Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy."— Zapis prezentacji:

1 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Polska Norma PN-N-18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Adam Szewiel Lucyna Piekarska Ewelina Łosińska Ewa Olkowska

2 Adam Szewiel 1. Zakres normy.
Norma dotyczy tych czynników bezpieczeństwa i higieny pracy, które organizacja może nadzorować i na które może mieć wpływ, nie zawiera szczegółowych kryteriów dotyczących efektów działań w zakresie BHP. Wyszczególniono w niej wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy by umożliwić organizacji odpowiednie sformułowanie polityki i celów w zakresie BHP z uwzględnieniem wymagań przepisów prawnych i innych wymagań, które dotyczą tej dziedziny. Wszystkie wymagania normy mogą być zastosowane w każdym systemie zarządzania organizacją, zakres stosowania jej będzie zależny od polityki BHP organizacji, charakteru działań organizacji i warunków w jakich ona działa.

3 Norma ma zastosowanie w każdej organizacji, która ma zamiar:
wdrożyć, utrzymywać i doskonalić system zarządzania BHP postępować zgodnie z ustaloną polityką BHP sama określić i zdeklarować zgodność z wymaganiami normy dążyć do uzyskania potwierdzenia zgodności swojego systemu zarządzania BHP z wymaganiami normy przez organizację zewnętrzną

4 2. Definicje awaria Zdarzenie powstające w wyniku niekontrolowanego rozwoju sytuacji w czasie eksploatacji materiałów, urządzeń lub instalacji, prowadzi do powstania, natychmiast lub z opóźnieniem, na terenie organizacji lub poza, poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i/lub środowiska, np.: duża emisja substancji szkodliwych lub niebezpiecznych, pożar, wybuch itp.. audit systemu zarządzania BHP Systematyczne i niezależne badanie określające, czy działania podejmowane w ramach systemu zarządzania BHP oraz ich rezultaty odpowiadają planowanym ustaleniom i czy te ustalenia zostały skutecznie wprowadzone oraz czy są zgodne z realizacją polityki BHP, a także z osiągnięciem celów organizacji w tym zakresie.

5 bezpieczeństwo i higiena pracy
Takie warunki i organizacja pracy oraz zachowania pracowników które zapewniają wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami środowiska pracy. cel ogólny zarządzania BHP Cel dotyczący działań w zakresie BHP, który organizacja ustaliła do osiągnięcia. Wynika z polityki BHP organizacji. cel szczegółowy zarządzania BHP Cel wyrażany ilościowo zawsze gdy jest to możliwe. Wynika z ogólnych celów zarządzania BHP organizacji. Należy go zrealizować aby osiągnąć cele ogólne.

6 ciągłe doskonalenie systemu zarządzania BHP
Proces usprawniania systemu zarządzania, w celu poprawy wszystkich działań związanych z BHP. Prowadzony jest zgodnie z określoną polityką BHP danej organizacji. działania korygujące Działania podjęte w celu usunięcia przyczyn istniejącej niezgodności bądź innej niepożądanej sytuacji niedopuszczające do jej ponownego wystąpienia. działania zapobiegawcze Działania podjęte w celu usunięcia przyczyn potencjalnej niezgodności bądź innej niepożądanej sytuacji niedopuszczające do jej wystąpienia.

7 identyfikacja zagrożenia
Proces rozpoznawania czy zagrożenie istnieje oraz określanie jego charakterystyk (jeśli istnieje). monitorowanie BHP Obserwowanie stanu warunków pracy, zachowań pracowników oraz wyników działań podejmowanych, w celu poprawy BHP. Obejmuje identyfikację zagrożeń, ocenę ryzyka zawodowego oraz analizę przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych. najwyższe kierownictwo Osoba lub grupa osób ustalających przepisy i wymagania wewnątrz organizacji, kształtujących politykę i wyznaczających cele. niezgodność Niespełnienie wyspecyfikowanego wymagania.

