Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 30 72 fax :+48 22 694 30 73 www.mf.gov.pl Anna Cyrańska Nowe ułatwienia i regulacje w podatku VAT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 30 72 fax :+48 22 694 30 73 www.mf.gov.pl Anna Cyrańska Nowe ułatwienia i regulacje w podatku VAT."— Zapis prezentacji:

1 ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 30 72 fax :+48 22 694 30 73 www.mf.gov.pl Anna Cyrańska Nowe ułatwienia i regulacje w podatku VAT dla przedsiębiorców, w tym importerów ze statusem AEO Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

2 Ułatwienia i uproszczenia Jedną z najważniejszych przesłanek nowelizowania prawa w obszarze podatku od towarów i usług jest wprowadzanie ułatwień i uproszczeń systemu tego podatku. Prace nad regulacjami prawnymi dotyczącymi podatku od towarów i usług o charakterze ułatwiającym są od lat sukcesywnie wprowadzane w życie. 2

3 Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie ostatni pakiet zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608). 3

4 Najważniejsze zmiany to:  wprowadzenie dalszych korzystnych zmian dla przedsiębiorców w zakresie fakturowania: o wydłużenie ostatecznego terminu wystawiania faktur do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji, o pozostawienie przedsiębiorcom całkowitej swobody odnośnie tego czy faktury mają dokumentować jedną czy więcej transakcji dokonanych w ciągu okresu rozliczeniowego, o uregulowanie zasad wystawiania faktur na żądanie, co zwiększa pewność przedsiębiorców co do terminu realizacji obowiązku ciążącego na nich w tym zakresie, a osobom fizycznym gwarantuje termin w jakim mają prawo do otrzymania takiego dokumentu, 4

5  uproszczenie przepisów w zakresie uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących, warunkujących obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT; umożliwienie korekty podstawy opodatkowania, jeżeli nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę (dostosowanie do wyroku TSUE w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska), co usunęło zgłaszane przez przedsiębiorców trudności w uzyskiwaniu potwierdzeń odbioru; 5

6  zliberalizowanie zasad korzystania ze zwolnienia podmiotowego w sytuacji sprzedaży samochodów osobowych, stanowiących środek trwały firmy  wprowadzenie dotychczas nieobecnej w przepisach o podatku VAT, możliwości wyłączania z podstawy opodatkowania kwot otrzymanych od kontrahentów jako zwrot wydatków, poniesionych w ich imieniu i na ich rzecz 6

7  zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego o Wprowadzono generalną zasadę: obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. 7

8 Podstawa opodatkowania VAT Koszty dodatkowe w podstawie opodatkowania VAT z tytułu importu towarów – art. 30b ustawy Czy koszty te stanowią katalog otwarty? Koszty dodatkowe:  prowizje,  opakowania,  ubezpieczenie,  transport,  usługi pomocnicze związane z usługami transportowymi tj. koszty rozładunku, załadunku, przeładunku, magazynowania, przechowywania, opłaty postojowe, koszty poniesione za opóźnienia w transporcie 8

9 Nowe regulacje w zakresie uproszczenia rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów przez niektórych podatników (AEO) Od 1 stycznia 2015 r. nastąpi rozszerzenie stosowania ułatwienia w postaci rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej – zmiana art. 33a ustawy o VAT Podstawa prawna: Art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662) 9

10 W jakim przypadku podatnik posiadający status AEO może rozliczyć VAT w deklaracji podatkowej? Rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej będą mogli dokonywać podatnicy posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO) działający we własnym imieniu i na własną rzecz, w imieniu i na rzecz których jest składane zgłoszenie celne przez przedstawiciela bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych. Rozliczenie podatku z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej przez podatników posiadających AEO dotyczy wszystkich towarów importowanych, a nie jak dotychczas tylko objętych procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust.1 lit. b i c WKC. 10

11 Warunki korzystania z uproszczenia przez AEO  rejestracja jako „podatnik VAT czynny” Przedstawienie organowi celnemu potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego lub złożenie oświadczenia.  brak zaległości podatkowych i ZUS  pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego o takim sposobie rozliczania podatku VAT 11

12 Zawiadomienie organów o rozliczeniu VAT z tytułu importu towarów w deklaracji Podatnik (AEO) jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego: - o zamiarze rozliczania podatku VAT w deklaracji podatkowej - przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie, - o rezygnacji z rozliczania podatku z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej - przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia. 12

13 Warunki rozliczenia VAT w deklaracji podatkowej Przedstawienie naczelnikowi urzędu celnego, przed którym dokonywane są formalności związane z importem towarów, aktualnych (na max. pół roku wstecz) zaświadczeń lub oświadczeń o braku zaległości*:  we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne  we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa. * Dopuszcza się zaległości, które nie przekraczają odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3 % kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość. 13

14 14  Przedstawienie organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu w deklaracji podatkowej, w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tego importu. Sposoby przekazania dokumentów: - złożenie w siedzibie organu celnego, - przesłanie do organu, w tym w formie elektronicznej na adres mailowy danego urzędu celnego skanów dokumentów Pozostałe warunki

