Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Armuła Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Kraków, 20 grudnia 2013 Nowy program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Armuła Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Kraków, 20 grudnia 2013 Nowy program."— Zapis prezentacji:

1 Anna Armuła Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Kraków, 20 grudnia 2013 Nowy program ramowy „Horyzont 2020” dla nauk humanistycznych, społeczno – ekonomicznych

2 Czym jest Horyzont 2020 ? Program na lata 2014-2020 Główny element strategii Europa 2020, Unii Innowacji & Europejskiej Przestrzeni Badawczej: – Odpowiedź na kryzys ekonomiczny: inwestycja w przyszły wzrost i miejsca pracy; – Odpowiedź na obawy obywateli dot. ich bezpieczeństwa i środowiska; – Wzmocnienie pozycji UE na świecie w zakresie badań naukowych, technologii i innowacji; Budżet konkursu: 79 mld Euro Ogłoszenie pierwszych konkursów: 11 grudnia 2013

3 Horyzont 2020 - nowy program, nowe podejście Jeden program łączący trzy dotychczasowe programy/ inicjatywy (7.PR, CIP, EIT); Połączenie badań naukowych z innowacjami- od badań do rynku, wszystkie rodzaje innowacji; Skupienie na wyzwaniach społecznych Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach, a nie na określonych technologiach Uproszczony dostęp dla przedsiębiorstw, uniwersytetów, instytutów badawczych w UE i poza nią;

4 Horyzont 2020 - struktura TRZY FILARY DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE WYZWANIA SPOŁECZNE

5 Horyzont 2020 budżet

6 Horyzont 2020 zagadnienia przekrojowe Nauki społeczne i humanistyczne Płeć (Gender) Zmiany klimatyczne

7 Horyzont 2020 Nauki społeczno – ekonomiczne DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA  17% ERC  11-12% MSCA WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE  modele biznesowe  modele zarządzania  aspekty społeczne innowacji  aspekty kulturowe innowacji WYZWANIA SPOŁECZNE  dziedzictwo  kultura  historia  aspekty prawne  aspekty ekonomiczno-społeczne  podnoszenie świadomości

8 I. Doskonała Baza naukowa 1.Europejska Rada ds. Badań Naukowych 2.Przyszłe i powstające technologie FET 3.Działania „Maria Skłodowska – Curie” w zakresie umiejętności szkoleń i rozwoju kariery 4.Europejska Infrastruktura badawcza (w tym e- infrastruktura)

9 Europejska Rada ds. Badań Naukowych Swoboda w doborze tematu – nie ma żadnych odgórnych priorytetów Swoboda w tworzeniu zespołu badawczego – o składzie decyduje lider zespołu (Principal Investigator); zespół może być międzynarodowy Swoboda w wyborze instytucji goszczącej (Applicant Legal Entity): może to być instytut macierzysty lub inna instytucja naukowa w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym  Lider może pochodzić z dowolnego kraju świata ale musi być zatrudniony przez instytucję goszczącą w kraju UE lub stowarzyszonym Członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata i pracować w swoim instytucie, albo przenieść się do instytucji goszczącej lidera Swoboda i niezależność naukowa – lider decyduje w sprawach merytorycznych, finansowych i obsady zespołu Granty są „przenośne”

10 Granty ERC

11 Granty ERC – terminy

12 Działania „Maria Skłodowska – Curie” w zakresie umiejętności szkoleń i rozwoju kariery  Otwarte dla wszystkich dziedzin badań i innowacji, począwszy od badań podstawowych aż do zastosowań rynkowych i innowacyjnych  Otwarte dla wszystkich dyscyplin naukowych  Nacisk kładziony na udział poza akademickeigo sektora (przemysł, MŚP)  Mobilność jest kluczowa, finansowanie jest uzależnione od zmiany kraju pobytu przez naukowca Definicje naukowców:  Początkujący i doświadczeni  Pracownicy instytucji wysyłającej (RISE) Nowość: Możliwość przenoszenia grantów indywidualnych

13 Działania „Maria Skłodowska – Curie” w zakresie umiejętności szkoleń i rozwoju kariery

14 Innovative Training Networks - ITN CEL wyszkolenie nowego pokolenia kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców zwiększenie doskonałości i ustrukturyzowanie szkoleń doktorantów CHARAKTERYSTYKA 3 typy projektów: European Training Networks (ETN), European Industrial Doctorates (EID) lub European Joint Doctorates (EJD) sieć składa się z minimum 3 uczestników (wyjątek: EID – min 2) 4-letni kompleksowy i komplementarny program szkoleń, organizacja warsztatów i konferencji mobilność międzynarodowa i międzysektorowa, z naciskiem na umiejętności innowacyjne granty dla początkujących naukowców od 3 do 36 miesięcy rekrutacja ESR do 540 osobomiesięcy (EID z 2 partnerami 180o/m) OCZEKIWANE REZULTATY zwiększenie możliwości zatrudnienia naukowców w różnych sektorach i poprawa perspektyw rozwoju ich kariery

