Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Data ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Data ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – r."— Zapis prezentacji:

1 Data ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – 12.05.2014r.
Nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2014r. poz. 598 – Ustawa z dnia 14 marca 2014r. o zmianie ustawy oraz niektórych innych ustaw. Data ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – r. Radziejów, 2 lipca 2014r.

2 Plan prezentacji: Ścieżka legislacyjna ………………..……… slajdy 3-5 Wykaz rozporządzeń, które weszły/wejdą w życie w związku z nowelizacją ustawy ………...… slajdy 6-9 Cel nowelizacji – kierunki działań .……… slajdy 10-11 Przebieg procesu nowelizacji – konsultacje społeczne ……….….……………….……… slajdy 12-17 Najważniejsze zmiany, uzupełnienie i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie ….……………….. slajdy 18-50 Działania PUP ………………………………. slajdy 51-52

3 Ścieżka legislacyjna Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczył wprowadzenia szerokiego dostępu do instrumentów rynku pracy, profilowania bezrobotnych, wprowadzenia rozwiązań zwiększających wpływ samorządów na kształtowanie i koordynację polityki w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej a także rozwiązań wpływających na poprawę efektywności działania urzędów pracy i funkcjonowania Rady Rynku Pracy. Proces legislacyjny rozpoczął się z dniem 18 listopada 2013r. – projekt wpłynął do Sejmu (druk nr 1949);

4 Ścieżka legislacyjna 26 listopada 2013r. - Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu; 04 grudnia 2013r. - I czytanie na posiedzeniu Sejmu (Skierowano do: Komisji Polityki Społecznej i Rodziny) Praca w komisjach po I czytaniu 06 lutego 2014r. – Sprawozdanie podkomisji 20 lutego 2014r. – Sprawozdanie komisji (Wniosek komisji: załączony projekt ustawy) 12 marca 2014r. – II czytanie na posiedzeniu Sejmu (skierowano ponownie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu przedstawienia sprawozdania) Praca w komisjach po II czytaniu 12 marca 2014r. – Sprawozdanie komisji (Wniosek komisji: przyjąć część poprawek) 14 marca 2014r. – III czytanie na posiedzeniu Sejmu (Głosowanie: całość projektu ustawy; Wynik: 273 za, 126 przeciw, wstrzymało się Decyzja: uchwalono)

5 Ścieżka legislacyjna 17 marca 2014r. – Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu 10 kwietnia 2014r. – Stanowisko Senatu – Nie wniósł poprawek 11 kwietnia 2014r. – Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu 24 kwietnia 2014r. – Prezydent podpisał ustawę – Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Uchwalono na pos. nr 63 dnia 14 marca 2014r., Dz. U. poz. 598)

6 Wykaz rozporządzeń które weszły/wejdą
w życie w związku z nowelizacją ustawy Dz. U. z 2014r. poz – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (data ogłoszenia w dzienniku ustaw r., Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia); Dz. U. z 2014 r. poz – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie rad rynku pracy (Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem r.); Dz. U. z 2014r. poz – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem r.);

7 Wykaz rozporządzeń które weszły/wejdą
w życie w związku z nowelizacją ustawy Dz. U. z 2014r. poz – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie programów specjalnych (Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem r.); Dz. U. z 2014r. poz – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem r.); Dz. U. z 2014r. poz – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w prawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy (Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem r.);

8 Wykaz rozporządzeń które weszły w życie w związku z nowelizacją ustawy
Dz. U. z 2014r. poz – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem r.); Dz. U. z 2014r. Poz. 864 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne Dz. U. z 2014r. Poz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia czerwca 2014r. w sprawie refundowania ze środków FP wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

9 Cel nowelizacji – kierunki działań
Podwyższenie standardów usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia i zwiększenie efektywności zatrudnieniowej stosowanych instrumentów; Wprowadzenie mechanizmów promowania efektywności w zakresie wynagradzania pracowników PSZ i adresowania środków na lokalne rynki pracy; Wprowadzenie nowych sposobów adresowania usług i poszerzenie listy instrumentów aktywizacyjnych; Wprowadzenie nowoczesnych narzędzi zarządzania rynkiem pracy

10 Cel nowelizacji – kierunki działań
Integracja usług publicznych służb zatrudnienia i pomocy społecznej Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego na rynku pracy Rozwój instrumentów odnawialnych, w zakresie wspierania przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy dla osób bezrobotnych Utworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego jako prewencja przez utratą pracy przez starszych pracowników

