Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych za okres od 24.11.2001 r. do 24.09.2002 r. Oprac.: Elżbieta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych za okres od 24.11.2001 r. do 24.09.2002 r. Oprac.: Elżbieta."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych za okres od 24.11.2001 r. do 24.09.2002 r. Oprac.: Elżbieta Dudzińska Warszawa, 24.09.2002

2 Rada Wykonawcza wybrana w dniu 20.11.2000 r. pracuje drugi rok obecnej kadencji w następującym składzie:  Przewodnicząca: mgr Elżbieta Dudzińska – Dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.  Z-ca Przewodniczącej: dr Artur Jazdon - Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Sekretarz: mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz - Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

3 Członkowie Rady:  mgr Stefan Czaja – Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu  mgr Wanda Dziadkiewicz – Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Śląskiego  dr Henryk Hollender – Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie  mgr Danuta Jaworska – Dyrektor Biblioteki Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie  dr Henryk Szarski – Dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej

4 Kierunek działań wytycza Regulamin, postulaty przedstawione na zebraniach a przede wszystkim potrzeby, których rozwiązywanie dyktują realnie warunki społeczno-ekonomiczne w kraju, regionie, miastach i konkretnych jednostkach.

5 Szeroko zakrojony w 1997 r w Regulaminie plan działań musiał być dostosowany do możliwości. Osiągnięciem Konferencji było uświadomienie decydentom, że mimo braku statusu prawnego Rada Wykonawcza jest ciałem wybranym demokratycznie, upoważnionym do przekazywania opinii dyrektorów bibliotek naukowych szkół wyższych na tematy, związane z działalnością tych bibliotek, stanowiących podstawowy warsztat naukowo- edukacyjny kraju.

6 W czasie poprzedniego Zjazdu Konferencji Dyrektorów w Krakowie rozważając możliwości przyszłych działań postanowiono przede wszystkim przedstawić decydentom...

7  problemy, związane z niedofinansowaniem działalności biblioteczno-informacyjnej, zwłaszcza w zakresie importu czasopism zagranicznych, baz danych, sprzętu i systemów komputerowych biblioteczno-informacyjnych oraz ochrony i zabezpieczeniem zbiorów szczególnie cennych.

8  inicjować i popierać współpracę bibliotek w celu usprawnienia działalności biblioteczno-informacyjnej,

9  popierać wszystkie formy podnoszenia kwalifikacji bibliotekarzy (np. warsztaty, konferencje, seminaria, wymianę bibliotekarzy),

10  analizować wnioski z konferencji, organizowanych przez biblioteki naukowe.

11 Założenia były realizowane w czasie kolejnych spotkań, które ze względu na wybory i zmianę ekipy rządowej były ograniczone.

12 Wspólnie z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich członkowie Rady Wykonawczej przedstawili wyżej wymienione problemy w czasie następujących spotkań...

13  14.01.002 r – spotkanie z Wiceministrem Kultury Rafałem Skąpskim i Dyrektorem Departamentu Książki Panią Magdaleną Ślusarską – w czasie którego zwrócono specjalną uwagę na trudną sytuację bibliotek wyższych szkół artystycznych oraz konieczność stworzenia programu rządowego, zapewniającego środki finansowe na ochronę i zabezpieczenie Narodowego Zasobu Bibliotecznego, dostosowanie zmian w przepisach prawnych do realiów polskich i możliwości finansowych, aby uniknąć zbiurokratyzowania działalności biblioteczno-informacyjnej (przykład: nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych; rozporządzenie Ministra Finansów, dotyczące obowiązku SAD w bibliotekach), skorelowanie zmian w ustawie o bibliotekach z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym.

14  26.02.2002 r – spotkanie z Zespołem ds. Wspomagania Badań Naukowych KBN, z udziałem Przewodniczącego KBN prof. Michała Kleibera, Z-cy Przewodniczącego prof. Krzysztofa Kurzydłowskiego i dyrektora Departamentu Studiów i Badań Naukowych dr Jerzego Gąsiorowskiego. Zwracano uwagę przede wszystkim na konieczność zmiany trybu finansowania importu czasopism i baz danych, sugerując powrót do dotacji celowej, adresowanej; sprawę 7% VAT na czasopisma zagraniczne; stabilne dofinansowywanie konsorcjów, zapewniających dostęp do pełnotekstowych czasopism elektronicznych; finansowanie zakupu i utrzymania zintegrowanych systemów komputerowych; standaryzacja działalności biblioteczno-informacyjnej.

15  06.03.2002 r – spotkanie z Przewodniczącym KRASP prof. Jerzym Woźnickim. W wyniku spotkania przygotowano „Raport o stanie bibliotek naukowych szkół wyższych” z postulatami, przedłożonymi członkom KRASP w poprzedniej kadencji i przekazanym nowym władzom (do wglądu na liście konferencji oraz w materiałach przy stoliku organizacyjnym)

16  10.04.2002 r – spotkanie z Przewodniczącym Państwowej Komisji Akredytacyjnej prof. Andrzejem Jamiołkowskim, w czasie którego zwrócono uwagę na konieczność rozwoju bibliotek naukowych, będących podstawowym warsztatem naukowo-edukacyjnym, poinformowano o materiałach opracowywanych dla KRASP oraz przez zespół ds. badań porównawczych.

17 Przedstawiciele Rady Wykonawczej byli również zaproszeni na posiedzenia Krajowej Rady Bibliotekarzy i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w czasie którego mieli możliwość przekazać informacje o stanie i potrzebach bibliotek szkół wyższych oraz konsultować wspólne stanowisko w sprawie zmiany przepisów w ustawie o bibliotekach, przepisów wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych; stosowaniem przetargów przy zakupie książek i czasopism, stosowaniem stawki VAT; trybie odprawy celnej.

18 Starano się również nawiązać współpracę z nowym zarządem Polskiej Izby Książki, wyrazem czego jest zorganizowanie w dniu 18.09.2002 r. ogólnopolskiego spotkania bibliotekarzy i przedstawicieli Polskiej Izby Książki. Członkowie Rady Wykonawczej uczestniczyli również w pracach zespołu ds. badań porównawczych bibliotek naukowych, jak również prezentowali sprawy merytoryczne i organizacyjne bibliotek i w prasie bibliotekarskiej czy akademickiej.

19 Nie doszło do skutku powołanie zespołów tematycznych, proponowane przez Przewodniczącą na poprzednim zjeździe Mimo to większość spraw, do których przewidywano ich powołanie, była w pewnym zakresie w centrum uwagi działań Rady Wykonawczej.

20 Wszystkie szczegółowe informacje były przekazywane dyrektorom bibliotek na liście konferencji, co pozwoliło na stałą łączność i konsultowanie się na bieżąco we wszystkich sprawach, zarówno najwyższej rangi, jak i warsztatowej, za co serdecznie wszystkim Dziękuję


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych za okres od 24.11.2001 r. do 24.09.2002 r. Oprac.: Elżbieta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google