15 Research & Innovation Staff Exchange - RISE CEL promowanie międzynarodowej i/lub międzysektorowej współpracy (w tym z krajami trzecimi) poprzez wymianę pracowników naukowych, technicznych i kadry zarządzającej CHARAKTERYSTYKA komplementarny projekt badawczy i innowacyjny realizowany przez min. konsorcjum: 3 instytucje z 3 różnych krajów (jeśli jeden sektor: 2 kraje MS/AC + kraj trzeci) oddelegowanie pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy: (1) w Europie KE finansuje tylko wymianę międzysektorową (ale nie w obrębie tego samego kraju) oraz (2) wymianę pracowników pomiędzy Europą i krajami trzecimi max liczba oddelegowań w projekcie 540 osobomiesięcy transfer wiedzy, działania innowacyjne, szkoleniowe, konferencje OCZEKIWANE REZULTATY wymiana wiedzy i wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami z różnych sektorów oraz pomiędzy UE a krajami trzecimi

16 Dofinansowywanie programów - COFUND CEL wzmocnienie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów stypendialnych wspierających doskonałość szkoleń naukowców, mobilność i rozwój kariery naukowej CHARAKTERYSTYKA wspieranie istniejących lub nowo utworzonych programów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne szkolenia oraz mobilność Doctoral Programmes (ESR); Fellowships Programmes (ER) projekty składane i realizowane przez jedną instytucję możliwe tworzenie synergii z Funduszami Strukturalnymi długość grantu dla naukowców to minimum 3 miesiące OCZEKIWANE REZULTATY wykorzystanie synergii pomiędzy działaniami UE i regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi celem zwiększenia funduszy i dostępności grantów

17 Individual Fellowships – IF CEL rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału najlepszych lub najbardziej obiecujących doświadczonych naukowców stworzenie możliwości zdobywania nowej wiedzy, pracy nad projektami badawczymi w/poza Europą, powrót do kariery naukowej lub powrót do Europy CHARAKTERYSTYKA European Fellowships (12-24 miesięcy) i Global Fellowships (12-24 miesięcy w KT + 12 miesięczna faza powrotna w Europie) European Fellowships oferują także granty reintegracyjne i związane z powrotem do kariery naukowej – osobno oceniane badania, szkolenia oraz oddelegowania (3-6 miesięcy w Europie), szczególnie do sektora pozaakademickiego wpisujące się w rozwój kariery OCZEKIWANE REZULTATY zwiększenie potencjału najlepszych naukowców i umożliwienie im rozwoju zarówno w sektorze akademickim, jak i pozaakademickim

18 MSCA – terminy w 2014 roku Ogłoszenie konkursu: 11 grudnia 2013 Zamknięcie konkursów: ITN 09.04.2014 RISE 24.04.2014 Ogłoszenie konkursu: 12 marca 2014 Zamknięcie konkursów IF 11.09.2014 Ogłoszenie konkursu: 10 kwietnia 2014 Zamknięcie konkursów COFUND 02.10.2014

19 Instrumenty dla krajów i regionów o niższym potencjale naukowym i innowacyjnym ERA Chairs – polega na finansowaniu kosztów zatrudnienia osoby z doświadczeniem międzynarodowym w jednostce naukowej o znaczącym potencjale badawczym, która pomoże nawiązać lub rozszerzyć zakres współpracy Teaming – utworzenie nowych lub znaczące wzmocnienie istniejących centrów doskonałości przez najlepsze centra doskonałości przez najlepsze europejskie jednostki naukowe w słabiej rozwiniętych regionach Europy Twinning – opiera się na wzmocnieniu określonego obszaru badań w ramach danej instytucji, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema, wiodącymi na arenie międzynarodowej

20 III. Wyzwania społeczne 1.Zdrowie, zmiany demograficzne 2.Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnistwo, badanie mórz i wód śródlądowych i biogospodarka 3.Bezpieczna, czysta i efektywna energia 4.Inteligentny, zielony i zintegrowany transport 5.Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce 6.Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa 7.Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli IIIa. Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa IIIb. Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