11 Przebieg procesu nowelizacji – uwagi do projektu MPiPS
Konsultacje społeczne rozpoczęły się r. z uwagi na planowany termin wejścia w życie zmian tj r. Do projektu ustawy odnieśli się miedzy innymi: Forum Związków Zawodowych – nie poparło projektu. W ocenie FZZ, projekt ten całkowicie pomija zarówno warunki, w jakich instytucje te mają funkcjonować, jak i naturę instytucji Państwa. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” – nie zaakceptowała jako jednego z kryteriów przyznania urzędom pracy środków z Funduszu Pracy, liczby doradców klienta. Negatywnie odniosła się do zapisów dotyczących obowiązku ogłaszania wolnych miejsc pracy przez pracodawcę będącego władzą publiczną lub innym podmiotem wykonującym zadania publiczne. Wskazywała na potrzebę ostatecznego rozwiązania kwestii powiązania prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z posiadaniem statusu bezrobotnego.

12 Przebieg procesu nowelizacji – uwagi do projektu MPiPS
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – podtrzymało negatywną opinię dot. finansowania wynagrodzeń pracowników WUP i PUP z 7% odpisu Funduszu Pracy. Poparła możliwość organizowania trójstronnych umów szkoleniowych, wprowadzenie tzw. bonów zatrudnieniowych. Wniosło o uregulowanie problemu opodatkowania członków rad zatrudnienia uczestniczących w szkoleniach. Do pozostałych rozwiązań zaproponowanych w przedłożonym projekcie nie wniosła uwag. Business Centre Club – w większości pozytywnie odniósł się do projektu ustawy. Zastrzeżenie budziło przyznanie bezrobotnemu bonu na zasiedlenie oraz stawka godzinowa pracy trenera z 10-osobową grupą bezrobotnych. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej – pozytywnie ocenili rozwiązania ujęte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. W ich ocenie planowane rozwiązania korzystnie wpłyną na skuteczność aktywizacji osób bezrobotnych.

13 Przebieg procesu nowelizacji – uwagi do projektu MPiPS
Krajowa Izba Gospodarcza – pozytywnie oceniła większość propozycji zmian w ustawie. Wniosła natomiast uwagi w zakresie zapisów dotyczących składu Rady Rynku Pracy – ograniczenie liczby przedstawicieli, zdaniem KIG, oznaczać będzie, iż znacząca liczba pracodawców pozostanie bez prawa głosu w kreowaniu regulacji dotyczących polityki rynku pracy. Konfederacja Lewiatan – pozytywnie odniosła się m.in. do pomysłu profilowania osób bezrobotnych i w związku z tym różnicowania kierowanej do nich pomocy oraz wprowadzenia nowego instrumentu w postaci pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Poparła propozycję zobowiązania jednostek sektora publicznego do ogłaszania informacji o wolnych miejscach pracy do powiatowych urzędów pracy. Wniosła o zwiększenie roli portalu EURES. Negatywnie odniosła się do ograniczenia kręgu osób, które będą mogły skorzystać z grantu na telepracę oraz ograniczenia podmiotowego świadczenia aktywizacyjnego oraz do propozycji Programu Aktywizacja i Integracja.

14 Przebieg procesu nowelizacji – uwagi do projektu MPiPS
Związek Rzemiosła Polskiego – wskazał, iż przyjęcie zasady, że wszystkie formy, z których mogą korzystać pracodawcy są pomocą publiczną de minimis zwłaszcza dla mikro i małych przedsiębiorstw będzie stanowiło dodatkowe obciążenie. Nowelizacja ustawy obejmuje wykreślenia, zmiany i dodanie artykułów, liczy 58 stron. Od listopada 2013r. do stycznia 2014r. nadal rządowy projekt ustawy konsultowany był z: Krajowa Rada Izb Rolniczych w zakresie składu wojewódzkiej i powiatowej rady zatrudnienia z uwagi na propozycję wykreślenia zapisu umożliwiającego reprezentację w radach członkom izb rolniczych. KRIR wyraziła swój sprzeciw. Zapis przywrócono. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – nie zgłoszono uwag.

