Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywa lokalna oraz analiza sprawozdań z realizacji zadania Artur Gluziński Kołobrzeg 17-18 listopada 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywa lokalna oraz analiza sprawozdań z realizacji zadania Artur Gluziński Kołobrzeg 17-18 listopada 2011."— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywa lokalna oraz analiza sprawozdań z realizacji zadania Artur Gluziński Kołobrzeg 17-18 listopada 2011

2 Inicjatywa lokalna rozumie się przez to formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej

3 Obszary inicjatywy lokalnej W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

4 Obszary inicjatywy lokalnej działalność charytatywna podtrzymywane i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

5 Obszary inicjatywy lokalnej Działalność na rzecz: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego promocji i organizacji wolontariatu edukacji, oświaty i wychowania działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach porządku i bezpieczeństwa publicznego

6 Wniosek w rozumieniu KPA  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegółowe kryteria oceny powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej

7  Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, dokonując oceny wniosku, bierze pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku oraz jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej  Po uwzględnieniu wniosku organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawiera na czas określony umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą  Zobowiązanie wnioskodawcy może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych

8  Wnioskodawca może otrzymać od jednostki samorządu terytorialnego na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej  Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wspólnie z wnioskodawcą opracowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys  W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego

9 Inicjatywa lokalna Podjęcie uchwały jest obowiązkowe, niezależnie od stopnia zainteresowania tą formą mieszkańcow i organizacji. Art. 19c ust. 1 Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegółowe kryteria oceny powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej.

10 Przykłady uchwał –analiza Rozprza- wagi punktowe, Poznań – prosta procedura Mikołow-terminy

11 Kontakt Jak się w tym wszystkim odnaleźć:) artur_gluzinski@o2.pl


Pobierz ppt "Inicjatywa lokalna oraz analiza sprawozdań z realizacji zadania Artur Gluziński Kołobrzeg 17-18 listopada 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google