Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

po co nam ? europejska konwencja krajobrazowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "po co nam ? europejska konwencja krajobrazowa"— Zapis prezentacji:

1 po co nam ? europejska konwencja krajobrazowa
dr Maciej Borsa (Szkoła Główna Handlowa) Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu

2 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
info przyjęta we Florencji 20 października 2000r. weszła w życie 1 marca 2004r. ratyfikowana przez Polskę 24 października 2004r.: uznana za słuszną w całości, jak i w każdym z postanowień, przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, zadeklarowano, że będzie niezmiennie zachowywana. europejska konwencja krajobrazowa Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

3 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
definicje "krajobraz" - obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich; "polityka w zakresie krajobrazu" - wyrażenie przez właściwe organy publiczne ogólnych zasad, strategii i wytycznych, które pozwalają podejmować specjalne środki ukierunkowane na ochronę, gospodarkę i planowanie krajobrazów; europejska konwencja krajobrazowa Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

4 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
definicje "cel jakości krajobrazu" – w przypadku określonego krajobrazu - sformułowanie przez właściwe organy publiczne aspiracji społeczeństwa w odniesieniu do cech otaczającego je krajobrazu; "ochrona krajobrazu" - działania na rzecz zachowania i utrzymywania ważnych lub charakterystycznych cech krajobrazu tak, aby ukierunkować i harmonizować zmiany, które wynikają z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych; europejska konwencja krajobrazowa Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

5 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
definicje "gospodarowanie krajobrazem" - działanie, z perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, w celu zapewnienia regularnego podtrzymania krajobrazu tak, aby kierować i harmonizować jego zmiany wynikające z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych; "planowanie krajobrazu" - skuteczne działanie perspektywiczne mające na celu powiększenie, odtworzenie lub utworzenie krajobrazów. europejska konwencja krajobrazowa Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

6 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
cele Celami konwencji są: promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu, organizowanie współpracy europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących krajobrazu. europejska konwencja krajobrazowa Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

7 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
zakres Jeśli Państwo nie zastrzegło inaczej, konwencja stosuje się do jego całego terytorium i obejmuje obszary przyrodnicze, wiejskie, miejskie i podmiejskie. Obejmuje obszary lądowe oraz wody śródlądowe i morskie. Dotyczy krajobrazów, które mogą być traktowane jako krajobraz wyjątkowy, jak również obszarów krajobrazu pospolitego i zdegradowanego. europejska konwencja krajobrazowa Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

8 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
zobowiązania prawne uznanie krajobrazów jako istotnego komponentu otoczenia ludzi, jako wyrazu różnorodności kulturowej i przyrodniczej oraz podstawy społecznej tożsamości; ustanowienie i wdrożenie polityki w zakresie krajobrazu, ukierunkowanej na ochronę, gospodarkę i planowanie krajobrazu, poprzez przyjęcie środków specjalnych (będzie mowa dalej); europejska konwencja krajobrazowa Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

9 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
zobowiązania ustanowienie procedur udziału ogółu społeczeństwa, organów lokalnych i regionalnych oraz innych stron zainteresowanych zdefiniowaniem i wdrożeniem polityki w zakresie krajobrazu; zintegrowania krajobrazu z własną polityką w zakresie planowania regionalnego i urbanistycznego i własną polityką kulturalną, środowiskową, rolną, społeczną i gospodarczą, jak również z wszelką inną polityką, która bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje na krajobraz. europejska konwencja krajobrazowa Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

10 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
środki podnoszenie świadomości społeczeństwa obywatelskiego, organizacji prywatnych i organów publicznych w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian. edukacja i szkolenie: - specjalistów w zakresie oceny krajobrazu i operacji dotyczących krajobrazu; - multidyscyplinarne programy szkolenia w zakresie polityki, ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu, dla specjalistów i dla stowarzyszeń związanych z krajobrazem; - nauki w szkołach i na uniwersytetach w różnych dziedzinach przedmiotowych, o wartościach związanych z krajobrazami i zagadnieniach ich ochrony, gospodarki i planowania. europejska konwencja krajobrazowa Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

11 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
środki Identyfikacja: zidentyfikowanie krajobrazów na całym obszarze swojego kraju; przeanalizowanie ich charakterystyk oraz przekształcających je sił i procesów; odnotowanie zmian; Ocena tak zidentyfikowanych krajobrazów, z uwzględnieniem szczególnych wartości przypisanych im przez władze i ludność, których to dotyczy. Procedury identyfikacji i oceny będą ukierunkowane poprzez wymianę doświadczeń i metodologii na płaszczyźnie europejskiej. europejska konwencja krajobrazowa Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

12 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
środki Podjęcie działań na rzecz zdefiniowania celów jakości krajobrazu dla zidentyfikowanych i ocenionych krajobrazów, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Wdrożenie polityki w zakresie krajobrazu poprzez działania na rzecz wprowadzenia instrumentów mających na celu ochronę, gospodarkę i/lub planowanie krajobrazu. europejska konwencja krajobrazowa Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

13 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
droga = tao europejska konwencja krajobrazowa cele („dobre” krajobrazy) wdrażanie Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

14 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
droga = tao europejska konwencja krajobrazowa cele („dobre” krajobrazy) Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

15 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
przeszkody Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

16 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
przeszkody WSPARCIE POLITYCZNE Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

