Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maria Chołuj Kredyty 1. Rodzaje Kredytów Bankowych Konsumpcyjne – dla ludno ś ci, na bie żą ce potrzeby, z rachunków bie żą cych Obrotowe – dla firm (odpowiednik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maria Chołuj Kredyty 1. Rodzaje Kredytów Bankowych Konsumpcyjne – dla ludno ś ci, na bie żą ce potrzeby, z rachunków bie żą cych Obrotowe – dla firm (odpowiednik."— Zapis prezentacji:

1 Maria Chołuj Kredyty 1

2 Rodzaje Kredytów Bankowych Konsumpcyjne – dla ludno ś ci, na bie żą ce potrzeby, z rachunków bie żą cych Obrotowe – dla firm (odpowiednik k. konsumpcyjnego), na finansowanie bie żą cej działalno ś ci firmy Inwestycyjne – na zwi ę kszenie rozmiarów przedsi ę biorstwa, na rozwój infrastruktury, na nowe wyposa ż enie dyskontowe – polega na wykupie weksla przed terminem jego realizacji akceptacyjne – polega na akceptowaniu weksli ci ą gnionych (trasowanych) na klienta lombardowe – udzielane pod zastaw papierów warto ś ciowych hipoteczne – ich cech ą charakterystyczn ą jest zabezpieczenie hipoteczne faktoring – skup wierzytelno ś ci wymagalnych lub niewymagalnych (przedawnionych lub nieprzedawnionych), wierzytelno ść kupowana po kwocie ni ż szej przez bank leasing – bank nie jest leasingodawc ą, jest udziałowcem leasingodawcy, mo ż e te ż finansowa ć leasingodawc ę jak i leasingobiorc ę zobowi ą zaniowe – bank zobowi ą zuje si ę do pewnego ś wiadczenia (por ę czenia i gwarancji); bank gdy podpisuje umow ę nie musi postawi ć pieni ę dzy do dyspozycji klienta, zrobi to, gdy klient nie wywi ąż e si ę ze swojego zobowi ą zania. zabezpieczone lub niezabezpieczone krótkoterminowe, udzielane na okres do 1 roku, ś rednioterminowe, z terminem spłaty od 1 do 3 lat, długoterminowe, z terminem spłaty powy ż ej 3 lat. 2

3 Rodzaje Kredytów Bankowych na rachunku bie żą cym – kredyt wyst ę puje w ramach istnienia rachunku bie żą cego, czyli mamy mo ż liwo ść zrobienia debetu i kredytu w tym rachunku; kredyt mo ż e by ć odnawialny (otwarty lub inblanco – ustalony limit, do którego mo ż emy zaci ą gn ąć kredyt) lub nieodnawialny (przydzielany jednorazowo) Ø w rachunku kredytowym – osobny rachunek, na którym ewidencjonowane s ą obroty dotycz ą ce kredytu: przydzielenie kredytu, spłata kredytu, transze kredytowe, linia kredytowa; kredyty s ą ś ci ś le celowe; mog ą by ć sezonowe; mog ą by ć zaci ą gni ę te w walucie obcej 3

4 OPERACJE BANKOWE CZYNNE: · kredyty po ż yczki faktoring papiery warto ś ciowe maj ą tek rzeczowy leasing BIERNE: depozyty pieni ęż ne emisja papierów warto ś ciowych kredyt refinansowy w NBP PO Ś REDNICZ Ą CE skrytki depozytowe sejfy kantory karty płatnicze wydawanie czeków inkaso ś rodków pieni ęż nych 4

5 czynnościami bankowymi nazywamy: przyjmowanie wkładów pieni ęż nych płatnych na żą danie lub terminowych, prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów, udzielanie gwarancji bankowych, emitowanie bankowych papierów warto ś ciowych, przeprowadzanie bankowych rozlicze ń pieni ęż nych, wykonywanie innych czynno ś ci przewidzianych wył ą cznie dla banków w odr ę bnych ustawach, udzielanie po ż yczek pieni ęż nych, operacje czekowe i wekslowe, wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich u ż yciu, terminowe operacje finansowe, nabywanie i zbywanie wierzytelno ś ci pieni ęż nych, przechowywanie przedmiotów i papierów warto ś ciowych oraz udost ę pnianie skrytek sejfowych, wykonywanie czynno ś ci obrotu dewizowego, udzielanie por ę cze ń, wykonywanie czynno ś ci zleconych zwi ą zanych z emisj ą papierów warto ś ciowych, zarz ą dzanie funduszami emerytalnymi. 5