21 podejście nakierowane na sprostanie wyzwaniom podejście nakierowane na sprostanie wyzwaniom (challenge-based approach) szeroko zdefiniowane tematy szeroko zdefiniowane tematy swoboda proponowania innowacyjnych rozwiązań swoboda proponowania innowacyjnych rozwiązań

22 Struktura programu pracy - call - kontekst

23 Struktura programu pracy wyzwanie

24 Struktura programu pracy cel i zkres

25 Struktura programu pracy cel i zakres

26 Struktura programu pracy oddziaływanie, rodzaj projektu

27 Warunki udziału  Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych Na zasadzie odstępstwa od powyższej zasady projekt może być  Na zasadzie odstępstw od powyższej zasady projekt może być realizowany przez 1 podmiot prawny mający siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym w przypadku Badań pionierskich (ERC) Instrumentu MŚP  Na zasadzie odstępstwa od powyższej zasady projekt może być realizowany przez 1 podmiot prawny w przypadku:  działań koordynacyjnych i wspierających  działań w zakresie mobilności

28 Uczestnicy Automatyczne  Podmioty prawne mające siedzibę w Państwie członkowskim lub państw stowarzyszonych  Podmioty prawne mające siedzibę w Państwie trzecim określonym w programie pracy Podmioty z innych Państw  Możliwość finansowania określonego w Programie Pracy  Uczestnictwo uważa się za istotne dla realizacji działania przez Komisję lub odpowiedni organ finansujący  Takie finansowanie przewidziano w dwustronnej umowie między UE a państwem trzecim (np. Health –NIH)

29 Horizon 2020 – zasady uczestnictwa 1. Jednolite zasady:  Dostosowane do całego cyklu badawczo-innowacyjnego  Obejmujące wszystkie programy badawcze i agencje finansujące  Spójne z innymi programami europejskimi 2. Jeden projekt – jeden poziom dofinansowania  Do 100% (dla projektów innowacyjnych – do 70%)  Koszty pośrednie – stały poziom –25% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich  Kwalifikowalny VAT 3. Proste kryteria oceny:  Doskonałość – Wpływ - Implementacja (dla ERC – TYLKO doskonałość) 4. Nowe formy finansowania nakierowane na innowacyjność  Przedkomercyjne zamówienia publiczne, nagrody motywacyjne (inducement prizes), dedykowane instrumenty finansowe

30 Horizon 2020 – zasady uczestnictwa 5. Współpraca międzynarodowa  Ułatwienie współpracy międzynarodowej  Zabezpieczenie interesów UE 6. Uproszczone zasady realizacji projektów  Szersza akceptacja zwykłych praktyk księgowych beneficjenta  ryczałt na koszty pośrednie,  brak wymogu rejestracji czasu pracy dla osób zatrudnionych wyłącznie do realizacji projektu, grant „output-based” 7. Mniej, lepiej przygotowanych kontroli i audytów  strategia w zakresie audytów nakierowana przede wszystkim na zapobieganie nadużyciom 8. Nowe zasady w zakresie prawa ochrony intelektualnej  elastyczne podejście do ochrony własności intelektualnej

31 Informacje: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

32 How to participate ? - participant portal

33 Eksperci Horyzontu 2020 Niezależni eksperci do oceny  wniosków w nowym programie,  samego programu,  polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej UE. Rejestracja w bazie ekspertów będzie trwała przez cały okres trwania programu Horyzont 2020 Oprócz najlepszych naukowców KE chce pozyskać specjalistów z innych sektorów, w tym biznesu i usług. Osoby, które były zarejestrowane jako eksperci do 7PR, mogą po aktualizacji swoich danych w bazie (dostęp przez Participant Portal) stać się ekspertami do H2020. http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2013&na=na- 221113

34 Po co nam Horyzont 2020……. Pozyskiwanie dofinansowania na badania Dostęp do najnowszych wyników badań, Szansa na realizację badań z najlepszymi zespołami Możliwość finansowania nowych etatów (praca dla doktorantów ) Pozyskanie punktów parametryzacyjnych (planowanie uzależnienia finansowania projektów z innych źródeł (NCBiR, NCN) od sukcesu jednostki, naukowca w Programach Ramowych) Wysoki prestiż naukowy

35 Zapraszamy do kontaktu Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska www.transfer.edu.pl ul. Warszawska 24 31-155 Kraków Budynek stołówki pok nr. 102 (1 piętro) aarmula@transfer.edu.pl tel: 0 12 628 25 88 fax: 0 12 632 47 95 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Anna Armuła Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Kraków, 20 grudnia 2013 Nowy program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google