Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Cyrańska Nowe ułatwienia i regulacje w podatku VAT dla przedsiębiorców, w tym importerów ze statusem AEO ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Cyrańska Nowe ułatwienia i regulacje w podatku VAT dla przedsiębiorców, w tym importerów ze statusem AEO ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 Anna Cyrańska Nowe ułatwienia i regulacje w podatku VAT dla przedsiębiorców, w tym importerów ze statusem AEO ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax : Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

2 Ułatwienia i uproszczenia
Jedną z najważniejszych przesłanek nowelizowania prawa w obszarze podatku od towarów i usług jest wprowadzanie ułatwień i uproszczeń systemu tego podatku. Prace nad regulacjami prawnymi dotyczącymi podatku od towarów i usług o charakterze ułatwiającym są od lat sukcesywnie wprowadzane w życie.

3 Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie ostatni pakiet zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608).

4 Najważniejsze zmiany to:
wprowadzenie dalszych korzystnych zmian dla przedsiębiorców w zakresie fakturowania: wydłużenie ostatecznego terminu wystawiania faktur do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji, pozostawienie przedsiębiorcom całkowitej swobody odnośnie tego czy faktury mają dokumentować jedną czy więcej transakcji dokonanych w ciągu okresu rozliczeniowego, uregulowanie zasad wystawiania faktur na żądanie, co zwiększa pewność przedsiębiorców co do terminu realizacji obowiązku ciążącego na nich w tym zakresie, a osobom fizycznym gwarantuje termin w jakim mają prawo do otrzymania takiego dokumentu,

5 uproszczenie przepisów w zakresie uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących, warunkujących obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT; umożliwienie korekty podstawy opodatkowania, jeżeli nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę (dostosowanie do wyroku TSUE w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska), co usunęło zgłaszane przez przedsiębiorców trudności w uzyskiwaniu potwierdzeń odbioru;

6 zliberalizowanie zasad korzystania ze zwolnienia podmiotowego w sytuacji sprzedaży samochodów osobowych, stanowiących środek trwały firmy wprowadzenie dotychczas nieobecnej w przepisach o podatku VAT, możliwości wyłączania z podstawy opodatkowania kwot otrzymanych od kontrahentów jako zwrot wydatków, poniesionych w ich imieniu i na ich rzecz

7 zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego
Wprowadzono generalną zasadę: obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

8 Podstawa opodatkowania VAT
Koszty dodatkowe w podstawie opodatkowania VAT z tytułu importu towarów – art. 30b ustawy Czy koszty te stanowią katalog otwarty? Koszty dodatkowe: prowizje, opakowania, ubezpieczenie, transport, usługi pomocnicze związane z usługami transportowymi tj. koszty rozładunku, załadunku, przeładunku, magazynowania, przechowywania, opłaty postojowe, koszty poniesione za opóźnienia w transporcie

9 – zmiana art. 33a ustawy o VAT
Nowe regulacje w zakresie uproszczenia rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów przez niektórych podatników (AEO) Od 1 stycznia 2015 r. nastąpi rozszerzenie stosowania ułatwienia w postaci rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej – zmiana art. 33a ustawy o VAT Podstawa prawna: Art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662)

10 W jakim przypadku podatnik posiadający status AEO może rozliczyć VAT w deklaracji podatkowej?
Rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej będą mogli dokonywać podatnicy posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO) działający we własnym imieniu i na własną rzecz, w imieniu i na rzecz których jest składane zgłoszenie celne przez przedstawiciela bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych. Rozliczenie podatku z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej przez podatników posiadających AEO dotyczy wszystkich towarów importowanych, a nie jak dotychczas tylko objętych procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust.1 lit. b i c WKC.

11 Warunki korzystania z uproszczenia przez AEO
rejestracja jako „podatnik VAT czynny” Przedstawienie organowi celnemu potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego lub złożenie oświadczenia. brak zaległości podatkowych i ZUS pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego o takim sposobie rozliczania podatku VAT

12 Zawiadomienie organów o rozliczeniu VAT z tytułu importu towarów w deklaracji
Podatnik (AEO) jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego: - o zamiarze rozliczania podatku VAT w deklaracji podatkowej - przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie, - o rezygnacji z rozliczania podatku z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej - przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia.

13 Warunki rozliczenia VAT w deklaracji podatkowej
Przedstawienie naczelnikowi urzędu celnego, przed którym dokonywane są formalności związane z importem towarów, aktualnych (na max. pół roku wstecz) zaświadczeń lub oświadczeń o braku zaległości*: we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa. * Dopuszcza się zaległości, które nie przekraczają odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3 % kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość.