15 Przykładowe dokumenty:  kopia deklaracji podatkowej poświadczonej za zgodność przez podatnika  uwierzytelniony wypis zawierający dane niezbędne do ustalenia wysokości rozliczonej kwoty podatku (m.in. dane podatnika, okres rozliczeniowy, kwotę należnego VAT z tytułu importu towarów)  zaświadczenie wydane przez naczelnika US, z którego będzie wynikała kwota należnego VAT z tytułu importu  wydruk deklaracji wraz z otrzymanym UPO - gdy deklaracja składana jest drogą elektroniczną w systemie e-Deklaracje  wydruk deklaracji i otrzymanego UPO, poświadczonych za zgodność przez podatnika – w pozostałych przypadkach dokumentów elektronicznych 15

16 Ważne ! Podatnik jest zobowiązany do przedstawienia odpowiednich dokumentów właściwemu organowi celnemu, przed którym dokonuje formalności związanych z importem towarów, w ściśle określonym czasie. Konsekwencje niedokonania tej czynności:  Utrata prawa do rozliczenia podatku w deklaracji  Obowiązek zapłaty organowi celnemu kwoty podatku wraz z odsetkami 16

17 Zawiadomienie organów celnych o rozliczeniu VAT z tytułu importu towarów w deklaracji W sytuacji, gdy importer dokonuje zgłoszeń celnych w różnych urzędach celnych powinien stosowne dokumenty przedstawić w terminie każdemu z nich. W przypadku naruszenia tego warunku organ celny ma obowiązek wszcząć postępowanie mające na celu uiszczenie podatku z tytułu importu towarów wraz z odsetkami. 17

18 Skutki naruszania 4-miesięcznego terminu Utrata prawa do rozliczania podatku bezpośrednio w deklaracji na okres 36 miesięcy.* - taką decyzję może podjąć NUS * nie dotyczy przypadków gdy nieprzestrzeganie terminu (częstotliwość) jest nieistotna w stosunku do liczby i wielkości operacji importowych rozliczanych w deklaracji pod warunkiem, że uchybienie nie wynika z zaniedbania lub świadomego działania. 18

19 Planowane w 2015 r. regulacje dotyczące VAT w zakresie ułatwień dla przedsiębiorców Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych Projekt został opracowany na podstawie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych przyjętych z autopoprawką przez Radę Ministrów w dniu 19 sierpnia 2014r. 19

20 Planowane w 2015 r. zmiany w podatku od towarów i usług zmiany w zakresie rozliczania VAT w systemie reverse charge modyfikacja zakresu instytucji odpowiedzialności solidarnej zmiany w zakresie instytucji kaucji gwarancyjnej zmiany w zakresie ulgi na złe długi doprecyzowanie zasad odliczania podatku VAT w przypadku czynności „mieszanych” 20

21 Planowane w 2015 r. zmiany w podatku od towarów i usług ograniczenie systemu RCH wyłącznie do zakupów dokonywanych przez podatników VAT czynnych udostępnienie bazy on-line podatników VAT czynnych Zmiany w zakresie rozliczania VAT w systemie RCH 21

22 Planowane w 2015 r. zmiany w podatku od towarów i usług rozszerzenie listy towarów objętych RCH o m.in.: -telefony komórkowe, komputery przenośne i konsole do gier -złoto wprowadzenie limitu transakcyjnego powyżej którego będzie miał zastosowanie RCH (20.000 zł) – wyłącznie w odniesieniu do telefonów komórkowych, komputerów i konsol do gier wprowadzenie krajowych informacji podsumowujących Zmiany w zakresie rozliczania VAT w systemie RCH, c.d. 22

23 Planowane w 2015 r. zmiany w podatku od towarów i usług wycofanie złota w zakresie, w jakim zostaje ono przesunięte do listy towarów objętych RCH objęcie odpowiedzialnością solidarną srebra i platyny Modyfikacja zakresu instytucji odpowiedzialności solidarnej 23

24 Planowane w 2015 r. zmiany w podatku od towarów i usług podwyższenie minimalnej i maksymalnej kaucji gwarancyjnej w obrocie paliwami -minimalna: 1 mln zł (z 200 tys. zł) - maksymalna: 10 mln zł (z 3 mln zł) wprowadzenie ustawowego wymogu oprocentowania kaucji złożonej w formie depozytu pieniężnego (stawka odsetek – 30% stopy depozytowej) Najważniejsze zmiany w zakresie instytucji kaucji gwarancyjnej 24

25 Planowane w 2015 r. zmiany w podatku od towarów i usług wyłączenie obowiązku dokonywania korekty przez dłużnika w sytuacji dłużnik na koniec miesiąca, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji Najważniejsze zmiany w zakresie ulgi na złe długi 25

26 . Dziękuję za uwagę ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 30 72 fax :+48 22 694 30 73 www.mf.gov.pl 26


Pobierz ppt "Ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 30 72 fax :+48 22 694 30 73 www.mf.gov.pl Anna Cyrańska Nowe ułatwienia i regulacje w podatku VAT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google