17 koordynacja fragmentacja koordynacja 1 2 3 n polityka horyzontalna 1
sektora 1 polityka sektora 2 polityka sektora 3 polityka sektora n fragmentacja polityka horyzontalna 1 koordynacja polityka horyzontalna 2 polityka horyzontalna n Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

18 koordynacja finanse administracja rozwój (regionalny) infrastruktura
polityka sektora 1 polityka sektora 2 polityka sektora 3 polityka sektora n finanse administracja rozwój (regionalny) infrastruktura środowisko planowanie przestrzenne polityka horyzontalna 1 polityka horyzontalna 2 polityka horyzontalna n Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

19 POLITYKA KRAJOBRAZOWA polityka horyzontalna 2 polityka horyzontalna n
koordynacja polityka sektora 1 polityka sektora 2 polityka sektora 3 polityka sektora n finanse administracja rozwój (regionalny) infrastruktura środowisko planowanie przestrzenne POLITYKA KRAJOBRAZOWA polityka horyzontalna 2 polityka horyzontalna n Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

20 koordynacja finanse administracja rozwój (regionalny) infrastruktura
polityka sektora 1 polityka sektora 2 polityka sektora 3 polityka sektora n POLITYKA KRAJOBR. finanse administracja rozwój (regionalny) infrastruktura środowisko planowanie przestrzenne polityka horyzontalna 1 polityka horyzontalna 2 polityka horyzontalna n Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

21 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
solidarność interes prywatny Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

22 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
solidarność interes prywatny interes wspólny Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

23 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
priorytety partia 1 2 n 32% 36% 28% małe różnice brak wyraźnej większości wysokie ryzyko polityczne wrażliwość na opinie wyborców wrażliwość na lobbing podatność na cele populistyczne Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

24 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
priorytety teoria MASLOVa Priorytety wyborcze: wzrost (kryzys) inwestycje (FS UE) standard życia jakość krajobrazu partia 2 partia 1 partia n 32% 36% 28% Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

25 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
subsydiarność rząd odpowiedzialność SUBSYDIARNOŚĆ region SUBSYDIARNOŚĆ G PRYWATYZACJA  atomizacja Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

26 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
subsydiarność rząd ciągłość krajobrazu SUBSYDIARNOŚĆ region region region region SUBSYDIARNOŚĆ G G G G G G G G PRYWATYZACJA  atomizacja Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

27 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
instrumenty koszty polityczne koszty ekonomiczne Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

28 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
instrumenty wsparcie społeczne stosunek świadomość wiedza priorytety Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

29 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
przekonywanie dziedzictwo ochrona obowiązek koszty Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

30 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
przekonywanie dziedzictwo wzrost zasoby korzyści atrakcyjność gospodarcza miejsca pracy jakość życia Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

31 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
pierwszy krok zdjąć Konwencję Krajobrazową z półki rozpocząć wdrażanie: szybkimi, drobnymi działaniami w przemyślany (przebiegły) sposób Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

32 bariery szybkiego wdrożenia
nowa gra ekologów przeciw obywatelom nowe ograniczenie wzrostu nowe pole biurokracji nowe pole korupcji ten resort chce dominować nad innymi Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

33 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
dwa podejścia „konserwatorskie” podkreślające złożoność problemu, wchodzące w szczegóły ochrony wybranych stref, słaba skuteczność „planistyczne” upraszczające, włączające ochronę w procedury procesów inwestycyjnych, trochę powierzchowne i nieszczelne Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

34 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
dwa podejścia „konserwatorskie” podkreślające złożoność problemu, wchodzące w szczegóły ochrony wybranych stref, słaba skuteczność „planistyczne” upraszczające, włączające ochronę w procedury procesów inwestycyjnych, trochę powierzchowne i nieszczelne Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

35 podejście „planistyczne”
Krajobraz jako nowa strategia planowania przestrzennego Wzmocnienie kryteriów / podejścia krajobrazowego w planowaniu przestrzennym CEMAT Thessaloniki – IX 2012 Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

36 podejście „planistyczne”
Czym jest dziś planowanie przestrzenne? Czym może być ono w przyszłości? „płynne czasy” postmodernizm: rzeczy nie są takie, jakimi się wydają Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

37 podejście „planistyczne”
Czym jest dziś planowanie przestrzenne? Czym może być ono w przyszłości? „płynne czasy” postmodernizm: rzeczy nie są takie, jakimi się wydają Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

38 podejście „planistyczne”
Operacjonalizacja planowania Integracja planowania i programowania Terytorializacja polityki rozwoju Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

39 podejście „planistyczne”
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

40 podejście „planistyczne”
„Odkrywanie” lokalnego potencjału Uczenie współpracy Warsztaty dla lokalnych polityków Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

41 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
co należałoby zrobić włączyć zagadnienia krajobrazowe w procedury planistyczne dodać analizę krajobrazu jako obowiązkową w pracach nad planami: typy granice (obszary) jakość Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

42 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
co należałoby zrobić wdrożyć ograniczone bariery prawne dla zmiany typu krajobrazu wdrożyć stały monitoring krajobrazu, dostępny publicznie (PSI, INSPIRE) udoskonalić struktury (aktualizacja danych, NMT) PR (mówić, mówić...) Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)

43 MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)
dziękuję ! Gdańsk MACIEJ BORSA - Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (SGH)


Pobierz ppt "po co nam ? europejska konwencja krajobrazowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google