8 ocena ryzyka Proces analizowania ryzyka i wyznaczania jego dopuszczalności. organizacja Spółka, korporacja, firma, przedsiębiorstwo, organ władzy lub instytucja, albo jakakolwiek ich część lub kombinacja, samodzielna lub nie, publiczna lub prywatna, posiadająca własne zadania i administrację. polityka BHP Deklaracja organizacji dotycząca jej intencji i zasad odnoszących się do ogólnych efektów działalności w zakresie BHP. Określa ramy do działania i ustalania celów organizacji dotyczących zarządzania BHP. przegląd wykonywany przez kierownictwo Przeprowadzona przez najwyższe kierownictwo formalna ocena stanu i adekwatności wdrożonego systemu zarządzania BHP do polityki i celów BHP.

9 ryzyko Kombinacja częstości lub prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia wywołującego zagrożenie i konsekwencji związanych z tym zdarzeniem. ryzyko zawodowe Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych, w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. stanowisko pracy Przestrzeń pracy z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę.

10 system zarządzania BHP
Część ogólnego systemu zarządzania organizacją, obejmująca strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki BHP. zagrożenie Stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę. zagrożenie znaczące Zagrożenie mogące spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenie zdrowia lub śmierć. Występuje przede wszystkim przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.

11 Lucyna Piekarska Wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Najwyższe kierownictwo organizacji powinno ustanowić i utrzymać system zarządzania BHP. Udostępnić niezbędne środki do zaprojektowania, wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania BHP; ustalić politykę i cele bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji oraz przeprowadzać przeglądy systemu zarządzania BHP.

12 Polityka BHP powinna deklarować zobowiązanie organizacji do:
zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym dążenia do stałej poprawy warunków BHP, spełnienia wymagań prawnych dotyczących BHP oraz innych wymagań z zakresu BHP dotyczących zakładu, ciągłego doskonalenia działań w zakresie BHP, zapewnienia środków i zasobów do realizacji polityki BHP, podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz BHP.

13 Najwyższe kierownictwo powinno ogłosić politykę BHP wszystkim pracownikom oraz zapewnić aby była przez nich zrozumiała.

14 Planowanie Organizacja powinna określić i udokumentować plany działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych organizacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ustanawiając swoje cele i dokonując ich przeglądu, organizacja powinna uwzględnić wymagania prawne a także zidentyfikowane zagrożenia oraz wyniki oceny ryzyka zawodowego, możliwości techniczne i finansowe, wymagania operacyjne i biznesowe, a także interes firmy i punkt widzenia stron zainteresowanych.

15 Planowanie działań powinno obejmować:
Wyznaczenie odpowiednich służb, szczebli organizacji, grup lub osób odpowiedzialnych za osiągnięcie celów Określenie środków niezbędnych do osiągnięcia celów Wyznaczenie terminów osiągnięcia celów

16 Wdrażanie i funkcjonowanie
Najwyższe kierownictwo organizacji powinno wyznaczyć przedstawiciela, którego zadaniem będzie : zapewnienie ustanowienia, wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przedstawianie sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania BHP

17 W celu zapewnienia skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy powinny być określone, udokumentowane, i zakomunikowane zadania, odpowiedzialności, uprawnienia oraz wzajemne zależności i powiązania: personelu zarządzającego, wykonującego i weryfikującego; pracowników na stanowiskach robotniczych, pracowników nadzoru, dostawców, podwykonawców oraz osób odwiedzających; personelu wyznaczonego do postępowania w sytuacjach awaryjnych.

18 Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja.
Uświadamianie pracownikom organizacji w każdej odpowiedniej komórce i na każdym szczeblu: Rodzajów zagrożeń oraz związanego z nim ryzyka zawodowego Korzyści dla pracowników i organizacji wynikających z eliminacji zagrożeń i ograniczenia ryzyka zawodowego Ich zadań i odpowiedzialności w osiąganiu zgodności działania z polityką bezpieczeństwa i higieną pracy Potencjalnych konsekwencji nieprzestrzegania ustalonych procedur

19 Komunikowanie się. Dla sprawnego funkcjonowania systemu w organizacji niezbędne jest opracowanie procedur komunikowania się. Komunikacja wewnętrzna. Komunikacja zewnętrzna.