15 Przebieg procesu nowelizacji – uwagi do projektu MPiPS
Prokurator Generalny – zgłosił zastrzeżenia w zakresie projektowanych norm konstytuujących określone typy wykroczeń. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. sformułowań „nie podlega odpowiedzialności” (winno być: „nie podlega karze”), zachowań uznawanych za dyskryminujące. Dokonano odpowiednich zmian normatywnych, wprowadzono zapisy w bezpośredni sposób odsyłające do normy sankcjonowanej określającej zakaz dyskryminacji. Sąd Najwyższy – nie zgłosił uwag. Główny Inspektor Pracy – zastrzeżenia dotyczyły doprecyzowania zakresu kontroli, jakie inspektorzy pracy będą realizować oraz doprecyzowania kompetencji PIP. Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – bez zastrzeżeń, wyraził zadowolenie, iż osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z nowych instrumentów, co pozwoli na szybszą aktywizację zawodową i łatwiejsze wejście na rynek pracy. Krajowa Rada Radców Prawnych – nie zgłosiła uwag do projektu.

16 Przebieg procesu nowelizacji – uwagi do projektu MPiPS
Prace nad projektem ustawy reformującej urzędy pracy zostały w pewien sposób opóźnione przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Wątpliwości GIODO budziły przepisy dotyczące profilowania osób bezrobotnych. GIODO wniosło uwagi, że pytania dotyczące profilowania nie zostały określone w projekcie ustawy ale trafią do rozporządzenia oraz fakt, że osoba rejestrująca się nie może odmówić udzielenia informacji o sobie, w tym danych o nałogach, pod groźbą wykreślenia z ewidencji bezrobotnych. Wymiana uwag miała miejsce jeszcze w kwietniu 2014r.

17 Najważniejsze zmiany, uzupełnienie i rozszerzenia
w nowelizowanej ustawie: a/ rozdziały: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11b, 12a, 13c, 13d, 14, 15, 17, 18, 23. b/ pozostałe zmiany – rozdziały: 3, 5, 7, 12, 13, 13a, 13b, 16, 19, 20, 21, 22.

18 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1. Status bezrobotnego może uzyskać osoba jeżeli nie nabyła prawa do emerytury albo renty przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy w wysokości co najmniej najniższej emerytury lub renty z FUS, 2. Usunięto zaświadczenia instytucji szkoleniowych z katalogu dokumentów poświadczających zdobycie kwalifikacji zawodowych, 3. Dodano definicję działań aktywizacyjnych, 4. Zmodyfikowano definicję EURES poprzez usunięcie współpracy z organizacjami pracodawców i związków zawodowych, 5. Zmodyfikowano definicję prac interwencyjnych umożliwiając podjęcie zatrudnienia wszystkim bezrobotnym nie tylko tym w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 6. Dopuszczono możliwość organizowania robót publicznych przez powiat z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy, Usunięto ze słownika pojęcie zajęcia aktywizacyjne ze względu na połączenie usług poradnictwa, informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,

19 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie Rozdział 2. Polityka rynku pracy 1. Wydawanie opinii przez powiatowe oraz wojewódzkie komisje dialogu społecznego przy opracowaniu regionalnych planów działania (Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego).  2. Koordynowanie publicznych służb zatrudnienia przez :. a/ Realizowanie działań wynikających z udziału w sieci EURES (udzielanie akredytacji do prowadzenia pośrednictwa pracy w sieci EURES, prowadzenie , zatwierdzanie, monitorowanie, ocena realizacji planów, sprawozdawczość); b/ upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie działań aktywizacyjnych. 3. Upowszechnianie wyników prowadzonych badań i analiz rynku pracy, prowadzenie corocznej analizy dot. funkcjonowania urzędów pracy w celu poprawy ich efektywności działania.  4. Realizowanie zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym – ustalanie z Radą Rynku Pracy priorytetów, wzorów podziału środków KFS i planów ich użytkowania, podejmowanie decyzji w sprawie priorytetów w wydatkowaniu środków z rezerwy KFS.

20 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie 5. Publikowanie na stronie internetowej Urzędu Ministra: a/ katalogu podstawowych form aktywizacji z podaniem wskaźników, b/ informacji uzyskanych z badań statystycznych: o wydatkach FP poniesionych przez samorządy powiatowe na formy aktywizacji zawodowej, o wskaźnikach efektywności zatrudnieniowej i kosztowej form aktywizacji zawodowej i innych.

