwy wsi nie jest do ko ń ca znane, cho ć rozwa ż ane s ą dwie teorie. Pierwsza z nich mówi o wykorzystaniu imienia za ł o ż yciela - Boles ł awa lub Bolela. Druga natomiast g ł osi, ż e Bolewice wzi ęł y sw ą nazw ę od s ł owa "bole ść ", gdy ż by ł a to osada karna dla ch ł opów z okolicznych folwarków.

5  Zbierali ś my informacje w ś ród swoich rodzin na temat naszych przodków. Babcie i dziadkowie ch ę tnie dzielili si ę swoimi wspomnieniami i pomagali nam uporz ą dkowa ć zdobyt ą wiedz ę, by na zaj ę ciach ka ż dy móg ł przygotowywa ć drzewo genealogiczne. Okaza ł o si ę, ż e jeste ś my tradycjonalistami - ka ż dy z nas wykona ł je r ę cznie.

6 Dnia 2 lutego 2014 roku ca łą grup ą projektow ą uczestniczyli ś my w obchodach 95. rocznicy bitwy o Miedzichowo, zorganizowanych przez Urz ą d Gminy. Uroczysto ś ci upami ę tniaj ą ce wydarzenia z 1919 roku rozpocz ęł y si ę Apelem Pami ę ci. Nast ę pnie potomkowie Powsta ń ców wraz z wójtem Gminy Miedzichowo ods ł onili tablic ę pami ą tkow ą ku czci poleg ł ych w bitwie o Miedzichowo. Punktem kulminacyjnym obchodów by ł a rekonstrukcja boju o Miedzichowo, przygotowana wspólnie przez par ę Grup Rekonstrukcji Historycznej. Najpierw rozleg ł y si ę pojedyncze wystrza ł y, a pó ź niej kanonada z karabinu maszynowego - rozpocz ęł a si ę walk ą. Aktorzy w barwnym i bardzo realistycznym pokazie przenie ś li nas 95 lat wstecz. Uczestnictwo w rocznicowych obchodach pomog ł o nam ' 'ocali ć od zapomnienia'' tych, którzy walczyli i polegli w bitwie o Miedzichowo. Ludzi, którzy nie wahali si ę ryzykowa ć w ł asnym ż yciem. Pokaza ł o, na czym polega prawdziwy patriotyzm.

7 Nasza grupowa projektowa spotka ł a si ę z ksi ę dzem proboszczem Konradem J ę drzejczakiem. Na podstawie ksi ą g parafialnych oraz pracy magisterskiej ksi ę dza Marka Krysmanna (pochodz ą cego z Bolewic) przybli ż y ł nam histori ę naszej miejscowo ś ci. Rozmawiali ś my te ż o powsta ń cach wielkopolskich, walcz ą cych w latach 1918-1919 i pochodz ą cych z naszej wsi. Ku ich pami ę ci postawiono w 2000 roku na terenie przyko ś cielnym tablic ę pami ą tkow ą. Czternastu Powsta ń ców spoczywa na naszym cmentarzu Po spotkaniu udali ś my si ę na teren przyko ś cielny, by pod tablic ą powsta ń ców uczci ć ich pami ęć. Nast ę pnie poszli ś my na cmentarz, aby odszuka ć groby bohaterów.Na ka ż dej z powsta ń czych mogi ł zapalili ś my znicze.

8 Do naszej szko ł y przyjecha ł przedstawiciel O ś rodka Doradztwa Rolniczego w Nowym Tomy ś lu. Opowiedzia ł nam, jak w dzisiejszych czasach funkcjonuje gospodarka rolna, a przede wszystkim jak funkcjonuje ona w Bolewicach i na terenach naszej gminy. Gmina Miedzichowo posiada 20 850 hektarów ziemi, ok. 4000 hektarów u ż ytkowych. W naszej gminie znajduje si ę łą cznie 750 gospodarstw (we wsi Bolewice jest ich 226), z czego dla 150 rodzin gospodarstwo jest g ł ównym ź ród ł em utrzymania. W gminie znajduj ą si ę te ż 4 gospodarstwa specjalistyczne (mleczne). W Bolewicach dominuj ą ma ł e gospodarstwa, ok. 5-7 ha. Na naszych terenach wyst ę puj ą gleby V i VI klasy, z tego powodu uprawia si ę przede wszystkim zbo ż a - dominuje ż yto, nast ę pnie owies i mieszanki. Gmina (w tym równie ż nasza wie ś ) s ł ynie równie ż z uprawy wikliny i szparagów. W naszej miejscowo ś ci rolnicy hoduj ą przede wszystkim trzod ę chlewn ą.