20 Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Podstawowe elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy powinny być udokumentowane przez przedsiębiorstwo w formie odpowiedniej do potrzeb użytkowników (elektronicznej lub w formie zapisu na papierze).

21 Wymagane dokumenty: są możliwe do zlokalizowania w aktualnej wersji,
są poddawane okresowym przeglądom i aktualizacji, nieaktualne są usuwane z miejsc, w których były wydawane i stosowane, ale zachowywane ze względów prawnych.

22 Ponadto dokumentacja powinna być:
czytelna, datowana (z datami nowelizacji), łatwa do identyfikacji, utrzymywana w uporządkowany sposób, przechowywana przez określony czas.

23 Sterowanie operacyjne pracami i działaniami ze znaczącymi zagrożeniami.
Organizacja powinna zidentyfikować działania i aktywności związane z określonym ryzykiem. Ponadto podać gdzie należy zastosować mechanizmy kontrolne.

24 Gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i awarie.
W tym punkcie norma zobowiązuje do określenia sytuacji awaryjnych, wypadkowych, jakie mogą wystąpić przy pracy oraz sposób reagowania na nie.

25 4.5. Sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze.
Ewa Olkowska 4.5. Sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze. Monitorowanie. Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać udokumentowane procedury monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy. Opracowanie procedury monitorowania BHP sprowadza się do określenia: jakie aspekty BHP będą monitorowane, kto i z jaką częstotliwością będzie monitorował te aspekty. PN-N-18001:1999

26 Przykładowe aspekty, które będą monitorowane:
pomiary stężeń i natężeń czynników szkodliwych, badania lekarskie pracowników, szkolenie pracowników w zakresie BHP, bezpieczeństwo maszyn i innych urządzeń technicznych, stosowane środki ochrony indywidualnej, przestrzeganie przez pracowników ustalonych zasad BHP. PN-N-18001:1999

27 Auditowanie. Norma wymaga prowadzenia okresowych auditów w celu: określenia czy system jest zgodny z zaplanowanym działaniem, właściwie wdrożony i utrzymywany, dostarcza kierownictwu informacje o funkcjonowaniu systemu. Procedury auditów powinny obejmować: zakres auditów, częstość oraz metodykę, odpowiedzialność i wymagania związane z przeprowadzeniem auditu, sposób dokumentowania wyników. PN-N-18001:1999

28 Zapisy. Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury identyfikacji, utrzymywania i dysponowania zapisami dotyczącymi BHP. Powinny być czytelne, zrozumiałe, możliwe do identyfikacji oraz tak przechowywane, by były łatwo dostępne. Należy je zabezpieczyć przed zniszczeniem i uszkodzeniem. PN-N-18001:1999

29 4.5.4.Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze
Należy ustalić procedury analiz przyczyn niezgodności oraz sposoby zmniejszenia ich skutków. Ponadto należy określić inicjowanie, przeprowadzanie i sprawdzanie działań korygujących lub zapobiegawczych. PN-N-18001:1999

30 4.6. Przegląd wykonywany przez kierownictwo i ciągłe doskonalenie.
Celem przeglądu kierownictwa jest stwierdzenie stałej przydatności i skuteczności przy spełnianiu wymagań normy. Należy w razie potrzeby dokonać zmian w systemie zarządzania BHP, polityki oraz celów ogólnych. PN-N-18001:1999

31 Główne korzyści wynikające z posiadania wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normą PN-N 18001:1999: zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy i chorób zawodowych, spełnienie wymagań przepisów bhp w ramach spójnego systemu, zmniejszenie ilości kontroli PIP i służb bhp, łatwiejsze pozyskiwanie pracowników dzięki renomie przedsiębiorstwa, lepszy wizerunek wśród klientów, podniesienie świadomości pracowników w zakresie bhp. PN-N-18001:1999


Pobierz ppt "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google