21 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie Rozdział 4. Publiczne Służby Zatrudnienia Samorząd województwa otrzymał zadania: Realizację zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym i podział środków pomiędzy PUP z uwzględnieniem priorytetów określonych przez ministra pracy, 2. Inicjowanie programów regionalnych i ich realizowanie, 3. Wspieranie działań EURES, 4. Świadczenie poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowanie w Publicznych Służbach Zatrudnienia na terenie województwa, 5. Coroczne określanie i ogłaszanie wykazu zawodów przy uwzględnieniu zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności – przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, 6. Współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie wspierania studentów i absolwentów w wejściu na rynek pracy, 7. Wojewódzkie Rady Zatrudnienia zmienione na Wojewódzkie Rady Rynku Pracy z nowymi zakresami działań.

22 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie Do zadań samorządu powiatu należy: Kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, 2. Realizacja zadań związanych z KFS, a w szczególności udzielanie w tym zakresie pomocy pracodawcom, 3. Ustalanie profili pomocy bezrobotnym, 4. Współdziałanie z Powiatowymi Radami Rynku Pracy, 5. Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja, 6. Badanie i analiza lokalnego rynku pracy, 7. Realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy, 8. Realizowanie regionalnych programów. Zadania wojewody - nadzór: 1. Nad sposobem prowadzeniem przez urzędy pracy usług rynku pracy, 2. Nad realizacją zobowiązań wynikających z umowy akredytacyjnej, 3. Nad prawidłowością realizacji zadań i usług rynku pracy i zlecanie działań aktywizacyjnych

23 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie Rozdział 6. Agencje zatrudnienia 1. Możliwość składania wniosków marszałkowi województwa w postaci elektronicznej opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; 2. Zmniejszenie liczby danych w sprawozdawczości agencji zatrudnienia; 3. Rozszerzenie zakazu dyskryminacji oraz zakazu pobierania opłat z tytułu pośrednictwa pracy na wszystkie podmioty nie będące agencjami zatrudnienia, świadczące usługi z zakresu agencji zatrudnienia wraz z wprowadzeniem sankcji w przypadku naruszenia tych zakazów; 4. Obowiązek przedstawienia przez agencję zatrudnienia osobie kierowanej do pracy za granicę do pracodawcy zagranicznego, przed skierowaniem, informacji na piśmie o kosztach, opłatach i innych należnościach związanych z kierowaniem, podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą. Obowiązek ten będzie dotyczył również przypadku skierowania do odbywania za granicą podmiotu zagranicznego stażu zawodowego lub praktyki;

24 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie 5. Nałożenie obowiązku niezwłocznego zwrotu osobie, której agencja świadczy usługi z zakresu zatrudnienia, na jej wniosek, złożonych przez nią oryginałów dokumentów, w szczególności dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe; 6. Zobowiązanie agencji zatrudnienia do prowadzenia wykazu podmiotów, do których kierowane są osoby korzystające z usług agencji, oraz wykazu osób kierowanych do pracy za granicą; 7. Możliwość zlecania działań aktywizacyjnych przez urzędy pracy.

25 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie Rozdział 8. Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy Rada Rynku Pracy 1. Rozszerzenie kompetencji rady rynku pracy o uprawnienia do ustalenia w układzie branżowym i regionalnym dodatkowych priorytetów wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz decydowanie o przeznaczeniu tych środków zgodnie z przyjętymi priorytetami. 2. Wprowadzenie wymogu współpracy wojewódzkich rad rynku pracy z wojewódzkimi komisjami dialogu społecznego. 3. Termin 15 dni od dnia otrzymania pisma Starosty o zgłoszeniu kandydatów do rady rynku pracy. 4. Wymóg przedstawienia opisu kariery zawodowej kandydata. 5. W składzie rady nie musi być przedstawiciel samorządu (poprzednio wymóg) 6. Możliwość zwoływania przez przewodniczącego posiedzeń na wniosek co najmniej połowy liczby członków rady (było 1/3) (Rozporządzenie MPiPS). Możliwość uzyskania opinii członków rady w trybie obiegowym (Rozporządzenie MPiPS). Opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