14 Pozostałe warunki Przedstawienie organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu w deklaracji podatkowej, w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tego importu. Sposoby przekazania dokumentów: złożenie w siedzibie organu celnego, przesłanie do organu, w tym w formie elektronicznej na adres mailowy danego urzędu celnego skanów dokumentów

15 Przykładowe dokumenty:
kopia deklaracji podatkowej poświadczonej za zgodność przez podatnika uwierzytelniony wypis zawierający dane niezbędne do ustalenia wysokości rozliczonej kwoty podatku (m.in. dane podatnika, okres rozliczeniowy, kwotę należnego VAT z tytułu importu towarów) zaświadczenie wydane przez naczelnika US, z którego będzie wynikała kwota należnego VAT z tytułu importu wydruk deklaracji wraz z otrzymanym UPO - gdy deklaracja składana jest drogą elektroniczną w systemie e-Deklaracje wydruk deklaracji i otrzymanego UPO, poświadczonych za zgodność przez podatnika – w pozostałych przypadkach dokumentów elektronicznych

16 Ważne ! Podatnik jest zobowiązany do przedstawienia odpowiednich dokumentów właściwemu organowi celnemu, przed którym dokonuje formalności związanych z importem towarów, w ściśle określonym czasie. Konsekwencje niedokonania tej czynności: Utrata prawa do rozliczenia podatku w deklaracji Obowiązek zapłaty organowi celnemu kwoty podatku wraz z odsetkami

17 Zawiadomienie organów celnych o rozliczeniu VAT z tytułu importu towarów w deklaracji
W sytuacji, gdy importer dokonuje zgłoszeń celnych w różnych urzędach celnych powinien stosowne dokumenty przedstawić w terminie każdemu z nich. W przypadku naruszenia tego warunku organ celny ma obowiązek wszcząć postępowanie mające na celu uiszczenie podatku z tytułu importu towarów wraz z odsetkami.

18 Skutki naruszania 4-miesięcznego terminu
Utrata prawa do rozliczania podatku bezpośrednio w deklaracji na okres 36 miesięcy.* - taką decyzję może podjąć NUS * nie dotyczy przypadków gdy nieprzestrzeganie terminu (częstotliwość) jest nieistotna w stosunku do liczby i wielkości operacji importowych rozliczanych w deklaracji pod warunkiem, że uchybienie nie wynika z zaniedbania lub świadomego działania.

19 Planowane w 2015 r. regulacje dotyczące VAT w zakresie ułatwień dla przedsiębiorców
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych Projekt został opracowany na podstawie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych przyjętych z autopoprawką przez Radę Ministrów w dniu 19 sierpnia 2014r.

20 Planowane w 2015 r. zmiany w podatku od towarów i usług
zmiany w zakresie rozliczania VAT w systemie reverse charge modyfikacja zakresu instytucji odpowiedzialności solidarnej zmiany w zakresie instytucji kaucji gwarancyjnej zmiany w zakresie ulgi na złe długi doprecyzowanie zasad odliczania podatku VAT w przypadku czynności „mieszanych”

21 Zmiany w zakresie rozliczania VAT w systemie RCH
Planowane w 2015 r. zmiany w podatku od towarów i usług Zmiany w zakresie rozliczania VAT w systemie RCH ograniczenie systemu RCH wyłącznie do zakupów dokonywanych przez podatników VAT czynnych udostępnienie bazy on-line podatników VAT czynnych

22 Zmiany w zakresie rozliczania VAT w systemie RCH, c.d.
Planowane w 2015 r. zmiany w podatku od towarów i usług Zmiany w zakresie rozliczania VAT w systemie RCH, c.d. rozszerzenie listy towarów objętych RCH o m.in.: telefony komórkowe, komputery przenośne i konsole do gier złoto wprowadzenie limitu transakcyjnego powyżej którego będzie miał zastosowanie RCH ( zł) – wyłącznie w odniesieniu do telefonów komórkowych, komputerów i konsol do gier wprowadzenie krajowych informacji podsumowujących

23 Modyfikacja zakresu instytucji odpowiedzialności solidarnej
Planowane w 2015 r. zmiany w podatku od towarów i usług Modyfikacja zakresu instytucji odpowiedzialności solidarnej wycofanie złota w zakresie, w jakim zostaje ono przesunięte do listy towarów objętych RCH objęcie odpowiedzialnością solidarną srebra i platyny

24 Najważniejsze zmiany w zakresie instytucji kaucji gwarancyjnej
Planowane w 2015 r. zmiany w podatku od towarów i usług Najważniejsze zmiany w zakresie instytucji kaucji gwarancyjnej podwyższenie minimalnej i maksymalnej kaucji gwarancyjnej w obrocie paliwami - minimalna: 1 mln zł (z 200 tys. zł) - maksymalna: 10 mln zł (z 3 mln zł) wprowadzenie ustawowego wymogu oprocentowania kaucji złożonej w formie depozytu pieniężnego (stawka odsetek – 30% stopy depozytowej)

25 Najważniejsze zmiany w zakresie ulgi na złe długi
Planowane w 2015 r. zmiany w podatku od towarów i usług Najważniejsze zmiany w zakresie ulgi na złe długi wyłączenie obowiązku dokonywania korekty przez dłużnika w sytuacji dłużnik na koniec miesiąca, w którym upływa dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji

26 Dziękuję za uwagę . ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa
tel.: fax :


Pobierz ppt "Anna Cyrańska Nowe ułatwienia i regulacje w podatku VAT dla przedsiębiorców, w tym importerów ze statusem AEO ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google