6 Walutowe operacje kasowe Bankomaty Kasy walutowe (w bankach maj ą cych uprawnienia dewizowe) – obsługuj ą operacje gotówkowe w walutach obcych Kantory – punkty kupna i sprzeda ż y walut obcych 6

7 Formy Rozliczeń Bankowych Rozliczenia bezgotówkowe polecenie przelewu (jest najpopularniejsz ą i uniwersaln ą form ą rozlicze ń bezgotówkowych. Polega na wydaniu bankowi dyspozycji przelania okre ś lonej kwoty z rachunku bankowego płatnika na wskazany przez niego rachunek w dowolnym banku) polecenie zapłaty (jest dyspozycj ą płatnicz ą udzielon ą bankowi przez wierzyciela, aby obci ąż ył okre ś lon ą kwot ą rachunek bankowy dłu ż nika i uznał ni ą rachunek wierzyciela. Dyspozycja wierzyciela zawiera równocze ś nie jego zgod ę na cofniecie przez bank dokonanego rozliczenia, gdyby dłu ż nik odwołał polecenie zapłaty) czek rozrachunkowy (jest najwygodniejsz ą form ą bezgotówkowego regulowania tych płatno ś ci, które musz ą by ć pokryte natychmiast. Jest to alternatywna forma rozlicze ń w stosunku do polecenia przelewu) akredytywa (bank, działaj ą c na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu, zobowi ą zuje si ę pisemnie wobec beneficjenta akredytywy, ż e dokona wpłaty po spełnieniu przez niego warunków okre ś lonych w akredytywie. Jest to forma rozlicze ń zabezpieczaj ą ca przede wszystkim interes dostawcy, chocia ż uwzgl ę dnia równie ż interes odbiorcy. Pierwszemu zapewnia natychmiastowe otrzymanie nale ż no ś ci, drugiemu za ś pozwala uzale ż ni ć zapłat ę od spełnienia przez dostawc ę ustalonych warunków. Z tych wzgl ę dów nadaje si ę przede wszystkim do rozlicze ń z nieznanymi kontrahentami) 7

8 Formy Rozliczeń Bankowych Ø Rozliczenia gotówkowe - Ogół czynno ś ci bankowych polegaj ą cych na wypłacaniu, przyjmowaniu i przechowywaniu znaków pieni ęż nych nazywa si ę operacjami kasowo- skarbcowymi. Najprostsz ą form ą operacji gotówkowej jest dokonanie wpłaty gotówkowej. Mo ż e ona by ć dokonywana w ró ż nej formie (np. oprócz tradycyjnej – do kasy dziennej banku, równie ż wpłacanie pieni ę dzy do tzw. skarbca nocnego, czy te ż odbieranie utargów gotówkowych za po ś rednictwem tzw. inkasa samochodowego). Drug ą grup ę operacji gotówkowych stanowi ą wypłaty, które s ą dokonywane przez kasy dzienne banku lub, obecnie coraz powszechniej, za po ś rednictwem bankomatów. 8

9 Formy Rozliczeń Bankowych karty płatnicze (mog ą by ć wykorzystywane w płatno ś ciach zagranicznych lub tylko krajowych. Mog ą mie ć form ę karty debetowej lub karty kredytowej. Rozliczenia za pomoc ą karty debetowej musz ą mie ć pokrycie w saldzie rachunku bankowego jej posiadacza, natomiast karta kredytowa wystawiona przez okre ś lony bank informuje, ż e jej posiadaczowi udzielono kredytu. Posiadacz karty kredytowej mo ż e za jej okazaniem dokonywa ć zakupów, a nale ż no ść pokrywana jest z jego rachunku bankowego, przy czym mo ż e on zaci ą ga ć w banku kredyt w ramach okre ś lonej umownie kwoty. Od wykorzystanego kredytu posiadacz karty płaci odsetki.) rozliczenia planowe (wprowadzone s ą dla dostaw o charakterze periodycznym – polegaj ą na okresowym (np. co 5 dni) przelewaniu przez odbiorc ę na rzecz dostawcy okre ś lonych kwot, wynikaj ą cych z planowych warto ś ci dostaw. Ró ż nic ę mi ę dzy przekazywanymi wpłatami a warto ś ci ą dostaw rozlicza si ę za dłu ż szy okres (np. miesi ą c), co znacznie upraszcza technik ę rozlicze ń i zmniejsza pracochłonno ść czynno ś ci rozliczeniowych) okresowe rozliczenia saldami (s ą zinstytuncjonalizowan ą form ą rozlicze ń kompensacyjnych. Mog ą je stosowa ć kontrahenci wzajemnie ś wiadcz ą cy sobie usługi, roboty i dostawy. Wyst ę puj ą oni wobec siebie w podwójnej roli – jako wierzyciel i jako dłu ż nik. Istota tej metody rozlicze ń polega na zast ą pieniu regulowania poszczególnych nale ż no ś ci ewidencjonowaniem wzajemnych ś wiadcze ń i wyrównywaniem salda wzajemnych roszcze ń. Okresowe porównanie i rozliczenie sald zast ę puje wielokrotne i dwustronne rozrachunki). 9