26 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie Rozdział 9. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy oraz formy udzielanego wsparcia. 1. Wyłączono możliwość rejestracji w tym samym urzędzie pracy jednocześnie jako osoba poszukująca pracy oraz osoba bezrobotna w tym samym okresie.  2. Rozszerzono katalog okoliczności stanowiących podstawę do pozbawienia statusu osoby bezrobotnej: a/ Odmowa ustalenia profilu pomocy, odmowa udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja - pozbawienie statusu osoby bezrobotnej następuje na okres 120, 180 bądź 270 dni w zależności liczby odmów, b/ Przerwanie z własnej winy realizacji Indywidualnego Planu Działania, przerwanie z własnej winy udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres j.w. c/ Otrzymanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej – pozbawienie statusu następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności,

27 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie 3. Zrezygnowano z sankcji pozbawienia statusu poszukującego pracy na okres 120dni, w sytuacji złożenia przez samego zainteresowanego wniosku o rezygnację. Pozbawienie statusu następuje od dnia złożenia wniosku. Przed zmianą utrata statusu osoby poszukującej pracy na wniosek miała miejsce od następnego dnia po dniu złożenia wniosku. 4. Uregulowano kwestię pozbawienia statusu osób poszukujących pracy transferujących zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii: a/ Utrata statusu następuje od dnia opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bądź od dnia pozbawienia prawa do transferu zasiłku przez instytucję zagraniczną. 5. Nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o pozbawieniu statusu bezrobotnego oraz decyzji o pozbawieniu statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

28 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie Doradca klienta niezwłocznie po rejestracji ustala dla bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie

29 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie KONCEPCJA PROFILOWANIA: Dwie podstawowe zmienne dane twarde dane miękkie

30 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie Celem profilowania osób bezrobotnych jest efektywne adresowanie usług i instrumentów 1. indywidualny plan działania musi być przygotowany dla wszystkich osób bezrobotnych w terminie do 60 dni od dnia ustalenia profilu pomocy, 2. dodano możliwość pozyskiwania i udostępniania informacji z ZUS dotyczących osób bezrobotnych w szczególności jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz jednostkom obsługującym świadczenia rodzinne. Bezrobotni aktywni pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, usługi aktywizacyjne, szkolenia, dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dla osób do 30 roku życia: bon szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie Wymagający wsparcia usługi i instrumenty rynku pracy m.in. staże, prace interwencyjne, dotacje na działalność gospodarczą, szkolenia, działania zlecone przez urząd Bezrobotni „drugiej szansy” (często osoby korzystające z pomocy społecznej nowe programy aktywizacji i integracji bezrobotnych, wykorzystanie instrumentów o niższej efektywności ( cel integracja zawodowa i społeczna)

31 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie Rozdział 10. Usługi rynku pracy 1. Możliwość organizowania szkoleń na podstawie umowy zawieranej między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. 2. Procedura: a/ pracodawca wnioskuje o szkolenie określając wymagania i kwalifikacje w stosunku do kandydatów do pracy, a tym samym ma wpływ na program szkolenia przygotowany przez instytucję szkoleniową, b/ pracodawca w umowie zobowiązuje się zatrudnić przeszkolonych bezrobotnych. Wsparcie pracodawcy jest pomocą de minimis. Dodano możliwość realizacji pośrednictwa pracy związanego ze swobodnym przepływem pracowników w ramach sieci EURES Ochotniczym Hufcom Pracy oraz po uzyskaniu akredytacji innym podmiotom: prowadzącym agencje zatrudnienia, centrom integracji społecznej, klubom integracji społecznej, wyspecjalizowanym organom wojskowym wykonujące usługi dla zwalnianych żołnierzy, prowadzonym przez organy określone w przepisach o systemie oświaty, 5. Brak podziału na poradnictwo zawodowe i informację zawodową 6. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy są prowadzone w ramach poradnictwa

32 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie Rozdział 11. Instrumenty rynku pracy 1. Zwrot z FP kosztów zakwaterowania osobie bezrobotnej skierowanej na staż czy do innej pracy zarobkowej poza miejscem zamieszkania po spełnieniu dodatkowego warunku: czas dojazdu środkami transportu zbiorowego musi łącznie wynosić ponad 3 godziny. 2. Przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej, jeżeli nie posiadają w tym okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Ustalenie 30-dniowego terminu od dnia doręczenia wezwania Starosty kwot do zwrotu w przypadku naruszenia warunków umowy. 4. Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje bezrobotnemu przebywającemu na urlopie bezpłatnym.