9 Zebrali ś my si ę grup ą projektow ą w jednej z klas, w celu zbudowania makiety gospodarstwa sprzed lat. Wyci ą gn ę li ś my wszystkie potrzebne do tego materia ł y i zaplanowali ś my jego wygl ą d, po czym wzi ę li ś my si ę do pracy. Podzielili ś my si ę na ma ł e grupy, a ka ż da mia ł a inne zadanie do wykonania.

10 Pierwszym punktem naszej wycieczki by ł o teoretyczne wprowadzenie – le ś niczy opowiedzia ł nam o historii Nadle ś nictwa. Lasy, które obecnie wchodz ą w jego sk ł ad, nale ż a ł y pocz ą tkowo do hrabstwa Łę ckich ze Lwówka. Jednak za pomoc w walkach wolno ś ciowych zosta ł y one przej ę te w 1848 roku przez pruskie w ł adze. S ł ynie ono przede wszystkim z sosy bolewickiej. Pó ź niej udali ś my si ę do lasu w poszukiwaniu pomników przyrody znajduj ą cych si ę w naszej okolicy. Ciekawostk ą jest, ż e dawniej miód otrzymywany by ł dzi ę ki bartnikom - ludziom zajmuj ą cym si ę chowem pszczó ł w dziuplach le ś nych drzew. Po d ł u ż szej w ę drówce dotarli ś my do Parchatego D ę bu - nietypowego pomnika przyrody. Jego oryginalno ść bierze si ę st ą d, ż e jest ju ż martwym drzewem, jednak w dalszym ci ą gu jest on uznawany za pomnik przyrody. W drodze powrotnej dowiedzieli ś my si ę kilku rzeczy o obiektach znajduj ą cych si ę na terenie Nadle ś nictwa. Jednym z nich jest Wie ż a Marii, która powsta ł a w roku 1888 i pe ł ni ł a funkcj ę punktu obserwacyjnego.. Teraz pe ł ni funkcj ę przeciwpo ż arow ą oraz edukacyjn ą.

11 Podzielili ś my si ę informacjami zdobytymi od starszych cz ł onków naszych rodzin, którzy maj ą wci ąż w pami ę ci dawne zwyczaje. Najpopularniejszym z nich - i mimo niewielkich przerw, wci ąż kontynuowanym - jest „Matka Jaja” odbywaj ą ca si ę w Lany Poniedzia ł ek. Barwny korowód przebiera ń ców krocz ą cych przez wie ś sk ł ada ż yczenia kolejnym gospodarzom, robi im ż arty, zbieraj ą c przy tym jajka, kie ł bas ę i s ł odycze. W ś ród przebiera ń ców znale źć mo ż emy:  diab ł y siej ą ce pop ł och poprzez smarowanie twarzy mieszka ń ców sadz ą oraz spuszczaniem „lania” rózgami rzemieniami – czyni ą c to na szcz ęś cie  bocian symbolizuj ą cy koniec zimy i nadej ś cie wiosny kostucha z kos ą  niemowl ę wiezione przez star ą bab ę, przy czym za niemowl ę najcz ęś ciej przebierali si ę starsi ludzie

12  grepa-wid ł y  psyka-kot  korka - ma ł y garnek  kworta – garnuszek  tytka – torebka  badejki – majtki  ś lepe ryby - zupa grochowa/fasolowa/kapu ś niak  rumpu ć - zupa jarzynowa  ś wi ę tojanki – porzeczki  antrejka – altana  klymki – cukierki  jupa – kurtka  pumpa – studnia  leberka – w ą trobianka  betki – grzyby  sk ł ad- sklep,  worek- portfel,  szplyn- g ł upek/g ł upi,  przetkam- prze ł o żę,  ino- tylko,  nopka- miska, O to kilka poznanych przez nas gwarowych nazw:


Pobierz ppt "Jest to du ż a wie ś (ok. 2 tys. mieszka ń ców) le żą ca w powiecie nowotomyskim w gminie Miedzichowo. Gmina Miedzichowo nale ż y do jednej z najbardziej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google