10 zabezpieczenia kredytów 1. Maj ą tkowe – swoich roszcze ń mo ż emy dochodzi ć do wysoko ś ci maj ą tku b ę d ą cego przedmiotem zastawu, nie mo ż emy dochodzi ć z maj ą tku osobistego danej osoby (dłu ż nika) hipoteka – zabezpieczenie na nieruchomo ś ci np. budynek, grunty; osoba wpisana jako pierwsza na hipotek ę dochodzi swoich praw jako pierwsza zastaw – ruchomo ś ci np. samochód, dzieła sztuki, maszyny, licencje; osoba wpisana jako ostatnia dochodzi swoich praw jako pierwsza blokada ś rodków pieni ęż nych – brak mo ż liwo ś ci dysponowania ś rodkami pieni ęż nymi znajduj ą cymi si ę na rachunku bankowym (np. gdy zablokuje je syndyk skarbowy) przewłaszczenie na zabezpieczenie – najlepsza, ale najkosztowniejsza forma zabezpieczenia; przeniesienie notarialne prawa własno ś ci do pewnej rzeczy na czas udzielania kredytu do momentu jego spłaty; po spłacie nast ę puje ponowne notarialne przeniesienie prawa własno ś ci na kredytobiorc ę ; kredytobiorca ponosi wszystkie koszty usług notarialnych 10

11 zabezpieczenia kredytów Osobiste (osobowe) – dochodzimy roszcze ń z całego maj ą tku dłu ż nika por ę czenie – osoba por ę czaj ą ca ma prawa dłu ż nika tzn. mo ż e dochodzi ć swoich roszcze ń przed s ą dem; je ś li umowa kredytowa jest niewa ż na por ę czenie dalej jest wa ż ne gwarancja – je ś li umowa kredytowa jest niewa ż na to gwarancja te ż jest niewa ż na cesja – przelew praw do okre ś lonej nale ż no ś ci (wierzytelno ś ci) weksle – (akcepty, weksle inblanco), papier warto ś ciowy, w którym dana osoba potwierdza zaci ą gni ę cie okre ś lonej po ż yczki 11

12 Metoda punktowa Banki stosuj ą j ą do oceny zdolno ś ci kredytowej. Polega ona na tym, ż e wielko ś ciom poszczególnych wska ź ników, charakteryzuj ą cych działalno ść podmiotów gospodarczych, przypisuje si ę okre ś lon ą liczb ę punktów, co spełnia tak ż e rol ę wag tych wska ź ników. Ka ż dy bank dokonuje według własnego uznania wyboru wska ź ników I kryteriów okre ś laj ą cych sytuacj ę ekonomiczn ę swoich klientów. Nast ę pnie poszczególnym cechom przedsi ę biorstwa (wska ź niki) I stopniu ich realizacji przypisuje sie okre ś lon ą liczb ę punktów. W ten sposów zostaje ustalona punktacja od zera (minimum) do maksimum (max. liczba pkt.). Zsumowanie tych punktów dla ka ż dego kredytobiorcy tworzy ł ą czn ą ocen ę okre ś lon ą punktowo. W zale ż no ś ci od liczby punktów jak ą osi ą gn ą ł klient banku, zostaje on zaliczony do odpowiedniej kategorii kredytobiorców. Dla ka ż dej kategorii bank ustala inne warunki kredytowania. Mała liczba punktów oznacza dla banku wysokie ryzyko I mo ż e by ć rekompensowana wy ż szymi odsetkami od kredytu. Metoda punktowa pozwala na wi ę ksze zobiektywizowanie oceny przedsi ę biorstwa. 12

13 PODZIAŁ KREDYTÓW W BILANSIE W bilansie otrzymane kredyty b ę d ą wykazywane w kwocie wymagalnej zapłaty, czyli wraz z odsetkami jako pasywa w pozycji: l B.II.2.a - w przypadku zobowi ą za ń długoterminowych, l B.III.2.a - w przypadku zobowi ą za ń krótkoterminowych. 13

14 Dzi ę kuj ę za uwag ę ! 14


Pobierz ppt "Maria Chołuj Kredyty 1. Rodzaje Kredytów Bankowych Konsumpcyjne – dla ludno ś ci, na bie żą ce potrzeby, z rachunków bie żą cych Obrotowe – dla firm (odpowiednik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google