33 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie 5. Zmniejszono z 9 do 6 grupę osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, są to: a/ bezrobotni do 30 roku życia, b/ bezrobotni długotrwale, c/ bezrobotni powyżej 50-go roku życia, d/ bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, e/ bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, f/ bezrobotni niepełnosprawni, którym przysługuje pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych. 6. Po pracach interwencyjnych pracodawca zobowiązany jest do utrzymania zatrudnienia jeszcze przez kolejne 3 m-ce. Nie wywiązanie się z tego warunku powoduje nałożenie kary w postaci zwrotu całej uzyskanej pomocy wraz z odsetkami. Obecnie jest możliwe przyjęcie kolejnej osoby na miejsce osoby zwolnionej. Odmowa przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko powoduje nałożenie kary na pracodawcę w postaci zwrotu całości uzyskanych środków wraz z odsetkami. Prace interwencyjne trwające 18 m-cy – zobowiązują pracodawcę do zatrudnienia po zakończeniu umowy przez kolejne 6 m-cy. Kara za niedotrzymanie tego warunku podobna jak w przypadku prac interwencyjnych organizowanych do 12 m-cy.

34 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie 7. Na staż na okres 12- stu miesięcy mogą być kierowane osoby do 30 roku życia. 8. Okres czasu trwania praktycznej nauki zawodu skraca się na m-cy. Koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, czeladnicze itp. obecnie finansowane są z FP. 9. Uczestnicy przygotowania zawodowego otrzymują zasiłek w wys. 120% kosztu zasiłku. 10. Przy robotach publicznych wprowadzono karę za naruszenie warunków umowy – zwrot całości uzyskanej kwoty wraz z odsetkami. 11. Prace interwencyjne, jak i roboty publiczne są pomocą de minimis. Wprowadzenie nowych form aktywizacji: 1. Granty z FP dla pracodawców na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla rodziców powracających na rynek pracy posiadających co najmniej 1 dziecko do lat 6 czy dla osoby sprawującej opiekę n/osoba zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przyznane w wysokości nie wyższej niż 6 x minimalnego wynagrodzenia na 1 bezrobotnego. W tym przypadku zatrudnienie musi być utrzymane przez 12 lub 18 m-cy.

35 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie Świadczenia aktywizacyjne dla pracodawcy za zatrudnienie rodzica czy opiekuna o/zależnej po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka czy sprawowaniem opieki nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie zrezygnował z zatrudnienia. Zatrudnienie musi być utrzymane przez 12 lub 18 m-cy wypłata w wysokości 1/2 lub 1/3 min. wynagrodzenia. Refundacja dla pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy. Refundacja kosztów przysługuje przez okres 12 m-cy (nie wyższa niż minimalne wynagrodzenie).  4. Dofinansowanie dla pracodawcy do wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego po 50 roku życia: a/ do 12-stu m-cy dla osób od 50 – 60 r. życia, b/ do 24 m-cy dla osób pow. 60 r. życia, w wysokości ½ minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudnienia przez okres 6 lub 9 m-cy.

36 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie 5. Umowa z agencją zatrudnienia na doprowadzenie skierowanego bezrobotnego w szczególnej sytuacji na rynku pracy - do zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej, przez okres co najmniej 6 m-cy. W tym czasie do bezrobotnego urząd pracy nie kieruje innych form pomocy. Nie wywiązanie się agencji z umowy zobowiązuje ją do zwrotu środków proporcjonalnie do okresu, w którym wskazany warunek nie został spełniony, w terminie 30 dni od otrzymania wezwania.

37 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie Rozdział 11b. Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. 1. Ze środków FP i Unii Europejskiej mogą być finansowane: a/ pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego w wys. do 6 x przeciętnego wynagrodzenia z oprocentowaniem 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP, spłata w okresie 3-ch lat bez możliwości karencji, b/ pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w wys. do 20 x przeciętnego wynagrodzenia, spłata w ciągu 7 lat z możliwością karencji do 12 m-cy. Pożyczek udzielają oraz usługi doradcze i szkoleniowe zapewniają pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pośrednikami finansowymi mogą być banki lub instytucje finansowe. 2. Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i pośrednikami finansowymi w zakresie: a/ opiniowania wniosków, b/ wydawanie zaświadczeń o posiadaniu statusu bezrobotnego, c/ kierowanie bezrobotnych na utworzone stanowiska pracy, d/ monitorowanie umów we współpracy z pośrednikami.

38 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie Rozdział 12a. Program Aktywizacja i Integracja. Inicjowanie działań w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja - współpraca urzędów pracy z ośrodkami pomocy społecznej Możliwość zlecenia realizacji działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych podmiotom prowadzącym działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku nie zawarcia porozumienia o realizacji programu z ośrodkiem pomocy społecznej. Program kierowany do bezrobotnych z profilu III, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a zwłaszcza realizujący kontrakt socjalny. 4. Realizowane działania w tym zakresie odbywają się w ramach prac społecznie użytecznych w wymiarze 10 godzin tygodniowo. 5. Realizacja programu trwa 2 m-ce z możliwością przedłużenia do 6 m-cy 6. Możliwość skierowania bezrobotnego do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne.

39 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie 7. Kwota wydatków z FP na finansowanie działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej w wysokości do 70 zł.

40 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie Rozdział 13c. Zlecanie działań aktywizacyjnych. 1. Marszałek województwa w ramach środków FP może zlecić wykonanie zadań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia. Zawiera tzw. „ umowę o świadczenie usług aktywizacyjnych. Dotyczy to bezrobotnych długotrwale z profilem II lub III. Do agencji z jednego urzędu kieruje się co najmniej 200 bezrobotnych. Wynagrodzenie brutto realizatora za 1 bezrobotnego nie może przekroczyć 3 x przeciętnego wynagrodzenia. Powiatowe urzędy pracy dokonują rekrutacji i kierują bezrobotnych do wybranego realizatora. Wynagrodzenie brutto za 1 bezrobotnego wypłacane jest w 4-ch częściach: a/ 20% wynagrodzenia brutto za dokonanie diagnozy sytuacji zawodowej bezrobotnego i zaprojektowanie działań aktywizacyjnych, b/ 20% wynagrodzenia brutto za doprowadzenie bezrobotnego do podjęcia pracy trwającej co najmniej 14 dni, c/ 30% wynagrodzenia brutto za utrzymanie przez bezrobotnego pracy przez 90 dni, d/ 30% wynagrodzenia brutto za utrzymanie pracy przez bezrobotnego przez 180 dni.

41 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie Rozdział 13d. Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia. 1. Bon szkoleniowy do 100% przeciętnego wynagrodzenia finansuje bezrobotnemu: a/ 1 lub kilka szkoleń, b/ badania lekarskie, c/ przejazd do miejsca odbywania szkolenia, d/ zakwaterowanie . 2. Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u wybranego pracodawcy, na okres do 6 m-cy z zobowiązaniem pracodawcy do 6 miesięcznego zatrudnienia. Za wywiązanie się z zobowiązania pracodawca otrzymuje premię w wys. 1 500 zł. W ramach bonu stażowego starosta finansuje: a/ koszty przejazdu do wys. 600 zł w miesięcznych transzach po 100 zł + stypendium, b/ koszty badań lekarskich.

42 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie Bon zatrudnieniowy to gwarancja refundacji części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego przez 12 m-cy z zobowiązaniem do dalszego zatrudnienia przez okres 6 m-cy. Bon na zasiedlenie w związku z podjęciem pracy przez bezrobotnego poza miejscem zamieszkania w odległości co najmniej 80 km, jeżeli: a/ będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wys. co najmniej minimalnego wynagrodzenia brutto miesięcznie z ubezpieczeniem społecznym, b/ będzie pozostawał w zatrudnieniu lub innej pracy lub prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 m-cy.

43 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie Rozdział 14. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 1. Możliwość finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach przyznanych środków KFS, 2. Procedura: a/ wniosek pracodawcy – odpowiednio uzasadniony, b/ po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku - umowa z pracodawcą, 3. Wysokość dofinansowania: a/ mikroprzedsiębiorstwa – 100% kosztów, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, b/ pozostałe firmy - 80% kosztów, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. 4. Wsparcie pracodawcy jest pomocą de minimis: a/ w dyspozycji MPiPS, WUP, PUP.

44 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie Rozdział 15. Świadczenia dla bezrobotnych. 1. Wprowadzono zasadę, iż zasiłek dla bezrobotnych przysługuje od dnia rejestracji w urzędzie pracy. Przed zmianą zasiłek przysługiwał po 7 dniach od dnia rejestracji, 2. Zaliczono do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku okresu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby w wieku 55 lat- kobiety i 60 lat- mężczyźni zwolnione z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy, Podwyższono wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego przez osoby tymczasowo aresztowane i odbywające karę pozbawienia wolności uprawniającą do uzyskania prawa do zasiłku do wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Poprzednio kwota ta stanowiła połowę min. wynagrodzenia za pracę, 4. Dodano do okresu uprawniającego do zasiłku: a/ świadczenie usług na podstawie umowy uaktywniającej, b/ pobieranie renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano prawo do renty rodzinnej, c/ sprawowanie opieki nad dzieckiem przez osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 z dnia r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

45 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie 5. Zastąpiono okresy wyrażane w miesiącach okresem wyrażanym w dniach w przypadku przysługiwania zasiłku oraz zmiany wysokości,  6. Dodano możliwość nabycia prawa do zasiłku na okres 365 dni przez osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, 7. Dodano do katalogu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych w przypadku gdy skierowanie na te formy nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną, 8. Wprowadzono zapis stanowiący, iż decyzje w przedmiocie statusu bezrobotnego, prawa do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia wygasają z mocy prawa w przypadku śmierci bezrobotnego i poszukującego pracy,

46 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie Rozdział 17. Pracownicy publicznych służb zatrudnienia. 1. Likwidacja stanowiska lider klubu pracy, 2. Likwidacja stopni doradcy i pośrednika, 3. Wprowadzenie funkcji doradcy klienta.

47 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie Rozdział 18. Fundusz Pracy 1. Zwolnienie pracodawców od obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia. 2. Finansowanie kosztów prowadzenia zajęć przez osoby niebędące pracownikami urzędu pracy z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. 3. Finansowanie kosztów przeprowadzania operacyjnego audytu zewnętrznego. 4. Przekazanie w latach samorządom 5% kwoty Funduszu Pracy na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcję doradców klienta.

48 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie 5. Przekazanie w latach samorządom powiatów z Funduszu Pracy 2% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze. 6. Zmiana kryteriów – uzależnienie kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej od liczby bezrobotnych, struktury bezrobocia oraz efektywności działań urzędów pracy na rzecz aktywizacji bezrobotnych. 7. Zmiana finansowania kosztów szkoleń i studiów pracowników – roczny koszt nie może dla jednej osoby przekroczyć 150% przeciętnego wynagrodzenia; dla kadr sieci EURES nie może przekroczyć 40% przeciętnego wynagrodzenia.

49 Najważniejsze zmiany, uzupełnienia
i rozszerzenia w nowelizowanej ustawie Ustawa weszła w życie z dniem 27 maja 2014 roku za wyjątkiem: Przepisów dotyczących szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych, jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2014 roku. 2. Przepisów dotyczących przeznaczenia środków Funduszu Pracy, na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników nowozatrudnionych w powiatowych urzędach pracy do obsługi projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

50 Działania PUP Działania organizacyjne PUP
1. Przygotowanie zmian w statucie PUP, 2. Przygotowanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym: 3. Opracowanie nowej struktury organizacyjnej, 4. Dokonanie zmian w zakresach obowiązków pracowników.

51 Działania PUP Działania wewnętrzne
1. Przygotowanie i przekazanie materiałów dot. nowelizowanej ustawy wszystkim pracownikom PUP - na bieżąco, 2. Zamieszczanie materiałów na stronie wewnętrznej PUP, 3. Szkolenia pracowników z zakresu profilowania, 4. Kierowania na szkolenia z zakresu realizacji ustawy - WUP, MPiPS, jednostki szkoleniowe, 5. Zmiana systemu obsługi z terytorialnej na literową. Kwestie problemowe 1. Środki na nowe formy wsparcia w 2014 roku: a/ jedyne źródło rezerwa MPiPS (wniosek złożony na kwotę zł.) b/ warunki pozyskania 2. Algorytm 2015 roku. a/ znaczenie osiągania przez PUP efektywności kosztowej i zatrudnieniowej w aktywizacji bezrobotnych oraz stanu zatrudnienia pracowników kluczowych. 3. Dalsze finansowanie 1etatu z projektu od 2015 roku. 4. Wyprowadzenie opłacania składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku od roku (propozycja MPiPS - zadania Starosty finansowane przez Ministerstwo realizowane przez PUP).

52 Dziękuję Państwu za uwagę
Paweł Dąbrowski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie


Pobierz ppt "Data ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google